Логіка – Жеребкін В. Є

Логіка – Жеребкін В. Є. – Розділ 1 ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ

Термін “Логіка” походить від грецького слова “логос”, яке перекладається на українську мову як “слово”, “мисль”, “поняття”, “розум”, “закономірність”. Уперше термін “логіка” ввів у науку давньогрецький філософ Демокріт (бл. 460- 370 рр. до н. е.)”

Логіка – Жеребкін В. Є. – 1.1. Поняття мислення

Термін “Логіка” походить від грецького слова “логос”, яке перекладається на українську мову як “слово”, “мисль”, “поняття”, “розум”, “закономірність”. Уперше термін “логіка” ввів у науку давньогрецький філософ Демокріт (бл. 460- 370 рр. до н. е.)”

Логіка – Жеребкін В. Є. – 1.2. Мислення і мова

Мислення нерозривно пов’язане з мовою. Мислення і мова виникають і розвиваються одночасно. Мислення у власному розумінні слова без мови неможливе. Абстрактне мислення – це мовне, словесне мислення. Мова – необхідна умова виникнення думки і

Логіка – Жеребкін В. Є. – 1.3. Поняття форми мислення і закони мислення

Мислення нерозривно пов’язане з мовою. Мислення і мова виникають і розвиваються одночасно. Мислення у власному розумінні слова без мови неможливе. Абстрактне мислення – це мовне, словесне мислення. Мова – необхідна умова виникнення думки і

Логіка – Жеребкін В. Є. – 1.4. Істинність і правильність мислення

Розрізняють істинність і правильність мислення. Ці поняття не тотожні, а тому їх не можна сплутувати. Поняття “істинність” відноситься до змісту думки, а поняття “правильність” – до форми думки, її будови. За конкретним змістом думка

Логіка – Жеребкін В. Є. – 1.5. Мова логіки

Розрізняють істинність і правильність мислення. Ці поняття не тотожні, а тому їх не можна сплутувати. Поняття “істинність” відноситься до змісту думки, а поняття “правильність” – до форми думки, її будови. За конкретним змістом думка

Логіка – Жеребкін В. Є. – 1.6. Логіка як наука

Формальна логіка є наука про закони й форми правильної побудови думки. Формальна логіка вивчає закони і правила, яким підлягає мислення людини в процесі пізнання нею істини. До завдань формальної логіки не входять дослідження того,

Логіка – Жеребкін В. Є. – 1.7. Логіка формальна й діалектична

Математична логіка Розрізняють логіку формальну й діалектичну. Засновником традиційної формальної логіки є, як відомо, Аристотель. Термін “діалектична логіка” був уведений в науку німецьким філософом, об’єктивним ідеалістом Г. Гегелем (1770- 1831), який уперше на ідеалістичній

Логіка – Жеребкін В. Є. – 1.8. Значення логіки для судового пізнання

Математична логіка Розрізняють логіку формальну й діалектичну. Засновником традиційної формальної логіки є, як відомо, Аристотель. Термін “діалектична логіка” був уведений в науку німецьким філософом, об’єктивним ідеалістом Г. Гегелем (1770- 1831), який уперше на ідеалістичній

Логіка – Жеребкін В. Є. – Розділ 2 ПОНЯТТЯ

2.1. Загальна характеристика поняття Поняттям називається форма мислення, яка відтворює предмети і явища в їхніх істотних ознаках. Із цього визначення випливає, по-перше, що поняття – цс уявний образ предмета, його відображення, а не сам

Логіка – Жеребкін В. Є. – 2.1. Загальна характеристика поняття

2.1. Загальна характеристика поняття Поняттям називається форма мислення, яка відтворює предмети і явища в їхніх істотних ознаках. Із цього визначення випливає, по-перше, що поняття – цс уявний образ предмета, його відображення, а не сам

Логіка – Жеребкін В. Є. – 2.2. Поняття і слово

Поняття й слово – не одне й те саме. Поняття є категорія мислення, слово – категорія мови. І як думка перебуває в нерозривному зв’язку з мовою, так і поняття органічно пов’язане зі словом. Слово

Логіка – Жеребкін В. Є. – 2.3. Зміст і обсяг поняття

Поняття й слово – не одне й те саме. Поняття є категорія мислення, слово – категорія мови. І як думка перебуває в нерозривному зв’язку з мовою, так і поняття органічно пов’язане зі словом. Слово

