Курс фінансів – Кудряшов В. П. – 7.1. Джерела формування доходів державного бюджету

7.1. Джерела формування доходів державного бюджету.

7.2. Видатки державного бюджету та їх класифікація.

7.3. Критерії ефективності витрачання бюджетних коштів.

7.4. Організація касового обслуговування державного бюджету.

7.1. Джерела формування доходів державного бюджету

Надходження до державного бюджету – це кошти, що залучаються до складу доходів державного бюджету з метою фінансування запланованих видатків. Надходженнями до бюджету є доходи бюджету та кошти, що залучаються на умовах позик. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) трансферти.

Фінансування дефіциту бюджету проводиться шляхом залучення позик. Класифікація фінансування бюджету здійснюється за категоріями кредиторів (або власників боргових зобов’язань) та за типами боргових інструментів.

Податкові надходження – це доходи, що залучаються до складу державного бюджету у формі загальнодержавних і місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Частка таких надходжень у структурі доходів державного бюджету становить від 65 до 70%, а частка у ВВП – від 9 до 12%. Д0 податкових надходжень належать прямі та непрямі податки, збори та обов’язкові платежі. Зокрема, податковими надходженнями є податки на доходи, на прибуток, на збільшення ринкової вартості активів, платежі за використання природних ресурсів, акцизи, податок на додану вартість, ввізне мито, плата за ліцензії та ін.

Неподаткові надходження – доходи, що залучаються у формах, які не належать до податкових платежів.

Неподатковими надходженнями до державного бюджету є:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;

3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;

4) інші неподаткові надходження.

Неподаткові надходження – це стаття доходів бюджету, яка займає друге місце в структурі доходів і становить приблизно 25% від доходів бюджету. До надходжень від власності та підприємницької діяльності належать: рентна плата за нафту і газ власного видобутку, надходження від реалізації надлишкового озброєння; плата за транзит нафти і газу територією України; дивіденди, нараховані на акції, частки держави в капіталі господарських товариств, орендна плата за оренду державного майна та ін.

Третя група надходжень до державного бюджету – доходи від операцій з капіталом – має відносно невелику частку в структурі доходів – приблизно 1,5%. До цієї групи зараховують доходи від продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та державних запасів товарів з державних резервів.

Трансферти – це кошти, одержані бюджетом на безоплатній та безповоротній основі. Такі кошти різні ланки бюджетної системи можуть одержувати від органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав та міжнародних організацій. Частка трансфертів у доходах державного бюджету є незначною і становить до 0,15% від їх загальної суми.

До джерел фінансування дефіциту державного бюджету належать внутрішні та зовнішні запозичення. При цьому вони не можуть використовуватися для забезпечення поточних видатків держави. Винятком можуть бути випадки, коли це необхідно для збереження загальної економічної рівноваги. Емісійні кошти центрального банку не повинні використовуватися для фінансування дефіциту державного бюджету. Граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього державного боргу встановлюються Законом про державний бюджет (чи рішенням про місцевий бюджет). В Україні за орієнтовний показник прийнято, що величина основної суми державного боргу не має перевищувати 60% ВВП.

Надходження до державних цільових фондів включають обов’язкові відрахування юридичних і фізичних осіб до державних цільових фондів. Такі відрахування проводяться з метою забезпечення фінансування державних цільових програм. Частка державних цільових фондів становить до 0,3% у доходах державного бюджету. Зокрема, до складу цієї групи в різні періоди розвитку нашої країни входили відрахування до фондів: здійснення заходів щодо ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; соціального страхування; сприяння зайнятості населення; інноваційного фонду; соціального захисту інвалідів; охорони навколишнього природного середовища; будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування; фонду фінансування витрат на авіаційну діяльність та ін.

До розділу “інші доходи” входять надходження у вигляді: перевищення доходів над видатками Національного банку України; коштів, одержаних від розміщення внутрішніх позик; надходження у вигляді повернутих державних позик, процентів за позиками і кредитами, наданими державою; коштів від конфіскованого майна, безхозного майна та ін. Структуру доходів Державного бюджету України на 2007 р. відображено в табл. 7.1.

Усі податкові доходи Державного бюджету залежно від категорій платників поділяються на такі групи:

1) податки з доходів фізичних осіб;

2) податки на доходи юридичних осіб;

3) податки на соціальне страхування;

4) акцизи;

5) податки на майно і дарування.

Таблиця 7.1. Структура доходів Державного бюджету України на 2007 р., млрд грн


З/п

Показники

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

Податкові надходження

33,319 (66,61%)

31,159

2,160

У тому числі:

– податки на доходи;

11,638

11,638

– збори за спеціальне використання природних ресурсів;

0,736

0,436

0,300

– внутрішні податки на товари та послуги;

18,179

16,567

1,612

– податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

2,609

2,491

0,118

2

Неподаткові надходження

13,556 (27,10%)

5,828

7,728

У тому числі:

– доходи від власності та підприємницької діяльності;

5,145

4,209

0,936

– адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;

0,875

0,875

– надходження від штрафів та фінансових санкцій;

0,284

0,284

– інші неподаткові надходження;

2,571

0,460

2,111

– власні надходження бюджетних установ

4,682

4,682

3

Доходи від операцій з капіталом

0,411 (0,82%)

0,126

0,285

У тому числі:

– надходження від продажу основного капіталу;

0,056

0,056

– надходження від реалізації державних запасів товарів

0,335

0,050

0,285

4

Офіційні трансферти

0,146 (0,29%)

0,146

У тому числі:

– від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

0,146

0,146

5

Цільові фонди

0,190 (0,38%)

37,112

0,190

6

Разом доходів (без міжбюджетних трансфертів)

47,622

10,509

7

Офіційні трансферти

2,399 (4,80%)

2,399

Всього доходів

50,021 (100%)

39,511

10,509

Особливістю формування доходів бюджету в Україні є відносно низька частка податків з громадян (у 2-3 рази нижча, ніж в інших країнах) і досить значна частка доходів юридичних осіб. Порівняно високими є (з урахуванням відрахувань до Пенсійного фонду України) платежі на соціальне страхування. Не зовсім раціональним є також співвідношення між прямим і непрямим оподаткуванням. Прямі податки становлять біля 25% доходів, акцизи – понад 35%. В умовах ринкової економіки більш доцільними формами оподаткування вважають прямі податки.

Згідно з порядком розподілу і надходження доходів до відповідних бюджетів, всі доходи поділяються на закріплені та регулювальні. До закріплених доходів належать доходи, які повністю або в установленій законодавством частці (від загальнодержавних податків та зборів) перераховуються до відповідних бюджетів. Порядок розподілу закріплених доходів між ланками бюджетної системи установлюється Бюджетним кодексом України. Такими доходами є: податок на майно підприємств і організацій, плата за землю, орендна плата за оренду майна цілісних майнових комплексів, які перебувають у загальнодержавній власності, перевищення доходів над видатками НБУ, одержані дивіденди на акції, що знаходяться в загальнодержавній власності та ін.

Регулювальні доходи – це надходження до відповідного бюджету коштів у вигляді відрахувань (від загальнодержавних податків і зборів), які затверджуються на кожний бюджетний рік. Такі доходи визначаються Законом про Державний бюджет на поточний рік. До регулювальних доходів в Україні зараховують: ПДВ, акцизний збір, доходи від приватизації державного майна, прибутковий податок з громадян, збір на обов’язкове пенсійне страхування, який сплачується при купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами, нерухомості та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – 7.1. Джерела формування доходів державного бюджету