Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 7.3. Структура та форми управління Національного банку України

Вищим органом управління Національного банку України є Рада НБУ, яка складається з 14 членів. Головним завданням Ради виступає розробка та контроль здійснення Основних засад грошово-кредитної політики, що грунтуються на ключових критеріях і макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного розвитку та Основних параметрах економічного та соціального розвитку України на відповідний період, які включають прогнозні показники обсягу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, розміру дефіциту державного бюджету та джерел його покриття, платіжного та торговельного балансів країни.

Рада НБУ не має права втручатися в оперативну діяльність Правління НБУ.

Іншими функціями Ради НБУ є:

– аналіз впливу грошово-кредитної політики на стан соціально-економічного розвитку країни;

– затвердження кошторису доходів та витрат НБУ;

– визначення аудиторської компанії для проведення зовнішньої аудиторської перевірки НБУ;

– розгляд аудиторського висновку та затвердження бухгалтерського балансу НБУ;

– розподіл прибутку НБУ за звітний бюджетний рік;

– оцінка діяльності Правління НБУ тощо.

Основним керівним органом НБУ є Правління, яке, згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики, через відповідні монетарні та інші засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організовує виконання інших функцій відповідно до законодавства та здійснює управління діяльністю НБУ.

Очолює Правління Голова Національного банку України. Кількісний та персональний склад Правління затверджується Радою НБУ за поданням Голови банку. До складу Правління за посадою входять перший заступник та два заступники Голови НБУ, яких він призначає та звільняє за погодженням з Радою НБУ. Сам Голова НБУ призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України строком на б років.

Голова Національного банку України несе одноосібну відповідальність за діяльність банку перед Верховною Радою України та Президентом України.

Організаційна структура НБУ побудована за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням (рис. 7.3):

Кредит і банківська справа   Вовчак О. Д.   7.3. Структура та форми управління Національного банку України

Рис. 7.3. Організаційна структура Національного банку України

До складу центрального апарату НБУ входять відповідні департаменти та самостійні управління:

– Емісійно-кредитний департамент;

– Департамент валютного регулювання;

– Економічний департамент;

– Департамент готівково-грошового обігу;

– Департамент реєстрації та ліцензування банків;

– Департамент безвиїзного нагляду;

– Департамент інспектування банків;

– Департамент з питань роботи з проблемними банками;

– Департамент пруденційного нагляду;

– Департамент платіжних систем;

– Фінансовий департамент;

– Юридичний департамент;

– Департамент бухгалтерського обліку;

– Департамент інформації;

– Департамент міжнародних банківських зв’язків;

– Департамент персоналу;

– Управління координації з питань банківського нагляду;

– Секретаріат Голови НБУ (з правами самостійного управління);

– Управління внутрішніх ревізій;

– Прес-служба (з правами самостійного управління);

– Управління банківської безпеки;

– Управління справами;

– Управління будівництва і реконструкції.

До установ Національного банку України належать:

– Операційне управління;

– Головне управління;

– Інженерно-технічний центр;

– Центральна розрахункова палата;

– Державна скарбниця;

– Центральне сховище;

– Банкнотно-монетний двір;

– Фабрика банкнотного паперу.

Основними елементами територіальної структури Національного банку України виступають Кримське республіканське управління та територіальні управління НБУ в кожній області країни. Територіальні управління Національного банку України не мають статусу юридичної особи і не можуть видавати нормативні акти. Вони діють від імені Національного банку в межах отриманих від нього повноважень.

Національний банк України підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їхніх конституційних повноважень. Ця підзвітність передбачає:

¾ механізми призначення та звільнення Голови Національного банку та членів Ради НБУ;

¾ доповідь Голови Національного банку України Верховній Раді України про діяльність НБУ;

¾ надання Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі.

Національний банк України не є підзвітним Кабінету Міністрів, але він повинен підтримувати економічну політику уряду, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України.

Національний банк України видає нормативно-правові акти у формі Постанов Правління НБУ, інструкцій, положень, правил, що затверджуються Постановами Правління. Нормативно-правові акти НБУ підлягають обов’язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України та набирають чинності відповідно до законодавства України.

Головному банку держави забороняється надання прямих кредитів як у національній, так і в іноземній валютах на фінансування витрат державного бюджету України. Йому також заборонено:

– бути акціонером або учасником банків та інших підприємств, організацій, установ;

– здійснювати операції з нерухомістю, крім тих, що пов’язані зі забезпеченням діяльності НБУ та його установ;

– здійснювати торговельну, виробничу, страхову та іншу діяльність, яка не відповідає функціям Національного банку України.

Питання для самоперевірки

1. Подайте визначення Національного банку України (НБУ), назвіть його характерні риси.

2. Розкрийте головне призначення НБУ як центрального банку.

3. Назвіть та охарактеризуйте основні функції НБУ”

4. Окресліть основні елементи грошово-кредитної політики НБУ.

5. Охарактеризуйте форми управління НБУ,

6. Розкрийте суть та особливості організаційної структури НВУ.

7. Які операції виконує центральний банк держави?

8. У чому особливість правового статусу НБУ?

9. Які основні завдання вирішує банк першого рівня банківської системи України?

10. Охарактеризуйте сутність облікової політики НБУ.

11. Назвіть завдання та функції Голови НБУ.

Теми рефератів

1. Походження та розвиток центральних банків.

2. Роль і значення центрального банку в економіці країни,

3. Національний банк України: основи організації і діяльності.

4. Економічні принципи діяльності НВУ як центрального банку.

5. Капітал, доходи та витрати Національного банку України. в. Статус НБУ як центрального банку.

7. Національний банк України – організатор грошового обігу в країні.

8. Кредитні відносини НВУ з банківськими установами.

Тестові завдання

1. Статутний капітал НБУ становить:

А) 5 млн грн;

Б) 10 млн грн;

В) 7 млн грн;

Г) 15 млн грн.

2. Вищим органом НБУ є:

А) Правління НБУ;

Б) збори акціонерів;

В) Рада НБУ;

Г) ревізійна комісія.

3. Строк повноважень членів Ради НБУ становить:

А) 5 років;

Б) 7 років;

В) 10 років;

Г) 3 роки.

4. Голову НБУ призначають строком на:

А) 5 років;

Б) 7 років;

В) 10 років;

Г) 3 роки.

5. Голову НБУ призначає на посаду:

А) Верховна Рада України;

Б) Президент України;

В) Кабінет Міністрів України;

Г) Рада НБУ.

6. Організаційна структура НБУ включає:

А) органи управління, служби банку, установи НБУ;

Б) центральний апарат, територіальні управління, установи НБУ;

В) установи, служби банку, територіальні управління;

Г) центральний апарат, служби банку, територіальні управління;

7. До складу центрального апарату НБУ належать:

А) департаменти та центрально-розрахункова палата;

Б) департаменти та самостійні управління;

В) департаменти та установи;

Г) усі відповіді правильні.

8. До територіального управління НБУ входять:

А) Кримське республіканське управління та управління НБУ в кожній області;

Б) Кримське республіканське управління та регіональні управління;

В) управління НБУ в м. Києві;

Г) правильні відповіді а) і в).

9. Чи можуть територіальні управління НБУ видавати нормативні акти, що стосуються діяльності банків:

А) так;

Б) ні;

В) можуть у певних випадках;

Г) можуть, коли це стосується місцевих кооперативних банків.

10. Голова НБУ несе відповідальність за діяльність банку перед:

А) банками другого рівня;

Б) центральними банками інших країн;

В) населенням;

Г) Верховною Радою і Президентом.

11. Головними функціями НБУ є:

А) центральний банк держави, головний валютний орган;

Б) емісійний центр держави та орган банківського нагляду;

В) банк банків, банк держави та центр грошово-кредитного регулювання економіки;

Г) усі відповіді правильні.

12. Згідно з Законом України “Про Національний банк України”, центральному банку заборонено:

А) надавати кредити на фінансування витрат державного бюджету України;

Б) здійснювати операції з нерухомістю;

В) бути акціонером інших банків;

Г) усі відповіді правильні.

13. Яка ставка встановлюється НБУ:

Б) ломбардна ставка;

В) ставка рефінансування;

Г) усі відповіді правильні.

14. Грошово-кредитна політика НБУ – це здійснення комплексу заходів:

А) спрямованих на розширення або звуження ліквідних коштів і обсягів кредитування банків та інших кредитних установ;

Б) спрямованих на розширення або звуження банківських резервів;

В) спрямованих на контроль за здійсненням банківських операцій;

Г) усі відповіді правильні.

15. Рестрикційна грошово-кредитна політика – це:

А) політика, яка проводиться у період зниження темпів виробництва, депресії, зростання безробіття з метою збільшення пропозиції грошей;

Б) антиінфляційна політика, яку проводять з метою зниження темпів інфляції за рахунок обмеження пропозиції грошей;

В) комплекс заходів, спрямованих на розширення або звуження ліквідних коштів і обсягів кредитування банків;

Г) встановлення розміру резервних коштів банків на рахунках в НБУ, які не можуть бути використані ними на фінансування власних операцій.

16. Політика обов’язкового резервування НБУ – це:

А) політика, яку проводять у період зниження темпів виробництва, зростання безробіття з метою збільшення пропозиції грошей;

Б) встановлення розміру резервних коштів банків на рахунках у НБУ, які не можуть бути використані ними на фінансування власних операцій;

В) встановлення розміру обов’язкових резервів для банків і фінансово-кредитних установ у вигляді певного процента від загальної суми залучених ресурсів;

Г) метод зменшення пропозиції грошей в економіці.

17. Найважливішим завданням центрального банку країн з розвиненою економікою є:

А) емісія національної валюти;

Б) банківський нагляд і контроль;

В) забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

Г) усі відповіді правильні.

18. Статутний капітал НБУ є власністю:

А) НБУ;

Б) комерційних банків;

В) акціонерів;

Г) держави.

19. У чому полягає самостійність центрального банку:

А) центральний банк не відповідає за зобов’язаннями органів державної влади, а органи державної влади не відповідають за зобов’язаннями НБУ;

Б) центральний банк не відповідає за зобов’язаннями банків, а банки не відповідають за зобов’язаннями НБУ;

В) центральний банк не відповідає за зобов’язаннями центральних банків іноземних держав, а центральні банки іноземних держав не відповідають за зобов’язаннями НБУ;

Г) правильні відповіді а) і б).

20. Джерелом формування статутного капіталу НБУ є:

А) прибутки НБУ та державний бюджет України;

Б) доходи кошторису НБУ та державний бюджет України;

В) відрахування банків та державний бюджет України;

Г) прибутки НБУ та загальнодержавні податки підприємств.

21. НБУ при наданні банкам кредитів має за мету:

А) одержання прибутку;

Б) підтримання стабільності банківської системи України та розширення її кредитних можливостей;

В) розвиток окремих видів діяльності;

Г) усі відповіді правильні.

22. Єдиним зберігачем золотовалютного запасу, дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів є:

А) валютний ринок України;

Б) Центральна розрахункова палата;

В) НБУ;

Г) Фонд державного майна України.

23. Облікова ставка НБУ – це:

А) виражена у процентах плата, що береться НБУ за рефінансування банків шляхом купівлі векселів до настання строку платежу за ними й утримується з номінальної суми векселя;

Б) ставка, за якою НБУ стягує проценти за користування ломбардним кредитом;

В) ставка кредитування банків під заставу державних цінних паперів;

Г) усі відповіді правильні.

24. Кредитор останньої інстанції – це:

А) НБУ;

Б) банк;

В) юридична та фізична особа;

Г) правильної відповіді немає.

25. НБУ має монопольне право на:

А) емісію цінних паперів;

Б) емісію грошових знаків;

В) видачу кредитів;

Г) продаж валюти.

26. Статутний капітал НБУ за формою власності є:

А) приватним;

Б) державним;

В) акціонерним;

Г) пайовим.

Список рекомендованої літератури

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІП (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. ЗО.

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. № 679-XІV (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

3. Адамик Б. Я. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посіб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.

4. Банківська справа: Навч. посіб. / За ред. проф. P. І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с.

5. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. – 2-ге вид., вип. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

6. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Тов-во “Знання”; KOO, 2004. – 324 с.

7. Вовчак О. Д., Скаско О. Стасів А. М. Банківський нагляд. – Л.: Новий Світ-2000, 2005. – 480 с.

8. Епіфанов А. О., Маслак И. Г., Сало І, В. Операції комерційних банків: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2007. – 523 с.

9. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук та ін. – .2-ге вид., перероб. і дол. – Л.: ЛБІ НБУ, 2001. – 516 с.

10. Петрук О. М. Банківська справа: Навч. посіб. / За ред. д-ра екон. наук, проф. Ф. Ф. Бутинця. – К.: Кондор, 2004. – 461 с.

11. Снігурська Л. П. Банківські операції і послуги: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2006. – 456 с.

12. Тиркало Р. Ш., Щибоволок 3./. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії. Експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. – К.: Слобожанщина, 1999. – 236 с.

13. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Валютне регулювання: Навч. посіб. – К.: Тов-во “Знання”; КОО, 1999. – 359 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 7.3. Структура та форми управління Національного банку України