Курс фінансів – Кудряшов В. П. – 10.4. Способи продажу державної частки акцій ВАТ

Способами продажу акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації, є продаж:

1) на пільгових умовах;

2) на організованому фондовому ринку (вітчизняному та міжнародному);

3) за конкурсом;

4) на відкритих торгах.

Способи продажу акцій ВАТ у процесі приватизації показано на рис. 10.3.

Курс фінансів   Кудряшов В. П.   10.4. Способи продажу державної частки акцій ВАТ

Пільговий продаж акцій в процесі приватизації проводиться в першу чергу і передбачає продаж акцій працівникам підприємства, а також прирівняним до них особам.

Прирівняними до працівників підприємства є колишні працівники, які вийшли на пенсію, звільнені за технічних умов (якщо вони не працевлаштовані на інших підприємствах) особи, що мають право повернутись на роботу на підприємство, інваліди, звільнені у зв’язку з каліцтвом або професійним захворюванням, працівники, звільнені за станом здоров’я, працівники соціально-культурних закладів, які приватизуються у складі підприємства.

Працівники підприємства, що приватизується, а також прирівняні до них, мають право на придбання акцій, сума номінальних вартостей яких становить величину в 45 неоподаткованих мінімумів доходів громадян кожному. При цьому, ціна акції в процесі її пільгового продажу встановлюється на рівні 50% від номінальної вартості акції.

Продаж акцій на організованому фондовому ринку передбачає розміщення акцій на біржовому та організованому позабіржовому фондових ринках. На біржовому ринку торги акціями мають проводиться на фондових біржах та спеціалізованих відділах універсальних бірж. Зокрема, в процесі приватизації акції продаються на Українській міжбанківській валютній біржі, Українській фондовій біржі, Київській міжнародній фондовій біржі, Донецькій фондовій біржі, Придніпровській фондовій біржі та Кримській фондовій біржі. Лідером проведення операцій з акціями приватизованих фірм на позабіржовому ринку цінних паперів є Перша фондова торговельна система (ПФТС). Операції з цінними паперами проводяться також на Південноукраїнській торговельній системі (ПУТС).

Продаж акцій ВАТ, створених у процесі приватизації на міжнародних фондових ринках, передбачає проведення розміщення акцій на біржовому та організованому позабіржовому фондових ринках зарубіжних країн. Такий продаж відбувається за участю іноземних фінансових посередників. Вони створюють умови для продажу корпоративних цінних паперів України на біржовому та позабіржовому фондових ринках та обслуговують проведення фінансових операцій з ними.

Проведення конкурсу з продажу пакетів акцій ВАТ, створених у процесі приватизації, передбачає додержання певних умов. Конкурс може бути проведеним за наявності не менше двох претендентів. На один конкурс виставляється тільки один пакет акцій. Конкурс може бути двох видів: комерційний і некомерційний. Комерційний конкурс – це спосіб продажу акцій ВАТ, за яким переможцем визначається претендент, який запропонував найвищу ціну за пакет акцій, а також прийняв зобов’язання виконати всі фінансові умови, передбачені конкурсом. Некомерційний конкурс – це спосіб продажу акцій ВАТ, за яким переможцем стає претендент, що запропонував найбільші обсяги інвестицій (згідно з бізнес-планом) та прийняв зобов’язання сплатити фіксовану ціну пакета акцій.

На комерційний конкурс виставляється пакет акцій, обсягом не менше 26% від статутного капіталу ВАТ, а в окремих випадках (для особливо великих підприємств) – понад 16%. Для проведення конкурсу складається план приватизації пакета акцій. План приватизації для комерційного конкурсу з продажу пакета акцій обсягом, що перевищує 50%, та будь – якого пакета для некомерційного конкурсу подаються у формі бізнес-плана. Бізнес-план складається покупцем на основі затверджених органом приватизації вимог до бізнес-плану.

Приватизація державного пакета акцій шляхом проведення відкритих торгів за процедурою тендерів або гарантованого розміщення акцій здійснюється в такому порядку. Об’єктами продажу є, як правило, пакети акцій, величиною понад 25% статутного капіталу ВАТ (для груп В і Г з обсягами реалізованої продукції, не менше ніж 100 млн грн, або з балансовою вартістю основних фондів, не менше 100 млн грн). Якщо на торги надійшла заява від одного покупця, пакет акцій може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за умови забезпечення ним встановлених умов продажу.

Тендер передбачає проведення продажу об’єкта шляхом залучення пропозицій декількох покупців та проведення їх конкурсу з метою забезпечення найвигідніших комерційних умов для продавця. Як зазначалося вище, в процесі приватизації тендер – це спосіб продажу пакета акцій ВАТ за участю радника, згідно з яким переможцем визначається учасник за підсумками тендерних пропозицій. Радник залучається органом приватизації для забезпечення підготовки та проведення тендера. Радником може бути одна юридична особа або група юридичних осіб (консорціум). Для продажу визначених пакетів акцій радник залучається на основі конкурсного відбору. До основних задач радника належать збір інформації та аналіз діяльності емітента, проведення аудиту його діяльності, визначення інвестиційної привабливості ВАТ, проведення експертного оцінювання пакета акцій з метою визначення ціни його продажу, визначення ефективної стратегії продажу пакета акцій, проведення заходів із залучення промислових інвесторів та ін.

