Маркетинг – Корж М. В. – 5.2. Побудова профілю економічної ситуації

Для побудови профілю економічної ситуації використовується експрес-метод, при якому зазначаються визначені параметри, що є характеристиками ринку. Кожен з цих параметрів може бути досить точно вимірюваний кількісно, однак це вимагає ретельної пошукової інформаційної роботи, а отже, витрат часу і засобів. Тому методика заснована на індексному оцінюванні характеру зміни цих параметрів за визначений період часу.

Таким чином, виходячи з того, що в залежності від такого підходу до аналізу економічного простору та умов функціонування сучасного підприємства існує 60 типів ринків збуту, на цьому етапі аналізу необхідно провести експрес-діагностику потенційних ринків збуту. Це дослідження проводиться з метою визначення точки у географічному просторі, у якій умови для підприємницької діяльності будуть найбільш сприятливими.

Таблиця 5.3 Параметри, які характеризують ситуацію на

Ринку

Ознаки

Насичений ринок

Товари промислового попиту

Товари споживчого попиту

Економічна стадія розвитку суспільства. Співвідношення попиту та пропозиції

Число пропозицій не обмежено. Виробник сам шукає споживачів, використовуючи рекламу та інші засоби стимулювання попиту. Пропозиція не набагато перевершує попит

Достаток товарів даного виду. Виробник повинен шукати споживача, при цьому використовується інтенсивна реклама та інші засоби стимулювання попиту. Пропозиція перевершує попит

“Вузькі” місця в

Управлінні

Підприємством,

Виходячи

На ринок

Необхідно удосконалення збутової системи, розробка нової стратегії маркетингу

Головна задача – створення розвинутої збутової системи

Направлення

Діяльності,

Пріоритети

Стимулювання попиту на свою продукцію й утримання пільг на ринку в порівнянні з конкурентами шляхом удосконалення продукції, поліпшення її якостей

Формування попиту на свою продукцію й утримання пільг на ринку у порівнянні з конкурентами шляхом удосконалення якості продукції

Довгострокові пріоритети функцій виробництва

Пошук ринків збуту, нових можливостей реалізації продукції

Маркетинг   Корж М. В.   5.2. Побудова профілю економічної ситуації

Таблиця 5.4 Аналіз комерційного успіху підприємства

Характеристики ринку

Шкала оцінок

Несприятлива

Задовільна

Сприятлива

1|2|3

4|5 | 6

7 | 8 | 9

1. Ділова активність

Знижується

Стабілізована

Зростає

2. Рівень цін

Знижується

Стабілізована

Зростає

3. Насиченість

Насичений

Структурні зміни

Дефіцитний

4. Якість продукції

Високі вимоги до якості

Середні вимоги до якості

Низькі вимоги до якості

5. Асортимент товару

Широкий асортимент

Середній рівень (обгрунтований асортимент)

На ринку представлені основні групи товарів

6. Конкуренція

Домінуюча фірма

Помірна

Багато малих підприємств

7. Розвиненість комунікацій

Висока рухомість й інфор-мованість населення

Середній рівень рухомості й інформо-ваності населення

Замкненість та

Ізольованість

Населення

8. Рівень життя населення

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

9. Розвиненість

Державного

Регулювання

Слабко розвинена та сваволя чиновників

Середній рівень

Чітке господарське законодавство

10. Збіг національних і культурних традицій

Велика різниця

Збіг традицій

Середня оцінка

Оцінка доцільності виходу на ринок

Небажана

Великий ризик

Можливий успіх

На основі цього є можливість визначити початкові умови функціонування підприємства, фінансування, а також розробити маркетингову стратегію привертання потенційних споживачів з метою досягнення комерційного успіху.

Застосовуючи цей метод, необхідно користуватися такими правилами:

1. На першому етапі необхідно з’ясувати, в яку зону попадає оцінка ознаки, що спостерігається.

2. На другому етапі визначається, до чого більш тяжіє Ваша оцінка – сприятливо чи несприятливо.

Можна досить точно оцінити, якою буде величина індексу.

3. Визначається значення оцінок за кожним параметром, отже, підсумовувати отримані оцінки і розділити цю суму на кількість параметрів.

