Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Аудит мікросередовища

Товари

O Які тенденції зміни продажу товарів, їхньої прибутковості?

O На якому етапі життєвого циклу перебуває товар?

O Як переваги споживачів можуть вплинути на нас?

O Чи є наша фірма лідером у розробці нових товарів?

O Які характеристики відрізняють наші товари від товарів конкурентів?

O Наскільки сильним є імідж марки у товарів фірми?

O Наскільки широкою є товарна номенклатура фірми?

O Які вдосконалення слід внести в товари?

O Чи використовуються недорогі методи оцінювання потенціалу нових товарів перед прийняттям рішень про інвестування науково-дослідних розробок і розробку нових товарів?

O Чи пропонуємо ми різним ринкам товари різного рівня якості?

O Чи ефективно упаковка презентує товари?

O Чи є колір, розміри, інші характеристики товарів (послуг) найбільш привабливими для ринків, на яких працює наша фірма?

O Чи відповідає вимогам ринку рівень сервісу?

O Як сприймаються споживачами якість, надійність наших товарів?

Аудит мікросередовища

Ринок як такий

O Які тенденції продажу в натуральному та грошовому виразі (з розбивкою за продуктами, сегментами, каналами збуту, регіонами)?

O Яка місткість ринку в натуральному та грошовому вираженні?

O Яке середнє споживання на душу населення, сім’ю, клієнта?

O Наскільки велика концентрація ринку за обсягами продажу?

O Який рівень Насиченості ринку?

O Який ступінь забезпеченості сім’ї або фірми товарами?

O Який середній термін служби товару?

O Яка частка продажу обумовлена попитом на заміну?

O Чи має продаж сезонну структуру?

O Які товари-замінники виконують ту саму функцію?

O Які головні нововведення в цьому секторі?

Споживачі

Ф Хто є покупцем, споживачем товару (соціально-демографічний профіль)? Хто приймає рішення про купівлю? Хто впливає на прийняття рішення про купівлю?

O Який процес прийняття рішення про купівлю?

O Які основні варіанти використання товару покупцями?

O Яка частота та періодичність купівель?

O Чи визначенні та виміряні нами основні сегменти?

O Чи не прогледіли ми потенційних ринкових сегментів, зорієнтувавшись на задоволення потреб більших за розмірами сегментів?

O Чи слід орієнтуватися на інші сегменти; чи є ринкова ніша, в яку варто проникнути?

O До яких факторів маркетингу (ціна, реклама, сервіс, імідж) ставляться позитивно споживачі?

Конкуренти

O Хто є основними конкурентами, як вони позиційовані, в чому їхні головні переваги?

O Які їхні ринкові частки; яка відносна частка ринку?

O Чи в у конкурента переваги за витратами?

O Яка стратегія, тактика поведінки головного конкурента?

O Наскільки сильним є імідж марки конкурента?

O Які елементи диференціації товару конкурента?

O Наскільки значні його фінансові ресурси?

O Наскільки він здатен до опору в разі фронтальної атаки?

O Які вразливі точки головного конкурента?

O До яких заходів нам слід вдатися в разі фронтальної атаки?

O Які події можуть суттєво вплинути на співвідношення сил між нами та нашими конкурентами?

O До яких заходів слід вдатися в цьому разі?

O Якою мірою конкуренти здатні ліквідувати нашу конкурентну перевагу?

O Чи легко проникнути на ринок новим конкурентам; чи значними є бар’єри входу на ринок?

І o Які товари-замінники можуть з’явитися в майбутньому?

Ціни

O Якими є цілі цінової політики (захист позиції, розширення, виживання)?

O Які тенденції зміни середніх цін?

O Якими є орієнтири цінової політики (прибуток, обсяг продажу)?

O Як співвідносяться наші ціни з цінами товарів-конкурентів?

O Чи проводиться аналіз прибутковості кожного товару?

O Яка існує практика уторговування цін, знижок і цінових пільг?

Розподіл

O Скільки оптових і роздрібних фірм торгують нашим товаром у кожному каналі збуту?

O Які обсяги продажу в натуральному та грошовому вираженні?

O Який потенціал зростання збуту для нашої марки в кожному каналі з урахуванням її частки ринку?

O Як розподіляється продаж за різними типами посередників?

O Яка якість каналів збуту нашого товару?

O Як мотивована торгівля на просування нашої марки?

O Які події можуть суттєво вплинути на нашу співпрацю з головними посередниками?

O Яких заходів слід вжити, якщо один з наших головних посередників відмовиться від нашого товару?

Просування

O Якими є цілі реклами?

O Як змінюється інтенсивність реклами?

O Якою є структура витрат на рекламу?

O Чи оцінюється періодично ефективність діяльності рекламних агентств?

O Як оцінюється і якою є ефективність реклами (впізнавання, знання)?

O Як реклама вплинула на обсяги продажу, частку ринку?

O Якою є чисельність торгового персоналу фірми?

O Як оцінюється ефективність його діяльності?

O Чи ефективно використовуються слогани, логотип торгової марки?

O Чи ефективно використовують засоби стимулювання збуту (купони, залікові талони, конкурси, роздача зразків)?

O Чи плануються та контролюються витрати, пов’язані з продажем?

O Чи пропорційні торгові витрати результатам діяльності на конкретних ринках, територіях?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Аудит мікросередовища