Тендерна пропозиція – пакет документів, який претендент подає раднику з метою придбання запропонованого на торгах пакета акцій. Пропозиції учасників складаються з таких частин: підтверджених документів (щодо діяльності претендента), технічної пропозиції (для подальшого розвитку ВАТ) та фінансової пропозиції (стосовно об’єкта продажу). Претенденти надають також тендерну гарантію, що гарантує оплату продажної ціни пакета акцій. Тендер проводиться тендерною комісією, яка створюється органом приватизації. Умовами тендера можуть передбачатися інвестиційні зобов’язання для переможця торгів. Вони використовуються на поповнення обігових коштів ВАТ, розширення ринків збуту, для технічного переозброєння та модернізації підприємства, на забезпечення соціальних потреб та ін. Тендер проводиться комісією в процесі розгляду поданих учасниками тендерних пропозицій та застосування бального їх оцінювання. Після виявлення переможця та одержання від нього банківської гарантії, орган приватизації укладає з ним договір купівлі-продажу пакета акцій.

З використанням способу гарантованого розміщення акцій радник має забезпечити згоду покупців або на оплату акцій за мінімальною (установленою органом приватизації) ціною або на попередню оплату частини очікуваної ринкової вартості виставленого пакета. За такого конкурсу учасники (на відміну від тендера) не зобов’язані подавати технічні пропозиції щодо розвитку ВАТ. Необхідними є лише підтверджені документи та фінансові пропозиції. Для участі у придбанні акцій покупець вносить суму тендерної гарантії, що зараховується переможцю до остаточної оплати заявленого пакета. Для забезпечення повної його сплати орган приватизації укладає договір купівлі-продажу пакета акцій з переможцем торгів.

Навчальний тренінг

Контрольні запитання

1. Дайте визначення приватизації майна державних підприємств.

2. Яка мета та основні завдання приватизації?

3. Що відносять до об’єктів приватизації?

4. Хто може бути покупцем об’єктів приватизації?

5. Дайте визначення джерел фінансування, що можуть використовуватися в процесі приватизації.

6. Які функції виконують фінансові посередники у процесі приватизації?

7. Які інвестори є промисловими інвесторами?

8. Назвіть критерії класифікації груп об’єктів приватизації.

9. Дайте визначення об’єктів групи А.

10. Охарактеризуйте об’єкти групи Г.

11. Які об’єкти відносять до груп Д і Е?

12. Визначіть склад об’єктів групи Ж.

13. Схарактеризуйте способи приватизації.

14. Які умови встановлені для проведення приватизації об’єктів за конкурсом?

15. Розкрийте процес організації продажу об’єктів приватизації на аукціоні.

16. Які способи приватизації відносять до неконкурентних?

17. Дайте характеристику способу продажу об’єктів під розбирання.

18. Розкрийте порядок оцінювання вартості об’єктів приватизації.

19. Дайте визначення поняття “справедлива (ринкова) вартість об’єктів приватизації”.

20. Що відображає поняття “інвестиційна вартість об’єкта”?

21. Схарактеризуйте методику розрахунку вартості цілісного майнового комплексу (ЦМК) під час приватизації.

22. Розкрийте порядок визначення величини статутного капіталу підприємства під час приватизації.

23. Що таке чиста вартість ЦМК і як вона розраховується?

24. Які об’єкти належать до групи об’єктів, що не підлягають приватизації, і як вони враховуються при проведенні розрахунку величини статутного капіталу?

25. Який порядок визначення вартості необоротних активів об’єкта приватизації?

26. Дайте визначення порядку проведення пільгового продажу акцій в процесі приватизації.

27. Якими способами здійснюється приватизація акцій ВАТ, створеного в процесі приватизації?

28. Яким чином проводиться продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами?

29. Які вимоги до продажу акцій в процесі приватизації на позабіржовому фондовому ринку?

30. Розкрийте порядок проведення комерційного і некомерційного конкурсів з продажу акцій ВАТ у процесі приватизації.

31. Як проводиться продаж акцій ВАТ на відкритих торгах?

32. Дайте характеристику продажу акцій ВАТ за умов тендеру.

Тести

1. Об’єктами приватизації майна державних підприємств є:

A. Майно підприємств, незавершене будівництво, державні частки у майні господарських товариств.

Б. Активи та зобов’язання підприємства.

B. Об’єкти державного житлового фонду, що перебувають на балансі підприємств.

2. Продавцями об’єктів приватизації майна державних підприємств є:

А. Органи місцевого самоврядування.

