Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – 7.2. Порядок виявлення та обліку прострочених позик

При виявленні прострочених платежів відповідальна особа (виконавчий директор, позиковий упорядник, уповноважений член кредитного комітету спілки) вживає заходів, які передбачені кредитною політикою.

Для окремих видів позик у положенні може передбачатися особливий порядок супроводження, наприклад, для підприємницьких позик, які надаються в режимі кредитної лінії, може бути визначено, що умовою надання кожної наступної частини основної суми позики є перевірка практичного виконання попереднього етапу реалізації бізнес-плану.

Простроченою позикою вважається така позика, очікуваний платіж за якою не надійшов повністю або частково на дату, визначену графіком оплат згідно з умовами кредитної угоди.

До суми платежу залежно від порядку сплати відсотків та основної суми позики можуть входити відсотки та частина основної суми позики.

Залишок заборгованості за простроченою позикою – це сума всього несплаченого залишку основної суми простроченої позики. Ця сума є базою для розрахунку необхідного розміру резерву забезпечення покриття втрат від неповернення позики, якщо ця позика визнана сумнівною щодо повернення.

Для формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернення позик та аналізу ситуації прострочені позики класифікуються так:

O позика визнається сумнівною для повернення за першим рівнем, якщо прострочення очікуваного платежу на дату звіту становить більше 1 місяця;

O позика визнається сумнівною для повернення за другим рівнем, якщо прострочення очікуваного платежу на дату звіту становить більше 3-х місяців;

O позика визнається сумнівною для повернення за третім рівнем, якщо прострочення очікуваного платежу на дату звіту становить більше 6-ти місяців;

O позика визнається неповерненою, якщо прострочення очікуваного платежу на дату звіту становить більше 12-ти місяців.

Визначення рівня сумнівності за простроченими позиками проводиться за даними обліку в останній день кожного місяця. При цьому в аналітичному обліку спілки прострочені позики відображаються за класифікацією.

На основі даних аналітичного обліку бухгалтер спілки готує місячні звіти про прострочення, які подаються на розгляд кредитного комітету спілки, а також на вимогу – правлінню та наглядовому комітету спілки.

Звіт про прострочення готується за формою, яка наведена в табл. 7.1.

Визначення рівня сумнівності за простроченими позиками проводиться залежно від дати останнього фактично отриманого в повному обсязі платежу.

Таблиця 7.1

Звіт про прострочення повернення позик у кредитній спілці

№ пор.

ПІБ позичальника

Номер

Кредитної угоди

Дата останнього платежу

Сумніви щодо повернення позики

Неповернені позики

1-й

Рівень

2-й

Рівень

3-й

Рівень

1

2

3

4

5

6

7

8

Графа 1 містить дату складання звіту. Якщо дата останнього платежу за позикою передує зазначеному терміну в графі 5, така позика вважається неповерненою.

Якщо дата останнього платежу припадає на інтервал часу, зазначений у графі 4, така позика вважається сумнівною для повернення третього рівня.

Якщо дата останнього платежу припадає на інтервал часу, зазначений у графі 3, така позика вважається сумнівною для повернення другого рівня.

Якщо дата останнього платежу припадає на інтервал часу, зазначений у графі 2, така позика вважається сумнівною для повернення першого рівня.

Для забезпечення фінансової стабільності та ефективної структури активів спілки відповідно до рівня сумнівності за простроченими позиками кредитна спілка формує резерв забезпечення покриття втрат від неповернення позик.

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернення позик формується за рахунок витрат поточного періоду таким чином, щоб наприкінці кожного місяця його розмір відповідав сумі необхідного резервування з усіх сумнівних для повернення та неповернених позик, яка розрахована за нормативами. При необхідності поповнення резерву забезпечення покриття втрат від неповернення позик частина отриманого спілкою доходу в розмірі розрахованої величини додаткового резервування не використовується для погашення зобов’язань, розподілу на внески пайового типу. Цю частину спрямовують на позики членам для недопущення зменшення продуктивних активів при неповерненні прострочених позик.

Сума, яка акумулюється в резерві забезпечення покриття втрат від неповернення позик за конкретною сумнівною для повернення або неповерненою позикою, визначається за формулою:

Р=ПХ Н (7.1)

Де П – залишок заборгованості за простроченою позикою; Н – норматив акумулювання в резерві сумнівних боргів.

