Маркетинг – Бутенко Н. В. – 1. Сутність та послідовність здійснення стратегічного маркетингового планування

1. Сутність та послідовність здійснення стратегічного маркетингового планування

Слово “стратегія” запозичено з військової науки. Стратегія -“наука про планування напрямів руху великомасштабних збройних сил для отримання найвигіднішого становища під час бойових дій” (словник Вебстера). Історія має багато прикладів, коли основними складовими отримання перемоги над ворогом були інформація про власні сили та можливості, особливості місця бою, стан справ ворога, аналіз та детальна розробка плану бою й особливо застосування нестандартного рішення. Багато з проблем військового мистецтва аналогічні проблемам економічної діяльності. Світ стає свідком економічних війн, де головним фактором успіху є вдало побудована та здійснена стратегія підприємства.

Існують декілька визначень стратегічного маркетингового планування (СМП).

Стратегічне маркетингове планування – процес створення й практичної реалізації генеральної програми дій підприємства.

Стратегічне маркетингове планування – це управлінський процес створення та підтримування відповідності між цілями підприємства, його потенційними можливостями та шансами у сфері маркетингу.

Мета стратегічного планування – визначення найбільш перспективних напрямів діяльності організації через ефективне використання її наявних ресурсів для забезпечення зростання та процвітання організації.

Інакше кажучи, стратегічне планування спрямовано на адаптацію діяльності підприємства (чи організації) до умов зовнішнього середовища, що постійно змінюється, та на отримання вигоди від нових можливостей. Крім того, стратегічне планування має ефективно поєднати виробництво, задоволення потреб споживачів, прибуток та розвиток фірми.

Основними завданнями стратегічного планування є:

> визначення цілей і напрямів діяльності фірми;

> визначення альтернативних варіантів реалізації напрямів діяльності фірми;

> координація різних напрямів діяльності;

> оцінювання сильних і слабких аспектів діяльності фірми, можливостей і загроз з боку ринку;

> створення умов для ефективного розподілу продукції фірми;

> визначення та обгрунтування переліку маркетингових дій;

> оцінювання маркетингової діяльності фірми.

Як і будь-який процес, стратегічне планування має відбуватися з дотриманням певних принципів, що забезпечать його ефективність.

Принципи маркетингового стратегічного планування такі:

> взаємоузгодженість із загальнофірмовим плануванням – оскільки маркетингове стратегічне планування є складовою загальнофірмового плану, воно не може йому суперечити;

> базування на дослідженні маркетингового середовища;

> циклічність – МСП слід здійснювати як безперервний процес, а не розглядати як діяльність від часу до часу;

> гнучкість – можливість активної адаптації стратегії згідно зі змінами маркетингового середовища;

> багатоваріантність – передбачає врахування можливих змін навколишнього середовища на етапі формування стратегії;

> повнота і комплексність – для прийняття рішення мають бути використані всі факти, події та ситуації в їх взаємозв’язку та відповідно до їх значущості;

> чіткість;

> економічність – витрати на планування та здійснення стратегії мають відповідати отриманому прибутку.

Крім того, стратегічне планування характеризується такими ознаками:

– забезпечення ефективної діяльності фірми на тривалий період у 15-20 років;

– носії ідей ~ вищі рівні управління фірмою;

– глобальний підхід до розв’язання маркетингових проблем, відсутність деталізації.

Процес стратегічного планування може відбуватися на двох або трьох рівнях залежно від того, одну чи декілька сфер діяльності охоплює компанія, один чи декілька товарів виготовляє. Рівні стратегічного планування: корпоративний, бізнес-рівень, рівень товару.

На корпоративному рівні стратегічне планування застосовують участь у розробленні місії фірми, стратегічному аудиті, SWOT-аналізі, портфельному аналізі.

На бізнес-рівні за допомогою стратегічного планування здійснюється аналіз портфелю та визначається бізнес-місія для окремих стратегічних господарських підрозділів, досліджуються ринкові позиції цих підрозділів та визначаються стратегічні напрями їх розвитку.

На рівні товару маркетингове стратегічне планування встановлює маркетингову мету та визначає шляхи досягнення цієї мети щодо певних видів товарів фірми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетинг – Бутенко Н. В. – 1. Сутність та послідовність здійснення стратегічного маркетингового планування