Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 12.1. Суть, призначення та функції кредиту. Класифікація банківських кредитів

12.1. Суть, призначення та функції кредиту. Класифікація банківських кредитів

12.2. Порядок видачі та погашення банківських кредитів юридичним особам

12.3. Банківське споживче кредитування.

12.4. Форми забезпечення повернення банківських кредитів

12.5. Поняття кредитної політики банку

12.1. Суть, призначення та функції кредиту. Класифікація банківських кредитів

Кредитування традиційно вважається одним із основних видів діяльності банку.

Історично кредит виник на певному етані розвитку людського суспільства. Спершу – як явище випадкове, зумовлене особливими взаємовідносинами між товаровиробниками, коли продавцю потрібно було продати товар, а в покупця не було грошей, щоб його купити. За таких умов існувала потреба в передачі продавцем покупцеві товару з відтермінуванням платежу, тобто у кредит, що походить від латинського слова “Creditum” – “позичка” і “Credo” – “вірю”.

В економічній літературі виділяють декілька підходів до визначення категорії кредиту:

1) економічні відносини між юридичними та фізичними особами з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення і, як правило, з виплатою процента;

2) позичковий капітал банку в грошовій формі, що передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового використання;

3) форма прояву кредитних відносин, форма руху позичкового капіталу.

Розрізняють дві основні форми кредиту:

1) Товарний, що виникає між продавцями і покупцями, коли покупці одержують товари чи послуги з відтермінуванням платежу;

2) Грошовий, що найбільш характерний у банківській практиці – зобов’язання банку гарантувати платіж клієнтові у випадку, коли той не зможе оплатити свої рахунки.

Кредит виконує такі функції:

Перерозподільну – за допомогою кредиту відбувається перерозподіл вартості на засадах повернення;

Емісійну – створення грошей для грошового обігу;

Контрольну – здійснення взаємного контролю з боку кредитора і позичальника за цільовим використанням та поверненням кредиту.

Усі функції кредиту тісно пов’язані між собою.

Суб’єктами (учасниками) кредитних відносинах є дві сторони: кредитор і позичальник, а ті грошові чи матеріальні цінності, витрати чи проекти, стосовно яких укладається кредитна угода, є Об’єктами кредиту.

Вступивши в кредитні відносини, позичальник і кредитор повинні здійснювати контроль за своєю діяльністю.

Серед різноманітних видів кредиту головне місце посідає банківський кредит.

Банківські кредити – це кредити, коли однією із сторін кредитної угоди є банк.

Згідно з Законом України “Про банки і банківську діяльність”, банком можуть надаватись такі види кредитів:

– кредити юридичним та фізичним особам у національній та іноземній валютах;

– міжбанківські кредити, тобто кредити, які одержує сам банк для формування своїх ресурсів.

Сукупність кредитів, наданих банком на певну дату, характеризує його Кредитний портфель.

Банківські кредити класифікують за різними ознаками (табл. 12.1):

Таблиця 12.1. Класифікація банківських кредитів

№ з/пОзнаки класифікаціїВиди кредитів
123
1.За строком користуванняА) короткострокові (до 1 року);

Б) середньострокові (до 3 років);

В) довгострокові (понад 3 роки)

2.За забезпеченнямА) забезпечені (ломбардні) (мають пряме забезпечення): заставою майна, майнових прав, гарантіями, поручительствами тощо;

Б) незабезпечені (бланкові)

3.За ступенем ризикуА) стандартні;

Б) нестандартні (з підвищеним ризиком – під контролем, субстандартні, сумнівні, безнадійні)

4За методом наданняА) одноразові;

Б) парманентні;

В) гарантовані

5.За способом поверненняА) водночас;

Б) поступово (у розстрочку) (рівномірними частинами впродовж користування позикою);

В) відповідно до особливих умов, передбачених у кредитних угодах;

Г) на вимогу кредитора; г) з регресією платежів

6.За станом кредитної дисципліниА) строкові;

Б) безстрокові (на вимогу);

В) прострочені;

Г) відстрочені (пролонговані)

7.За характером

Визначення

Процентів

А) з фіксованою процентною ставкою;

Б) з плаваючою процентною ставкою

8.За способом

Сплати

Процентів

А) з виплатою процентів у міру використання позичкових коштів (звичайний кредит);

Б) з виплатою процента одночасно з одержанням позичкових коштів (дисконтний кредит)

9.За кількістю банків-кредиторівА) звичайні банківські;

Б) синдиковані (консорціумні);

В) паралельні

Закінчення табл. 12.1

123
10.За критеріями суб’єктного й об’єктного призначенняА) до кредитів суб’єктного призначення належать позички:

– торговельно-промисловим підприємцям;

– сільськогосподарським підприємцям;

– міжбанківські;

– небанківським фінансово-кредитним установам;

– органам влади;

Б) серед позичок об’єктного призначення розрізняють кредити:

– іпотечний;

– споживчий;

– контокорентний;

– під цінні папери;

– пов’язані з вексельним обігом

11.За сферами спрямуванняА) кредити, спрямовані у сферу обігу, – поточні кредити; 5) кредити, спрямовані у сферу виробництва (інвестиційну діяльність), – інвестиційні кредити

Розглянемо детальніше суть окремих видів банківських кредитів.