Б. Міністерство фінансів України та галузеві міністерства і відомства.

В. Фонд державного майна України, його відділення та представництва.

3. Фінансовими посередниками, які беруть участь в процесі приватизації, є:

A. Іноземні юридичні особи, що беруть участь у приватизації майна в процесі приватизації.

Б. Фонд державного майна України, його відділення та представництва.

B. Довірчі товариства, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії.

4. До об’єктів приватизації групи А належать:

A. Малі підприємства з чисельністю працюючих до 100 осіб.

Б. Об’єкти, вартість основних фондів яких достатня для

Формування статутного фонду ВАТ.

B. Акції (частки, паї) держави в господарських товариствах.

5. Продаж об’єктів приватизації за конкурсом – це:

A. Спосіб приватизації, що передбачає викуп об’єкта колективним інвестором.

Б. Спосіб приватизації, за яким власником об’єкта стає покупець, що купує об’єкт на умовах викупу.

B. Спосіб приватизації, за яким власником об’єкта стає покупець, що запропонував найкращі умови експлуатації об’єкта або за незмінних фіксованих умов найвищу ціну.

6. Справедлива вартість об’єкта приватизації – це:

A. Вартість майна приватизації з урахуванням додаткових інвестиційних зобов’язань.

Б. Вартість майна ЦМК, розрахована згідно з Методикою.

B. Імовірна ціна, за якою майно може бути продане на дату оцінювання на відкритому конкурентному ринку за відсутності додаткових інвестиційних умов.

7. Вартість діючого підприємства (цілісного майнового комплексу) в процесі приватизації розраховується, як:

А. Сума капіталізованих доходів від його діяльності, збільшена на вартість надмірних активів підприємства.

Б. Сума грошових коштів, яка відповідає ринковій вартості активів підприємства.

В. Сума вартості майна підприємства з урахуванням його індексації.

8. Статутний капітал ВАТ, що формується під час приватизації, має відповідати величині:

A. Вартості майна з урахуванням додаткових інвестиційних умов, які приймаються при продажу об’єкта.

Б. Сумі вартості активів підприємства.

B. Чистій вартості цілісного майнового комплексу підприємства.

9. До об’єктів, для яких може бути встановлено особливий режим приватизації, належать:

A. Майно підприємств, цехів, виробництв та інших підрозділів, які можуть бути проданими тільки за конкурсом.

Б. Майно, яке за рішенням органу приватизації підлягає продажу окремо від цілісного майнового комплексу.

B. Об’єкти, які викуповуються членами трудових колективів підприємств.

10. Вартість, на яку зменшується величина статутного фонду ВАТ, що формується в процесі приватизації, включає:

A. Вартість, що належить компенсації.

Б. Вартість об’єктів, для яких установлено особливий режим приватизації.

B. Вартість цінних паперів та внесків підприємства до статутних фондів господарських товариств та об’єднань і об’єктів незавершеного будівництва.

11. Тендер, що проводиться в процесі продажу акцій приватизованих підприємств, – це:

A. Спосіб продажу пакета акцій ВАТ за участю радника, згідно з яким переможцем визначається учасник за підсумками конкурсних пропозицій.

Б. Продаж об’єкта групи “А” на аукціоні.

B. Спосіб продажу об’єктів групи “Е” з урахуванням співвідношень між попитом і пропозицією покупців.

Завдання

1. Є такі дані про об’єкт приватизації, млн грн:

– вартість майна, яке підлягає приватизації, – 8,2;

– величина вартості, яка належить орендарю, – 1,4;

– кількість працівників на підприємстві – 1100 осіб;

– кількість прирівняних до них осіб – 2000.

Розрахувати:

1) долю акцій, яка належатиме членам трудового колективу і прирівняним до них (за умови, що всі вони входять до складу організації орендарів);

2) суму грошових коштів, які мають бути мобілізовані для придбання акцій на пільгових умовах;

3) вартість, яку безкоштовно одержують працівники та прирівняні до них;

4) кількість акцій, яка буде запропонована до продажу на конкурентних засадах.

2. Є такі дані про об’єкт приватизації, млн грн:

– вартість об’єкта згідно з методикою оцінки вартості – 195,6;

– вартість незавершеного будівництва – 12,8;

– вартість, яка належить орендарю, – 51,5;

– кількість працівників підприємства і прирівняних до них – 1500 осіб.

У власності держави залишається частка акцій (у% вартості акцій, які залишились після пільгового продажу) 10,0%.

До продажу на конкурентних умовах надаються акції всіма можливими способами в частках (10%, 20%, 30%, 15%, 25%) відносно загальної суми, яка пропонується на конкурентних умовах.

Скласти план розміщення акцій, якщо майно, яке є основою групи “Д”, приватизується як окремий об’єкт.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – 10.4. Способи продажу державної частки акцій ВАТ