Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – Передмова

Криміналістика є однією з профілюючих дисциплін, що вивчаються слухачами юридичних вузів і факультетів. Криміналістика ввійшла в освіту, науку та практичну діяльність завдячуючи вченому зі світовим іменем Гансу Гроссу, який в 18921898 роках опублікував свої

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – Розділ 1. Загальна теорія криміналістики

1. Поняття, предмет і завдання криміналістики Криміналістика – наука про закономірності механізму вчинення злочину, виникнення інформації про злочин і його учасників, збирання, дослідження, оцінки і використання доказів та основаних на пізнанні цих закономірностей спеціальних

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики

1. Поняття, предмет і завдання криміналістики Криміналістика – наука про закономірності механізму вчинення злочину, виникнення інформації про злочин і його учасників, збирання, дослідження, оцінки і використання доказів та основаних на пізнанні цих закономірностей спеціальних

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 2. Сучасна система науки криміналістика

Система – це сукупність якісно визначених елементів, між якими існує закономірний зв’язок чи взаємозв’язок. Системність – це об’єктивна властивість, притаманна кожному об’єкту матеріального світу, явищу, події. Наука як галузь знань є сукупністю знань, що

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 3. Криміналістика в системі юридичних наук

Система – це сукупність якісно визначених елементів, між якими існує закономірний зв’язок чи взаємозв’язок. Системність – це об’єктивна властивість, притаманна кожному об’єкту матеріального світу, явищу, події. Наука як галузь знань є сукупністю знань, що

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 4. Зв’язок криміналістики з іншими науками

Дані природничих і технічних наук здавна використовуються безпосередньо для розкриття та запобігання злочинів. Фотографічна, мікроскопічна, рентгеноскопічна та інша техніка використовується без будь-яких переробок або із спеціальними переробками змінюється методика її використання для розв’язання спеціальних

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 5. Поняття методологічних основ криміналістики

Методологія науки – це не тільки вчення про методи, а поняття значно ширше, що являє собою загальну теорію науки, яка включає пізнання її предмета, понятійного апарату, проблем та закономірностей розвитку конкретної галузі в історичному

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 6. Класифікація методів науки криміналістики

Методологія науки – це не тільки вчення про методи, а поняття значно ширше, що являє собою загальну теорію науки, яка включає пізнання її предмета, понятійного апарату, проблем та закономірностей розвитку конкретної галузі в історичному

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 8. Спеціальні методи криміналістики

Спеціальні або окремі (часткові) методи, що використовуються у криміналістиці можна поділити на 2 групи: власне криміналістичні та методи інших (природничих та технічних) наук, які використовуються у криміналістиці, як правило у криміналістичній експертизі. Власне криміналістичні

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 9. Закони розвитку науки криміналістики

Спеціальні або окремі (часткові) методи, що використовуються у криміналістиці можна поділити на 2 групи: власне криміналістичні та методи інших (природничих та технічних) наук, які використовуються у криміналістиці, як правило у криміналістичній експертизі. Власне криміналістичні

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 10. Ідентифікація у криміналістиці та інших галузях знання

Ідентифікація – (identificate) у перекладі з латинської означає ототожнювати, тобто встановлення тотожності об’єкта за певними ознаками, властивостями. Тому ідентифікація – це процес дослідження, пізнання об’єкта і отримання певної інформації для себе. Звідси, ідентифікацію можна

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 11. Криміналістична ідентифікація як окремий метод науки криміналістики

Ідентифікацію як загальний метод, що використовується в різних галузях знання, необхідно відрізняти від криміналістичної ідентифікації як окремого методу науки криміналістики, який застосовується для розв’язання ідентифікаційних завдань у кримінальному судочинстві. Криміналістична ідентифікація – метод, що

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 12. Об’єкти криміналістичної ідентифікації

Об’єктами криміналістичної ідентифікації Є об’єкти матеріального світу: люди, тварини, їх трупи, тобто тверді фізичні тіла, що мають стійку форму, а також сипкі, рідкі, газоподібні речовини та їх стани, в окремих випадках – проміжки та

