Криміналістика – Волобуєв А. Ф

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник підготовлено колективом авторів відповідно до програми курсу навчальної дисципліни “Криміналістика” економіко-правового факультету Донецького національного університету напряму підготовки фахівців з вищою освітою 0601 ” Право “. У ньому викладено теоретичні положення і практичні

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО КРИМІНАЛІСТИКИ (ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ)

Глава 1. Предмет, система, завдання, методи криміналістики 1. Предмет і завдання криміналістики Криміналістика виникла і розвивається як наука спрямована на розробку теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо розслідування злочинів. Використання терміну “криміналістика” пов’язується з

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – Глава 1. Предмет, система, завдання, методи криміналістики

Глава 1. Предмет, система, завдання, методи криміналістики 1. Предмет і завдання криміналістики Криміналістика виникла і розвивається як наука спрямована на розробку теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо розслідування злочинів. Використання терміну “криміналістика” пов’язується з

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 1. Предмет і завдання криміналістики

Глава 1. Предмет, система, завдання, методи криміналістики 1. Предмет і завдання криміналістики Криміналістика виникла і розвивається як наука спрямована на розробку теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо розслідування злочинів. Використання терміну “криміналістика” пов’язується з

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 2. Методи криміналістики

Криміналістика, як й інші самостійні науки характеризується не тільки специфічним предметом, але й особливими методами його пізнання, сукупність яких утворює методологічні основи даної науки. Але потрібно враховувати, що в криміналістиці тісно поєднуються, з одного

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 3. Система криміналістики

Знання, які формуються в результаті вивчення криміналістикою свого предмету, утворюють зміст даної науки. Зміст кожної науки складається з певним чином структурованих елементів, які знаходяться між собою у взаємозв’язку і утворюють систему знань. Система криміналістики

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 4. Зв’язок криміналістики з іншими науками та її значення у професіональній підготовці фахівців для правоохоронних органів

Хоча криміналістика і використовує теоретичні положення і методи природничих і технічних наук, за своєю природою вона є юридичною наукою, оскільки тісно пов’язана з кримінальним правом, кримінальним процесом і кримінологією, які утворюють блок (цикл) кримінальних

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – Глава 2. Криміналістична ідентифікація і діагностика

1. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації Злочин, як і будь-яка інша подія, – це процес взаємодії об’єктів матеріального світу, під час якої одні об’єкти (слідоутворюючі) залишають сліди на інших (слідосприймаючих). Відповідно, якісне і

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 1. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації

1. Поняття і наукові засади криміналістичної ідентифікації Злочин, як і будь-яка інша подія, – це процес взаємодії об’єктів матеріального світу, під час якої одні об’єкти (слідоутворюючі) залишають сліди на інших (слідосприймаючих). Відповідно, якісне і

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 2. Об’єкти криміналістичної ідентифікації

Об’єктами криміналістичної ідентифікації визнають матеріальні тіла, що мають просторово-фіксовану форму і розміри, відносно стійкі (незмінювані) в часі. До таких належать люди (злочинці, потерпілі), тварини, їх трупи, рослини, їх залишки, предмети в широкому розумінні (предмети

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 3. Види, суб’єкти, форми криміналістичної ідентифікації

Криміналістичну ідентифікацію за певними підставами поділяють на види. За ототожнюваним об’єктом розрізняють ідентифікацію живих істот (людей, тварин), рослин, предметів (у широкому сенсі), приміщень, ділянок місцевості. За характером відображень і природою Ідентифікуючого об’єкта (змішаним критерієм)

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 4. Поняття, об’єкти, види, суб’єкти, форми встановлення групової належності

Нарівні з криміналістичною ідентифікацією існує встановлення групової належності (термін запропонований у 1951 р. М. П. Яблоковим і Г. М. Міньковським), яким розуміють визначення групи (класу, типу, роду, виду, різновиду) однорідних об’єктів, до якої належить

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 5. Загальна характеристика етапів (стадій) ідентифікації та встановлення групової належності

Кожне ідентифікаційне дослідження складається з певних стадій (етапів), хоча різні види і форми ідентифікації мають не однакову кількість стадій та відмінні назви. Найбільш чітко стадії виражені в експертній формі ідентифікації: 1) попереднє дослідження, або

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 6. Поняття, об’єкти, види, суб’єкти, форми криміналістичної діагностики

