Курс фінансів – Кудряшов В. П. – 6.2. Бюджетна система України та її складові

Виконання державного бюджету передбачає фінансування державних функцій на загальнодержавному і місцевому рівнях. Проведення такої діяльності передбачає відносну самостійність бюджетів, які складаються на основі територіального устрою. В систему територіального устрою України входять Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. На кожному із зазначених рівнів формуються відповідні бюджети, які є основою фінансування функцій державного управління в автономній республіці і місцевого самоврядування.

Відповідно до Конституції України (ст. 95) “бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами”.

“Виключно Законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків”.

“Держава прагне до збалансованості бюджету України”.

“Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені”.

У Конституції України (ст. 98) зазначено: “Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата”.

Бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв. Бюджетна система України складається з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Кожен із бюджетів є самостійним утворенням і прямо не підпорядкований вищестоящому бюджету. Самостійність бюджетів можлива лише за наявності власних дохідних джерел і забезпечується правом визначення напрямів їх використання відповідним органом державної влади. Разом з тим, основою розвитку бюджетної системи є принцип єдності. Він свідчить про наявність єдиного рахунку доходів і видатків кожного елементу бюджетної системи. Єдність бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою, єдиною бюджетною класифікацією, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною грошовою системою, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності.

Також основою побудови бюджетної системи України є принципи:

– збалансованості (витрати повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету);

– повноти (враховуються всі надходження та витрати бюджету);

– обгрунтованості (обсяги надходжень і витрат бюджету розраховуються згідно із затвердженими методиками та правилами);

– ефективності (заплановані цілі мають бути досягнуті залученням мінімального обсягу коштів та досягненням максимального результату);

– субсидіарності (розподіл видатків між бюджетами грунтується на максимальному наближенні суспільних послуг до їх споживача);

– цільового використання коштів;

– справедливості і неупередженості (бюджетна система будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу коштів між особами, що їх одержують);

– публічності та прозорості (бюджети та звіти про їх виконання затверджуються відповідними радами);

– відповідальності (кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність).

Склад бюджетної системи відображається у зведеному (консолідованому) бюджеті країни. Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави. Зведений бюджет розраховується на різних рівнях: країни в цілому, АР Крим, областей, районів, а також міст з районним поділом. Структуру зведеного бюджету України відображено на рис. 6.5.

Доходи бюджетів різних рівнів формуються за рахунок джерел, визначених законодавством. Міжбюджетні відносини регулюються шляхом розмежування видатків між бюджетами, а також джерел їх фінансування. У разі необхідності використовуються такі способи регулювання, як міжбюджетні трансферти. їх запроваджено з метою вирівнювання дохідної спроможності бюджетів.

Важливе значення у розвитку бюджетної системи країни належить регулюванню міжбюджетних відносин. Це пов’язано з тим, що у кожному із бюджетів має бути достатня кількість фінансових ресурсів для виконання функцій відповідних органів державного управління. Міжбюджетні відносини – це відносини між державою, АР Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією та Законами України. Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями та ресурсами бюджетів.

Курс фінансів   Кудряшов В. П.   6.2. Бюджетна система України та її складові

Рис. 6.5. Структура зведеного бюджету України


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – 6.2. Бюджетна система України та її складові