Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – 3.2. Функції, обов’язки, компетенція та відповідальність органів управління кредитною спілкою

Органи управління кредитної спілки – загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. За рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління. Слід зауважити, що у кредитній спілці, яка є фінансовою організацією, назви окремих органів управління, обов’язки схожі на банківські, хоча за функціями вони аналогічні тим, що діють в інших кооперативах. Закон України “Про кредитні спілки” чітко регламентує функціональні обов’язки органів управління.

Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Управління спілкою здійснюють загальні збори членів правління, спостережна рада (ревізійна комісія). Як виконавчий орган у спілці може бути створена виконавча дирекція, а як консультаційно-дорадчий – кредитний комітет (рис. 3.1). Конкретна структура органів управління, їх компетенція та порядок формування визначаються статутом спілки з урахуванням кількості членів, обсягу та напрямів її діяльності, іншої специфіки.

Кредитні спілки в Україні   Дадашев Б. А.   3.2. Функції, обовязки, компетенція та відповідальність органів управління кредитною спілкою

У кредитних спілках можуть обиратися голова, його заступник та ревізор. За рішенням загальних зборів голова спілки може виконувати функції виконавчого директора.

Загальні збори членів можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. До виняткової компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить такі завдання:

O затвердження статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень;

O обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії;

O затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету, висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджується загальними зборами лише за наявності висновку ревізійної комісії;

O прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов’язкового пайового внеску або встановлення додаткових пайових внесків;

O прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки;

O затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління;

O прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.

Статутом кредитної спілки можуть визначатися інші питання, які належать до виняткової компетенції загальних зборів. Наприклад, розв’язання конфліктних ситуацій між органами управління кредитної спілки.

Спостережна рада кредитної спілки обирається на загальних зборах членів кредитної спілки у складі не менше ніж п’ять осіб. Вона представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Члени спостережної ради працюють на громадських засадах. Серед них не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах з кредитною спілкою.

Порядок обрання спостережної ради та строк її повноважень визначаються статутом кредитної спілки. Наприклад, статут може передбачати, що загальні збори щорічно обирають 1/3 кількісного складу спостережної ради терміном на три роки із поданих кандидатур у встановленому порядку. Члени спостережної ради, які пропрацювали встановлений термін, можуть обиратися на новий термін поряд з іншими кандидатурами. У разі неправомочності загальних зборів або неспроможності їх обрати новий склад спостережної ради, члени її продовжують виконувати свої обов’язки до наступних чергових або позачергових зборів.

Переобиратися одночасно весь склад спостережної ради може лише у випадку встановлення контролюючими органами чи ревізійною комісією фактів прийняття нею рішень, які завдали суттєвої шкоди кредитній спілці і визнані у встановленому порядку навмисними та протизаконними.

Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах, визначених Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

До компетенції спостережної ради кредитної спілки належать такі дії:

O затвердження положень про порядок надання членам послуг, передбачених Законом та статутом кредитної спілки;

O встановлення видів кредитів, які надаються кредитною спілкою;

O вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці;

O затвердження у випадках, передбачених статутом кредитної спілки, рішень кредитного комітету про надання кредиту;

O визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;

O затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;

O затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки;

O призначення голови та членів правління, а також членів кредитного комітету;

O визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами та статутом спілки;

O прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок та/або об’єднаної кредитної спілки і вихід з асоціацій та/або об’єднаної кредитної спілки, якщо ці питання статутом кредитної спілки не віднесені до виняткової компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.

Спостережна рада вирішує й інші питання діяльності кредитної спілки, за винятком тих, що належать до виняткової компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.

Очолює спостережну раду кредитної спілки голова, який обирається в порядку, визначеному в Положенні про спостережну раду. Голова спостережної ради організовує роботу спостережної ради кредитної спілки, головує на її засіданнях та звітує про роботу спостережної ради на загальних зборах членів кредитної спілки.

Правління кредитної спілки – це виконавчий орган, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які перебувають у трудових відносинах із спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, які належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень правлінню, крім тих, які за статутом віднесені до виняткової компетенції кредитної спілки. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організовує виконання їх рішень. Воно діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом і статутом спілки. Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою.

Голова правління кредитної спілки виконує такі обов’язки:

O без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені;

O представляє кредитну спілку в її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами;

O укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки;

O розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та у межах, визначених статутом кредитної спілки;

O готує подання спостережній раді про призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, вживає до них заходи щодо заохочення і стягнення відповідно до законодавства та заходи щодо підготовки і підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки;

O вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до Закону та статуту кредитної спілки.

Голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

Статут кредитної спілки може передбачати особливі умови щодо кандидатури на посаду голови правління. Наприклад, у статуті може бути записано: “При призначенні на посаду голови правління спостережна рада повинна віддавати перевагу особам, які мають наукову ступінь, глибоко знають особливості діяльності кредитної спілки та мають відповідний досвід роботи у кредитних спілках чи інших фінансових установах”.

Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, який відповідає за організацію кредитної діяльності. Він призначається спостережною радою, підзвітний загальним зборам та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективну діяльність кредитної спілки.

Кредитний комітет призначається у складі не менше трьох осіб. Порядок призначення, строки повноважень та порядок діяльності кредитного комітету визначаються статутом кредитної спілки та положенням про кредитний комітет.

Членами кредитного комітету можуть бути члени спостережної ради, члени правління та інші особи. Членам кредитного комітету, які не є членами спостережної ради або правління кредитної спілки, може передбачатися винагорода, розмір якої визначається спостережною радою залежно від обсягу роботи та їх кваліфікації. Член кредитного комітету не може брати участь у прийнятті рішення про надання йому кредиту як члену кредитної спілки. Голова правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою.

Кредитний комітет здійснює такі функції:

O розглядає заяви членів кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень з цих питань;

O здійснює контроль за якістю кредитного портфеля;

O вирішує питання, пов’язані з кредитною діяльністю, відповідно до Закону “Про кредитні спілки”, статуту кредитної спілки та положення про кредитний комітет.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює ревізійна комісія. Ревізійна комісія підзвітна і відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки.

Вона обирається загальними зборами членів кредитної спілки у складі не менше трьох осіб, які працюють на громадських засадах. Порядок обрання ревізійної комісії, строк повноважень та порядок її діяльності визначаються статутом кредитної спілки. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету особи, які перебувають з кредитною спілкою у трудових відносинах.

Перевірку фінансово-господарської діяльності кредитної спілки здійснює ревізійна комісія не рідше одного разу на рік. Позапланові перевірки проводяться за рішенням спостережної ради або на вимогу не менш ніж 20 відсотків членів кредитної спілки.

Про результати проведених перевірок ревізійна комісія доповідає загальним зборам та спостережній рад кредитної спілки. На вимогу ревізійної комісії їй надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб. Ревізійна комісія має право за погодженням із спостережною радою на договірних засадах залучати до проведення перевірок зовнішніх експертів з осіб, які не перебувають у трудових відносинах з кредитною спілкою.

Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами про результати діяльності кредитної спілки. Ревізійна комісія може тимчасово припинити повноваження будь-якої посадової особи кредитної спілки в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності кредитної спілки. При загрозі існуванню кредитної спілки ревізійна комісія скликає позачергові загальні збори.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – 3.2. Функції, обов’язки, компетенція та відповідальність органів управління кредитною спілкою