Людина і світ – Юрій М. Ф. – НАВЧАННЯ

Серед основних видів діяльності психологи поряд із грою і працею наливають навчання. Здавалося 6, цей вид діяльності вам добре відомий. Подумайте чи не так це? Перевірте на власному досвіді.

Займаючись будь-якою діяльністю людина чомусь учиться, а отже, змінює себе саму. Мета навчання – придбання знань і оволодіння способами дій, необхідних для успішної взаємодії зі світом. Людина здобуває знання як стихійно, через серію “спроб і помилок”, так і систематично, у ході спеціально організованого процесу навчання. На відміну від ученого, який пізнає світ, учень пізнає те, що іншим людям може бути уже відомо, більше того, ввійшло в скарбницю культури людства. Однак першокласник, який приступає до шкільних занять, ще не знає, що його чекає на цьому шляху. Не завжди чекання збігаються з реальністю. Мета навчання реалізується через процес прилучення окремої людини до досвіду людства.

Навчання як спеціальна або професійна діяльність припускає наявність двох взаємозалежних сторін: того, хто учить, – вчителя, і того, хто учиться,- учня. Найбільше в процесі навчання змінюється учень. Але і на вчителя цей процес впливає: удосконалюється педагогічна майстерність, збагачується досвід спілкування, співробітництва.

Знання, що підносяться учню, складають зміст освіти. Вона включає знання (інформацію) про природу, техніку, суспільство, людину, способи діяльності. Крім того, у зміст освіти включаються досвід здійснення способів діяльності, досвід творчої діяльності і певне ціннісне ставлення до світу і до діяльності. Оволодіння цими знаннями допомагає людині домагатися успіху в різноманітних видах практичної і пізнавальної діяльності.

Є у навчанні як діяльності і свої особливі засоби. Це і навчальні книги (підручники, посібники, довідники), комп’ютерні програми, різні засоби наочності, що допомагають зробити навчання більш цікавим і захоплюючим.

Результат навчання виявляється як у збільшенні знань і умінь учня, так і в розвитку його особистих якостей, однак досягти очікуваних результатів цієї діяльності неможливо без зусиль з боку того, хто навчається. Особливість навчання полягає й у тому, що його справжні результати виявляються не відразу і не обов’язково збігаються з виставленими в журнал оцінками. Результат виявляється за порогом школи чи вузу. Для його перевірки у вас попереду усе життя.

Основні поняття

Творчість. Праця. Гра. Навчання.

Терміни

Інтуїція. Уява.

Питання для самоперевірки:

1. Які основні види діяльності існують? Як вони пов’язані між гобою?

2. У чому полягають особливості творчої діяльності?

3. Що спільного між працею, навчанням і грою? Чим вони відрізняються? Яке значення вжитті людини мають ці види діяльності?

Завдання

1. У грецькому міфі дочки царя Даная за убивство чоловіків після смерті були засуджені богами вічно наповняти водою бездонну бочку п підземному царстві. Як ви охарактеризуєте таку діяльність? Що означає вираз “бочка Данаїд”?

2. Як ви розумієте вислів “зарити талант у землю”?

3. Подумайте, чи У силах ви виконувати умови творчої діяльності, які виділив академік В. І. Вернадський: проводити детальний аналіз; бачити за часткою загальне;

Не обмежуватися описом явища, а глибоко досліджувати його сутність і

Зв’язок з іншими явищами; не уникати запитання “чому?”; просліджувати історію ідей;

Збирати якнайбільше даних про предмет досліджень з літературних джерел;

Вивчати загальні закономірності наукового пізнання (думати про те, як

Людина пізнає навколишній світ); пов’язувати науку з іншими сферами знання, із суспільним життям; не тільки вирішувати проблеми, але і знаходити нові, невирішені.

4. М. В. Гоголь писав: “Навряд чиє вища з насолод, як насолода діяти”. А французький письменник Р. Ролан заявляв: “Усі радості життя – у творчості”.

Як ви думаєте, чому творча діяльність приносить людині насолоду і радість? Як у такому випадку розуміти вислів “муки творчості” ?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Людина і світ – Юрій М. Ф. – НАВЧАННЯ