Маркетинг – Липчук В. В. – 1.4. Види маркетингу та їх застосування

Розвиток ринкових відносин стосовно відмічених концепцій маркетингу спричинив до появи і розвитку різноманітних його видів.

Різні підприємства, країни, регіони в історичному розвитку пройшли різноманітні моделі маркетингових підходів у розвитку ринкових відносин у середині своєї країни. Історичні умови, традиції та зовнішні чинники ринкового середовища зумовили появу трьох загальних видів маркетингу залежно від орієнтації на товар, споживача або на їх поєднання: 1) товарний маркетинг: 2) маркетинг споживача і 3) комбінований маркетинг.

Товарний маркетинг – це система функціонування фірми на ринку, яка на перше місце висуває товарні властивості, параметри і якості, вважаючи, що в основі маркетингу лежить товар і послуга, їх можливості задовольнити потреби через власні якісні конкурентоспроможні показники.

Маркетинг споживача означає віддачу переваги споживчій вартості товарів з метою задоволення не тільки фізичної, але і духовної потреби і вимоги. Головне завдання маркетингу полягає у вивченні побажань, спонукання і формування попиту, пріоритетів тощо.

Комбінований маркетинг-це поєднання двох попередніх видів маркетингу, яке застосовують у підприємницькій діяльності розвинуті країни, фірми, транснаціональні (міжнародні) компанії у сфері маркетингу.

Залежно від сфери маркетингової діяльності розрізняють маркетинг товарів споживчого попиту і виробничо-технічного призначення (агропромисловий, промисловий тощо).

За термінами проведення маркетингової політики розрізняють стратегічний і оперативний маркетинг.

Стратегічний маркетинг розробляють на 2-5 років. Він означає розробку і реалізацію середньо – і довготривалої політики (5-10 років) фірми.

Оперативний (тактичний) маркетинг – це розробка короткотермінової (до 2 років) ринкової політики фірми, яка базується на своєчасному реагуванні на динаміку потреб і попиту, виходячи із власних можливостей фірми.

Залежно від ступеня диференціації (групування) маркетингових заходів розрізняють глобальний і диференційований маркетинг.

Глобальний маркетинг охоплює заходи для усіх споживачів, стандартизовані програми виробництва товарів, розрахованих на масового споживача.

Диференційований маркетинг здійснюється у локальному середовищі, з локальними (місцевими) особливостями розподілу споживачів на групи за їх специфічними інтересами, побажаннями і вимогами.

Глобальний і диференційований маркетинг поділяють за видами попиту, об’єктів і мети досягнення (таблиця 1.3).

Окремо виділяють виробничий, товарний, торговельний, внутрішньоринковий та зовнішньоринковий маркетинг.

* Виробничий – це вид маркетингу, спрямований на отримання реальних обсягів прибутку за рахунок зниження собівартості, розширення виробничих потужностей і збільшення обсягів збуту товарів.

* Товарний – вид маркетингу, суть якого полягає в отриманні обсягів виторгу і прибутку за рахунок поліпшення якостей, властивостей, умов застосування і конкурентоспроможності товарів і послуг.

* Торговельний – вид маркетингу, при якому фірми отримують обсяги виторгу і прибутків за рахунок активного збуту, розширення мережі торговельних організацій, використання прогресивних методів торгівлі тощо.

* Внутрішньоринковий – вид маркетингу, суть якого полягає в отриманні високих прибутків завдяки орієнтації фірми на споживачів, їх вимог та потреб на локальному або національному ринку.

* Зовнішньоринковий – вид маркетингу, суть якого полягає в отриманні прибутків завдяки врахуванню специфіки демографії і поведінки споживачів у різних країнах і регіонах світового ринку. Міжнародний маркетинг поділяється на експортний та імпортний.

Таблиця 1.3- Види маркетингу та їх характеристика

Види

Характеристика (ситуація на ринку → мета)

Причини виникнення

Конверсійний

Негативний попит (погане ставлення) до власного товару -“створити попит

Нехтування елементами дослідження попереднього продажу, і інформатизації

Стимулюючий

Попит постійно відсутній (нульовий) пробудити активність споживачів

Нехтування рекламою, дослідженням конкурентоспроможності товарів

Ремаркетинг

Попит знижується до мінімуму

стабілізувати попит і запобігти подальшому спаду.

Неврахування стимулюючих чинників збуту, рекламних поновлень, конкуренції товарів

Синхромаркетинг

Продаж на ринку товарів, обсяги яких коливаються, відсутня стабільність – зменшення до мінімуму амплітуди коливання попиту

Неритмічне, непостійне застосування чинників стимулювання і додаткових послуг

Розвиваючий

Велика кількість потенційних покупців перетворити їх у реальних

Відсутність поновлення нових рекламних звернень, додаткових стимулів, ярмарок, виставок

Підтримуючий

Ідеальний маркетинг, кали попит задовольняється пропозицією підтримати попит надалі

Задоволення попиту

Демаркетинг

Зростає небажаний збут товарів, які слід було б зняти з продажу на ринку

Неврахування особливостей, якостей товарів, які негативно впливають на здоров’я громадян, навколишнє середовище

Протидіючий

Негативний з точки зору соціально-етичних норм моралі попит на товари і послуги своєчасно зупинити продаж, переорієнтувати попит, змінити товар, умом і збуту і т. д.

Неврахування особливостей, які історично склалися на нових ринках збуту, недоліки у врахуванні демографії і поведінки покупців

Індивідуальний

Унікальні (марочні) товари більше уваги приділити техніко-економічним параметрам товару

Потреба у більш детальному інформуванні через засоби масової інформації про товар “ринкової новизни”

Окремої уваги заслуговує секторний підхід до маркетингу. Відповідно до цього розрізняють наступні види маркетингу: – споживчий маркетинг;

– промисловий маркетинг;

– маркетинг послуг (маркетинг професійних послуг, наприклад, банківський маркетинг, медичних послуг, страхових тощо);

– маркетинг послуг некомерційних організацій (non prorit);

– маркетинг ідеї, публічний, політичний тощо;

– маркетинг в торгівлі (merchandising);

– міжнародний маркетинг;

– маркетинг окремих товарів чи послуг (фармацевтичний маркетинг, поштовий маркетинг тощо);

– маркетинг цілісних продуктів і послуг, надаваних окремим суспільним групам (територіальний маркетинг, регіональний маркетинг, маркетинг міста тощо).

Основними рисами сучасного маркетингу є:

O концентрація уваги на утриманні клієнтів на завжди (метою фірми є здобуття і утримання ринку);

O еластичний, індивідуальний маркетинг (інтенсивний контакт і діалог з клієнтом);

O концентрація на вигодах, які фірма створює клієнтам;

O особливо важливе значення марки;

O зростаюче значення етики в маркетингу;

O діяльність фірми з врахуванням не лише клієнтів, але й середовища;

O відповідальність всіх працівників за маркетингову орієнтацію фірми;

O тривалий період планування (планування стратегічне).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетинг – Липчук В. В. – 1.4. Види маркетингу та їх застосування