1. За строком користування розрізняють кредити:

А) короткострокові;

Б) середньострокові;

В) довгострокові.

Короткострокові кредити надаються на строк до одного року. В українській банківській практиці вони є найпоширенішими.

Середньострокові кредити надаються на період від одного до трьох років, а Довгострокові – понад три роки. Суттєвої різниці між середньостроковими та довгостроковими кредитами немає, тому банки України не виділяють їх окремо. В інших країнах існує певне їх відокремлення.

Короткострокові кредити відрізняються від середньо – і довгострокових не тільки строком використання, а й об’єктами вкладення коштів і джерелами їх повернення.

За участю короткострокового кредиту формується, в основному, обіговий капітал товаровиробника (підприємця). Він опосередковує переважно поточну діяльність позичальника, а джерелом його повернення є кошти, які вивільнилися з обігу внаслідок реалізації об’єкта (проекту), що був прокредитований, тобто поточні грошові надходження.

За участю довгострокового кредиту здійснюють відтворення основного капіталу й опосередковують інвестиційну діяльність позичальника. Джерелом повернення такого кредиту є прибуток від упровадження заходів, що прокредитовані, тобто їх економічний ефект.

2. За забезпеченням розрізняють кредити:

А) забезпечені (ломбардні);

Б) незабезпечені (бланкові).

Більшість банківських кредитів надається під певне забезпечення. Забезпеченість – один із принципів банківського кредитування. Формами забезпечення банківських кредитів в основному е рухоме та нерухоме майно позичальника.

Незабезпечені (бланкові) кредити становлять невелику частку в кредитному портфелі банків. Вони можуть надаватися при високому ступені довіри банку до позичальника, їх розмір, як правило, обмежується власним капіталом банку. Найчастіше такий кредит надається інсайдерам банку, причому його розмір обмежується певною часткою банківських акцій, що належать інсайдеру.

3. За ступенем ризику розрізняють кредити:

А) стандартні;

Б) нестандартні (з підвищеним ризиком).

До Стандартних кредитів належать кредити, надані позичальникам, що мають належну фінансову стійкість і забезпечують своєчасне та повне повернення раніше отриманих позик і сплату процентів за ними.

Нестандартні кредити (з підвищеним ризиком) – це ті, які не мають забезпечення, а також числяться за клієнтами з нестійким фінансовим станом, які порушують строки повернення раніше отриманих позичок і сплати процентів за ними.

4. За методом надання розрізняють кредити:

А) одноразові;

Б) перманентні.

Одноразові кредити – це позички, рішення про видачу яких приймається банком окремо за кожною позичкою на підставі заяви та інших документів клієнта.

Перманентні кредити надаються банками у міру виникнення у клієнтів потреби в межах відкритої кредитної лінії. Позички надаються, як правило, шляхом безпосередньої оплати з позичкового рахунку розрахункових документів клієнта (доручень, чеків та інших) без погодження з банком розміру позички і документального її оформлення.

Гарантовані кредити бувають двох видів:

1) з попередньо обумовленою датою видачі;

2) з видачею у міру виникнення в них потреби.

Сутність гарантованої позичкової операції полягає у наданні банком зобов’язання надати клієнту кредит при виникненні у нього потреби у визначеному розмірі впродовж обумовленого строку (як правило, кварталу).

5. За способом повернення розрізняють кредити:

А) поступово (в розстрочку);

Б) водночас, тобто одноразовим платежем після закінчення строку;

В) відповідно до особливих умов, передбачених у кредитних угодах;

Г) на вимогу кредитора; г) з регресією платежів.

Поступовий порядок погашення (в розстрочку) встановлюється щодо довгострокових кредитів, а також тих, які надаються перманентно відповідно до встановленої позичальнику кредитної лінії.

Одноразовим платежем здійснюється повернення одноразових короткострокових позичок, які опосередковують поточну виробничу діяльність підприємця. Для банківської практики України це найпоширеніший спосіб розрахунків за заборгованістю банкам.

