Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 6.9. Резюме

Планування разом з контролем є однією з найважливіших функцій управління і е процесом визначення дій, які повинні бути виконані в майбутньому. В прибутково орієнтованих організаціях кожний основний продукт або виробнича лінія – це програма. Програмами також можуть бути науково-дослідні роботи, поліпшення існуючих продуктів або технологічних процесів, пошук нових конкурентоздатних продуктів і т. п. В одних організаціях програмні рішення приймаються неформально, в інших – використовується система формальної підготовки програм і довгострокового планування. Процес складання бюджетів – один з найважливіших в системі планування і контролю в управлінському обліку, тому, напевно, слід користуватися терміном “бюджет”, як це прийнято в західній практиці. В протилежному випадку буде ускладнене читання спеціальної літератури і однозначне розуміння цього терміну. Складання бюджету, як і програмування, є процесом планування. Істотна різниця між ними полягає в тому, що програми “заглядають” на декілька років вперед, а бюджет, як правило, розраховується на один, наступний рік. Бюджети є ключовим інструментом системи управлінського контролю. Практично всі організації, за винятком найдрібніших, складають бюджети. Багато організацій як річний бюджет розглядають план прибутку, який показує плановану діяльність організації по центрах відповідальності для отримання прибутку. Майже всі неприбуткові організації також складають бюджети.

Всі відхилення можуть бути згруповані по ряду ознак, в першу чергу по двом найважливішим: з точки зору особливостей їх виникнення і формування інформації про них; з погляду наслідків їх впливу на процес виробництва, кінцевий результат господарської діяльності і діяльність конкретних працівників.

З погляду економічних інтересів учасників виробництва, всі відхилення можна розділити таким чином: відхилення, що порушують інтереси даного структурного підрозділу або працівника. Вірогідність появи інформації про ці відхилення вельми висока, оскільки в цьому безпосередньо зацікавлені самі працівники, умови діяльності яких порушуються, що не може не позначитися на оцінці їх праці і кінцевому результаті; відхилення, що не зачіпають інтересів даного колективу або працівника. Вірогідність появи інформації про такі відхилення істотно нижча, ніж в першому випадку; відхилення, в яких даний колектив або працівник зацікавлений. Для виявлення таких відхилень необхідно застосовувати спеціальні прийоми контролю.

Для організації і проведення первинного контролю необхідно розробляти спеціальні процедури, які визначають порядок дій, виконання робіт по первинному контролю. Процедури контролю, хоча і с складовими технологічних елементів управління (зокрема, контролю), проте, мають свої особливості і методи застосування, які дозволяють підвищувати ефективність технології управління в цілому.

При “керуванні без бюджету” функціональний менеджер і контролер звільняються від витрат часу на трудомістку координацію. Фінансовий директор керує всім процесом оперативного планування й особливо складання бюджетів. Адже саме йому доведеться вишукувати можливості для фінансування (у тому числі притягнутого) усієї виробничої, закупівельної і збутової діяльності.

Семінарське заняття № 1

Обговорити наступні питання:

1. Перелічити й охарактеризувати інструментарій контролінгу.

2. Розкрити сутнісну характеристику терміна “бюджет”. У чому розходження понять “план” й “бюджет”?

3. Яка роль бюджетування як елемента інструментарію контролінгу?

4. Перелічити види бюджетів й охарактеризувати сферу їхнього застосування.

5. Перелічити й охарактеризувати етапи розробки бюджетів.

6. У чому укладається необхідність і значимість бюджетування по центрах відповідальності?

7. Що означає термін “підконтрольні показники”?

8. Які основні принципи формування основних підконтрольних показників діяльності підприємства (структурного підрозділу)?

9. Що лежить в основі формування підконтрольних показників?

10. Розкрити сутність показника cash-flow.

11. Яка мета й значення аналізу результатів по відхиленнях?

12. Перелічити фактори, що здійснюють вплив на величину прибутку.

13. Охарактеризувати модель розрахунку впливу різних факторів на величину прибутку.

Семінарське заняття N° 2

Обговорити наступні питання:

1. Який порядок розрахунку відхилень витрат на сировину й матеріали?

2. Охарактеризувати технологічний процес і процес нагромадження інформації про відхилення витрат на сировину й матеріали.

3. Яка роль і значення системи кодування в процесі нагромадження інформації про відхилення?

4. Як відбувається обробка й реалізація інформації про відхилення на сировину й матеріали?

5. Який порядок розрахунку відхилень чистого виторгу від реалізації продукції?

6. Охарактеризувати технологічний процес і процес нагромадження інформації про відхилення чистого виторгу від реалізації продукції.

7. Як відбувається обробка й реалізація інформації про відхилення чистого виторгу від реалізації продукції?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 6.9. Резюме