Курс фінансів – Кудряшов В. П. – Методика розрахунку доходів на акцію

Важливим показником діяльності підприємства є доходи на акції, які розраховують не всі види підприємств, а лише акціонерні товариства. До того ж, в обов’язковому порядку оприлюднюють таку інформацію тільки ті AT, що проводять операції з акціями на фондових біржах, тобто відкриті акціонерні товариства. Але і для ЗAT розрахунок доходів на акцію є доцільним, оскільки це важливі показники діяльності підприємства, що використовуються в проведенні інвестиційної діяльності.

Курс фінансів  Кудряшов В. П.  Методика розрахунку доходів на акцію

Рис 2.9. Формування і використання нерозподіленого прибутку підприємства

Такі показники відображають динаміку прибутків (збитків) та дивідендів на одну акцію. Це дає можливість інвесторам та акціонерам визначити прибутковість роботи підприємства за звітний період, а також протягом декількох років. Аналіз такої інформації є основою для вибору об’єктів інвестування та прийняття рішення про купівлю (продаж) акцій товариства. Важливим є також те, що показники доходів на акцію використовуються акціонерами в процесі здійснення контролю над товариством та впливу на діяльність правління. Такі індикатори необхідні і в процесі розробки стратегічної та оперативної діяльності підприємства.

Курс фінансів  Кудряшов В. П.  Методика розрахунку доходів на акцію

Рис. 2.10. Джерела фінансування непокритих збитків підприємства

Величина чистого прибутку (збитку) в розрахунку на одну просту акцію відображає те, яка його сума припадає на одну акцію, що перебуває в обігу. Цей показник характеризує прибутковість (збитковість) діяльності підприємства. Зростання його значення свідчить про те, що акції забезпечуються активами, вартість яких збільшується.

Наявність збитків відображає, наскільки зменшується сума активів на одну просту акцію та свідчить про її знецінення. Результати таких змін безпосередньо впливають на ринковий курс акцій. В першому випадку (коли прибуток на одну акцію збільшується) він, як правило, зростає, а за наявності збитків – знижується.

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію ( ) розраховується за такою формулою:

Курс фінансів  Кудряшов В. П.  Методика розрахунку доходів на акцію,

Де ПЧ – сума чистого прибутку (збитку), одержаного за звітний період, грн;

ПД – сума дивідендів, що виплачуються на привілейовані акції, грн;

КЗ – середньорічна кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу, шт.

Сума дивідендів, що виплачуються на привілейовані акції, є величиною заданою умовами їх емісії. Як правило, вони виплачуються за рахунок чистого прибутку підприємства. Тому ця сума не має бути врахованою під час проведення розрахунків показника на прості акції. Величина таких дивідендів розраховується так:

Курс фінансів  Кудряшов В. П.  Методика розрахунку доходів на акцію

Де ВН – номінальна вартість акції;

НД – норма дивіденду на одну привілейовану акцію,%;

NПа – кількість привілейованих акцій, що перебувають в обігу.

Показник дивідендів на одну просту акцію відображає суму дивідендів, що виплачуються на одну просту акцію. Він розраховується за формулою

Курс фінансів  Кудряшов В. П.  Методика розрахунку доходів на акцію,

Де ДЗ – сума дивідендів на одну просту акцію;

ПЧ – величина чистого прибутку підприємства;

К – коефіцієнт, що відображає частку чистого прибутку, що призначена для виплати дивідендів на привілейовані та прості акції;

ДП. в – сума дивідендів, які виплачуються на привілейовані акції;

Курс фінансів  Кудряшов В. П.  Методика розрахунку доходів на акцію – кількість простих акцій, на які виплачуються дивіденди.

Навчальний тренінг

Контрольні запитання

1. Дайте визначення господарських товариств.

2. Які види господарських товариств функціонують в Україні?

3. Що таке акціонерне товариство?

4. У чому полягають відмінності між відкритим та закритим акціонерним товариством?

5. Дайте визначення капіталу підприємства та його структури.

6. Схарактеризуйте джерела фінансування підприємства.

