Маркетинг – Корж М. В. – 5. ВИВЧЕННЯ Й АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Поняття економічного простору підприємства, його основні параметри

Стратегія і тактика в умовах ринкових відносин для підприємства формується в такий спосіб: пред’явити товар, потрібний споживачу в даному обсязі V, в даний момент і, в даній точці економічного простору.

На первісному етапі, ще до безпосереднього виробництва продукції, доцільно вибрати той потенційний ринок, де на даний момент, коли Ваша фірма ще не відома, Ви можете продати достатню кількість товарів. На цьому етапі пропонується виконати експрес-діагностику потенційних ринків, що гарантують комерційний успіх.

Економічний простір підприємства – визначений набір типових ситуацій, при яких можливий вільний обмін товарами чи послугами між виробниками і споживачами. Можна виділити три параметри, які дають уявлення про простір ситуацій, що виникають:

1) вид товару;

2) кількість учасників економічних процесів;

3) структура процесів обміну.

З початку проведення цього аналізу необхідно охарактеризувати ринок з точки зору різновидності товару, який пропонується (див. табл. 5.1). Практика показує, що на ринок подані кілька видів товарів, і в залежності від цього розрізняють:

O споживчий ринок (К-ринок);

O ринок засобів виробництва (Р-ринок);

O ринок перепродажів (О-ринок);

O державний ринок (8-ринок);

O фінансовий ринок (Б-ринок).

На час, коли визначено місце підприємства на ринку серед великої кількості товарів, які пропонуються, необхідно оцінити свої можливості в залежності від ступеня та напруженості конкурентної боротьби на потенційному ринку збуту.

На час, коли визначене потенційне вікно для підприємства серед товарів, які пропонуються на ринку, та місце серед діючих виробників-постачальників, проводиться аналіз ринку в залежності від структури процесів обміну.

Загальна ситуація на ринку описується поєднанням двох параметрів:

1. Насиченість ринку.

2. Спосіб покриття споживачів на ринку.

1. За насиченістю розрізняють дві основні ситуації:

O дефіцитний ринок (Д-ринок);

O насичений (Н-ринок).

Насичений – це ринок, коли товар постійно знаходиться в продажу та доступний для споживачів з середнім рівнем доходів. Це поняття не застосовне до товарів розкоші. Воно застосовується для товарів, які може використовувати середньостатис-тичний споживач для задоволення своїх нестатків і потреб (див. табл.. 5.3).

2. За способами покриття споживачів:

O глобальний підхід – коли одна фірма намагається задовольнити всі потреби (глобальний ринок) при пропозиції одного виду товару;

O сегментований підхід – коли декілька чи багато фірм роблять однойменні товари, послуги і за рахунок цього закривають одну потребу споживачів (сегментований ринок).

Загальна схема ринку продемонстрована на рис. 5.1

Таблиця 5.1 Характеристика ринку в залежності від виду товару

Вид

Вид товару

Мета купівлі

Особа, яка приймає рішення

Місце угоди

1

2

3

4

5

К-ринок

Товари споживання, тривалого чи короткострокового користування

Задоволення потреб, здобування максимальної корисності

Індивід, родина, група споживачів

Магазин чи ринок (місце)

Р-ринок

Засоби виробництва, сировина, матеріали, напівфабрикати, будинки, споруди, земля

Максимальний прибуток від ефективного використання товару, створення умов праці, соціальної інфраструктури

Підприємець, представник організації за домовленістю (посередник)

Прямий договір (вид); оптові магазини, товарна біржа (місце)

Продовження таблиці 5.1

1

2

3

4

5

В-ринок

Товари споживання для наступного перепродажу

Максимізація прибутку через купівлю за вигідною ціною

Підприємець, група людей

Прямий договір; товарна біржа, ярмарок, оптовий магазин

8-ринок

Інвестиційні товари, товари споживання, засоби виробництва, послуги

Задоволення соціальних потреб, інтереси оборони, державна політика, підтримка курсу національної валюти

Група державних осіб, представники організацій за домовленістю

Держзамовлення, конкурс; спеціалізовані магазини

Б-ринок

Цінні папери, валюта, кредитні ресурси

Одержання додаткового прибутку за рахунок використання власних накопичень

Індивід, родина, підприємець, представник організації за домовленістю

Банки, фондові біржі (місце)

Таблиця 5.2 Види ринку в залежності від кількості

Учасників на ньому

N. Попит Пропозиція

Багато

Декілька

Один

Багато

Повновага конкуренція

Олігопольний за попитом

Монопольний за попитом

Декілька

Олігополь-ний за пропозицією

Двостороння олігополія

Обмежена монополія за попитом

Один

Монополія за пропозицією

Обмежена монополія за пропозицією

Двостороння монополія


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетинг – Корж М. В. – 5. ВИВЧЕННЯ Й АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ПІДПРИЄМСТВА