Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – 8.3. Показники економічної та соціальної ефективності в діяльності кредитних спілок

Оцінка економічної ефективності пов’язана з поняттям прибутку. Діяльність кредитних спілок мають соціальну спрямованість. Саме тому прибуток не може бути основним показником економічної ефективності роботи кооперативу. Така ефективність повинна оцінюватися за спроможністю кооперативу задовольняти потреби своїх членів в кредиті та сприяти підвищенню ефективності виробництва за рахунок надання більш дешевих позик.

Крім того, кредитна спілка формує власний капітал, несе затрати та отримує дохід. Перш за все до затрат кредитної спілки належить оплата праці управлінського апарату, кошти на придбання оргтехніки та на відрядження, оренда приміщення та інші. Одним з показників економічної ефективності роботи спілки є відношення виробничих затрат до суми її активів:

К = Зк / Ас, (8.10)

Де Зк – затрати спілки у звітному періоді, крім виплат процентів за залученими депозитами; Ас – середньорічні активи.

Рекомендоване значення даного показника – не вище 0,1.

Іншим показником є рівень різниці між середньозваженою ставкою за позиками, які надані членам спілки, та середньозваженою ставкою за залученими депозитами членів спілки:

Кл = Вс – Вд, (8.11)

Де Вс – середньозважений відсоток за наданими позиками; Вд – середньозважений відсоток за залученими депозитами членів спілки.

Для різних активів існують відповідні показники ефективності:

2. Дохідність кредитного портфеля (наданих позик) за період:

Дкп = Дох з / Чкп, (8.12)

Де Дох з – загальний дохід від позик за період;

Чкп – чистий кредитний портфель (обсяг наданих позик) в середньому за звітний період.

3. Дохідність ліквідних інвестицій за період:

Длі = Дох лі / Іл, (8.13)

Де Дох лі – дохід від ліквідних інвестицій за період; Іл – сума ліквідних інвестицій за період.

4. Відсотковий коефіцієнт 1:

ВК1 = Вдв / Одв, (8.14)

Де Вдв – сума відсотків, що сплачується за депозитними вкладами;

Одв – середній обсяг депозитних вкладів за період.

5. Відсотковий коефіцієнт 2:

ВК2 = Впс / Спс, (8.15)

Де Впс – сума відсотків, що сплачуються за позиченими коштами;

Спс – середній обсяг позичених коштів за період.

На відміну від комерційного банку кредитна спілка не намагається максимально збільшити значення цього показника. Навпаки, чим нижче значення коефіцієнтів, тим краще спілка виконує завдання мінімізації відсотків.

6. В ефективній організації затрати на апарат управління не повинні перевищувати 3-5%. Адміністративні витрати включають заробітну плату працівників апарату управління та накладні адміністративні витрати. Коефіцієнт затрат на управління розраховується за формулою:

К = Зау / Зз, (8.16)

Де Зау – затрати на утримання апарату управління; Зз – загальні витрати.

Соціальна ефективність – це діяльність спілки, яка відповідає соціальним завданням спілки. Соціальну ефективність спілки можна визначити шляхом порівняння показників у динаміці.

6. Частка задоволених запитань членів спілки про надання позики:

Чз = Пв / Пз, (8.17)

Де Пв – загальна сума наданих позик;

Пз – загальна сума запитів за наданими позиками.

7. Частка позик, наданих членам кредитної спілки, в загальній структурі активів:

Кредитні спілки в Україні   Дадашев Б. А.   8.3. Показники економічної та соціальної ефективності в діяльності кредитних спілок

Де Пв – загальна сума наданих позик; Аср – середня сума активів.

Цей показник не відображає якість наданих позик, хоча його невеликий розмір свідчить про незадовільну роботу спілки зі своїми членами у сфері надання позик.

8. Інтегральним соціально-економічним показником може вважатися рівень неповернення позик членами кооперативу:

Де Пн – обсяг неповернутих позик за період; Пв – обсяг наданих позик за період.

9. Частка охоплення ринку показує, яку частину становлять кредити в загальній масі кредитів, отриманих представниками даного регіону:

Де Кв – обсяг позик, наданих за період; Ко – обсяг позик, отриманих за період.

Кредитну спілку, яка здійснює мікрокредитування, можна розглядати як інвестора. Суть інвестиційної діяльності кредитної спілки полягає в комплексі заходів щодо підготовки та реалізації проектів інвестицій, в результаті яких досягається соціальний ефект.

Основною метою інвестиційної політики кредитної спілки є забезпечення найбільш ефективних шляхів розширення активів з позицій перспективного розвитку.

Соціальна ефективність функціонування кредитних спілок в регіоні може розглядатися з точки зору досягнення раціонального споживання продуктів харчування та підвищення рівня життя населення. Результатом діяльності кредитної спілки буде підвищення зайнятості та зростання доходів населення, а також збільшення ефективності фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, яке оцінюється такими показниками, як ресурсоміст-кість, затратомісткість і фондомісткість, рентабельність активів, окупність джерел фінансово-кредитного забезпечення тощо.

^ Література: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19.

Кредитні спілки в Україні   Дадашев Б. А.   8.3. Показники економічної та соціальної ефективності в діяльності кредитних спілок

Кредитні спілки в Україні   Дадашев Б. А.   8.3. Показники економічної та соціальної ефективності в діяльності кредитних спілок


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – 8.3. Показники економічної та соціальної ефективності в діяльності кредитних спілок