Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 8.7.2. Історія створення підприємства

8.7.1. Характеристика підприємства ВАТ “Підприємство хлібозавод”

ВАТ “Підприємство хлібозавод” (далі – ВАТ) належить відразу до двох галузей харчової промисловості: хлібопекарської та кондитерської. Однак, більшу питому вагу у структурі виробленої продукції підприємства займає хлібобулочна продукція.

8.7.2. Історія створення підприємства

Відкрите акціонерне товариство “Підприємство хлібозавод” засновано відповідно до рішення регіонального Фонду державного майна України від 6 серпня 1996 р. шляхом перетворення державного підприємства “Підприємство хлібозавод” у Відкрите акціонерне товариство згідно з Декретом КМУ України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” № 51-93 від 17.05.93 р. Акціонування відбувалося за пільговою підпискою. Більше 60% акцій викупили працівники Товариства і сільських господарств. В даний час підприємство є цілком акціонованим.

ВАТ “Підприємство хлібозавод” є юридичною особою з дня його реєстрації і здійснює свою діяльність згідно з діючим законодавством України і Статут Товариства. Майно підприємства складається з основних і оборотних засобів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках і т. д., фірмову марку і товарний знак, печатку зі своїм найменуванням і кодом.

Загальне керівництво ВАТ здійснює Рада правління, що обирається Загальними зборами акціонерів (які складаються із 600 акціонерів), у кількості 7 чоловік. Рада правління обирається на рік і підзвітна у своїй діяльності вищому органу (Загальним зборам акціонерів) і Наглядацькій раді Товариства. Рада правління організовує виконання їхніх рішень.

Поточне керівництво діяльністю ВАТ “Підприємство хлібозавод” здійснює Голова правління. Він має право без доручення здійснювати дії від імені Товариства й уповноважений виконувати рішення вищого органа Товариства і Наглядацької ради, представляти Товариство в його відносинах з іншими фізичними чи юридичними особами, вести переговори і підписувати угоди від імені Товариства, організовувати ведення протоколів.

Ціллю діяльності підприємства є насичення внутрішнього українського ринку високоякісною продукцією, товарами і послугами, а також одержання прибутку від здійснення фінансово-господарської діяльності в інтересах Учасників і забезпечення високого рівня життя і роботи акціонерів Товариства.

Основні задачі ВАТ “Підприємство хлібозавод”:

– забезпечення населення хлібобулочними і кондитерськими виробами;

– роздрібна і комісійна торгівля, організація власної торгової мережі;

– надання послуг в області суспільного харчування;

– транспортно-експедиційне обслуговування юридичних і фізичних осіб та ін.

Опис організаційної структури

В основі організаційної структури підприємства знаходиться Рада правління, яке здійснює загальне керівництво ВАТ. Рада правління обирається Загальними зборами акціонерів на рік і підзвітна у своїй діяльності вищому органу і Наглядацькій раді Товариства. Поточне керівництво діяльністю ВАТ “Підприємство хлібозавод” здійснює Голова правління. Вищим органом ВАТ “Підприємство хлібозавод ” є загальні збори. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво – є правління. Товариство складається з таких структур: апарат управління – 5 чол., основні підрозділи -18 чол., служба маркетингу та торгівлі – 1 чол., служба безпеки – 2 чол.

До структури підприємства належать основні та допоміжні відділи. Основні відділи:

– заступник голови правління з безпеки;

– головний інженер;

– заступник голови правління з фінансово-економічних питань – головний бухгалтер;

– юрисконсульт;

– заступник голови правління з комерційних питань;

– відділ охорони, який слідкує за дотриманням порядку на підприємстві;

– основне виробництво, де здійснюється основний технологічний процес;

– транспортна ділянка;

– інженер з техніки безпеки, який стежить за дотриманням всіх норм та правил безпеки, складає необхідні програми та інструкції з техніки безпеки на підприємстві;

– інженер з програмного забезпечення комп’ютерної техніки;

– планово-економічний відділ;

– відділ праці та заробітної плати;

– відділ контролінгу;

– каса, де працівники можуть отримати свою заробітну плату;

– бухгалтерія;

– відділ експедиції, який відповідає за постачання готової продукції до інших підприємств та організацій за договорами;

– відділ матеріально-технічного постачання, який відповідає за постачання продукції, матеріалів, сировини та напівфабрикатів на підприємство ВАТ “Підприємство хлібозавод”.