Логіка – Жеребкін В. Є. – 2.4. Зміст поняття і склад злочину

У кримінальному праві поряд з терміном “зміст поняття” існує специфічне поняття “склад злочину”. Коли йдеться про той чи інший конкретний злочин, наприклад, про крадіжку, вбивство, спекуляцію і т. ін., то говорять не про зміст

Логіка – Жеребкін В. Є. – 2.5. Логічна сутність кримінально-правової кваліфікації злочину

У кримінальному праві поряд з терміном “зміст поняття” існує специфічне поняття “склад злочину”. Коли йдеться про той чи інший конкретний злочин, наприклад, про крадіжку, вбивство, спекуляцію і т. ін., то говорять не про зміст

Логіка – Жеребкін В. Є. – 2.6. Види понять

Поняття діляться на види за змістом і обсягом. За обсягом розрізняють поняття одиничні, загальні й нульові. Одиничним називається поняття, обсяг якого складається з одного предмета. Прикладами одиничних понять є такі: “Харків”, “Велика Вітчизняна війна”

Логіка – Жеребкін В. Є. – 2.7. Відношення між поняттями

У процесі пізнання і практики досить часто доводиться з’ясовувати відношення між тим чи іншим поняттями. Знання відношення між поняттями дає змогу не змішувати одні поняття з другими, вбачати у поняттях як спільне, так і

Логіка – Жеребкін В. Є. – 1. Відношення тотожності

У процесі пізнання і практики досить часто доводиться з’ясовувати відношення між тим чи іншим поняттями. Знання відношення між поняттями дає змогу не змішувати одні поняття з другими, вбачати у поняттях як спільне, так і

Логіка – Жеребкін В. Є. – 2. Відношення підпорядкування

У процесі пізнання і практики досить часто доводиться з’ясовувати відношення між тим чи іншим поняттями. Знання відношення між поняттями дає змогу не змішувати одні поняття з другими, вбачати у поняттях як спільне, так і

Логіка – Жеребкін В. Є. – 3. Відношення перехрещення

Перехресними називаються поняття, обсяг яких тільки частково входить один в одного. Так, поняття “студент” і “відмінник” перехрещуються, оскільки частина обсягу поняття “студент” входить до обсягу поняття “відмінник”, а частина поняття “відмінник” входить до обсягу

Логіка – Жеребкін В. Є. – 4. Відношення супідрядності

Перехресними називаються поняття, обсяг яких тільки частково входить один в одного. Так, поняття “студент” і “відмінник” перехрещуються, оскільки частина обсягу поняття “студент” входить до обсягу поняття “відмінник”, а частина поняття “відмінник” входить до обсягу

Логіка – Жеребкін В. Є. – 5. Відношення суперечності

Перехресними називаються поняття, обсяг яких тільки частково входить один в одного. Так, поняття “студент” і “відмінник” перехрещуються, оскільки частина обсягу поняття “студент” входить до обсягу поняття “відмінник”, а частина поняття “відмінник” входить до обсягу

Логіка – Жеребкін В. Є. – 6. Відношення протилежності (супротивності)

Перехресними називаються поняття, обсяг яких тільки частково входить один в одного. Так, поняття “студент” і “відмінник” перехрещуються, оскільки частина обсягу поняття “студент” входить до обсягу поняття “відмінник”, а частина поняття “відмінник” входить до обсягу

Логіка – Жеребкін В. Є. – 2.8. Операції над поняттями

Операції над поняттями – це такі логічні дії, унаслідок яких утворюються нові поняття. Оскільки обсяг понять розглядається як клас, із яким проводяться ці операції, то останні й називаються операціями з класами. Унаслідок цих операцій

Логіка – Жеребкін В. Є. – 2.9. Узагальнення і обмеження понять

Операції над поняттями – це такі логічні дії, унаслідок яких утворюються нові поняття. Оскільки обсяг понять розглядається як клас, із яким проводяться ці операції, то останні й називаються операціями з класами. Унаслідок цих операцій

Логіка – Жеребкін В. Є. – Розділ 3 ВИЗНАЧЕННЯ І ПОДІЛ ПОНЯТЬ

3.1. Сутність визначення Якщо ми маємо справу з поняттями, то нас цікавить перш за все їхній зміст. Розмірковуючи, наприклад, про право, слід знати зміст цього поняття; кваліфікуючи скоєне як шпигунство, суд має знати склад

Логіка – Жеребкін В. Є. – 3.1. Сутність визначення

3.1. Сутність визначення Якщо ми маємо справу з поняттями, то нас цікавить перш за все їхній зміст. Розмірковуючи, наприклад, про право, слід знати зміст цього поняття; кваліфікуючи скоєне як шпигунство, суд має знати склад

Логіка – Жеребкін В. Є. – 3.2. Види визначень

3.1. Сутність визначення Якщо ми маємо справу з поняттями, то нас цікавить перш за все їхній зміст. Розмірковуючи, наприклад, про право, слід знати зміст цього поняття; кваліфікуючи скоєне як шпигунство, суд має знати склад

Логіка – Жеребкін В. Є. – Генетичне визначення

Генетичне визначення (від грецької “генезис”, що означає “походження”) – це таке визначення, в якому зміст поняття розкривається за допомогою вказівки на спосіб виникнення предмета. Описуючи походження предмета, ми перелічуємо його істотні ознаки і, таким

Логіка – Жеребкін В. Є. – Інші способи визначення

Генетичне визначення (від грецької “генезис”, що означає “походження”) – це таке визначення, в якому зміст поняття розкривається за допомогою вказівки на спосіб виникнення предмета. Описуючи походження предмета, ми перелічуємо його істотні ознаки і, таким

Логіка – Жеребкін В. Є. – Номінальні визначення

Генетичне визначення (від грецької “генезис”, що означає “походження”) – це таке визначення, в якому зміст поняття розкривається за допомогою вказівки на спосіб виникнення предмета. Описуючи походження предмета, ми перелічуємо його істотні ознаки і, таким

Логіка – Жеребкін В. Є. – 3.3. Правила визначення і помилки, можливі при визначенні

Щоб визначення було правильним, необхідно дотримуватися таких правил: 1. Визначення має бути сумірним, тобто обсяг визначуваного має дорівнювати обсягу визначаючого (А = Вс), Порушення цього правила викликає подвійні помилки: визначення може бути або надто

Логіка – Жеребкін В. Є. – 3.4. Поділ понять

Коли ми маємо справу з поняттями, то нас цікавить не тільки їхній зміст, а й обсяг. Наприклад, вивчаючи державу, ми цікавимось не лише тим, що таке держава, які її ознаки, а й тим, які

Логіка – Жеребкін В. Є. – 3.5. Правила поділу

Коли ми маємо справу з поняттями, то нас цікавить не тільки їхній зміст, а й обсяг. Наприклад, вивчаючи державу, ми цікавимось не лише тим, що таке держава, які її ознаки, а й тим, які

Логіка – Жеребкін В. Є. – 3.6. Види поділу понять

Розрізняють такі види поділу: поділ за видотвірною ознакою (простий поділ), дихотомічний поділ і класифікація. Простий поділ. Простий поділ, або поділ за видотвірною ознакою, – це такий поділ, коли обсяг поділяється за якоюсь основою на

Логіка – Жеребкін В. Є. – 3.7. Класифікація

Розрізняють такі види поділу: поділ за видотвірною ознакою (простий поділ), дихотомічний поділ і класифікація. Простий поділ. Простий поділ, або поділ за видотвірною ознакою, – це такий поділ, коли обсяг поділяється за якоюсь основою на

Логіка – Жеребкін В. Є. – Розділ 4 СУДЖЕННЯ

4.1. Загальна характеристика суджень Пізнаючи предмети і явища навколишнього світу, виділяючи в них певні ознаки, ми висловлюємо судження. Наприклад: “Право є надбудова”; “Злочин є діяння суспільно небезпечне”; “Крадіжка здійснюється тільки навмисне” і т. д.

Логіка – Жеребкін В. Є. – 4.1. Загальна характеристика суджень

4.1. Загальна характеристика суджень Пізнаючи предмети і явища навколишнього світу, виділяючи в них певні ознаки, ми висловлюємо судження. Наприклад: “Право є надбудова”; “Злочин є діяння суспільно небезпечне”; “Крадіжка здійснюється тільки навмисне” і т. д.

Логіка – Жеребкін В. Є. – 4.2. Структура судження

4.1. Загальна характеристика суджень Пізнаючи предмети і явища навколишнього світу, виділяючи в них певні ознаки, ми висловлюємо судження. Наприклад: “Право є надбудова”; “Злочин є діяння суспільно небезпечне”; “Крадіжка здійснюється тільки навмисне” і т. д.

Логіка – Жеребкін В. Є. – 4.3. Судження і речення

Кожне судження граматично завжди виражається у формі речення. Судження не може існувати поза реченням. Речення є безпосередньою дійсністю судження, його матеріальною оболонкою. Проте не всяке речення виражає судження. Характерні особливості судження полягають у ствердженні

Логіка – Жеребкін В. Є. – 4.4. Про роль запитання в судовому пізнанні

Кожне судження граматично завжди виражається у формі речення. Судження не може існувати поза реченням. Речення є безпосередньою дійсністю судження, його матеріальною оболонкою. Проте не всяке речення виражає судження. Характерні особливості судження полягають у ствердженні

Логіка – Жеребкін В. Є. – 4.5. Просте судження, види і структура

Прості судження, залежно від того, що вони відображають – властивість чи відношення, поділяються на атрибутивні судження та судження із відношенням. Атрибутивним судженням називається таке судження, у якому стверджується або заперечується належність предмету визначеної властивості

Логіка – Жеребкін В. Є. – 4.6. Категоричні судження, їх види

Категоричним судженням є судження, в якому щось стверджується чи заперечується у безумовній формі. Наприклад: “Петренко – студент”, “Злочин є діяння суспільно небезпечне”, “Купівля-продаж є договір” тощо. Категоричне судження є судження атрибутивне, в ньому стверджується

Логіка – Жеребкін В. Є. – 4.7. Розподіленість термінів у судженнях

Як наголошувалося раніше, суб’єкт і предикат судження називаються термінами. Кожен термін у судженні розподілений або не розподілений. Знання правил розподіленості термінів у судженнях необхідне при аналізі умовиводів. 1. Якщо термін судження повністю включається до

Логіка – Жеребкін В. Є. – 4.8. Логічні змінні та логічні постійні

Як наголошувалося раніше, суб’єкт і предикат судження називаються термінами. Кожен термін у судженні розподілений або не розподілений. Знання правил розподіленості термінів у судженнях необхідне при аналізі умовиводів. 1. Якщо термін судження повністю включається до

Логіка – Жеребкін В. Є. – 4.9. Судження і пропозиційна функція

Від судження слід відрізняти мовний вислів, що дістав назву “пропозиційна функція або функція висловлювання”. Пропорційною функцією називається такий граматичний вислів, який має форму стверджувального судження, в котрому відоме тільки те, що стверджується про предмет

Логіка – Жеребкін В. Є. – 4.10. Поняття про квантори

Від судження слід відрізняти мовний вислів, що дістав назву “пропозиційна функція або функція висловлювання”. Пропорційною функцією називається такий граматичний вислів, який має форму стверджувального судження, в котрому відоме тільки те, що стверджується про предмет

Логіка – Жеребкін В. Є. – 4.11. Поділ суджень за модальністю

Від судження слід відрізняти мовний вислів, що дістав назву “пропозиційна функція або функція висловлювання”. Пропорційною функцією називається такий граматичний вислів, який має форму стверджувального судження, в котрому відоме тільки те, що стверджується про предмет

Логіка – Жеребкін В. Є. – 4.12. Відношення між судженнями. Види відношень

Між судженнями А, Е, І, О існують такі відношення”: 1) відношення противності (контрарності), 2) відношення під противності, 3) відношення суперечності (контрадикторності) та 4) відношення підпорядкування. Відношення між судженнями А, Е, І, О прийнято відображати

Логіка – Жеребкін В. Є. – Розділ 5 СКЛАДНІ СУДЖЕННЯ

Складним судженням називається таке судження, яке складається з кількох простих суджень. Так, судження “Крадіжка є злочин” є простим, у ньому наявний один суб’єкт (“крадіжка”) і один предикат (“злочин”). Судження ж “Присуд має бути законним