З початку 70-х років XX ст. як окрема криміналістична теорія формується криміналістична діагностика (В. О. Снєтков). Термін діагностика походить із грецької, зокрема diagnosis – розпізнавання, розрізнення, визначення. Етимологічне значення терміна (саме три значення) дозволяє

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 7. Значення криміналістичної ідентифікації, встановлення групової належності, криміналістичної діагностики в кримінальному судочинстві, використання їх даних у інших сферах юридичної практики

Положення теорій криміналістичної ідентифікації, встановлення групової належності, криміналістичної діагностики мають важливе теоретичне значення для всіх розділів криміналістики як одна зі складових їх наукових засад – насамперед це стосується криміналістичної техніки. На підставі положень зазначених

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – РОЗДІЛ II. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

Глава 3. Загальні положення криміналістичної техніки 1. Поняття, система, завдання криміналістичної техніки Криміналістична техніка – одне з перших понять, яке сформувалося на етапі становлення криміналістики як науки. Історично саме криміналістична техніка, що розвивалася шляхом

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – Глава 3. Загальні положення криміналістичної техніки

Глава 3. Загальні положення криміналістичної техніки 1. Поняття, система, завдання криміналістичної техніки Криміналістична техніка – одне з перших понять, яке сформувалося на етапі становлення криміналістики як науки. Історично саме криміналістична техніка, що розвивалася шляхом

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 1. Поняття, система, завдання криміналістичної техніки

Глава 3. Загальні положення криміналістичної техніки 1. Поняття, система, завдання криміналістичної техніки Криміналістична техніка – одне з перших понять, яке сформувалося на етапі становлення криміналістики як науки. Історично саме криміналістична техніка, що розвивалася шляхом

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – Судова одорологія

Запах є вагомим джерелом інформації про людину. Запахові сліди тіла людини – результат дії єдиного у своєму роді джерела особистісної інформації, такого, що “працює” безупинно і проявляє себе за будь-яких умов незалежно від волі

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – Поліграф (детектор неправди)

Запах є вагомим джерелом інформації про людину. Запахові сліди тіла людини – результат дії єдиного у своєму роді джерела особистісної інформації, такого, що “працює” безупинно і проявляє себе за будь-яких умов незалежно від волі

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 2. Поняття, класифікація техніко-криміналістичних засобів, прийомів, методів; правова регламентація і значення їх застосування в кримінальному судочинстві

Техніко-криміналістичний (криміналістичний) засіб – це будь-які прилади, інструменти, матеріали, речовини, використовувані для збирання і дослідження доказів: фотоапарат, електронно-оптичний перетворювач, штангенциркуль, слідокопіювальна стрічка, магнітний порошок тощо. Сукупність цих засобів становить криміналістичну техніку у вузькому розумінні

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 3. Техніко-криміналістичні засоби, прийоми, методи збирання інформації про злочини та їх учасників; комплекти зазначених засобів

Доказова інформація про злочин та його учасників накопичується, насамперед, у перебігу слідчих дій, у багатьох випадках із залученням спеціаліста (ст. 128і КПК України), а також оперативно-розшукових заходів. Важливе значення в цьому аспекті для розслідування

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 4. Загальна характеристика сутності й можливостей техніко-криміналістичних засобів, методів, що застосовуються для лабораторних досліджень речових доказів

Зібрані під час слідчих дій матеріальні сліди, інші об’єкти-речові докази в переважній більшості випадків піддаються криміналістичним попереднім (доекспертним) та експертним дослідженням із метою отримання інформації про обставини злочину і злочинців. Ці дослідження здійснюються в

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – Глава 4. Криміналістична фотографія і відеозапис

1. Поняття криміналістичної фотографії і криміналістичного відеозапису; сфера їх застосування, значення для розслідування злочинів, судового розгляду справ Важливим моментом діяльності, спрямованої на збирання інформації на досудовому слідстві, є фіксація такої інформації. При цьому слід

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 1. Поняття криміналістичної фотографії і криміналістичного відеозапису; сфера їх застосування, значення для розслідування злочинів, судового розгляду справ

1. Поняття криміналістичної фотографії і криміналістичного відеозапису; сфера їх застосування, значення для розслідування злочинів, судового розгляду справ Важливим моментом діяльності, спрямованої на збирання інформації на досудовому слідстві, є фіксація такої інформації. При цьому слід

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 2. Загальна характеристика засобів, методів (способів, прийомів), видів криміналістичних фотографії та відеозапису

