Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Тести до модуля 1

1. Систематизована і цілеспрямована діяльність підприємства сфери туризму, пов’язана із наданням туристичних послуг і туристичного продукту іноземним туристам на території своєї країни і наданням туристичних послуг туристичного продукту за кордоном, – це туризм:

А) в’їзний;

Б) виїзний;

В) міжнародний;

Г) внутрішній.

2. Тимчасовий виїзд громадян конкретної країни з постійного місцепроживання в межах національних кордонів тієї самої країни для відпочинку, задоволення пізнавальних інтересів, занять спортом і в інших туристичних цілях – це туризм:

А) в’їзний;

Б) виїзний;

В) міжнародний;

Г) внутрішній.

3. Навчання в бізнес-турі, переговори з іноземними фірмами в діловому турі належать до:

А) провідної послуги туризму;

Б) додаткових послуг туризму;

В) загальних послуг туризму;

Г) послуг за вимогою.

4. Складний, багатоступінчатий процес, що вимагає комплексного, системного аналізу і здійснюється при виконанні низки умов (проведення маркетингового дослідження ринку для визначення потенційного споживчого попиту на різні види туристичного продукту; визначення видів, форм, елементів туристичного продукту) – це:

А) розробка туристичного продукту;

Б) просування туристичного продукту;

В) дослідження туристичного продукту.

5. Процес розробки і реалізації туристичного продукту споживачеві повинен включати:

А) два етапи;

Б) три етапи;

В) чотири етапи.

6. Початкова функція туристичної фірми, яка повинна забезпечити створення привабливого і конкурентоспроможного туристичного продукту для його подальшої реалізації на ринку, – це:

А) планування турів;

Б) реалізація турів;

В) розробка турів;

Г) дослідження етапів просування турів.

7. Завдання пошуку відповідного партнера (контрагента) постає перед туристичною фірмою, коли вона виходить на:

А) міжнародний ринок;

Б) національний ринок;

В) роботу в новому регіоні своєї країни.

8. Скільки процентів становлять санкції за прострочення платежів або пені, суми заборгованості за кожен день затримки платежу в міжнародних принципах розрахунків у туристичному бізнесі:

А) 0,05;

Б) 0,5;

В) 0,1;

Г) 1?

9. Підприємства, що надають засоби розміщення, харчування, перевезення, належать до:

А) постачальників послуг;

Б) туроператорів;

В) турагенств;

Г) посередницьких організацій.

10. Співвідношення попиту і пропозиції, рівень і динаміка конкуруючих цін, політична ситуація в країні, визначення платоспроможності споживачів належать до:

А) зовнішніх чинників, що впливають на рівень цін на туристичні послуги;

Б) внутрішніх чинників, що впливають па рівень цін на туристичні послуги;

В) регіональних чинників, що впливають на рівень цін на туристичні послуги.

11. Укладення франчайзингової угоди з незалежним турагенством належить до дій:

А) туроператора;

Б) турагенства;

В) великих туристичних фірм.

12. Скільки є умовних агентських мереж туроператора:

А) одна;

Б) дві;

В) три;

Г) чотири?

13. Документ, в якому встановлюються конкретні умови надання і споживчі властивості туристичної послуги, – це:

А) туристська путівка;

Б) договір продавця туру з клієнтом;

В)ваучер;

Г) квитанція до прибуткового ордера.

14. Договір купівлі-продажу туристичного продукту, який належить до категорії публічних договорів, – це:

А) договір на туристичне обслуговування;

Б) туристська путівка;

В) договір продавця туру з клієнтом;

Г) квитанція до прибуткового ордера.

15. Створення інформаційно-аналітичної бази для ухвалення маркетингових рішень і зменшення ступеня невизначеності в туризмі належать до:

А) мети маркетингового дослідження;

Б) предмета маркетингового дослідження;

В) об’єкта вивчення маркетингового дослідження.

16. Інформація, яка вже десь існує, будучи зібраною раніше для інших цілей, – це:

А) вторинні дані маркетингового дослідження;

Б) первинні дані маркетингового дослідження;

В) результативні дані маркетингового дослідження.

17. Якісно новий підхід в управлінні туристичним бізнесом, задоволенні ринкового споживчого попиту належить до:

А) маркетингу послуг;

Б) маркетингу туризму;

В) загальних маркетингових прийомів.

18. Проведення оцінки попиту і пропозиції, характеру зміни попиту при збільшенні або зниженні ціни, характеру зміни обсягу продажу при зміні чинників, які впливають на них (ціна, комплекс послуг тощо), належить до:

А) асортиментної політики послуг;

Б) каналів розподілу;

В) цінової політики;

Г) післяпродажного сервісу;

Д) комплексу маркетингових комунікацій.

