Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 6.4. Загальний бюджет

Загальний бюджет с скоординованим (по всіх підрозділах або функціях) планом роботи для організації в цілому. Він складається з двох основних бюджетів: оперативного і фінансового. Зупинимося на кожному з них.

Основні складові загального бюджету представлені на схемі (див. с. 92). Далі ми розглянемо їх детально.

Оперативний бюджет. Цей бюджет також називається поточним, періодичним бюджетом. Він показує плановані операції на майбутній рік для сегменту або окремої функції організації. В процесі його підготовки прогнозовані об’єми продаж і виробництва трансформуються в кількісні оцінки доходів і витрат для кожного з діючих підрозділів організації. Оперативний бюджет включає бюджетний (плановий) звіт про прибутки і збитки, який у свою чергу формується на основі таких бюджетів, як бюджет продаж, виробничий бюджет, бюджет товарно-матеріальних запасів і бюджети витрат.

Бюджет продаж. Прогноз об’єму продаж є відправною точкою і, ймовірно, критичним моментом всього процесу підготовки бюджету. Бюджет продажів визначається вищим керівництвом на основі досліджень відділу маркетингу. У багатьох випадках об’єм продаж обмежується наявними виробничими потужностями.

Бюджет продаж і його товарна структура, зумовлюючи рівень і загальний характер всієї діяльності організації, впливають на велику частину інших бюджетів, які, по суті, побудовані на інформації, визначеній в бюджеті продажів.

Бюджет витрат з продажу (комерційних витрат). В ньому деталізують всі передбачувані витрати, пов’язані із збутом продукції і послуг в майбутньому періоді. Деякі витрати, такі, як комісійні і транспортні витрати, можуть бути змінними, інші, наприклад витрати на рекламу і заробітна платня старших контролерів, є постійними.

За розробку і виконання бюджету комерційних витрат несе відповідальність відділ продажів.

Виробничий бюджет. Після встановлення планованого об’єму продажів в натуральному виразі можна визначити кількість одиниць

Продукції або послуг, які необхідно провести, щоб забезпечити заплановані продажі і необхідний рівень запасів. Керівництво спочатку повинне визначити, чи залишиться рівень запасів готової продукції колишнім, або він повинен бути збільшений або зменшений.

На основі інформації про бажаний рівень запасів готової продукції і кількість одиниць продажів розробляють виробничий графік.

Бюджет закупівлі/використання матеріалів. Планові потреби закупівлі матеріалів і їх використання можуть бути підготовлені як в одному документі, так і в окремих самостійних бюджетах. Багато хто віддає перевагу єдиному документу.

В цьому бюджеті визначаються терміни закупівлі і кількість сировини, матеріалів і напівфабрикатів, яку необхідно придбати для виконання виробничих планів. Використання матеріалів визначається виробничим бюджетом і пропонованими змінами в рівні матеріальних запасів. Множачи кількість одиниць матеріалів на їх оцінні закупівельні ціни, одержують бюджет закупівлі матеріалів.

Бюджет трудових витрат. Цей бюджет визначає необхідний робочий час в годиннику, що вимагається для виконання запланованого об’єму виробництва, одержуваного множенням кількості одиниць продуктів або послуг на норму витрат праці в годинах на одиницю. В цьому ж документі або в окремому визначаються витрати праці в грошовому виразі множенням необхідного робочого часу на різні годинні ставки оплати праці.

Бюджет загальновиробничих витрат. Даний бюджет є планом передбачуваних виробничих витрат, відмінних від прямих витрат матеріалів і прямих витрат праці, які повинні бути понесені для виконання виробничого плану в майбутньому періоді, що деталізується. Цей бюджет має дві мети:

– інтегрувати всі бюджети загальновиробничих витрат, розроблені менеджерами по виробництву і його обслуговуванню;

– акумулюю чи цю інформацію, надати дані для обчислення нормативів цих витрат на майбутній обліковий період.

