Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 4.4. Резюме

Собівартість виробництва одиниці продукції є основою для прийняття управлінських рішень.

Існує три основних складових витрат в процесі господарювання на підприємстві: витрати – матеріальна складова – вартість використаних виробничих запасів (сировини, матеріалів, робіт, послуг), оплати праці основних виробничих працівників, проведених відрахувань на соціальні заходи, зносу необоротних матеріальних і нематеріальних активів та ін. Витрати господарської діяльності суб’єктів підприємництва складають сукупні витрати живої та уречевленої праці на виробництво продукції. В такому складі в найбільшій мірі витрати виробництва однаково притаманні всім видам виробництва та надання послуг.

Національний бухгалтерський стандарт П (С) БО 16 “Витрати” визначає витрати підприємства як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Витрати підприємства на рівні виробничих структурних підрозділів виступають у формі виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

За місцем виникнення витрати на виробництво групуються за цехами, дільницями, службами та іншими адміністративно відокремленими структурними підрозділами виробництв.

За видами витрати класифікуються за економічними елементами та за статтями калькуляції.

За способами перенесення вартості на продукцію витрати поділяються на прямі та непрямі.

За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат витрати поділяються на умовно-змінні та умовно-постійні.

Витрати, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), групуються за такими елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи; амортизація основних фондів та нематеріальних активів; інші витрати.

Основним принципом формування витрат є відповідність їх доходам. Для визначення фінансового результату порівнюють доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження активів.

Згідно з класифікацією, класифікація витрат за характером поведінки, основною ознакою є залежність зміни витрат у зв’язку із зміною якого-небудь базового показника. Як ознака, зазвичай використовується об’єм проданих товарів. У відповідності з цією ознакою витрати підрозділяють на два види: фіксовані (постійні) і змінні.

Основним нормативним документом, що регламентує правильність формування витрат в обліку, метою якого є своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов’язаних із виробництвом продукції, обчислення фактичної собівартості окремих видів та всієї продукції, є Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості та відповідні Методичні рекомендації з інших галузей. Дані рекомендації розроблені відповідно до сучасного стану нормативно-законодавчої бази України і Положень (стандартів) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”, № 8 “Нематеріальні активи”, № 9 “Запаси”, № 11 “Зобов’язання”, № 14 “Оренда”, № 16 “Витрати”, № 19 “Об’єднання підприємств” затверджених наказами Міністерства Фінансів України.

Семінарське заняття № 1

Обговоріть наступні питання:

1. Назвіть основні критерії класифікацій витрат

2. Якими нормативно-правовими актами регламентується правильність формування витрат в обліку?

3. Назвіть методи калькулювання собівартості продукції.

Кейс 1 “Скласти калькуляцію – це просто”

Консультаційний центр “Знання – усім ” проводить семінар ” Зміни в оподаткуванні підприємств в 2006-2007 роках” тривалістю 5 днів у м. Трускавці. У його вартість входить проживання в готелі, 3-разове харчування, перевезення учасників до місця проведення семінару і назад. Навчальний центр встановив очікувану рентабельність на рівні 30 %. За договором із пансіонатом навчальний центр сплатить 250 грн. з ПДВ за триразове харчування та проживання 1 учасника протягом доби. Оренда залу, де проходить семінар, обійдеться у 500 грн. з ПДВ за день. Перед аудиторією виступатимуть три лектори: перший вичитає 10 год і отримає за кожну з них 200 грн., другий – 12 год (180 грн./год), третій – 8 год (170 грн./год).

Вартість послуг сторонньої організації по перевезенню учасників туди і назад становить 1200 грн. з ПДВ, за один рейс можна перевезти 30 чоловік.

Розробка та тиражування методичних матеріалів з теми семінару коштуватимуть 1800 грн. з ПДВ, закупка канцтоварів – 900 грн. з ПДВ.

Амортизація основних засобів, що входить до виробничої собівартості семінару, становить 450 грн., розподілена сума змінних та постійних загально виробничих витрат – відповідно 1200 та 100 грн.

