Курс фінансів – Кудряшов В. П. – 7.2. Видатки державного бюджету та їх класифікація

Видатки державного бюджету відіграють важливу роль в розвитку країни. Вони є основою забезпечення фінансування соціальних програм, регулювання економіки, проведення структурної перебудови народного господарства, створення загальних умов розвитку ринкових відносин, збільшення обсягів кредитування юридичних та фізичних осіб, розвитку міжнародних відносин та інших важливих напрямів діяльності. Разом з тим, залежно від рівня розвитку держави, історичних, культурних та інших факторів роль держави у вирішенні соціально-економічних проблем змінюється, що, в свою чергу, впливає на обсяги та структуру державних видатків.

У процесі виконання державного бюджету розрізняють видатки бюджету і витрати бюджету. Видатки бюджету – це кошти, що спрямовуються на фінансування програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. Видатками не вважають ті фінансові ресурси, що використовуються з метою погашення боргових бюджетних зобов’язань, а також повернення надмірно сплачених до бюджету сум. До витрат бюджету належать видатки бюджету та кошти, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, що виникає в процесі фінансування бюджету.

Видатки на здійснення повноважень, що виконуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, поділяються на такі групи:

1) видатки, які не можуть бути передані на виконання до АР Крим та місцевого самоврядування, а виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України. Це видатки на забезпечення конституційного ладу; державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства та ін;

2) видатки, що забезпечують загальнодержавні функції, але передаються на виконання до АР Крим та органів місцевого самоврядування. Такі видатки здійснюються на основі принципу субсидіарності з метою забезпечення найефективнішого їх використання;

3) видатки на реалізацію прав та обов’язків АР Крим та місцевого самоврядування.

Видатки, зазначені в пунктах 2 і 3 здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Видатки бюджету класифікують за певними критеріями.

1) за функціями, з виконанням яких пов’язані видатки. Це критерії, що беруться до уваги при проведенні функціональної класифікації видатків бюджету;

2) за економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються видатки. Таким чином проводять економічну класифікацію бюджетних видатків;

3) за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів здійснюють відомчу класифікацію видатків;

4) за бюджетними програмами здійснюють програмну класифікацію видатків.

Видатки за функціональною класифікацією, в свою чергу, поділяються на видатки на забезпечення загальних функцій держави, АР Крим чи місцевого самоврядування. До видатків, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, належать видатки на фінансування:

– державного управління, судової законодавчої та виконавчої влади;

– національної оборони;

– освіти та охорони здоров’я;

– соціального захисту та соціального забезпечення;

– культури та мистецтва;

– розвитку телебачення, радіомовлення, преси, книговидання та інформаційних агентств;

– фізичної культури та спорту;

– державних програм (регіонального розвитку, реставрації середовища та ін.);

– поповнення державних запасів і резервів;

– обслуговування державного боргу;

– інших програм, що мають виключно державне значення.

Основними видами видатків, що проводяться з бюджету АР Крим та місцевих бюджетів, є такі:

– видатки на державне управління (на республіканському, обласному, районному, міському, селищному та сільському рівнях);

– видатки на освіту та охорону здоров’я;

– видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення;

– видатки на розвиток культури і мистецтва;

– видатки на фізичну культуру і спорт.

За економічною характеристикою видатки поділяються на поточні видатки, капітальні видатки та кредитування. Поточні видатки належать до загального фонду, а капітальні – до спеціального. Капітальні видатки – це видатки бюджету для фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності. Зокрема, це видатки на фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, структурної перебудови народного господарства, виплату субвенцій та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням. Вони досягають приблизно 9-10% від видатків бюджету.

Поточні видатки охоплюють видатки, які не належать до видатків розвитку: фінансування національної оборони, державного управління, судової влади, правоохоронної діяльності, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, культури і мистецтва та ін. Вони становлять приблизно 90% від суми видатків бюджету.

В Україні сума видатків, які використовуються на фінансування загальних витрат, більше ніж у шість разів перевищує видатки розвитку. У більшості країн світу держава є одним із провідних інвесторів. У нашій країні на державні капіталовкладення припадає менше 10% загального їх обсягу.

Кредитування – операції, пов’язані з наданням коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості. На основі кредитування виникають зобов’язання перед бюджетом, які передбачають повернення одержаних коштів до бюджету.

За відомчою класифікацією видатки розподіляються серед головних розпорядників бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів – це бюджетні установи, що мають право на одержання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету. До складу розпорядників бюджетних коштів, зокрема, входять міністерства, комітети, комісії, адміністрації, управління, агентства, університети, служби та ін. За обсягами наданих прав розпорядники поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Програмна класифікація видатків бюджету використовується в тому разі, коли бюджет формується за програмно-цільовим методом.

Класифікація видатків державного бюджету наведена на рис. 7.1.

З метою фінансування непередбачених видатків, тобто видатків, що не мають постійного характеру, створюється резервний фонд бюджету. Його обсяги, згідно з законодавством України не можуть перевищувати 1% від суми видатків загального фонду державного бюджету. Порядок використання коштів резервного фонду визначається рішеннями Кабінету Міністрів України.

Курс фінансів   Кудряшов В. П.   7.2. Видатки державного бюджету та їх класифікація

Рис. 7.1. Класифікація видатків Державного бюджету України


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – 7.2. Видатки державного бюджету та їх класифікація