Особливі умови повернення передбачаються при застосуванні окремих видів кредиту, зокрема, контокорентного, за овердрафтом” під заставу векселів тощо. Особливість полягає у тому, що повернення позички здійснюється за ініціативою не позичальника, що є загальною нормою, а банку шляхом зарахування поточних надходжень коштів безпосередньо на позичковий рахунок.

На вимогу кредитора кредити стягуються у тих випадках, коли клієнт порушує принципи кредитування, зокрема, цільовий характер, строковість або не виконує умови кредитної угоди щодо звітності та іншої обов’язкової інформації, що має надаватися банку.

З регресією платежів повертаються кредити, які видані під гарантію, поручительство або інше боргове зобов’язання третьої особи.

6. За станом кредитної дисципліни кредити поділяють на:

А) строкові;

Б) на вимогу;

В) прострочені;

Г) відстрочені (пролонговані).

Строкові кредити надаються банком на строк, зафіксований у кредитній угоді. До строкових належить переважна більшість банківських кредитів.

Безстрокові кредити (на вимогу) надаються банками на невизначений строк. Клієнт зобов’язаний повернути таку позичку на першу вимогу банку. Якщо банк не вимагає повернення, то позичка сплачується на розсуд клієнта.

Простроченими вважаються кредити, за якими закінчилися строки повернення, встановлені в кредитних угодах між банком і позичальником, а кошти банку не повернені. Такі кредити обліковуються на окремому рахунку, і за ними клієнт мусить сплачувати підвищену процентну ставку.

Відстрочені (пролонговані) – це такі кредити, за якими банком перенесені строки повернення на пізніший час. Для цього необхідне обгрунтоване клопотання позичальника. Пролонгація позички оформляється додатковою кредитною угодою і супроводжується встановленням вищої процентної ставки.

7. За характером визначення процентів банківські кредити бувають:

А) з фіксованою процентною ставкою;

Б) з плаваючою процентною ставкою.

Фіксована процентна ставка застосовується за згодою сторін (банку І позичальника) і притаманна стабільній економіці та короткостроковим кредитам.

Плаваюча процентна ставка є засобом зменшення ризику банківських втрат в умовах нестабільної економіки, значних темпів інфляції і при довгостроковому кредитуванні. За таких умов відповідно до кредитної угоди процентна ставка періодично переглядається і прив’язується, як правило, до облікової ставки центрального банку з урахуванням ситуації на кредитному ринку.

8. За способом сплати процентів розрізняють банківські кредити:

А) з виплатою процентів у міру використання позичкових коштів (звичайний кредит);

Б) з виплатою процента одночасно з одержанням позичкових коштів (дисконтний кредит). Прикладом такого кредиту є обліковий кредит, який надається шляхом купівлі банком переказних векселів у клієнтів-векселедержателів.

9. За кількістю банків-кредиторів розрізняють кредити:

А) звичайні банківські;

Б) синдиковані (консорціумні);

В) паралельні.

Найпоширенішими є звичайні банківські кредити, які надаються одним банком.

Синдиковані кредити надаються банківським консорціумом, в якому один з банків виконує роль менеджера, збирає з банків-учасників необхідну для клієнта суму ресурсів, складає з позичальником кредитну угоду і надає кредит. Банк-менеджер розподіляє також процентний дохід від кредитної операції між банками – учасниками консорціуму. За операції, що пов’язані з таким кредитуванням, банк-менеджер отримує відповідну грошову винагороду.

Паралельні кредити передбачають участь у їх наданні декількох банків, але кожний банк окремо оформляє кредит клієнту на однакових погоджених умовах.

10. За критеріями суб’єктного й об’єктного призначення розрізняють такі кредити:

А) до кредитів суб’єктного призначення належать позички:

– торговельно-промисловим підприємцям;

– сільськогосподарським підприємцям;

– міжбанківські;

– небанківським фінансово-кредитним установам;

– органам влади;

Б) серед позичок об’єктного призначення розрізняють кредити:

– іпотечний;

– споживчий;

– контокорентний;

– під цінні папери;

– пов’язані з вексельним обігом.

11. За сферами спрямування кредити поділяють на:

А) кредити, спрямовані у сферу обігу, – поточні кредити;

Б) кредити, спрямовані у сферу виробництва (інвестиційну діяльність), – інвестиційні кредити.

Кредитний характер можуть мати банківські послуги, до яких належать:

– акцептний кредит;

– авальний кредит;

– обліковий кредит;

– факторинг;

– форфейтинг тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 12.1. Суть, призначення та функції кредиту. Класифікація банківських кредитів