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 13. Ідентифікаційні ознаки та властивості

Ознака – це показник, прикмета, знак, за якими можна розпізнати, визначити що-небудь. У криміналістичній літературі ознака нерідко визначається через властивість. Ідентифікуюча ознака – це властивість об’єкта, що відповідає певним вимогам. Властивість – це філософська

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 14. Види криміналістичної ідентифікації

Для класифікації видів ідентифікації в спеціальній літературі використовують різні підстави. За об’єктом дослідження Виділяють ідентифікацію людини, предметів, речей, речовин, тварин, процесів, станів, явищ. За сферою криміналістичної техніки Криміналістичну ідентифікацію поділяють на дактилоскопічну, судово-балістичну, трасологічну,

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 15. Встановлення групової приналежності – окремий метод науки криміналістики

Встановлення групової приналежності – це окрема криміналістична теорія, практична реалізація якої в судово-слідчій практиці дозволяє встановлювати схожість об’єктів і на цій основі відносити їх до класу, виду, роду чи групи. Основою процедури встановлення групової

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 16. Методика групофікації та ідентифікації

Ідентифікація та групофікація – це дослідницькі процеси, структура яких поєднує одні й ті самі етапи: 1) огляд об’єктів; 2) роздільне дослідження; 3) експериментальне дослідження; 4) порівняльне дослідження; 5) оцінювання результатів порівняння та обгрунтування висновків.

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 17. Поняття та класифікація криміналістичних версій

Розкриття злочину – процес встановлення об’єктивної істини у справі, який здійснюють на основі загальних положень теорії пізнання. У пізнанні обставин злочину важливе місце посідає метод аналогії. Під час досудового розслідування та судового слідства звернення

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 18. Етапи розвитку криміналістичної версії

Однією з умов повноти та об’єктивності розслідування є дотримання правил побудови та перевірки версій. Відносно кожної неясної чи сумнівної обставини вчиненого злочину мають бути висунуті та перевірені всі можливі на цей момент версії: не

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 19. Висунення та аналіз криміналістичних версій

Логічний процес побудови версій є єдиним для всіх її видів (слідчої, судової, експертної, загальної, окремої). Версія не може бути продуктом необгрунтованих і надуманих здогадок і припущень. В основу версії мають бути покладені фактичні дані,

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 20. Перевірка криміналістичних версій

Здійснювана при розслідуванні перевірка логічно виведених з висунутих припущень наслідків (фактів, явищ, закономірностей) спрямована на те, щоб з’ясувати, чи існують вони насправді. Існують загальні правила перевірки криміналістичних версій, у теорії криміналістики використовують принцип паралельної

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 21. Правові основи і принципи участі громадськості у розслідуванні злочинів

Здійснення боротьби зі злочинністю передбачає широке залучення громадян до охорони громадського порядку, запобігання та припинення злочинів. Участь громадськості у розкритті злочинів сприяє своєчасному виявленню злочинів, що готуються та вже вчинених злочинів, виявленню причин та

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 22. Форми участі громадськості у розкритті та розслідуванні злочинів

Форми участі громадськості в розкритті та розслідуванні злочинів поділяються на дві групи: – не пов’язані з провадженням слідчих дій; – пов’язані з підготовкою та провадженням слідчих дій. Форми, не пов’язані з провадженням слідчих дій:

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 23. Поняття та основні принципи взаємодії слідчого, оперативних та експертних підрозділів у процесі розкриття злочинів

Форми участі громадськості в розкритті та розслідуванні злочинів поділяються на дві групи: – не пов’язані з провадженням слідчих дій; – пов’язані з підготовкою та провадженням слідчих дій. Форми, не пов’язані з провадженням слідчих дій:

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 24. Форми взаємодії слідчого з експертом та оперативними працівниками

Форми взаємодії слідчого з оперативними та експертно-криміналістичними підрозділами визначаються обставинами конкретної розслідуваної справи. При розслідуванні справ взаємодія складається, як правило, з трьох етапів. Перший етап розпочинається з виїзду на місце події і триває до

