Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – 1.2. Місце та роль кредитних спілок у системі фінансово-кредитного забезпечення суб’єктів господарювання

Активний розвиток суб’єктів господарювання тісно пов’язаний із створенням умов доступу підприємців до кредитних ресурсів.

Види джерел фінансування суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність в сільській місцевості, наведені на рис. 1.1.

Кредитні спілки в Україні   Дадашев Б. А.   1.2. Місце та роль кредитних спілок у системі фінансово кредитного забезпечення субєктів господарювання

Рис. 1.1. Структура джерел фінансування господарської діяльності підприємств на сучасному етапі господарювання

В Україні існуюча система кредитування сільського господарства неспроможна вирішити цю проблему. Держава не має достатніх коштів для фінансування сільського виробництва, а комерційні банки працюють переважно з великими позичальниками.

Найпоширенішою формою кооперативного руху у світі є кредитна кооперація. Кредитна спілка – це неприбуткова організація, яка заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок грошових внесків її членів.

Законодавство України створює сприятливі умови для застосування різноманітних організаційно-правових форм кооперативної діяльності. Існує переконливий історичний досвід та передумови для розвитку кредитної кооперації.

На підставі вищевикладеного та враховуючи норми Законів України “Про кооперацію” і “Про банки та банківську діяльність”, можна встановити спільні та відмінні риси кооперативної та банківської систем кредитування. Це дозволить визначити відповідні джерела фінансування підприємств споживчої кооперації на сучасному етапі розвитку економіки.

Спільні риси цих кредитних інструментів перш за все визначаються формою власності. Комерційний банк є акціонерним товариством, тому, як і кооператив, він створений на основі спільної кооперативної форми власності. Кооператив та банківська установа мають також однакові принципи управління. У комерційному банку і кооперативі управління здійснюється на демократичних засадах, що передбачає виборність керівних органів та їх підзвітність зборам пайовиків або акціонерів.

Водночас між кредитним кооперативом та комерційним банком існує багато відмінностей. По-перше, це організаційно-правова форма підприємства. Кредитний кооператив належить до споживчих кооперативів та є некомерційною організацією. Відповідно до цього мета його діяльності – забезпечення членів кооперативу виробничими кредитами. Основним завданням комерційного банку є отримання прибутку.

Комерційний банк надає кредити всіх видів, веде рахунки юридичних та фізичних осіб, а також надає інші види послуг, визначені Законом України “Про банки та банківську діяльність”. Кооператив забезпечує кредитами тільки своїм членів.

Істотно відрізняються також процедури прийняття рішень на загальних зборах цих підприємств, які закріплені в їх статутах. У кооперативі один член має один голос незалежно від розміру пайового внеску, що забезпечує демократизм управління. У комерційному банку чисельність голосів визначається кількістю акцій, що належать кожному акціонеру.

Системи розподілу прибутку у кооперативі і комерційному банку також різні. У кооперативі отриманий дохід – це не прибуток, а наявний дохід, який розподіляється між пайовиками у вигляді відсотків на пайовий капітал. Такий відсоток повинен розглядатися як частина матеріальної участі членів у створенні коштів кооперативу, як і пайові внески. У банку дивіденди на акції необмежені. Більш детально відмінності між кооперативом і банком наведені в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Спільні та відмінні риси кредитного кооперативу і комерційного банку

Ознаки

Банки

Кредитні кооперативи

Комерційні

Спільні риси

Форма власності

Спільна кооперативна

Принцип управління

Демократичність

Відмінні риси

Мета діяльності

Задоволення потреб членів кооперативу (пайовиків) в кредиті

Прибуток

Організаційно-правова форма

Споживчий кооператив

Акціонерне товариство

Розподіл прибутку

Розподіляється між пайовиками відповідно до обсягу їх участі в діяльності кооперативу; відрахування до резервного фонду

Більша частина спрямовується на збільшення пасивів банку, дивіденди акціонерам, різноманітні фонди (резервний фонд акціонування працівників)

Джерела власного капіталу

Пайові внески членів

Внески акціонерів до статутного капіталу, прибуток

Види послуг, що надаються

Кредити членам кооперативу

Надання кредитів, ведення рахунків юридичних та фізичних осіб, інші види послуг

Об’єкт кредитування

Виробничий розвиток суб’єктів господарювання та особисті потреби членів кредитного кооперативу

Задоволення потреб у кредитних ресурсах фізичних та юридичних осіб, які мають відповідну кредитоспроможність та забезпечення

Сприйнятливість до валютних коливань

Несприйнятливі, тому що здійснюють свою діяльність тільки у національній валюті

Сприйнятливі, тому що коливання валютного курсу призводять до значних проблем при кредитуванні

Продовж. табл. 1.2.

Перспективи розвитку

Можливість об’єднуватися у власний кооперативний банк або асоціацію кредитних спілок на кооперативних засадах

Можливість відкривати філії з урахуванням вищеперерахованих засад та факторів

Одним із шляхів розв’язання актуальної проблеми фінансово-кредитного забезпечення підприємств є залучення коштів кредитної кооперації. Кредитні кооперативи дозволять удосконалити реальні відносини на селі, спосіб виробництва в сільському господарстві, виробничі сили, вплинути на відносини власності, механізми обміну. Вони сприятимуть новій мотивації праці, формуванню та стимулюванню підприємництва в сільській місцевості.

Відтворення фінансово-кредитного механізму через залучення коштів кредитних спілок дозволить стимулювати інвестиційну активність суб’єктів господарювання. Інвестором слід вважати населення, яке проживає в даній місцевості та працює на одному з підприємств.

Отже, аналіз літературних джерел та наші дослідження дозволили визначити основні об’єктивні вимоги до умов фінансово-кредитного забезпечення підприємств на сучасному етапі господарювання з участю кредитних спілок. Серед них такі:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Кредитні спілки в Україні – Дадашев Б. А. – 1.2. Місце та роль кредитних спілок у системі фінансово-кредитного забезпечення суб’єктів господарювання