Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – 8.1. Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в кредитних спілках

8.1. Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в кредитних спілках.

8.2. Аналіз результатів діяльності кредитних спілок.

8.3. Показники економічної та соціальної ефективності в діяльності кредитних спілок

8.1. Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в кредитних спілках

Суттєвим моментом в діяльності підприємства є співвідношення організаційних завдань та питань, що безпосередньо стосуються облікової політики. Встановлення облікової політики – це складова частина організації і ведення обліку та звітності на підприємстві.

У сучасному бухгалтерському обліку допускається багатоваріантність при вирішенні питань амортизації основних засобів і нематеріальних активів, порядку формування резерву сумнівних боргів, оцінки виробничих запасів, методів обліку і калькулювання витрат тощо.

Важливим моментом при розробленні та прийнятті облікової політики є те, що згідно із статтею 8 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Отже, правомірним буде розгляд питань, пов’язаних з організацією бухгалтерського обліку, і прийняття рішень тільки власником (власниками) підприємства. Якщо керівник підприємства не його власник, потрібно, щоб саме власник наділив його відповідними повноваженнями. Делегування здійснюється вищими органами управління, в кредитній спілці – це загальні збори. Тільки в цьому випадку правомірність наказу керівника підприємства вже не можна буде ставити під сумнів.

Передумови організації бухгалтерського обліку в кредитній спілці такі:

O встановлення основних засад облікової політики в управлінні активами та пасивами;

O організація документообороту;

O створення системи матеріальної відповідальності;

O контроль за дотриманням кредитної політики спілки;

O контроль за задоволенням потреб членів спілки як основної мети функціонування кредитної кооперації.

Активи кредитної спілки поділяються на продуктивні та непродуктивні.

Продуктивні активи – активи кредитної спілки, використання яких дає кредитній спілці економічні вигоди у вигляді доходу;

Непродуктивні активи – активи, які забезпечують діяльність кредитної спілки, але не приносять доходу.

Нерозподілений дохід – різниця між сумою нерозподіленого доходу попереднього періоду та сумою доходів, фактично отриманих кредитною спілкою за звітний період, і витрат, пов’язаних з її діяльністю. При цьому враховується дохід, який спрямовується на формування резервного капіталу, та сума нарахованої плати (процентів) на додаткові пайові внески протягом звітного періоду.

Внесок (вклад) на депозитний рахунок (блокований рахунок) – зворотний внесок (вклад) члена кредитної спілки, який залучається на договірних умовах для забезпечення зобов’язань члена перед кредитною спілкою.

Прострочений кредит – кредит, за яким порушення встановленого режиму сплати не перевищує 12 місяців.

Неповернений кредит – кредит, за яким порушення встановленого режиму сплати перевищує 12 місяців

Безнадійний кредит – прострочений або неповернений кредит, за яким є документальне підтвердження неможливості стягнення; неповернений кредит, за яким минув термін позовної давності; прострочений кредит, за яким кредитним комітетом прийнято обгрунтоване рішення про визнання кредиту безнадійним; непо-вернений кредит, крім випадків, коли кредитним комітетом прийнято обгрунтоване рішення про відстрочення визнання кредиту безнадійним.

Звітність, яку подає кредитна спілка до Держфінпослуг, включає річну фінансову звітність за формами, встановленими Законом України “Про бухгалтерський облік”:

O баланс;

O звіт про фінансові результати;

O звіт про рух грошових коштів;

O звіт про власний капітал.

Річна фінансова звітність подається не пізніше 1 липня року, наступного за звітним роком.

Кредитні спілки подають до Держфінпослуг звітні дані за формами:

O загальна інформація про кредитну спілку;

O звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки;

O звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки;

O звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки;

O розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від не-повернених кредитів кредитної спілки;

O звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки. Звітним періодом для складання форм звітних даних, які надаються до Держфінпослуг, є календарний рік. Форми звітних даних складаються щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного періоду. Кредитні спілки складають звітні дані за станом на кінець останнього дня кварталу або року.

Звітні дані за квартал подаються не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, звітні дані за рік – не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним роком.

Якщо останній день подання форм звітних даних неробочий, термін подання продовжується на один робочий день.

Датою подання інформації вважається день фактичної її передачі до Держфінпослуг. Кредитна спілка може надіслати звітні дані поштою на адресу Держфінпослуг з повідомленням про вручення не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання звітних даних. При невиконані цих умов звітні дані вважаються поданими несвоєчасно.

Звітні дані подаються в електронній і паперовій формах, у встановленому обсязі та у форматі, визначеному Держфінпослуг.

При невідповідності електронної форми звітних даних паперовій Держфінпослуг протягом 10 робочих днів повідомляє кредитну спілку про неприйняття звітних даних із зазначенням причин, за якими звітні дані були не прийняті. Кредитна спілка протягом трьох робочих днів повинна усунути ці причини та надати звітні дані повторно.

Додатки у паперовій формі подаються прошитими і пронумерованими та затвердженими підписом керівника кредитної спілки, головного бухгалтера та печаткою кредитної спілки. Інформація, що відображена в паперовій формі, має відповідати електронній формі. Ідентичність даних у паперовій та електронній формах підтверджується підписами керівника кредитної спілки, головного бухгалтера та печаткою кредитної спілки.

При виявленні помилок, що містяться у раніше поданих звітах, кредитна спілка має право подати не пізніше останнього терміну наступні звітні дані, а також уточнені форми попередніх звітів.

Достовірність і повнота річної фінансової звітності та звітних даних підтверджуються аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторів, який веде Держфінпослуг. Аудиторський висновок подається до Держфінпослуг не пізніше 1 липня року, наступного за звітним. Розділ 2 доповнено пунктом 2.3 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.06.2004 № 984.

Форми звітів заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку за звітний період. Кредитна спілка заповнює форми звітних даних, що подаються до Держфінпослуг, у гривнях. При відображенні інформації не повинно бути ніяких помарок і виправлень.

Процес фінансового управління кредитною спілкою складається з фінансового управління, бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю за діяльністю. Ведення обліку – це застосування бухгалтерською службою узгодженої з керівництвом підприємства методології та технології відображення в обліку господарських фактів життя, складання фінансової звітності за діючими стандартами обліку. Враховуючи вищевикладений матеріал та специфіку функціонування кредитних спілок, їхню мету діяльності, можна визначити завдання щодо організації бухгалтерського обліку в кредитних спілках, а саме:

O забезпечення дотримання основних кооперативних принципів;

O контроль за цільовим та раціональним використанням коштів фінансової взаємодопомоги;

O контроль за раціональним використанням матеріальних, фінансових та трудових ресурсів;

O контроль за законністю здійснюваних операцій;

O забезпечення зберігання кооперативного майна;

O забезпечення обліку надходження та витрачання коштів, результатів діяльності, своєчасного виконання зобов’язань перед кредиторами;

O отримання необхідних даних для формуванням звітних показників та своєчасне складання звітності.

Ці завдання потребують подальшого врегулювання та розробки відповідно до чинного законодавства та основних принципів міжнародного кооперативного руху.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – 8.1. Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в кредитних спілках