19. Визначення структури собівартості послуг, співвідношення “якість – ціна” належить до:

А) асортиментної політики послуг;

Б) каналів розподілу;

В) цінової політики;

Г) післяпродажного сервісу;

Д) комплексу маркетингових комунікацій.

20. Визначення структури елементів, тактичних і стратегічних графіків реклами, ефективності рекламних заходів і рівня кореляції між обсягом вкладень у рекламу і купівельною віддачею, вираженою в купівлі послуг, належить до:

А) асортиментної політики послуг;

Б) каналів розподілу;

В) цінової політики;

Г) післяпродажного сервісу;

Д) комплексу маркетингових комунікацій.

21. Комплекс заходів, які проводяться, коли немає необхідності в строгих чисельних результатах туристичної діяльності, – це:

А) якісні дослідження;

Б) експериментальні дослідження;

В) спостереження.

22. Комплекс заходів, що можуть застосовуватися під час тестування нових продуктів і послуг, зміни методів торгівлі, просування товарів і послуг у туристичному бізнесі, – це:

А) якісні дослідження;

Б) експериментальні дослідження;

В) спостереження.

23. Захід, що впливає як на якість отриманих результатів, так і на можливість розумної економії на витратах у туристичному бізнесі, – це:

А) вибір репрезентативної групи;

Б) постановка проблеми;

В) інтервальний прогноз;

Г) “точковий” прогноз обсягу продажу.

24. Здійснення оцінки виокремлених сегментів з погляду їх привабливості і вимог до комплексу маркетингу фірми в туристичному бізнесі, – це:

А) постановка основних завдань;

Б) постановка мети;

В) формування робочої гіпотези;

Г) визначення джерел інформації;

Д) методи збору первинної інформації.

25. Письмове опитування клієнтів за допомогою спеціально розробленої анкети в туристичному бізнесі, – це:

А) постановка основних завдань;

Б) постановка мети;

В) формування робочої гіпотези;

Г) визначення джерел інформації;

Д) методи збору первинної інформації.

26. Стратегія, спрямована на ланку “компанія – споживач” і пов’язана з питаннями ціноутворення, комунікацій і каналами розповсюдження, – це стратегія:

А) традиційного маркетингу;

Б) внутрішнього маркетингу;

В) двостороннього (інтерактивного) маркетингу.

27. Стратегія, спрямована на ланку “персонал – споживач і пов’язана з контролем якості надання послуги, процес якої що відбувається у взаємодії персоналу і споживачів, – це стратегія:

А) традиційного маркетингу;

Б) внутрішнього маркетингу;

В) двостороннього (інтерактивного) маркетингу.

28. Стратегія, спрямована на ланку “компанія – персонал” і пов’язана з мотивацією персоналу на якісне обслуговування споживачів – це стратегія:

А) традиційного маркетингу;

Б) внутрішнього маркетингу;

В) двостороннього (інтерактивного) маркетингу.

29. Комплекс маркетингу туризму, який описує стратегію відносин “компанія – персонал”, – це комплекс:

А) внутрішнього маркетингу;

Б) зовнішнього маркетингу;

В) регіонального маркетингу.

30. Можливість отримання ліцензійної картки як певної законності свого становища належить до чинників: а) що визначають різні аспекти мотивації співробітників туристичної компанії;

Б) забезпечують можливість успішного здійснення пропонованих туристичних послуг;

В) визначають успішність туристичної компанії па національному ринку;

Г) визначають успішність туристичної компанії на міжнародному ринку.

31. Конкурентоспроможність вартості туристичних послуг належить до чинників:

А) що визначають різні аспекти мотивації співробітників туристичної компанії;

Б) забезпечують можливість успішного здійснення пропонованих туристичних послуг;

В) визначають успішність туристичної компанії на національному ринку;

Г) визначають успішність туристичної компанії на міжнародному ринку.

32. Надання пільгових умов під час використання послуг туристичної компанії належить до чинників:

А) що визначають різні аспекти мотивації співробітників туристичної компанії;

Б) забезпечують можливість успішного здійснення пропонованих туристичних послуг;

В) визначають успішність туристичної компанії на національному ринку;

Г) визначають успішність туристичної компанії на міжнародному ринку.

33. Можливість здійснення послуг, які фірма надає своєму контактному персоналу, зокрема величина агентської винагороди, належить до категорії:

А) продукт;

Б) ціна;

В) спосіб доведення продукту до споживача;

Г) просування продукту.

34. Ступінь мотивації співробітника або зусилля, які співробітник готовий докласти до виконання своїх посадових обов’язків, належить до категорії:

А) продукт;

Б) ціна;

В) спосіб доведення продукту до споживача;

Г) просування продукту.

35. Деякі аспекти корпоративної культури туристичної фірми належать до категорії:

А) продукт;

Б) ціна;

В) спосіб доведення продукту до споживача;

Г) просування продукту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Тести до модуля 1