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 25. Поняття, завдання і форми профілактичної діяльності слідчого

Форми взаємодії слідчого з оперативними та експертно-криміналістичними підрозділами визначаються обставинами конкретної розслідуваної справи. При розслідуванні справ взаємодія складається, як правило, з трьох етапів. Перший етап розпочинається з виїзду на місце події і триває до

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – Розділ 2. Криміналістична техніка

1. Поняття, система, завдання та джерела криміналістичної техніки У науці криміналістиці поняття “криміналістична техніка” виникло як сукупність технічних пристроїв, пристосувань і матеріалів, що використовуються для виявлення, фіксації і дослідження матеріальних джерел інформації. Основою виникнення

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 1. Поняття, система, завдання та джерела криміналістичної техніки

1. Поняття, система, завдання та джерела криміналістичної техніки У науці криміналістиці поняття “криміналістична техніка” виникло як сукупність технічних пристроїв, пристосувань і матеріалів, що використовуються для виявлення, фіксації і дослідження матеріальних джерел інформації. Основою виникнення

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 2. Поняття та класифікація засобів та методів криміналістичної техніки

У спеціальній літературі наводяться різні класифікації технічних засобів, що використовуються в правоохоронній діяльності. Засоби криміналістичної техніки Широко використовуються для запобігання злочинам та у профілактичній діяльності органів дізнання, слідства та суду. Значну роль вони відіграють

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 3. Засоби криміналістичної техніки

Технічні засоби у криміналістиці поділяються на: а) технічні засоби, що використовуються на досудовому слідстві; б) технічні засоби, що використовуються органами оперативними працівниками; в) технічні засоби експертного дослідження; г) технічні засоби криміналістичної профілактики злочинів. Технічні

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 4. Методи криміналістичної техніки

Основу криміналістичного методу складають технічні засоби (знаряддя праці) і об’єктивні закономірності науки і техніки, на основі яких сконструйовані різні прилади і пристрої для проведення різних видів практичної діяльності слідчого, працівника органу дізнання, судового експерта.

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 5. Поняття, завдання та значення судової фотографії

Фотографія у судочинстві є одним з найбільш універсальних, об’єктивних, оперативних і точних способів фіксації, збереження, одержання і передачі інформації. Фотографія в криміналістиці відрізняється від загальної фотографії і наукової фотографії своїми об’єктами, цілями, умовами застосування

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 6. Система методів судової фотографії

Систему судової фотографії Складають наукові основи, методи, засоби, способи, види і прийоми зйомки. Наукові основи судової фотографії – це положення криміналістики по роботі із судовими доказами, теорії загальної і наукової фотографії (фізичної і геометричної

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 7. Поняття, система та завдання судового відеозапису

Судовий відеозапис – це система наукових положень, технічних засобів, методів і прийомів, що використовуються при виготовленні, демонстрації і збереженні відеофільмів з метою попередження, виявлення, розслідування, розкриття злочинів та розгляду кримінальних справ у суді. Основу

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 8. Доказове значення відеоматеріалів

Доказами по кримінальній справі, згідно зі ст. 65 КПК України, є всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 9. Процесуальні правила оформлення результатів відеозйомки

Процесуальне оформлення відеозапису здійснюється за правилами, передбаченими для таких доказів (ст. 79 КПК України). Відеозапис може застосовуватися (ст. 852 КПК України) при допиті підозрюваного, обвинуваченого, свідка і потерпілого, очній ставці, пред’явленні для впізнання, відтворенні

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 10. Поняття криміналістичного обліку і кримінальної реєстрації

Для повного та всебічного запобігання злочинам, їх розкриття та розслідування велике значення має інформація про подію злочину й осіб, причетних до неї. Одним з важливих джерел відомостей, необхідних для розслідування, є криміналістичний облік, який

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 11. Об’єкти криміналістичного обліку та кримінальної реєстрації

