Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 2.6. Резюме

Контролінг – система управління досягненням кінцевих результатів діяльності підприємства.

Контролінг дозволяє встановити контроль за досягненням як стратегічної (довгострокової), так і оперативної (тактичної, поточної) мети підприємства. На фоні цього і формуються два напрями контролінгу: стратегічний контролінг; оперативний контролінг.

Сутність оперативного контролінгу полягає у формуванні засобів і методів ефективного управління поточною метою підприємства, яка може бути визначена як прибутковість і ліквідність.

Сутність стратегічного контролінгу полягає в забезпеченні виживання підприємства, його орієнтації на потенціал успіху, який може бути охарактеризований як шанси і ризики.

Основне призначення контролінгу полягає в орієнтації системи управління підприємством на досягнення поставленої мети. Контролінг при цьому є складною конструкцією, об’єднуючи в собі різні елементи функцій управління і використовуючи їх в рішенні задач оперативного і стратегічного характеру. Внаслідок цього, контролінг забезпечує синтетичний, цілісний погляд на діяльність перед прийняття у минулому, теперішньому часі і майбутньому, комплексний підхід до виявлення і вирішення проблем, що встають перед підприємством. Оперативний контролінг припускає створення і підтримку рівня ефективності системою досягнення поточної локальної мети фірми, управління ефективністю підприємства.

Фінансовий контролінг – це спеціальна саморегулююча система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг.

Семінарське заняття № 1

Обговоріть наступні питання

1. Перелічіть проблеми організації контролінгу на вітчизняних підприємствах.

2. Назвіть й охарактеризуйте фактори, що визначають проблеми організації контролінгу.

3. Які конфлікти можуть мати місце при організації контролінгу?

4. Назвіть основні функції контролінгу, хто може контролювати службу контролінгу на підприємстві?

5. Які передумови організації контролінгу на вітчизняних підприємствах?

6. Назвіть й охарактеризуйте фактори, що визначають передумови організації контролінгу.

7. Систематизуйте типові проблемні ситуації при організації контролінгу й виробити пропозиції по їхньому усуненню.

8. Виразіть власну точку зору відносно (не) можливості перенесення закордонного досвіду функціонування контролінгу на вітчизняні підприємства.

9. Охарактеризуйте систему нормативного регулювання контролінгу в Україні.

10. Охарактеризуйте щабель нормативного регулювання контролінгу – внутрішні робітники, документи підприємства.

11. Які особливості організації контролінгу на підприємствах, різних по масштабах діяльності?

12. У чому переваги й недоліки поетапної організації контролінгу на підприємстві?

13. Яка мета розробки міжнародних стандартів аудиту?

14. Як визначається фінансовий контролінг у системі міжнародних стандартів і норм?

Семінарське заняття № 2

Обговоріть наступні питання:

1. Проаналізуйте існуючі підходи до визначення стратегічного контролінгу.

2. Які основні напрямки, що характеризують систему стратегічного контролінгу?

3. Нарисуйте схему, де по осі абсцис покажіть час, а по осі ординат – види контролінгу за періодом виникнення.

4. Визначте мету й об’єкти стратегічного контролінгу.

5. Охарактеризуйте етапи нагромадження інформації в системі стратегічного контролінгу.

6. Обгрунтуйте критерії оцінки вибору альтернатив для прийняття стратегічних рішень.

7. Яка роль і місце аналізу в системі стратегічного контролінгу?

8. Поясніть значимість і послідовність процесу формування напрямків контролю й аналізу господарської діяльності й стратегії підприємства.

9. Охарактеризуйте напрямки аналізу в системі стратегічного контролінгу.

10. Яка роль аналізу при формуванні стратегії підприємства?

Зміст самостійної роботи студентів.

1. На основі даних звітності підприємства розрахувати опорні показники оперативного контролінгу за 2003-2005 pp.

БАЛАНС

На 31.12.2003 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

Звітного

Періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

0,9

84,6

Первісна вартість

011

3,3

115,8

Накопичена амортизація

012

2,4

31,2

Незавершене будівництво

020

173,4

161,4

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

3697,6

3782,2

Первісна вартість

031

5916,9

6231,8

Знос

032

2219,3

2449,6

Довгострокові фінансові інвестиції:

Які обліковуються за методом участі в капітал та інших підприємств

040

5,5

5,5

Інші фінансові інвестиції

045

88,6

88,6

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

16,9

15,6

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Продовження табл.

1

2

3

4

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом І

080

3982,9

4137,9

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

97,4

401,5

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

По

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

1.5

Товари

140

5,2

4,5

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

160

32,9

44,6

Первісна вартість

161

32,9

64,6

Резерв сумнівних боргів

162

0

20

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджетом

170

2

1.8

За виданими авансами

180

75,1

648,8

З нарахованих доходів

190

0

0

Із внутрішніх розрахунків

200

0

6,6

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

91,5

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті

230

8,9

94,6

В іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

1,7

117,9

Усього за розділом II

260

314,7

1322,1

III. Витрати майбутніх періодів

270

13,1

4,8

Баланс

280

4300,7

5464,8

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

Звітного

Періоду

1

2

3

4

1. Власний капітал

Статутний капітал

300

663,6

663,6

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

3695,7

3695,7

Резервний капітал

340

19,3

19,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-146,4

-756,5

Неоплачений капітал

360

0

0

Продовження табл.

