Людина і світ – Юрій М. Ф. – НАВІЩО ПОТРІБНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Яка роль економічної діяльності у вирішенні проблем життєзабезпечення людей, структура цієї діяльності? Як виміряти економічну діяльність? Яким чином виробники і споживачі беруть участь у вирішенні економічних проблем?

КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ:

Сутність, структура і мотиви людської діяльності, матеріально-виробнича діяльність.

НАВІЩО ПОТРІБНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У широкому розумінні економіка – це сукупність методів створення умов для виживання і прогресу людства. Звідси можна сказати, що економічна діяльність – це всі види господарської діяльності людей, спрямовані для задоволення їхніх потреб і забезпечення матеріальних умов життя. При цьому вибирати способи задоволення потреб необхідно, зважаючи на обмеженість ресурсів. Суспільна наука економіка описує, як люди роблять цей вибір.

Економічна діяльність необхідна для того, щоб перетворювати ресурси в потрібні для людини економічні блага – товари і послуги, що задовольняють ту чи іншу потребу людини і наявні в розпорядженні суспільства в обмеженій кількості. Схематично процес перетворення об’єктів природи в предмети споживання можна представити так:

РЕСУРСИ – ВИРОБНИЦТВО – РОЗПОДІЛ – СПОЖИВАННЯ

Власне економічна діяльність включає виробництво і розподіл. Ці дві складові нерозривно зв’язані, тому що вироблені блага можуть дати корисний результат у тому випадку, коди вони дійшли до споживача.

Різноманітні відносини, що складаються в процесі виробництва і розподілу матеріальних благ” охоплюються поняттям “економічна сфера суспільства” (згадайте, які ще виділяють сфери суспільства, як вони пов’язані з економікою).

Успіх вирішення головної проблеми економіки – визначення найбільш ефективних способів використання обмежених ресурсів – багато в чому залежить від правил, принципів організації діяльності. Так, уже не одне сторіччя світом економіки керує один з основних принципів – принцип раціональності, що дозволяє вибрати рішення, засновані на прагненні одержати найбільші економічні результати з мінімально можливими витратами всіх необхідних для цього ресурсів.

(Порівняєте знайомі вам з історії форми ведення господарства: натуральне і товарне. Яке з них більш повно враховує принцип раціональності? Яке більш ефективне?)

Результати економічної діяльності залежать не тільки від загальних принципів її організації, але і від так званих економічних механізмів, тобто способів і форм з’єднання людьми своїх зусиль при вирішенні завдань життєзабезпечення. Такими найважливішими механізмами економіки є, наприклад, поділ праці і спеціалізація, торгівля (подумайте, як ці вже знайомі вам способи співробітництва людей впливають на зміст і результати економічної діяльності).

Суспільство одержує товари і послуги або роблячи їх самостійно, або за допомогою обміну вироблених продуктів на необхідні товари. Тому щоб підвищити рівень життя населення, необхідно знайти шляхи збільшення обсягу виробництва. Таких шляхів два: розширити обсяги використання економічних ресурсів чи збільшити ефективність їхнього використання. Показником або мірою того, наскільки ефективно використовуються доступні ресурси, є продуктивність (не плутайте з продуктивністю праці). Коли більше товарів кращої якості виробляється при тих же ресурсах, продуктивність зростає.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Людина і світ – Юрій М. Ф. – НАВІЩО ПОТРІБНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