Кримінальній реєстрації та криміналістичному обліку підлягають такі об’єкти: – невідомі злочинці, які переховуються від суду, слідства та відбування покарання; – обвинувачені, яких було заарештовано; – особи, затримані за бродяжництво та жебрування; – особи, які

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 12. Основні види криміналістичного обліку

Дактилоскопічні обліки експертно-криміналістичних підрозділів поділяються на картотеки слідів рук, вилучених з місць нерозкритих злочинів (слідотеки) і дактилоскопічні картотеки осіб, які взяті міліцією на оперативний облік (дактилокартотеки) і призначені для встановлення: – осіб, які залишили

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – Розділ 3.Криміналістична Експертиза

1. Класифікація судових експертиз Має місце Перелік основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України від 15 липня 1997 р. №

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 1. Класифікація судових експертиз

1. Класифікація судових експертиз Має місце Перелік основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України від 15 липня 1997 р. №

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 2. Види експертних досліджень, що відносять до криміналістичних

Криміналістичні експертизи поділяються на: 1. Традиційні, формування яких належить до періоду виникнення і становлення судових експертиз. 2. Нетрадиційні, що сформувалися в останні десятиліття XX ст. 3. Матеріалознавчі – різні види дослідження матеріалів, речовин і

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 3. Види економічних, товарознавчих, інженерно-технічних, інженерно-технологічних, фармацевтичних і фармакологічних експертиз

Криміналістичні експертизи поділяються на: 1. Традиційні, формування яких належить до періоду виникнення і становлення судових експертиз. 2. Нетрадиційні, що сформувалися в останні десятиліття XX ст. 3. Матеріалознавчі – різні види дослідження матеріалів, речовин і

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 4. Види експертизи грунтознавчих, судово-біологічних, судово-екологічних, судово-ветеринарних, судово-медичних, судово-психологічних, судово-психіатричних

Криміналістичні експертизи поділяються на: 1. Традиційні, формування яких належить до періоду виникнення і становлення судових експертиз. 2. Нетрадиційні, що сформувалися в останні десятиліття XX ст. 3. Матеріалознавчі – різні види дослідження матеріалів, речовин і

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 5. Нові види експертних досліджень

До злочинів, що посягають на об’єкти інтелектуальної власності, належать злочини у сфері порушення авторських та суміжних прав, спрямовані проти такого виду власності як інтелектуальна. Конституцією України захищаються всі види власності, тому захист інтелектуальної власності

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 6. Види експертних дослідженнь

Експертним називається дослідження, яке проводить експерт у кримінальному, цивільному, господарському або іншому виді процесу за завданням правоохоронних органів. Воно полягає у вивченні експертом за дорученням суду, слідчого та інших правоохоронних органів речових доказів й

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 7. Класифікаційні дослідження

Експертним називається дослідження, яке проводить експерт у кримінальному, цивільному, господарському або іншому виді процесу за завданням правоохоронних органів. Воно полягає у вивченні експертом за дорученням суду, слідчого та інших правоохоронних органів речових доказів й

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 8. Ідентифікаційні дослідження

Вищим рівнем дослідження з метою вирішення завдань, які є найбільш певними і категоричними для встановлення конкретно-індивідуальних фактів, є ідентифікаційні дослідження. Це переважно криміналістичні експертизи. Вони встановлюють тотожність досліджуваного об’єкта і мають найбільше доказове значення

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 9. Діагностичні дослідження

Наведені далі теоретичні положення діагностики як окремого методу пізнання становлять теоретичну базу діагностичної судової експертизи. Предметом діагностики як галузі знань є закономірності відображення якостей людей, предметів, явищ, які дають змогу визначити їх стан і

Криміналістика: питання і відповіді – Кофанов А. В. – 10. Ситуаційні дослідження

Ситуаційні (або ситуалогічні) дослідження сформувалися в 70-ті роки XX ст. і успішно проводяться в рамках криміналістичної експертизи (визначення взаємного положення транспортних засобів, положення того, хто стріляв, і потерпілого, встановлення можливості пострілу без натискування на