Таблиця 7.2

Порядок визначення рівня сумнівності

Дата складання звіту

Дата останнього платежу

Сумнівні для повернення позики

Неповернені позики

1-й рівень

2-й рівень

3-й рівень

01.01.2008

З 01.09.2008 до 01.11.2008

З 01.06.2008 до 01.09.2008

З 01.12.2008 до 01.06.2009

До 01.12.2008

01.02.2008

З 01.10.2008 до 01.12.2008

З 01.07.2008 до 01.10.2008

З 01.01.2008 до 01.07.2008

До 01.01.2009

01.03.2008

З 01.11.2008 до 01.01.2009

З 01.08.2008 до 01.11.2008

З 01.02.2008 до 01.08.2009

До 01.02.2009

01.04.2008

З 01.12.2008 до 01.02.2009

З 01.09.2008 до 01.12.2008

З 01.03.2008 до 01.09.2009

До 01.03.2009

01.05.2008

З 01.01.2009 до 01.03.2009

З 01.10.2008 до 01.01.2009

З 01.04.2008 до 01.10.2009

До 01.04.2009

01.06.2008

З 01.02.2009 до 01.04.2009

З 01.11.2008 до 01.02.2009

З 01.05.2008 до 01.11.2009

До 01.05.2009

01.07.2008

З 01.03.2009 до 01.05.2009

З 01.12.2008 до 01.03.2009

З 01.06.2008 до 01.12.2009

До 01.06.2009

01.08.2008

З 01.04.2009 до 01.06.2009

З 01.01.2009 до 01.04.2009

З 01.07.2008 до 01.01.2009

До 01.07.2009

01.09.2008

З 01.05.2009 до 01.07.2009

З 01.02.2009 до 01.05.2009

З 01.08.2008 до 01.02.2009

До 01.08.2009

Продовж. табл. 7.2

01.10.2008

З 01.06.2009 до 01.08.2009

З 01.03.2009 до 01.06.2009

З 01.09.2008 до 01.03.2009

До 01.09.2009

01.11.08

З 01.07.09 до 01.09.09

3 01.04.09 до 01.07.09

3 01.10.08 до 01.04.09

До 01.10.2009

01.12.08

3 01.08.09 до 01.10.09

3 01.05.09 до 01.08.09

3 01.11.08 до 01.05.09

До 01.11.2009

Нормативи акумулювання в резерві забезпечення покриття втрат від неповернення позик становлять:

O для сумнівних щодо повернення позик 1-го рівня – 0,25 залишку заборгованості;

O для сумнівних щодо повернення позик 2-го рівня – 0,5 залишку заборгованості;

O для сумнівних щодо повернення позик 3-го рівня – 0,75 залишку заборгованості;

O для неповернених позичок – вся сума залишку заборгованості.

При переході позики з нижчого рівня сумнівності на вищий здійснюється поповнення резерву забезпечення покриття втрат від неповернення позик відповідно до встановлених нормативів акумулювання.

При повному погашенні поточної простроченої заборгованості ця позика переводиться в розряд позик з нормальним режимом сплати і зменшується резерв забезпечення покриття втрат від неповернення позик на суму, яка акумульована за цією позикою.

При цьому поточну прострочену заборгованість за позикою становить сума простроченого платежу (платежів). Якщо очікуваний платіж (платежі) отриманий частково, то суму поточної простроченої заборгованості становить фактично прострочена частина очікуваного платежу (платежів). Ця сума є базою для розрахунку пені згідно з умовами кредитної угоди.

При списанні позики, яка була визнана неповерненою, здійснюється списання частини резерву забезпечення покриття втрат від неповернення позики, що відповідає розміру залишку заборгованості за цією позикою.

Сума резерву забезпечення покриття втрат від неповернення позик наприкінці місяця визначається так:

Кредитні спілки в Україні   Дадашев Б. А.   7.2. Порядок виявлення та обліку прострочених позик

Де РСБ – сума резерву забезпечення покриття втрат від неповернення позик, який має бути сформований на кінець місяця, виходячи із фактичного рівня прострочення позик;

БССП1 – сума залишків заборгованості за всіма позиками, які сумнівні для повернення першого рівня;

БССП2 – сума залишків заборгованості за всіма позиками, які сумнівні для повернення другого рівня;

БССП3 – сума залишків заборгованості за всіма позиками, які сумнівні для повернення третього рівня;

БНН – сума залишків заборгованості за всіма неповерне-ними позиками. Розрахована сума резерву забезпечення покриття втрат від неповернення позик порівнюється з розміром сформованого резерву на початок місяця та відповідно до виявленого відхилення здійснюється поповнення або зменшення розміру резерву.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – 7.2. Порядок виявлення та обліку прострочених позик