Курс фінансів – Кудряшов В. П. – Розділ 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ

5.1. Державні фінанси та їх структура.

5.2. Державні цільові фонди та їх класифікація.

5.3. Державні підприємства та їх фінансова діяльність.

5.1. Державні фінанси та їх структура

В умовах ринкової економіки держава виконує функції, які не можуть здійснюватися приватним сектором взагалі або проводяться ним неефективно. До таких функцій, зокрема, належать: забезпечення загальних умов розвитку держави; регулювання економічного і соціального розвитку; підтримування підприємницької діяльності; обмеження монополізму та забезпечення конкурентних принципів розвитку економіки; стимулювання інвестиційної діяльності; забезпечення зовнішньоекономічних відносин та ін. Для виконання таких функцій формується система державних фінансів.

Державні фінанси – це один із провідних елементів фінансової системи країни, початок використання якого пов’язують зі становленням державності. Зростання функцій держави супроводжувалося збільшенням обсягів державних фінансових ресурсів. За участю держави створюються державні цільові фонди, засновуються підприємства та установи, проводиться інвестиційна діяльність, здійснюються фінансування зовнішньоекономічного розвитку, перерозподіл доходів, регулювання економічних процесів, фінансування соціальних програм та багатьох інших напрямів діяльності. У промислово розвинутих країнах державні фінанси відіграють важливу роль: з використанням системи державних фінансів перерозподіляється від 40 до 50% ВВП.

До державного сектору належить сектор державного управління, а також нефінансові державні підприємства. Згідно з методологією МВФ розрізняють декілька рівнів органів державного управління:

– центральний уряд;

– органи управління на регіональному рівні;

– місцеві органи;

– наднаціональні органи.

У перехідні періоди навантаження на державні фінанси зростає. Так, в Україні частка доходів зведеного бюджету відносно ВВП становить приблизно 35%. Питання формування і використання фінансових ресурсів держави стосується кожного громадянина. Адже ці ресурси пов’язані зі стягненням податків і зборів, забезпеченням економічних і соціальних програм, наданням соціальних послуг, підтримкою зайнятості, стабілізацією національної валюти та ін.

Державні фінанси відображають фінансові операції, які здійснюють державні органи і установи з метою забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Розвиток державних фінансів має об’єктивні основи. Ресурси держави формуються для вирішення задач, що повністю або частково фінансуються без використання ринкових механізмів. До них, зокрема, належать: регулювання економічних та соціальних процесів; проведення структурної перебудови економіки; охорона навколишнього природного середовища; боротьба з монополізмом; захист прав покупців; забезпечення соціального страхування, фінансування освіти, підготовки та перепідготовки кадрів, надання медичних послуг населенню та ін.

Державні фінанси України охоплюють фінансові ресурси, які знаходяться в загальнодержавній власності, у власності АР Крим і комунальній власності. Суб’єктом права загальнодержавної власності є держава в особі Верховної Ради України. Суб’єктами права комунальної власності є адміністративно-територіальні одиниці в особі обласних, районних, міських, селищних і сільських рад народних депутатів. Загальнодержавною власністю є майно, що забезпечує діяльність державних органів, установ і структур, енергетична система, транспорт загального користування, кошти Державного бюджету, центральний банк, державні банки, державні резервні, страхові та інші фонди, майно державних підприємств і установ та інші види майна. Державні фінанси утворюють фундамент суверенітету України і забезпечують її економічний та соціальний розвиток.

Об’єктами права комунальної власності є майно, що забезпечує діяльність відповідних Рад і утворених ними органів. Зокрема, до складу комунальної власності входять: кошти місцевих бюджетів та цільових фондів, майно комунальних підприємств та установ, місцеві енергетичні і транспортні системи, державний житловий фонд та інше майно, необхідне для забезпечення економічного і соціального розвитку відповідної території.

Загальнодержавні фінанси забезпечують фінансування тих заходів, які мають загальнодержавний характер. Це, зокрема, фінансування діяльності органів державної влади та управління, проведення регулювання соціально-економічного розвитку, здійснення перерозподілу ВВП між територіями, галузями і прошарками населення та ін. Формування і використання місцевих фінансів є основою забезпечення діяльності місцевих органів влади і управління. На них покладаються, зокрема, функції забезпечення потреб регіонів у ресурсах, фінансування діяльності комунальних підприємств і установ, організація роботи навчальних закладів, охорони здоров’я та ін. Структуру державних фінансів відображено на рис. 5.1.

Усі елементи державних фінансів є відносно самостійними, але тісно пов’язаними між собою. Центральним елементом системи державних фінансів є державний бюджет, який формується на загальнодержавному, республіканському та місцевому рівнях. За допомогою державного бюджету здійснюється формування і використання доходів для вирішення найважливіших соціально-економічних проблем, фінансування функцій держави на різних рівнях. Державні цільові фонди створюються з метою забезпечення цільових програм, які виконуються державою. Державний кредит застосовується для залучення коштів, що використовуються на умовах позики. Ресурси державних підприємств використовуються для виконання функцій держави у сфері підприємницької діяльності. До державних належать підприємства, які знаходяться у повній (100%) власності держави, суб’єкти господарювання з переважною часткою державного капіталу та підприємства у повній та частковій комунальній власності.

Курс фінансів   Кудряшов В. П.   Розділ 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ

Рис. 5.1. Структура державних фінансів


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – Розділ 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