Бюджет загальних і адміністративних витрат. Цей бюджет є планом поточних операційних витрат, відмінних від витрат, що деталізуються, безпосередньо пов’язаних з виробництвом і збутом, але необхідних для підтримки діяльності в цілому в майбутньому періоді. Розробка такого бюджету потрібна для забезпечення інформації до підготовки бюджету наявних засобів, а також для мети контролю цих витрат. Велику частину елементів цього бюджету складають постійні витрати.

Фінансовий бюджет – це план, в якому відображаються передбачувані джерела фінансових коштів І напрями їх використання. Фінансовий бюджет включає бюджети капітальних витрат і грошових коштів організації і підготовлені на їх основі спільно з прогнозним звітом про прибутки і збитки прогнозні бухгалтерський баланс і звіт про фінансове положення.

Бюджет капітальних витрат. Визначення напрямів капітальних вкладень і отримання інвестиційних ресурсів для них є комплексною задачею всього управлінського обліку. Проблема полягає в тому, щоб вирішити, які довгострокові активи придбати або побудувати на основі вибраного критерію, що пов’язано з визначенням рентабельності інвестицій. Інформація, що стосується довгострокових капіталовкладень, впливає на кошторис (бюджет) готівки, піднімаючи питання виплати відсотків за кредити, прогнозний звіт про прибутки і збитки, прогнозний бухгалтерський баланс, змінюючи сальдо на рахунках основних засобів та інших довгострокових активів. Отже, всі рішення по капітальних витратах повинні плануватися і включатися до загального бюджету.

Всі поточні бюджети тісно взаємозв’язані. Прогноз продаж – перший крок в процесі складання бюджету. За ним може бути підготовлений бюджет витрат з продажу (комерційних витрат). Від прогнозу продажів також залежить виробничий бюджет, на основі якого розробляється бюджет закупівлі/використання матеріалів, бюджети трудових витрат і загальновиробничих витрат.

В більшості випадків плани загальних і адміністративних витрат і капітальних вкладень приймаються на вищих рівнях управління. Проте значна частина такої інформації може бути оброблена на рівні підрозділів організації і включена до періодичних бюджетів.

Прогнозний звіт про прибутки і збитки. На основі підготовлених періодичних бюджетів головний менеджер або директор по складанню бюджетів може почати розробляти прогноз собівартості реалізованої продукції згідно даних бюджетів використання матеріалів, трудових витрат і загальновиробничих витрат. Інформація про доходи береться з бюджету продажів. Використовуючи дані про очікувані доходи і собівартість реалізованої продукції і додавши інформацію з бюджетів комерційних, загальних і адміністративних витрат, можна підготувати прогнозний звіт про прибутки і збитки.

Контролінг процесів господарської діяльності   Ільїна С. Б.   6.4. Загальний бюджет

Рис. 6.1. Поточна схема складання бюджетів на підприємствах

Прогнозний звіт про фінансове положення. Останнім кроком в процесі підготовки загального бюджету є розробка прогнозу фінансового положення або прогнозного бухгалтерського балансу для організації в цілому, припускаючи, що запланована діяльність дійсно має місце. Як показано на схемі, дані всіх бюджетів використовуються для цих прогнозів. Після підготовки кошторису (бюджету) грошових коштів, вже знаючи прогнозне сальдо початкових засобів і визначивши чистий дохід і суму капітальних вкладень, можна підготувати прогнозний бухгалтерський баланс, який е кінцевим продуктом всього процесу складання бюджету.

Саме на цьому етапі керівництво повинне вирішити, прийняти пропонований загальний бюджет, або змінити плани і переглянути окремі його частини.

Виконання бюджету. Всю відповідальність за виконання бюджету несе директор по складанню бюджету. Успішність цього процесу визначають два важливі моменти.

1. Необхідне точне і правильне розуміння дій і мети всіма відповідальними особами організації. Всі, хто залучений в її діяльність, повинні знати, чого від них чекають, і отримати вказівки, як досягти поставленої мети.

2. Не менш важлива підтримка і система заохочень з боку вищого керівництва. Як би не був складений процес складання бюджету, він успішний тільки у тому випадку, коли керівники середнього і нижнього рівнів переконані, що вище керівництво дійсно зацікавлено в кінцевих результатах і заохочуватиме до виконання запланованої мети бюджету.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 6.4. Загальний бюджет