– виробничо-технологічна лабораторія, де проводяться різні заходи такі як тестування виготовленої та отриманої продукції, дослідження властивостей готової продукції, перевірка якості отриманих матеріалів та сировини, розробка нових видів продукції та її випробовування та ін.

Допоміжні відділи:

– служба головного механіка;

– служба головного енергетика.

Організаційна структура підприємства ВАТ Підприємство хлібозавод” представлена на рис. 8.1.

Контролінг процесів господарської діяльності   Ільїна С. Б.   8.7.2. Історія створення підприємства

Рис. 8.1. Організаційна структура ВАТ “Підприємство хлібозавод”

На підприємстві ВАТ “Підприємство хлібозавод” існує два цехи: основний, де виробляються хлібобулочні вироби, та кондитерський і допоміжні підрозділи:

– склад, де зберігається продукція підприємства;

– ремонтний цех, де відбуваються всі види ремонтних робіт;

– транспортний склад, де зберігаються транспортні засоби підприємства;

– механічна група, яка здійснює ремонт, наладку, монтаж технологічного та іншого обладнання.

Таблиця 8.3

Основні види діяльності ВАТ “Підприємство хлібозавод”

Код за ЗКГНГ

Код за КВЕД

Вид діяльності

1

2

3

18113

Хлібопекарна промисловість

71250

Роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації

83100

Продаж і здавання в найм (оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення

Продовження табл. 8.3

1

2

3

15.81.0

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

52.24.1

Роздрібна торгівля хлібом і хлібобулочними виробами

70.20.1

Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення

Таблиця 8.4

Інформація про власників іменних цінних паперів підприємства ВАТ “Підприємство хлібозавод”

1

2

Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб

1

Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості, %

62

Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб

520

Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості, %

38

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів, штук

0

У тому числі:

– сертифікатів акцій

1000

– сертифікатів облігацій

0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів, штук

0

У тому числі:

– сертифікатів акцій

0

– сертифікатів облігацій

0

Таблиця 8.5

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

1

2

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб

197

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників, осіб

5

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), осіб

0

Фонд оплати праці – всього, тис. грн.

1579,6

Таблиця 8.6

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних

Зборів

Чергові

Позачергові

Х

Місце проведення

М. Київ, вул. Фрунзе, 25

Дата проведення

17.05.2005 р.

Кворум зборів, %

62

Питання порядку денного:

1. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2004 p.

2. Звіт Спостережної ради Товариства.

3. Звіт Ревізійної комісії товариства.

4. Про затвердження річного фінансового звіту за 2004 р.

5. Про відкликання та обрання членів та Голови Ревізійної комісії Товариства.

6. Про відкликання та обрання членів та Голови Ревізійної комісії Товариства.

7. Про розподіл прибутку та покриття збитків за 2004 р.

8. Про зміну реєстратора на незалежного реєстратора ТОВ “Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України”.

9. Про участь Товариства в створенні та інших господарських товариств

Таблиця 8.7

Основні фактора, що випивають на діяльність ВАТ “Підприємство хлібозавод”

Група факторів

Опис проблем

Ступінь впливу на діяльність емітента

Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство

Незначний вплив

Середній вплив

Значний вплив

Політичні

Д/В

X

Д/В

Фінансово – економічні

Недосконале податкове законодавство

X

Збільшення власних обігових коштів, зменшення відпускних цін

Виробничо – технологічні

Зношене устаткування, техніка

X

Реструктуризація та часткове

Перепрофілювання виробництва

Соціальні

Д/В

Д/н

Д/н

Д/н

Д/В

Екологічні

Д/в

Д/н

Д/н

Д/н

Д/в

Примітки:

Основними факторами, що впливають на діяльність товариства, є фінансово-економічні та виробничо-технологічні фактори

Таблиця 8.8

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції ВАТ “Підприємство хлібозавод”

Назва продукції (виду продукції)

Конкурент

Країна походження конкурента

Ступінь конкуренції

Незначний вплив

Середній вплив

Значний вплив

Хліб та хлібобулочні вироби

Приватні пекарні

Україна

X

Таблиця 8.9

Інформація про сировинну базу ВАТ “Підприємство хлібозавод”

Назва продукції (виду

Продукції)

Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД зарубіжжя)

Частка в загальному обсязі реалізації (за регіонами), %

Україна

Країни

СНД та Балтії

Країни дальнього зарубіжжя

Усього:

Дані відсутні

100

0

0

Хліб та хлібобулочні вироби

Борошно

100

0

0


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 8.7.2. Історія створення підприємства