7. Розкрийте сутність поняття “власний капітал підприємства” та схарактеризуйте його складові.

8. Дайте характеристику додаткового капіталу підприємства.

9. Що таке забезпечення майбутніх витрат і платежів?

10. Розкрийте зміст поняття “позиковий капітал підприємства” та схарактеризуйте його структуру.

11. Дайте характеристику активів підприємства.

12. Що таке фінансові інвестиції та які їх форми?

13. Що відображає поняття “статутний капітал підприємства”?

14. Розкрийте порядок формування статутного капіталу акціонерного товариства.

15. Що таке неоплачений та вилучений капітал?

16. Назвіть джерела збільшення статутного капіталу підприємства.

17. Які ви знаєте способи збільшення статутного капіталу акціонерного товариства?

18. Який порядок проведення конверсії облігацій підприємства в акції?

19. В яких випадках здійснюють зменшення величини статутного капіталу підприємства?

20. Що таке санаційний прибуток?

21. Що таке звичайна діяльність підприємства?

22. Дайте визначення основної діяльності підприємства.

23. Які операції належать до інвестиційної діяльності підприємства?

24. Що включає фінансова діяльність підприємства?

25. Дайте характеристику надзвичайної діяльності підприємства.

26. Що розуміють під доходами підприємства та які їх види?

27. Дайте визначення фінансових доходів підприємства.

28. Які доходи зараховують до доходів від участі в капіталі?

29. Що таке витрати підприємства та які їх складові?

30. Що відносять до фінансових витрат підприємства та від участі в капіталі?

31. Які основні показники фінансових результатів діяльності підприємства?

32. Як визначити величину чистого прибутку підприємства?

33. Що таке збиток підприємства та які джерела його фінансування?

34. Дайте визначення нерозподіленого прибутку підприємства та напрямів його використання.

35. Як розрахувати чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію?

36. Наведіть формулу розрахунку дивідендів на одну просту акцію.

Тести

1. Акціонерне товариство – це:

A. Господарське товариство, в якому статутний капітал сформовано за рахунок акцій з різним номіналом.

Б. Господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості.

B. Господарське товариство, в якому статутний капітал сформовано за рахунок акцій зі змінним номіналом.

2. До складу капіталу підприємства входять:

A. Вартість матеріальних цінностей, фінансових вкладень і грошових коштів, необхідних для забезпечення господарської діяльності підприємства.

Б. Вартість цінностей, переданих іншим суб’єктам на благодійних умовах, та величина збитків.

B. Сума відрахувань до державного бюджету та державних цільових фондів.

3. Джерела фінансування підприємства поділяються на:

A. Основні засоби, нематеріальні активи та цінні папери.

Б. Власний капітал, забезпечення подальших витрат і платежів, позиковий капітал.

B. Дебіторська заборгованість і резерви.

4. Власний капітал підприємства – це:

A. Заборгованість підприємства перед кредиторами.

Б. Вартість довгострокових та короткострокових капітальних вкладень.

B. Капітал, переданий підприємству у власність засновниками і учасниками, а також отриманий у власність підприємства на основі його господарської діяльності.

5. У складі власного капіталу розрізняють такі основні елементи:

A. Статутний, додатковий та резервний капітали, нерозподілений прибуток.

Б. Довгострокові та поточні зобов’язання, резервні фонди.

B. Капітал, переданий підприємству в тимчасове користування, вартість нематеріальних активів.

6. До забезпечень відносять:

A. Забезпечення розміщення акцій підприємства.

Б. Забезпечення фінансування збитків підприємства.

B. Забезпечення виплат відпусток, пенсій та гарантійних зобов’язань.

7. До складу позикового капіталу входить:

A. Сума вартості, одержана підприємством на умовах оренди.

Б. Капітал, який залучається підприємством на умовах позики.

B. Капітал, що підлягає поверненню на умовах дебіторської заборгованості.

8. Додатковий капітал формують:

A. Статутний капітал, резервний капітал, забезпечення.

Б. Цільове фінансування, податковий кредит, фонд виплати дивідендів.

