Людина і світ – Юрій М. Ф. – ЧИ МОЖЛИВА ТИПОЛОГІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ?

Скільки цивілізацій було в історії? Чи можлива типологія цивілізацій? У географи схід і захід – це сторони світлу, а в історії? Світ Сходу і світ Заходу – у чому принципові відмінності? Чи можлива зустріч світів,?

КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ:

Суспільство і природа, суспільство і культура, критерії прогресу.

ЦИВІЛІЗАЦІЙНА “КАРТА” СВІТУ

З курсу історії ви знаєте, що в Ш тисячоріччі до н. е. зародилися перші цивілізації – єгипетська, вавілонська, трохи пізніше – індійська і китайська, виникли також цивілізаційні спільноти в Малій і Передній Азії, у Палестині. Вогнищем європейської цивілізації став південь Балкан, крито-мікенська культура дала початок у І тисячоріччі до н. е. давньогрецькому світу. На рубежі нашої ери з’явилися перші цивілізації на американському континенті: інків, ацтеків, майя.

Строката цивілізаційна картина світу збереглася й в епоху Середньовіччя. У Західній Європі на зміну роз’єднаним і нестійким варварським державам (набіги варварських племен, як ви пам’ятаєте, стали однією з причин загибелі Древнього Риму – спадкоємця давньогрецької цивілізації) прийшла християнська цивілізація. Свого роду мостом між Заходом і Сходом стала візантійська цивілізація. Цивілізація Сходу, незважаючи на руйнівні набіги кочових племен (наприклад, монголів на Китай), періодичні війни і виникнення великих міждержавних об’єднань (імперія Чингізхана, Османська імперія) зберігалися як самобутнє соціокультурне ціле. До VII ст. н. е. відноситься зародження арабо-ісламського світу.

Епоха Нового часу ознаменувалася виникненням індустріального суспільства, що охопило спочатку ряд країн Західної Європи. Економічна перевага цих держав дозволила їм почати політику колоніальних завоювань, далеко не всім традиційним суспільствам удалося витримати натиск колонізаторів. Так, Індія стала “перлиною в короні Британської імперії”. Китай і Японія оголосили себе закритими.

Скільки ж цивілізацій знала історія людства? За оцінками А. Тойнбі, з більш ніж 20 цивілізацій, що існували коли-небудь, “живих” залишилося 7-8.0. Шпенглер, як ви пам’ятаєте, виділяв в історії всього вісім культур.

Серед дослідників ведуться суперечки про те, які держави, регіональні культурні співтовариства можна вважати цивілізацією. Багато хто відмовляли в цьому статусі Древньому Риму, вважаючи його зміненою формою давньогрецької цивілізації. Різні точки зору висловлюються з питань про цивілізаційні особливості України. Ще більше розбіжностей викликає питання про типологію цивілізацій.

ЧИ МОЖЛИВА ТИПОЛОГІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ?

Слово “типологія” у тлумачному словнику роз’ясняється як метод групування досліджуваних подібних об’єктів на основі виділених ознак. Приклади різних типологій і класифікацій ви знаєте з курсу біології й інших предметів. Поєднуючи споріднені предмети в типи, класи, ми одержуємо можливість побачити деякі істотні риси, властиві цілій групі явищ. Зіставляючи типи, ми краще осягаємо відмінності й особливості окремих предметів, а також виявляємо зв’язки між ними.

Прихильники стадіальної теорії цивілізацій виділяють, як ви вже знаєте, аграрне, індустріальне і постіндустріальне суспільства. Кожне з них охоплює не тільки окремі народи, країни у певні історичні епохи, але і великі міжнаціональні об’єднання – цивілізації. Так, до індустріального суспільства в Новий час можна було віднести тільки групу європейських країн. У XX ст. – це вже і північноамериканські держави, і японська цивілізація і багато інших.

Якщо за основу береться характер світоглядних і ціннісних орієнтирів, то виділяють традиційний і раціоналістичний типи суспільства (вони цілком співвідносяться з аграрним і індустріальним суспільствами).

Прихильники теорії локальних цивілізацій виходять, як ми уже відзначали, з унікальності, неповторності кожної цивілізації, вважаючи, що об’єднуючою силою в них виступають, у першу чергу, релігійні цінності. Так, Тойнбі писав про християнську, ісламську, буддистську й інші цивілізації.

Але в той же час він увів деякий елемент класифікації, виділяючи первинні (нерозвинені, пристосовані до життя тільки у певних географічних умовах і тому таких, що легко гинуть), вторинні (що виникають у відповідь на “виклик”, змінюють умови первісного існування суспільства) і третинні (об’єднані релігіями) цивілізації.

М. Данилевський підрозділяв цивілізації на первинні (немає початку, що визначає їхній зміст), одноосновні (одна основа: політика, релігія чи культура визначає всі інші сторони життя), двоосновні (наприклад, європейська цивілізація базується на політиці і культурі). Особливе місце історик приділив слов’янській цивілізації, яку відніс до об’єднуючих, тобто гармонійно розвиваючу політику, культуру, релігійну і соціально-економічну сфери.

При різних підходах дотипологізації цивілізацій багато вчених, політиків, публіцистів використовують найбільш загальний розподіл світу на дві мегасистеми (від грец. tegas – великий): Схід і Захід. Навіть з’явився термін “біполярність”. Поділ на Схід і Захід часто розглядається як невід’ємна і постійна властивість нашого світу. У чому ж полягає відмінність між Сходом і Заходом?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ЧИ МОЖЛИВА ТИПОЛОГІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ?