Логіка – Жеребкін В. Є. – 1.3. Поняття форми мислення і закони мислення

Мислення нерозривно пов’язане з мовою. Мислення і мова виникають і розвиваються одночасно.

Мислення у власному розумінні слова без мови неможливе. Абстрактне мислення – це мовне, словесне мислення.

Мова – необхідна умова виникнення думки і процесу мислення. За допомогою мови відбувається перехід від сприймання й уявлень до понять, здійснюється формування узагальненої думки.

Мова дає змогу закріплювати й зберігати набуті людьми знання, передавати їх із покоління в покоління, використовувати у практичній діяльності і в подальшому пізнанні дійсності всю суму знань, нагромаджених людством,

Перебуваючи в єдності, мислення й мова нетотожні, це різні соціальні явища. Мова – звукова матеріальна оболонка думки, мова – означає мислення – віддзеркалює об’єктивну реальність. Мова – засіб повсякденного спілкування людей, важлива складова культури будь-якого народу.

Мислення вивчається формальною логікою, а мова – предмет мовознавства.

На базі природних мов виникли штучні мови науки.

Природні, або національні, мови – це звукові (мова), а пізніше і графічні (письмо) інформаційні знакові системи в кожній нації, що історично склалися.

Штучні мови – це спеціально створені мови. На відміну від природних ці мови конструюються цілеспрямовано для міжнародного спілкування (напр., інтерлінг, есперанто), автоматичної обробки інформації за допомогою ЕОМ (мови програмування, машинні мови), запису інформації (інформаційні мови), для вирішення інших завдань у галузі науки і техніки.

1.3. Поняття форми мислення і закони мислення

Мислення людини відбувається у певних логічних формах і підлягає певним законам логіки.

Форма мислення – це спосіб відображення предметів і явищ об’єктивної реальності.

Основними формами мислення є поняття, судження і умовиводи.

Поняття, наприклад, – це така форма мислення, яка віддзеркалює предмет у його суттєвих ознаках. Так, поняття “угода” відбиває угоду як явище дійсності в таких ознаках. “Угодою визначаються дії громадян і організацій, спрямовані на установлення, зміну або припинення громадянських прав або обов’язків”. Те ж спостерігається під час розгляду будь-яких інших понять.

Судження – це інша форма відображення предметів і явищ дійсності, ніж поняття. Судження – форма мислення, яка відтворює не предмет у цілому, а окремі його ознаки, властивості, зв’язки і відношення у вигляді утвердження або заперечення належності предмету певної ознаки чи властивості.

Предмети суджень такі:

1. Дарування е договір.

2. Угода, яка не відповідає вимогам закону, є недійсною і т. д.

Умовивід е зв’язок суджень. Це форма мислення, в якій з одного, двох чи більше суджень виводиться нове судження. Наприклад:

Логіка   Жеребкін В. Є.   1.3. Поняття форми мислення і закони мислення

Логічну форму не можна розглядати як “чисту” форму, позбавлену змісту і незалежну від нього. Форми мислення (поняття, судження, умовиводи) є формами об’єктивного змісту, об’єктивних зв’язків і відношень між речами.

Форми мислення не є апріорними (додосвідними) логічними формами, не дані людині в готовому вигляді, а виникли у процесі багатовікової пізнавальної практики людини.

Форми мислення – це форми не самих речей, а форми відображення предметів і явищ реальної дійсності на ступені абстрактного мислення. Форми думки не збігаються з формами існування предметів, що віддзеркалюються. Логічні форми – це форми ідеального існування предметів і явищ у мисленні людини. Форми думки у певних кордонах незалежні від відмінностей у змісті окремих предметів, від конкретного матеріалу. Вони однакові і застосовні до найрізноманітніших предметів, до будь-якого конкретного матеріалу.

Будь-яка думка має конкретний зміст і певну будову (структуру). Зміст думки складає віддзеркалені в ній властивості і відношення конкретних предметів і явищ об’єктивної дійсності. Наприклад, зміст поняття “людина” становить такі ознаки людей, відтворені в цьому понятті, як:

1) здатність виробляти знаряддя праці, 2) здатність мислити і 3) володіти мовою. Зміст судження “Усі договори є юридичні угоди” становить належність усіх договорів до класу юридичних угод.

Структура думки – це її будова, спосіб поєднання складових думки.

Кожна форма мислення має певну структуру. Для виразу структури думки у формальній логіці користуються символами.

Розгляньмо, що таке структура думки стосовно суджень і умовиводів. Візьмімо три судження: 1. Усі дерева є рослини. 2. Усі громадяни країни є правоздатні. 3. Усі злочини є діяння суспільно небезпечні.

Ясна річ, конкретний зміст наведених суджень різний, однак вони мають між собою й дещо спільне. Цим спільним є спосіб зв’язку складових суджень, їхня структура. Кожне з розглядуваних суджень має предмет судження (логічний суб’єкт): у першому судженні ним е поняття (слово) “дерево”, у другому – “громадяни країни”, у третьому -“злочин”. У кожному з цих суджень є предикат (логічний присудок), який відтворює ознаку, що належить предмету думки. У першому судженні предикатом є поняття “рослина”, у другому – “правоздатність”, у третьому – “діяння суспільно небезпечні”.

В усіх трьох випадках суб’єкт і предикат пов’язані словом є.

Якщо тепер ми відхилилися від конкретного змісту цих суджень і, користуючись символами (S – суб’єкт, Р – предикат), запишемо структуру суджень у вигляді формули, то вона буде для всіх них однією й тією ж:

“Усі S е Р”. Можливі судження, що мають і іншу структуру.

Розглянемо тепер такі два умовиводи:

Логіка   Жеребкін В. Є.   1.3. Поняття форми мислення і закони мислення

Конкретний зміст цих умовиводів різний, але в них є й загальне:

А) обидва складаються з трьох суджень, із яких перші два є вихідними (засновками), а останнє – вивідним судженням (завершенням), оскільки воно утворене із понять, наявних у вихідних судженнях;

Б) у вихідних судженнях (засновках) обох умовиводів міститься одне спільне поняття (у першому ним є поняття “метал”, а в другому – поняття “громадяни держави”), яке відсутнє у вивідному судженні.

Це загальне у побудові різних за конкретним змістом умовиводів і утворює їхню структуру. Щоб записати її у вигляді формули, позначимо загальне поняття, що міститься у вихідних судженнях обох умовиводів, буквою М, предикат першого вихідного судження і предикат висновку – Р, суб’єкт другого вихідного судження і суб’єкт завершення – S. У цілому формула, яка виражає структуру розглядуваних умовиводів, така:

М – Р S – М S – Р.

Як бачимо, формальна логіка, досліджуючи форми мислення, відхиляється від конкретного змісту думки. Порівнюючи різні думки, вона виявляє лише загальне у них, їхню структуру. В цьому полягає одна зі специфічних особливостей формальної логіки як науки.

Процес виявлення структури думок, виведення формул, установлення всіх складових того чи іншого судження є формалізація думок. Формалізація дає змогу формулювати певні закони і правила.

Мислення людини не безладне, воно підлягає певним законам, завдяки яким стає логічним. Основними законами логіки є: закон тотожності, закон суперечності (несуперечності), закон виключеного третього і закон достатньої підстави. Порушення (не дотримання) вимог будь-якого з цих законів призводить до того, що мислення стає нелогічним.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Логіка – Жеребкін В. Є. – 1.3. Поняття форми мислення і закони мислення