Засобами криміналістичної фотографії та відеозапису вважають апарати, приладдя, матеріали, використовувані підчас фото -, відеозйомки. До засобів криміналістичної фотографії та відеозапису належить фотознімальна апаратура (фотоапарати, кінокамери, відеокамери, насадки на об’єктиви) та лабораторне устаткування (фотозбільшувачі, копіювальні

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 3. Застосування криміналістичних фотографії та відеозапису в перебігу слідчих дій; техніко-криміналістичні прийоми оформлення факту і результатів їх застосування

Криміналістична фотографія і відеозапис застосовуються під час будь-якої слідчої дії, якщо це доречно або існує відповідний припис КПК України (огляд місця події, відтворення обстановки і обставин події, обшук, допит, освідування та ін.). Прийоми, спрямовані

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 4. Експертизи: фототехнічна, криміналістична матеріалів та засобів відеозапису

Предметом фототехнічної експертизи є фактичні дані, що стосуються справи і пов’язані із зафіксованою в кіно – та фотодокументах інформацією, технікою і технологією їх виготовлення. Головні завдання фототехнічної експертизи: 1) ідентифікація знімальної апаратури за негативами,

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – Глава 5. Криміналістична трасологія

1. Поняття, завдання, наукові засади криміналістичної трасології; поняття сліду в широкому розумінні, класифікація матеріальних слідів Термін “трасологія” походить від французького trace – слід і грецького logos – учення і розуміється як учення (наука) про

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 1. Поняття, завдання, наукові засади криміналістичної трасології; поняття сліду в широкому розумінні, класифікація матеріальних слідів

1. Поняття, завдання, наукові засади криміналістичної трасології; поняття сліду в широкому розумінні, класифікація матеріальних слідів Термін “трасологія” походить від французького trace – слід і грецького logos – учення і розуміється як учення (наука) про

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 2. Характеристика слідів-відображень, слідів-предметів, слідів-речовин; мікрооб’єктів

Сліди-відображення – це відображення на одному матеріальному об’єкті зовнішньої будови іншого матеріального об’єкта (Б. І. Шевченко). Сліди-відображення виникають унаслідок різних видів взаємодії двох об’єктів матеріального світу. Трасологія вивчає сліди саме механічного впливу. Такі сліди

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 3. Техніко-криміналістичні прийоми, методи, засоби збирання матеріальних слідів

Збирання речових джерел інформації – це поетапна діяльність, що відбувається за таким алгоритмом: виявлення певного джерела інформації про злочин, його фіксація (також і документування), вилучення такого джерела і його упакування, зберігання і транспортування (O.

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 3.1. Загальні прийоми виявлення слідів

Збирання речових джерел інформації – це поетапна діяльність, що відбувається за таким алгоритмом: виявлення певного джерела інформації про злочин, його фіксація (також і документування), вилучення такого джерела і його упакування, зберігання і транспортування (O.

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 3.2. Прийоми і методи виявлення слідів рук

Збирання речових джерел інформації – це поетапна діяльність, що відбувається за таким алгоритмом: виявлення певного джерела інформації про злочин, його фіксація (також і документування), вилучення такого джерела і його упакування, зберігання і транспортування (O.

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 3.3. Загальні прийоми фіксації (закріплення) слідів

Збирання речових джерел інформації – це поетапна діяльність, що відбувається за таким алгоритмом: виявлення певного джерела інформації про злочин, його фіксація (також і документування), вилучення такого джерела і його упакування, зберігання і транспортування (O.

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 3.4. Загальні прийоми вилучення слідів

Збирання речових джерел інформації – це поетапна діяльність, що відбувається за таким алгоритмом: виявлення певного джерела інформації про злочин, його фіксація (також і документування), вилучення такого джерела і його упакування, зберігання і транспортування (O.

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 3.5. Загальні прийоми забезпечення схоронності слідів

Збирання речових джерел інформації – це поетапна діяльність, що відбувається за таким алгоритмом: виявлення певного джерела інформації про злочин, його фіксація (також і документування), вилучення такого джерела і його упакування, зберігання і транспортування (O.