B. Емісійний дохід, дооцінка активів, безоплатно одержані необоротні активи.

9. Фінансова діяльність підприємства зводиться до:

A. Придбання та реалізації фінансових активів.

Б. Змін обсягів та структури власного та позикового капіталу.

B. Купівлі та продажу іноземної валюти й одержання безповоротної допомоги.

10. До фінансових доходів підприємства належать:

A. Дохід від участі в капіталі, дивіденди одержані.

Б. Дохід від реалізації фінансових інвестицій та від продажу необоротних активів.

B. Дохід у формі відшкодування від страхових організацій.

11. Фінансові витрати підприємства – це:

A. Витрати, що здійснюються у звітному періоді, але які в ціні продукції враховуватимуть у наступних періодах.

Б. Виплати підприємством штрафів, пені та неустойок.

B. Витрати, що виникають в результаті виплати процентних платежів, пов’язаних із залученням позикового капіталу.

12. Чистий прибуток підприємства розраховується як:

А. Різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток.

Б. Алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку.

В. Сума чистого доходу, що залишається після вирахування витрат, що входять до собівартості продукції.

13. Величину чистого прибутку, що припадає на одну просту акцію, обчислюють з урахуванням таких факторів, як:

A. Сума чистого прибутку, дивіденди на привілейовані акції та середня кількість акцій в обігу за рік.

Б. Сума чистого прибутку від звичайної діяльності, виплачені податки і збори та кількість емітованих акцій.

B. Величина чистого прибутку, кількість потенційних простих акцій та дивідендів на привілейовані акції.

Завдання

1. Відомі такі показники діяльності акціонерного товариства “Зірка”, млн грн:

– статутний капітал – 98,71;

– доходи майбутніх періодів – 0,73;

– відстрочені податкові зобов’язання – 0,31;

– заборгованість за товари та послуги – 2,11;

– додаткове пенсійне забезпечення – 0,83;

– емісійний дохід – 1,22;

– забезпечення виплат персоналу – 0,96;

– гарантії та забезпечення отримані – 0,34;

– субсидії одержані – 0,72;

– вилучений капітал – 3,44;

– цільові внески юридичних осіб – 0,66;

– дивіденди нараховані – 0,71;

– вартість майна, одержаного в оренду – 2,42;

– страхові резерви – 0,42;

– резервний капітал – 1,65. Розрахувати величину:

1) власного капіталу;

2) забезпечень;

3) цільового капіталу;

4) позикового капіталу;

2. Є такі показники, що відображають склад власного капіталу акціонерного товариства, млн грн:

– оголошений статутний капітал – 4,42;

– заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу – 0,08;

– акції, викуплені підприємством, – 0,12;

– акції, анульовані підприємством, – 0,42;

– емісійний дохід – 1,31;

– безоплатно одержані необоротні активи – 2,43;

– непокриті збитки – 0,27;

– резервний капітал – 1,32. Розрахувати:

1) величину сплаченого статутного капіталу підприємства;

2) величину та структуру власного капіталу підприємства;

3) суму капіталу, на який нараховуються дивіденди.

3. Є такі дані про діяльність акціонерного товариства “Обрій”, млн грн:

– виручка від реалізації – 4,21;

– непрямі податки – 0,72;

– собівартість реалізованої продукції – 2,24;

– витрати (адміністративні та на збут) – 0,07;

– фінансові доходи – 1,39;

– фінансові витрати – 0,96;

– надзвичайні витрати – 0,09;

– сума, на яку зменшується величина податку на прибуток на покриття витрат від надзвичайних ситуацій – 0,03;

– середньорічна кількість акцій (включаючи 9% привілейованих) – 3,21 млн шт.;

– частка чистого прибутку, що використовується на виплату дивідендів – 12,32%;

– норма дивіденду на привілейовану акцію – 24%. Розрахувати:

1) чистий прибуток (збиток);

2) чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію;

3) суму дивідендів на одну просту акцію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – Методика розрахунку доходів на акцію