Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – Вартість кредиту

Важливою умовою виникнення кредитних відносин у ринкових умовах є принцип платності. Основною формою оплати виступає позиковий процент. Проценти за позиками – це джерело доходу кредитної спілки, з якого вона покриває витрати та формує резерви. Тому процентні ставки повинні бути достатніми для фінансування діяльності спілки. На величину процентної ставки впливають джерела залучення коштів – збереження населення, кошти бюджетів різних рівнів та кредити організацій.

Процентні ставки за позиками формуються на основі серед-ньо – ринкових з урахуванням затрат на управління та формування неподільних фондів, а також затрат на залучення ресурсів. Крім того, процентна ставка повинна враховувати рівень інфляції.

На етапі становлення кредитні спілки в багатьох випадках залежать від ціни залучених ними коштів. Хоча головною метою кредитної спілки є організація кредитування її членів за процентними ставками, які нижчі від ринкових. Водночас встановлена спілкою ставка повинна забезпечувати отримання доходу не тільки для покриття затрат, пов’язаних з її функціонуванням, але й для створення власного капіталу. Власний капітал може стати в подальшому джерелом надання позик та покриття збитків кредитної спілки. Маючи власний капітал, спілка може зменшити процентну ставку за позиками, тому що власний капітал на відміну від позикового не спричиняє прямих затрат, які пов’язані з його використанням. На розмір процентної ставки впливають обсяги кредитних операцій, терміни та час надання позики.

Порядок погашення кредиту та сплати відсотків за користування

Як зазначають окремі дослідники, специфіка відтворювального процесу при організації кредитного обслуговування підприємств споживчої кооперації зумовлює необхідність дотримання вимог до економічно обгрунтованих строків, обсягів, вартості кредиту, своєчасності його надходження позичальнику. Адже зрозуміло, що усі платежі за зобов’язаннями позичальника підприємства можуть здійснювати в міру надходження виручки від реалізації товарів та послуг.

Порядок погашення кредиту та сплати відсотків за користування, а також інші умови кредитних відносин між підприємствами та кредитними спілками встановлюються договором позики. Особливістю даного процесу слід вважати можливість перенесення з об’єктивних причин терміну повернення коштів, запровадження платежів в розстрочку. Враховуючи солідарну відповідальність позичальників, зменшується кредитний ризик, пов’язаний з поверненням кредиту.

Потенційну роль кредитних спілок не можна недооцінювати, тому що аналіз функціонування комерційних банків за останні роки з точки зору малого бізнесу довів їх недоліки – ненадійність, велику залежність від держави, неспроможність швидко реагувати на ситуацію, що змінюється через значні обсяги накопичених та вкладених коштів.

Малі форми кредитування швидше реагують на зміну ситуації, тому що всі грошові кошти належать пайовикам, управління в них прозоре, а фінансові потоки легше відстежувати. Крім того, вкладення коштів у ризикові операції заборонено, тобто фінансові втрати незначні. Пайовики знають один одного, що до певної міри забезпечує повернення кредиту.

Сприяння розвитку кредитних спілок багато дослідників вважають пріоритетним напрямком розвитку, який задекларований в різних державних програмах. Водночас конкретні заходи щодо державної допомоги не вживаються:

O визначення правового статусу кредитних спілок;

O створення нормативно-методичної та інформаційної бази;

O проведення роз’яснювальної роботи серед населення та відповідна його підготовка до роботи в кредитних спілках як пайовиків і менеджерів;

O забезпечення гарантій залучених коштів населення.

При умові запровадження цих заходів небанківські кредитні установи, які засновані на кооперативних принципах взаємодопомоги та самоуправління, зможуть вирішити свої фінансові проблеми без державної підтримки та відіграти вирішальну роль в прискоренні та поширенні підприємництва, розвитку фермерських господарств, підприємств торгівлі та сервісу в окремому регіоні.

Сьогоднішнє кооперування ні в якому разі не можна розцінювати як спосіб реформування відносин власності. Кооперування сільгоспвиробників – це спосіб закріплення і реалізації прав приватних власників і господарств з метою зміцнення їх господарств, забезпечення стійкості та можливості вижити. Тобто первинним все-таки є приватний власник, приватний господар, а кооператив – це форма і спосіб, які допомагають більш впевнено та надійно діяти приватним господарям.

Головною ознакою кредиту є об’єкт кредитних відносин, тобто вартість у грошовій формі. Така особливість пов’язана із вартісною формою кредитних ресурсів у кредитній спілці. Для зниження кредитного ризику позики надаються під заставу. Предметом застави може бути будь-яке майно, що належить позичальнику та характеризується двома ознаками: якістю та можливістю здійснювати контроль за збереженням; достатністю об’єкта застави, що означає перевищення вартості закладених цінностей над сумою наданої позики.

Кредитні спілки – важлива інфраструктурна складова фінансового ринку. Саме тому їх господарська діяльність повинна сприяти економічному розвитку регіону. При організації кредитних відносин кредитні спілки виходять з необхідності врахування інтересів спілки, її пайовиків, позичальників та загальнодержавних інтересів.

Література: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – Вартість кредиту