Отримана середня оцінка визначає індекс, на підставі якого необхідно приймати рішення про перспективу даного ринку для Вашої продукції.

З’єднавши розставлені оцінки за усіма параметрами лінією, отримують профіль економічної ситуації на даний момент. Після їхньої побудови до подальшого розгляду приймаються ринки тільки з оцінкою “можливий успіх”, для котрих проводиться експрес-аналіз.

Дослідження ринку являє собою джерело інформації для прийняття ефективного управлінського рішення.

I. На етапі попереднього дослідження (кабінетного) йде пошук і аналіз опублікованих у спеціалізованій літературі даних про ринок, який Вас цікавить.

II. На етапі оперативного планування складають детальний план, у якому вказують:

O перелік необхідних даних;

O методи їхнього одержання;

O способи обробки отриманих даних, вид наданої інформації (таблиці, графіки, діаграми).

Необхідно, щоб керівник дослідження письмово виклав досліджувану проблему, що дозволить уникнути неправильного розуміння мети роботи; рекомендується скласти макет звіту і затвердити його у вищого керівництва, щоб уникнути незгоди у вимогах до видів економічних та інших даних.

До низки проблем, розглянутих при аналізі ринку, відносяться:

1. Вивчення ступеня монополізації ринку, тобто чисельне відношення на ньому виробників і споживачів та їхня взаємодія.

2. Визначення ємності ринку й окремих його елементів. озглянемо побудову економічного простору на прикладі

ГПО “Артемсіль”. Це об’єднання є одним з найкрупніших в Україні виробником солі, яка добувається підземним способом. До асортименту підприємства відноситься велика гама продукції, яка орієнтована як на окремих споживачів, так і на різні галузі народного господарства (хімічна, харчова промисловість і т. ін.).

Сутність побудови системи аналізу ринків збуту для цих ринків відрізняється. Для більш детального дослідження необхідно мати інформацію про існування виробників, які виготовляють аналогічну продукцію в Україні (усі вони розташовані у південних та західних регіонах) (дані 2001 р.): Солотвинський солерудник (Закарпатська область); Слов’янський солекомбі-нат; Долинський солекомбінат (Івано-Франківськ); Дрогобицький солезавод (Львівська область). Крім того, конкуренцію також створюють закордонні підприємства, такі, як Баскунчацький солепромисел (Волгоградська область), Соль-Ішуцьке рудоуправління (Оренбурзька область), комбінат Уралкалій, Мозирський солезавод (Гомельська область), комбінат Бєла-руськалій.

У даної ситуації необхідно також врахувати, що сіль – це такий товар, на ціну якого значною мірою впливають транспортні витрати. Враховуючи цей фактор, можна зробити висновок, що продукція об’єднання “Артемсіль” конкурентоспроможна практично у всіх регіонах України, крім західних. Таким чином, існує розподіл ринку між існуючими виробниками за територіальною ознакою, і кожний з них функціонує самостійно у власному регіоні. Характеристика ринків збуту товарів цього підприємства в залежності від характеру продукції, яка виробляється на ньому, та кількості учасників наведена у табл. 5.5 та 5.6.

Загальна ситуація відносно аналізу цільового ринку збуту ГПО “Артемсіль” з точки зору способів покриття споживачів та насиченості ринку охарактеризована у табл. 5.7.

Таким чином, згідно зі схемою, зображеною на рис. 5.1 ринок солі можна зазначити як [К-О-СН] (для товарів споживчого ринку), і [Р-О-СН].

Таким чином, на прикладі одного з вітчизняних підприємств продемонстровано, як на основі доступної інформації отримати відповідь на таке питання, як та у якому місці доцільно реалізовувати свою продукцію. При цьому аналізується декілька можливих напрямів і відповідно кількісно оцінюється загальна ситуація у конкретному місці, тобто будується економічний профіль. На цьому етапі вже є можливість починання роботи зі створення банку даних соціально-економічної інформації про майбутні ринки та перспективи розвитку самого підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Маркетинг – Корж М. В. – 5.2. Побудова профілю економічної ситуації