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 4. Трасологічні дослідження: види, питання, які ними вирішуються; підготовка і оформлення матеріалів для експертиз

Важливо не тільки зібрати сліди, а й отримати необхідну для розслідування злочинів інформацію (тобто “прочитати” сліди). Реалізація інформаційно-доказового потенціалу трасологічних слідів може відбуватися за такими напрямками. Візуальний аналіз матеріальної обстановки місця події та прилеглої

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 5. Значення матеріальних слідів, результатів їх дослідження для розкриття і розслідування злочинів

Криміналістичне значення трасологічних слідів полягає у їх інформаційно-доказовому потенціалі, що сприяє встановленню окремих складових механізму злочину під час розслідування у справі. У процесі реалізації інформаційно-доказового потенціалу джерел інформації про злочин, значну групу її засобів

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – Глава 6. Криміналістичне зброєзнавство

1. Поняття і наукові засади криміналістичного зброєзнавства, криміналістичної балістики; завдання криміналістичного зброєзнавства Криміналістичне зброєзнавство – поняття видове, що містить декілька самостійних класів зброї. Базисом для класифікації е характер об’єктів, що підлягають віднесенню до зброї,

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 1. Поняття і наукові засади криміналістичного зброєзнавства, криміналістичної балістики; завдання криміналістичного зброєзнавства

1. Поняття і наукові засади криміналістичного зброєзнавства, криміналістичної балістики; завдання криміналістичного зброєзнавства Криміналістичне зброєзнавство – поняття видове, що містить декілька самостійних класів зброї. Базисом для класифікації е характер об’єктів, що підлягають віднесенню до зброї,

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 2. Поняття і стисла характеристика об’єктів криміналістичного зброєзнавства

Об’єкти криміналістичного зброєзнавства. Зброя та її частини – вогнепальна і холодна. Ручна вогнепальна зброя – це механічний пристрій, призначений для багаторазової дії з метою ураження цілі снарядами, що викидаються, енергією газів згорання вибухової речовини.

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 3. Техніко-криміналістичні прийоми, методи, засоби збирання об’єктів криміналістичного зброєзнавства

Об’єкти криміналістичного зброєзнавства збирають у перебігу проведення окремих слідчих дій (огляд місця події, обшук, відтворення обстановки і обставин події тощо.). Прийоми виявлення об’єктів криміналістичного зброєзнавства: візуальний (як неозброєним оком, так і за допомогою освітлювальних

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 4. Дослідження об’єктів криміналістичного зброєзнавства; питання, які вирішуються; підготовка і оформлення матеріалів для експертиз

Реалізація інформаційного і доказового потенціалу об’єктів криміналістичного зброєзнавства відбувається під час окремих слідчих дій, попередніх і судово-експертних досліджень. Вивчення об’єктів під час слідчих дій. Зокрема, під час огляду снаряду необхідно встановити: його форму та

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 5. Значення результатів дослідження об’єктів криміналістичного зброєзнавства для розкриття і розслідування злочинів

Складові матеріальної картини місця події – апріорі, об’єкти-носії інформації про злочинну подію й особу злочинця, однак реалізація інформаційно-доказового потенціалу такої інформації найчастіше неможлива без відповідних експертних досліджень. Результати експертних досліджень сприяють плануванню, організації розслідування,

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – Глава 7. Криміналістичне документознавство

1. Поняття криміналістичного документознавства, його видів. Поняття документа. Класифікація документів, види їх підроблення Документи застосовуються в різних сферах діяльності людини, а досить часто – під час скоєння злочину, фігурують як джерела доказів у кримінальних

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 1. Поняття криміналістичного документознавства, його видів. Поняття документа. Класифікація документів, види їх підроблення

1. Поняття криміналістичного документознавства, його видів. Поняття документа. Класифікація документів, види їх підроблення Документи застосовуються в різних сферах діяльності людини, а досить часто – під час скоєння злочину, фігурують як джерела доказів у кримінальних

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 2. Огляд документів і криміналістичні правила поводження з документами – речовими доказами

Слідчий огляд документів – це слідча дія, яка проводиться слідчим на підставі і з дотриманням норм кримінально-процесуального закону, що полягає у вивченні документів за допомогою необхідних прийомів і засобів з метою виявлення і фіксації

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 3. Наукові засади криміналістичного почеркознавства і авторознавства

Наукові засади криміналістичного дослідження письма складає психофізіологічне вчення академіка Павлова про вищу нервову діяльність і динамічний стереотип. З часом у процесі навчання і практичної діяльності у людини створюються письмово-мовні і письмово-рухові навички, які стають

Криміналістика – Волобуєв А. Ф. – 4. Почеркознавча і авторознавча експертизи

Почеркознавча експертиза – найстаріший та найбільш поширений вид криміналістичної експертизи. Головним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі