Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 15.5. Основні показники ефективності діяльності банку

Прибутковість банку – це сумарний позитивний результат його господарсько-фінансової та комерційної діяльності. За рахунок доходів банку покриваються всі його операційні витрати, формується прибуток, обсяг якого визначає рівень дивідендів, зростання капіталу, розвиток пасивних та активних операцій.

Прибутковість банку залежить, насамперед, від оптимальної структури його балансу (активи і пасиви) та від цілеспрямованої роботи банківського персоналу. Важливими умовами забезпечення прибутковості банку є оптимізація структури доходів і витрат, визначення мінімально допустимої процентної маржі, виявлення тенденцій дохідності кредитних операцій, планування мінімальної дохідної маржі для прогнозування орієнтованого рівня процентів за активними та пасивними операціями. Дохідність банківської діяльності залежить також від підтримки ліквідності, управління банківським ризиком та його мінімізації.

Аналіз прибутковості банку здійснюється за допомогою таких показників (рис. 15.7):

Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  15.5. Основні показники ефективності діяльності банку

Рис. 15.7. Основні показники прибутковості діяльності банку

Аналіз показників прибутковості банку здійснюють порівняно з планом і в динаміці. Вплив факторів на зміну цих показників розраховують за допомогою способу ланцюгових підстановок.

Двома найважливішими показниками прибутковості банку е показники:

1) ROA – прибутковість активів банку;

2) ROE – прибутковість акціонерного капіталу банку.

Прибутковість активів банку розраховують за такими двома показниками:

ROA 1 = Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  15.5. Основні показники ефективності діяльності банку.

Цей показник може використовуватися як коефіцієнт для оцінки діяльності керівництва банку. Але у зв’язку з тим, що не всі активи дають дохід, деякі банки в процесі аналізу прибутковості своєї діяльності деталізують показник процентної прибутковості активів, для розрахунку якого беруться робочі активи:

ROA 2 = Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  15.5. Основні показники ефективності діяльності банку.

Зіставлення показників ROA 1 та ROA 2 дає можливість виявити невикористані резерви підвищення прибутковості активів за рахунок поліпшення їх структури, ефективнішого використання, дає уявлення про можливості зростання рентабельності завдяки скороченню активів, які не приносять доходу. Передусім, це стосується іммобілізованих власних коштів. Абсолютна рівність між цими показниками неможлива. Адже банки повинні створювати обов’язкові резерви, тобто зберігати частину залучених коштів у найбільш ліквідний формі, яка не дає доходу.

На практиці вважається, якщо показник прибутковості активів перевищує 1 %, то банк працює рентабельно.

Прибутковість акціонерного капіталу розраховують за такими двома показниками:

ROE l = Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  15.5. Основні показники ефективності діяльності банку.

Оптимальне значення цього показника – не менше 15 %.

Співвідношення прибутку та власного капіталу є показником стабільності. Аналіз цього коефіцієнта дає змогу прогнозувати, наскільки зміниться рівень прибутковості банку. Аналізуючи цей коефіцієнт, потрібно зіставити зростання прибутку та власного капіталу.

На практиці деякі банки (а особливо – їх акціонери) цей показник прибутковості деталізують за допомогою Коефіцієнта віддачі статутного капіталу:

ROE 2= Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  15.5. Основні показники ефективності діяльності банку

Цей показник характеризує доцільність та ефективність вкладення акціонерами своїх коштів та ефективність віддачі статутного капіталу, а також спроможність банку розпоряджатися всіма його коштами. Для акціонерів і пайовиків певного банку важливе значення має порівняння процента віддачі статутного капіталу з аналогічним показником інших банків для з’ясування сфер найбільш дохідного та вигідного розміщення своїх коштів.

Для оцінки ефективності видатків банку використовують Показник рівня їх прибутковості (RВ), який розраховують за такою формулою:

RB = Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  15.5. Основні показники ефективності діяльності банку

До показників ефективності діяльності банку, крім показників прибутковості банку, відносять ще такі групи (табл. 15.3):

– ефективності діяльності банку;

– ефективності діяльності працівників банку.

Таблиця 15.3. Основні коефіцієнти та показники діяльності банку

КоефіцієнтПроцент (оптимальні значення)
Дохід на активи1,00
Дохід на капітал15,00
Чистий спред1,25
Чиста процентна маржа4,50
Дохід від плати за послугами1,00
Чиста операційна маржа6,50
Управлінські витрати (% загальних активів)
Витрати на персонал2,00
Інші операційні витрати1,50
Загальні операційні витрати3,50
Витрати на забезпечення під збитки за позиками0,50
Чистий дохід до оподаткування2,00

Ефективність операційної діяльності банку можна оцінити за допомогою Показника чистого спреду.

Аналіз чистого спреду пов’язаний із процентною політикою банку, яка відображається у динаміці процентних ставок за активними й пасивними операціями. Мінімізувати процентний ризик дає змогу узгоджена процентна політика за кредитними та депозитними операціями. Ступінь такої узгодженості характеризує чистий спред, який розраховують таким чином:

Чистий спред (%) = Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  15.5. Основні показники ефективності діяльності банку

Іншими словами, чистий спред – це різниця між процентними – отриманими та сплаченими – ставками. За його допомогою визначають необхідну мінімальну різницю між ставками за активними й пасивними операціями, яка дає змогу банку мінімізувати витрати, але не принесе прибутку (мінімальне значення показника 0). Оптимальне значення чистого спреду – не менше 1,25 %.

Чиста процентна маржа слугує для покриття витрат банку і ризику, у тому числі інфляційного, створення прибутку, покриття договірних угод. Розраховують її значення за формулою:

Чиста процентна маржа (%) = Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  15.5. Основні показники ефективності діяльності банку

Цей коефіцієнт допомагає з’ясувати, чи може банк забезпечити прибуток у вигляді доходу від процентної різниці як процент до середніх активів. Оптимальним значенням цього показника є 4,5 %.

До інших показників ефективності відносять ще:

1.

Цей коефіцієнт висвітлює ступінь залежності банку від непроцентних доходів. Його зростання може свідчити про рівень диверсифікації у платні фінансові послуги чи прагнення одержати спекулятивний прибуток, аби замаскувати недостатність основного банківського процентного доходу.

2.

3. Чисту операційну чи посередницьку маржу (%)=

Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  15.5. Основні показники ефективності діяльності банку

Обіговість активів є основним показником ділової активності банку. Чим швидше обертаються активи, тим більше прибутку отримає банк, а, відповідно, й ефективніше він працює. Розрахунок коефіцієнта обіговості активів (N) здійснюють за такою формулою:

Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  15.5. Основні показники ефективності діяльності банку

Збільшення кількості обігів, що здійснюють активи, е позитивним явищем, Зростання цього коефіцієнта не тільки позитивно відбивається на підвищенні ефективності роботи банку, а й підвищує його ліквідність та сприяє вивільненню ресурсів з обігу.

Оберненим показником, що характеризує прискорення обіговості активів, Є показник тривалості одного обігу активів у днях, який розраховують за формулою:

Середні залишки активів банку

T = Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  15.5. Основні показники ефективності діяльності банку

Зменшення цього показника свідчить про прискорення обіговості активів і вважається позитивним явищем.

Після загального аналізу обіговості активів доцільно провести аналіз обіговості окремих видів активів і оцінити їх вклад у підвищення ліквідності та прибутковості роботи банку.

Оскільки оплата праці є найголовнішою складовою непроцентних видатків банку, то продуктивність праці співробітників, яку вимірюють з урахуванням чисельності штату та витрат на його утримання, може свідчити про ефективність роботи самої установи. Однак продуктивність роботи потрібно оцінювати, зважаючи на той факт, що у поточному періоді економія на зарплаті (шляхом її значного зниження або скорочення чисельності працівників) може призвести до погіршення якості й послаблення мотивації до роботи, а з часом – до зниження ефективності діяльності банку.

Для оцінки ефективності діяльності працівників банку розраховують і аналізують такі показники:

1. Чистий дохід на одного працівника =Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  15.5. Основні показники ефективності діяльності банку

2. Чистий дохід до витрат на утримання персоналу = Кредит і банківська справа  Вовчак О. Д.  15.5. Основні показники ефективності діяльності банку

Питання для самоперевірки

1. Які форми фінансової звітності використовують для аналізу діяльності банку?

2. Назвіть основні напрями фінансово-економічного аналізу діяльності банку.

3. На які основні категорії поділяють активи банків?

4. Яка послідовність аналізу пасивів банку? б. Як здійснюється аналіз активів банку?

5. На які групи поділяють доходи та витрати банку?

6. Як розраховують активи, зважені за ступенем ризику?

7. Розкрийте зміст аналізу доходів і витрат банку.

8. Окресліть завдання аналізу фінансових результатів банку.

9. Назвіть чинники впливу на рентабельність діяльності банку.

10. Розкрийте методику аналізу прибутку та рентабельності діяльності банку.

11. У чому полягає узагальнююча оцінка ефективності діяльності банку? 18. Розкрийте суть аналізу дохідних і недохідних активів.

12. Які показники використовують для оцінки ефективності формування ресурсної бази банку?

13. Як здійснюється аналіз дотримання банком економічних нормативів?

14. Які використовують методи для оцінки фінансового стану банку?

15. Які показники розраховуються для оцінки достатності капіталу банку? Які їх нормативні значення?

16. Розкрийте методику статутного капіталу банку.

17. За допомогою яких показників здійснюється аналіз прибутковості банку?

18. Як розраховується чистий спред і чиста процентна маржа?

Теми рефератів

1. Фінансова звітність як основа економічного аналізу діяльності банку.

2. Якісний аналіз активів банку.

3. Оцінка ефективності формування ресурсної бази банку.

4. Аналіз дотримання банком економічних нормативів.

5. Використання сучасних методів оцінки фінансового стану банку.

6. Аналіз якості активів.

7. Резерви збільшення доходів та зменшення витрат банку.

Тестові завдання

1. До складу фінансової звітності входить бухгалтерський баланс та:

А) звіт про прибутки та збитки;

Б) звіт про прибутки та збитки, звітність про депозитні та кредитні операції;

В) звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів;

Г) звіт про прибутки та збитки, звітність про депозитні та кредитні операції, звітність про операції з цінними паперами.

2. До статистичної звітності належать:

А) звітність про депозитні та кредитні операції, звітність про операції з цінними паперами, бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки;

Б) звітність про фінансовий стан банку, звітність про обсяг банківських операцій;

В) бухгалтерський баланс та звіт про прибутки та збитки;

Г) звітність про кредитні та депозитні операції в національній та іноземній валюті, звітність про процентні ставки, звітність про операції з цінними паперами та інші банківські операції.

3. Основою інформаційного забезпечення фінансово-економічного аналізу банків є:

А) звітність банку;

Б) дані АУБ;

В) дані НБУ;

Г) усі відповіді правильні.

4. Система взаємопов’язаних узагальнених показників, які відображають фінансовий стан та результати діяльності банку за звітний період:

А) фінансова звітність;

Б) баланс;

В) звіт про прибутки та збитки;

Г) звіт про банківські операції.

5. Форми звітності банків поділяють на:

А) щоденні, щомісячні;

Б) квартальні;

В) річні;

Г) усі відповіді правильні.

6. Статті балансу групуються за економічним змістом і відображаються у балансі таким чином згори донизу в міру:

А) підвищення ліквідності (активні рахунки) і збільшення строків зобов’язань (пасивні рахунки);

Б) зниження ліквідності (активні рахунки) і зменшення строків зобов’язань (пасивні рахунки);

В) зниження ліквідності (активні рахунки) і збільшення строків зобов’язань (пасивні рахунки);

Г) правильної відповіді немає.

7. До щоденних форм звітності банку належить форма:

А) 1Д-КБ “Баланс комерційного банку”;

Б) “Звіт про структуру активів та пасивів за строками”;

В) “Звіт про відкриті валютні позиції”;

Г) усі відповіді правильні.

8. До щомісячних форм звітності банку належить форма:

А) 1 – КБ “Баланс комерційного банку” (щомісячна);

Б) “Балансовий звіт комерційного банку”;

В) “Звіт про дотримання економічних нормативів”;

Г) усі відповіді правильні.

9. До звітності банку, що подається щомісячно, відносять форму:

А) “Звіт про дотримання нормативів ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції”;

Б) “Звіт про кредитний портфель”;

В) “Звіт про залишки за депозитами”;

Г) усі відповіді правильні.

10. До квартальних форм звітності банку належить форма:

А) “Розрахунок резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків”;

Б) “Звіт про прибутки та збитки”;

В) “Розрахунок резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами”;

Г) “Звіт про 20 найбільших кредиторів банку”.

11. Де у фінансовій звітності можна знайти характеристику джерел коштів і природу фінансових зв’язків банку:

А) у пасиві балансу;

Б) в активі балансу;

В) в активі та пасиві балансу;

Г) правильної відповіді немає.

12. Головна мета аналізу пасивних операцій банку:

А) визначення ефективності формування ресурсної бази банку;

Б) пошук шляхів зниження вартості ресурсної бази банку;

В) підвищення фінансової стабільності банку;

Г) усі відповіді правильні.

13. Аналіз пасивів банку варто починати з визначення співвідношення між:

А) капіталом банку та його зобов’язаннями;

Б) капіталом банку й активами;

В) доходами банку та його витратами;

Г) усі відповіді правильні.

14. При фінансово-економічному аналізі капіталу банку досліджують:

А) розмір капіталу, структуру капіталу;

Б) темпи зростання капіталу загалом, темпи зростання окремих складових банківського капіталу;

В) ефективність використання капіталу та його достатність;

Г) усі відповіді правильні.

15. Здатність банку захистити інтереси своїх кредиторів та власників від незапланованих збитків, розмір яких залежить від обсягу ризиків, що виникають у результаті виконання банком активних операцій, – це:

А) ліквідність банківського капіталу;

Б) достатність банківського капіталу;

В) адекватність банківського капіталу;

Г) усі відповіді правильні.

16. Вкажіть показники, які використовують при аналізі достатності капіталу:

А) рівень капіталу в структурі загальних пасивів;

Б) коефіцієнт достатності капіталу;

В) коефіцієнт маневрування;

Г) усі відповіді правильні.

17. Які показники обчислюють при аналізі достатності капіталу:

А) коефіцієнт достатності капіталу;

Б) коефіцієнт захищеності капіталу;

В) співвідношення чистого капіталу і загальних активів;

Г) усі відповіді правильні.

18. Оптимальне співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями, при якому зберігається рівень надійності банку та досягається прибутковість капіталу, називається ефектом:

А) надійності;

Б) фінансового важеля;

В) Фішера;

Г) правильної відповіді немає.

19. Частка одного акціонера в загальній сумі статутного капіталу не повинна перевищувати:

А) 35 %;

Б)25 %;

В) 15 %;

Г) 10 %.

20. За допомогою яких показників визначається ефективність використання статутного капіталу:

А) розміру кредитних вкладень на 1 грн статутного капіталу;

Б) розміру прибутку на 1 грн статутного капіталу;

В) розміру прибутку на одну акцію;

Г) розміру прибутку на 1 грн активів.

21. Мультиплікатор капіталу відображає:

А) фінансовий важіль;

Б) рентабельність капіталу;

В) достатність капіталу;

Г) адекватність капіталу.

22. Мультиплікатор капіталу показує:

А) яка сума власного капіталу припадає на забезпечення кредитного портфеля банку;

Б) співвідношення сформованих резервів банку та його активів;

В) яку суму активів повинна забезпечувати кожна гривня власного капіталу банку;

Г) співвідношення резервів банку й обсягу ризиків банку.

23. Що відбувається при збільшенні рівня мультиплікатора:

А) збільшується ступінь ризику банкрутства банку;

Б) збільшується потенціал банку для вищих виплат власникам (акціонерам) банку;

В) зменшується ризик банкрутства;

Г) правильні відповіді а) і б).

24. Коли збільшується частка довгострокових зобов’язань перед клієнтами банку, це впливає на банк таким чином:

А) збільшується стабільна частина ресурсів комерційного банку;

Б) підвищується ліквідність банку;

В) зменшується залежність від міжбанківських позик;

Г) усі відповіді правильні.

25. Вкажіть види аналізу активних операцій банку:

А) вертикальний і горизонтальний;

Б) поетапний і паралельний;

В) поточний і узагальнюючий;

Г) правильної відповіді немає.

26. Вертикальний і горизонтальний аналіз активних операцій банку дає змогу виявити:

А) зміни у розподілі агрегованих статей балансу в динаміці;

Б) зміни у внутрішній структурі активних операцій балансу банку;

В) операції зростання (зменшення) прибутковості (збитковості) банку;

Г) усі відповіді правильні.

27. Як поділяють рахунки активу балансу банку за строками розміщення банківських ресурсів:

А) поточні;

Б) строкові;

В) квазістрокові;

Г) усі відповіді правильні.

28. Як поділяють активи банку за ступенем ліквідності:

А) первинної і вторинної ліквідності;

Б) ліквідні, малоліквідні, неліквідні;

В) високоліквідні, ліквідні, неліквідні;

Г) правильні відповіді а) і б).

29. До складу робочих активів включають:

А) надані кредити та касові активи;

Б) кошти, вкладені у цінні папери;

В) кошти, розміщені в інших банках, та кошти на коррахунках;

Г) усі відповіді правильні.

30. До складу неробочих активів входять:

А) кошти в розрахунках та дебітори;

Б) резерви, видатки і збитки;

В) кошти, вкладені у майно та господарські матеріали;

Г) усі відповіді правильні.

31. Які з наведених доходів відносять до доходів банку:

А) доходи, отримані в результаті інвестиційної та підприємницької діяльності;

Б) доходи, отримані в результаті фінансової та виробничої діяльності;

В) доходи, отримані в результаті операційної, фінансової та страхової діяльності;

Г) доходи, отримані в результаті операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

32. Які з наведених витрат відносять до витрат банку:

А) витрати, отримані в результаті інвестиційної та підприємницької діяльності;

Б) витрати, отримані в результаті фінансової та виробничої діяльності;

В) витрати, отримані в результаті операційної та фінансової діяльності;

Г) витрати, отримані в результаті операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

33. Оцінка прибутковості банку здійснюється за такими показниками:

А) за коефіцієнтом прибутковості активів та капіталу;

Б) за коефіцієнтом прибутковості власних основних фондів та їх обіговості;

В) за коефіцієнтом прибутковості цінних паперів власної емісії;

Г) усі відповіді правильні.

34. Показник ROA відображає:

А) прибутковість капіталу банку;

Б) рівень прибутку банку;

В) прибутковість активів банку;

Г) рентабельність активів банку.

35. Показник ROE відображає:

А) рівень прибутку банку;

Б) прибутковість капіталу банку;

В) прибутковість активів банку;

Г) рівень ефективності банківської діяльності.

36. Які методи визначення кількості днів застосовують для обрахування процентних доходів і витрат та прирівняних до них комісій:

А) метод “факт/факт”, метод “факт/360”, метод “31/360”;

Б) метод “факт/факт”, метод “факт/360”, метод “360/факт”;

В) метод “факт/факт”, метод “факт/360”, метод “30/360”;

Г) усі відповіді правильні.

37. Сумарний позитивний результат господарсько-фінансової та комерційної діяльності банку характеризує:

А) дохідність банку;

Б) прибутковість банку;

В) ефективність банку;

Г) усі відповіді правильні.

38. Для оцінки дохідності банку використовують коефіцієнти:

А) прибутковості банку;

Б) ефективності діяльності банку;

В) ефективності діяльності працівників банку;

Г) усі відповіді правильні.

39. ROA – це:

А) дохід на активи;

Б) дохід на капітал;

В) прибутковість банку;

Г) правильної відповіді немає.

40. ROE – це:

А) дохід на активи;

Б) дохід на капітал;

В) прибутковість банку;

Г) правильної відповіді немає.

41. Різниця між процентними ставками отриманими і сплаченими – це:

А) чистий спред;

Б) чиста процентна маржа;

В) процентний дохід;

Г) правильної відповіді немає.

42. Який показник слугує для покриття витрат банку і ризику, у тому числі інфляційного, створення прибутку, покриття договірних угод:

А) чистий спред;

Б) чиста процентна маржа;

В) процентний дохід;

Г) правильної відповіді немає.

43. Який коефіцієнт допомагає з’ясувати, чи може банк давати прибуток у вигляді доходу від процентної різниці як процент до середніх активів:

А) чистий спред;

Б) чиста процентна маржа;

В) процентний дохід;

Г) правильної відповіді немає.

Список використаної літератури

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121-Ш (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. № 679-XTV (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

3. Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні, затверджено Постановою Правління НБУ № 621 від 27 грудня 1999 р.

4. Адамик Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посіб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.

5. Банківська справа: Навч. посіб. / За ред. проф. Р, І, Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с.

6. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. – 2-ге вид., вип. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

7. Епіфанов А. О., Маслак Я. Г., Сало 7. В. Операції комерційних банків: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2007. – 523 с.

8. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Л.: ЛБІ НБУ, 2001. – 516 с.

9. Петрук О. М. Банківська справа: Навч. посіб. / За ред. д-ра екон. наук, проф. Ф. Ф. Бутинця. – K.: Кондор, 2004. – 461 с.

10. Снігурська Л. / Банківські операції і послуги; Навч. посіб. – K.: МАУП, 2006. – 456 с.

11. Тиркало P. Ш., Щибоволок 3.1. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії. Експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. – K.: Слобожанщина, 1999. – 236 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 15.5. Основні показники ефективності діяльності банку