Нерозподілені загальновиробничі витрати – 800 грн., адміністративні витрати – 3600 грн., витрати на збут – 700 грн., інші витрати операційної діяльності -1500 грн.

Необхідно скласти калькуляцію витрат на проведення семінару, якщо планується, що в семінарі візьме участь 100 чоловік, але кількість учасників може змінюватись від 80 до 120 чоловік.

Підприємство має наступний склад статей елементів операційних витрат для виробничої собівартості.

Таблиця 4.11

Елементи операційних витрат

Перелік витрат

Матеріальні витрати

Придбання канцелярських товарів: ручок, блокнотів, записних книжок, придбання крейди та інших необхідних для проведення семінару матеріалів; придбання, виробництво та тиражування методичних матеріалів, книжок, брошур із програмою семінару (їх видають кожному учаснику); купівля паливно-мастильних матеріалів для перевезення учасників власним транспортом, заміна автошин

Витрати на оплату праці

Оплата праці (зарплата, винагорода, премії, заохочення лекторів (штатних та залучених зі сторони). Зарплат штатних водіїв, що перевозять учасників

Відрахування на соціальні заходи

Внески до Пенсійного фонду, інших фондів соціального страхування, відрахування на індивідуальне страхування персоналу, передбачене законами, на інші соціальні заходи

Амортизація

Амортизація власного транспорту, залученого до перевезення учасників семінару, а також обладнання, використовуваного при його проведенні (комп’ютери, магнітофони, відеокамери тощо), амортизація бібліотечних фондів, придбаних спеціально для проведення семінарів, інших МНМА, нематеріальних активів

Інші прямі витрати

Витрати на відрядження своїх працівників, оплат послуг сторонніх організацій, перевезення учасників до місця проведення семінару, послуг екскурсовода, квитків на екскурсію, вартості харчування та проживання учасників, орендна плата за приміщення, де проходитиме семінар, витрати на ремонт основних засобів, пошкоджених при проведенні семінару, та підтримання їх у робочому стані

Загальновиробничі змінні витрати

Витрати на освітлення, опалення, водопостачання, водовідведення, інші витрати на утримання приміщень загальновиробничого призначення, ремонт, оренду, дезінфекцію, пожежну охорону, охорону приміщень, оплату послуг сторонніх організацій, що мають загальновиробничий характер, тощо

Елементи витрат

Перелік витрат

Загальновиробничі

Постійні

Розподілені витрати

Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу, нарахувань на неї, амортизація основних фондів загально виробничого призначення, інші загально виробничі витрати

Додаток 10

До Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості

Підприємство_________________________________________

КАЛЬКУЛЯЦІЯ (планова)

На ХХХХ рік

Шифр показників___________________________

Діюча оптова ціна ______грн. Валовий випуск__________________

Договірна (відпускна) ціна ________грн.

_________________________________________________________________________

(замовник, договір №, дата складання)

Калькуляційна одиниця

Шифр рядка

Найменування статей калькуляції

Одиниця виміру

За звітом на хххх рік

На випуск

На одиницю

Кількість

Ціна

(грн.

Коп.)

Сума (грн. коп.)

Кількість

Сума

(грн. коп.).

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Сировина та матеріали

Грн.

02

Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи та послуги сторонніх підприємств та організацій

Грн.

03

Паливо й енергія на технологічні цілі

Грн.

04

Зворотні відходи (вираховуються)

Грн.

05

Основна заробітна плата робітників

Грн.

06

Додаткова заробітна плата

Грн.

07

Відрахування на соціальне страхування

Грн.

08

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

Грн.

09

Загальновиробничі витрати

Грн.

10

Втрати від браку

Грн.

11

Інші виробничі витрати

Грн.

12

Попутна продукція (вираховується)

Грн.

13

Виробнича собівартість: сума рядків ((01 +02+ 03)-04) + (05 :11)-12

Грн.

Головний бухгалтер ____________

(підпис)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 4.4. Резюме