Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – 8.2. Аналіз результатів діяльності кредитних спілок

Кредитна спілка – це фінансова організація, однак способи та напрями її діяльності мають свою специфіку. Не всі показники, що характеризують ефективність кредитних установ, можуть бути використані для оцінки ефективності її діяльності. Тому потрібна розробка іншої системи показників.

Ефективність діяльності кредитних спілок – це економічна категорія, яка комплексно характеризує результативність економічного потенціалу цих організацій. Щоб запобігти банкрутству, яке зумовлене нестабільністю фінансового ринку, кредитний кооператив повинен періодично розраховувати, відстежувати та планувати нормативи забезпечення фінансової стабільності.

Ефективність роботи кредитної спілки може оцінюватися за допомогою багатьох показників, які дозволяють порівнювати різні види фінансової інформації.

Деякі труднощі при розрахунках оціночних показників обумовлені тим, що кредитні спілки не мають окремої фінансової звітності. Тому запропоновані показники можна використовувати як внутрішні та розраховувати їх на підставі даних аналітичного обліку. Методика оцінки ефективності діяльності кредитної спілки включає такі показники:

O фінансова стійкість;

O ліквідність та платоспроможність;

O допустимий ризик;

O якість кредитного портфеля;

O економічна ефективність;

O соціально-економічна ефективність.

Структура показників оцінки діяльності кредитної спілки наведена на рис. 8.1.

Фінансова стабільність підприємства – це стан його фінансових ресурсів, механізм фінансових ресурсів, їх розподілу та використання, який забезпечує розвиток підприємства на основі збільшення прибутку та капіталу при збереженні платоспроможності в умовах допустимого рівня ризику.

Показники фінансової стабільності – це одна з найважливіших груп показників на початковому періоді роботи спілки. Від фінансової стабільності залежить рівень довіри населення – потенційного вкладника. Для підтримання платоспроможності необхідно мати достатній обсяг власних коштів.

Кредитні спілки в Україні  Дадашев Б. А.  8.2. Аналіз результатів діяльності кредитних спілок

Рис. 8.1. Структура показників оцінки діяльності кредитної спілки

Якщо спілка не позичає грошей у третіх осіб, то з метою нормування співвідношення власних коштів та сум активів, розраховується коефіцієнт забезпеченості власними коштами:

Кредитні спілки в Україні  Дадашев Б. А.  8.2. Аналіз результатів діяльності кредитних спілок

Де ВК – сума власних коштів;

А – активи спілки з вирахуванням збитків.

Якісне значення нормативу рекомендується від 0,5 до 0,1. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами визначається як відношення власних коштів до оборотних активів.

Якщо забезпеченість власними коштами визначається як відношення до ризикових активів (позики, інвестиції, поруки), то значення коефіцієнта буде від 0,1 до 0,12.

Коефіцієнт незалежності відображає частку власних коштів у вартості майна. Достатньо високим вважається рівень незалежності, який перевищує 0,4. При цьому ризик кредиторів буде зведений до мінімуму і визначається за формулою:

Кредитні спілки в Україні  Дадашев Б. А.  8.2. Аналіз результатів діяльності кредитних спілок

Де ВК – власні кошти; ВМ – вартість майна.

Співвідношення позичених та власних коштів визначає залежність від зовнішніх позик. Даний показник визначається за формулою:

Кредитні спілки в Україні  Дадашев Б. А.  8.2. Аналіз результатів діяльності кредитних спілок

Де 3 – зобов’язання спілки.

Ліквідність кредитної спілки означає спроможність сплачувати у визначений термін свої зобов’язання. Обсяг зобов’язань збільшується на більш пізніх стадіях розвитку спілки, коли збільшується обсяг депозитних вкладів населення, на які нараховуються відсотки. Кредитна спілка повинна планувати свою ліквідність. Великий обсяг ліквідності свідчить про неефективне використання ресурсів. Невеликий обсяг ліквідності означає, що кредитна спілка неспроможна сплачувати своєчасно за своїми зобов’язаннями. Ліквідність визначається за формулою:

Кредитні спілки в Україні  Дадашев Б. А.  8.2. Аналіз результатів діяльності кредитних спілок

Рекомендоване значення даного нормативу – 0,5, а мінімальне – 0,1.

Для зниження ризику неліквідності довгострокові фінансові активи (більше 1 року) необхідно формувати за рахунок довготермінових пасивів (вкладів більше 1 року). Тому для оцінки ліквідності може бути використаний коефіцієнт ліквідності за довгостроковими фінансовими активами:

Кредитні спілки в Україні  Дадашев Б. А.  8.2. Аналіз результатів діяльності кредитних спілок

Де ДЗ – довгострокові зобов’язання; ДА – довгострокові фінансові активи.

Рекомендоване значення даного показника – не нижче 1.

Ефективність діяльності кредитної спілки визначається також структурою її балансу. Розширення кредитних ресурсів шляхом збільшення пасивів дозволяє покривати потенційні збитки в активах. Для визначення ефективності використання капіталу застосовується мультиплікатор капіталу:

Кредитні спілки в Україні  Дадашев Б. А.  8.2. Аналіз результатів діяльності кредитних спілок

Де А – сума активів спілки; К – сума капіталу.

Зарубіжний досвід доводить, що в період становлення кредитної спілки необхідно обмежувати обсяги кредитування за рахунок зовнішніх джерел. Основу кредитних коштів повинні складати грошові кошти членів спілки у вигляді пайових внесків та заощаджень.

Одним з основних видів ризику, якому підпорядкована діяльність кредитної спілки, є кредитний ризик. Для його зменшення слід обмежити обсяг коштів, які вкладаються в один фінансовий інструмент. Для цього необхідно розрахувати коефіцієнт одиничного виду вкладень:

Кредитні спілки в Україні  Дадашев Б. А.  8.2. Аналіз результатів діяльності кредитних спілок

Де ОВ – обсяг одноразового вкладення в один фінансовий інструмент;

ОФВ – загальний обсяг фінансових вкладень без врахування наданих позик. Рекомендоване значення показника – менше 0,2.

Кредитна спілка, як і всі кооперативи, повинна формувати неподільний резервний капітал на випадок непередбачених ситуацій в розмірі не менше 10% від пайового капіталу. Резервний капітал може бути сформований за рахунок власних доходів або за рахунок спеціальних внесків членів спілки. Для покриття потенційних втрат за позиками резерви встановлюються в таких розмірах:

O не менше 30% за простроченою заборгованістю до 3 місяців;

O не менше 75% за простроченою заборгованістю від 3 до 12 місяців;

O не менше 100% за простроченою заборгованістю більше 12 місяців.

Показники якості кредитного портфеля відображають кількість наданих спілкою кредитів. Для характеристики кредитного портфеля кредитного кооперативу використовуються такі показники:

1. Коефіцієнт портфеля ризику:

Кредитні спілки в Україні  Дадашев Б. А.  8.2. Аналіз результатів діяльності кредитних спілок

Де Зб – загальний баланс непогашених позик; Зп – загальний портфель непогашених позик.

Мінімальний розмір, за яким оцінюється портфель ризику, – не більше 5% від загального кредитного портфеля. 2. Поточний коефіцієнт повернення:

Кредитні спілки в Україні  Дадашев Б. А.  8.2. Аналіз результатів діяльності кредитних спілок

Де Кфв – сума фактично виплаченого основного боргу;

Пп – сума, отримана при виплаті відсотків за звітний період; ОБ – сума основного боргу, що підлягає сплаті за

Звітний період; В – сума відсотків, що підлягають сплаті за звітний період.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – 8.2. Аналіз результатів діяльності кредитних спілок