1

2

3

4

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом І

380

4232,2

3622,1

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

37,7

0

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом ІІ

430

37,7

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

530,5

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

11,2

527,3

Поточні зобов’язання за розрахунками:

З одержаних авансів

540

3

643,8

З бюджетом

550

7,1

21,8

З позабюджетних платежів

560

0

0

Зі страхування

570

1,5

35,9

З оплати праці

580

4,1

69,8

З учасниками

590

0

0

Із внутрішніх розрахунків

600

0

5,6

Інші поточні зобов’язання

610

3,9

8

Усього за розділом IV

620

30,8

1842,7

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

4300,7

5464,8

Примітки: на кінець 2003 р. сума по (розд. І) необоротних активах зменшилась на 201,1 тис. гри. Сума оборотних активів за аналогічний період зменшилась на 576,3 тис. гри. Сума поточних зобов’язань (розд. IV) зменшилась за рахунок погашення кредиторської заборгованості та інших поточних зобов’язань.

БАЛАНС

На 31.12.2005 p.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

Звітного

Періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

84,6

0

Первісна вартість

011

115,8

115,8

Накопичена амортизація

012

31,2

115,8

Незавершене будівництво

020

161,4

161,8

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

3782,2

3847

Первісна вартість

031

6231,8

6541,4

Знос

032

2449,6

2694,4

Довгострокові фінансові інвестиції:

Які обліковуються за методом участі в капітал та інших підприємств

040

5,5

5,5

Інші фінансові інвестиції

045

88,6

88,6

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

15,6

14,5

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом І

080

4137,9

4117,4

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

401,5

408,3

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

1,8

2,7

Товари

140

4,5

758,9

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізацій на вартість

160

44,6

1888,7

Первісна вартість

161

64,6

1908,7

Резерв сумнівних боргів

162

20

20

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджетом

170

1,8

0

Продовження табл.

1

2

3

4

За виданими авансами

180

648,8

0,9

З нарахованих доходів

190

0

0

Із внутрішніх розрахунків

200

6,6

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті

230

94,6

103

В іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

117,9

37,4

Усього за розділом II

260

1322,1

3199,9

III. Витрати майбутніх періодів

270

4,8

1,6

Баланс

280

5464,8

7318,9

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

Звітного

Періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

663,6

663,6

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

3695,7

3696,2

Резервний капітал

19,3

Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток)

350

-756,5

-743,4

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

За розділом І

380

3622,1

3625,7

ІІ. Забезпечення наступних витрат

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом ІІ

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

За розділом ІІІ

480

0

0

Продовження табл.

1

2

3

4

ІV. Поточні зобов’язання

0

0

Короткострокові кредити банків

500

530,5

67,2

Поточна заборговані за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

527,3

3387,2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

З одержаних авансів

540

643,8

23,3

З бюджетом

550

21,8

30

З позабюджетним платежів

560

0

0

Зі страхування

570

0

46,4

З оплати праці

580

69,8

105,2

З учасниками

590

0

0

Із внутрішніх розрахунків

600

5,6

15,1

Інші поточні зобов’язання

610

8

8,8

Усього за розділом IV

620

1842,7

3683,2

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

5464,8

7318,9

Примітки: Правильність, класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку товариства підтверджується. Згідно з балансом товариства довгострокові фінансові інвестиції відсутні. Згідно з даними бухгалтерського обліку та звітності запаси на кінець 2005 р. у сумі 1169,9 тис. грн. Витрати виробництва та обігу відображаються в обліку та звітності в момент їх виникнення. За звітний період витрати становлять 9785,8 тис. грн., собівартість реалізованої продукції 11722,8 тис. грн. Первісна вартість основних засобів на 31.12.2005 р. становить 6541,4 тне. грн. Знос основних засобів на 31.12.2005 р. 2694,4 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів – 3847,0 тис. грн. Підприємство має на балансі незавершене будівництво на суму 161,8 тис. грн. При вибірковій перевірці обліку виробничих запасів, сировини, матеріалів, тари і палива та витрат на виробництво відхилень не встановлено.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За 2004 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

6666,4

0

Податок на додану вартість

015

(1111,1)

(0)

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Продовження табл.

1

2

3

4

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

5555,3

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(4481,2)

(0)

Валовий:

Прибуток

050

1074,1

0

Збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

2263

0

Адміністративні витрати

070

(465,6)

(0)

Витрати на збут

080

(605,1)

(0)

Інші операційні витрати

090

(0)

(0)

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

0

0

Збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

Фінансові витрати

140

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(0.6)

(0)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток

170

0

0

Збиток

175

(-20,3)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

0

Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток

190

0

0

Збиток

195

(-20,3)

(0)

Надзвичайні:

Доходи

200

0

0

Витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

Прибуток

220

0

0

Збиток

225

(-20,3)

(0)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва показника

Код рядка

За звітний період

За

Попередній період

Матеріальні затрати

230

4096

0

Витрати на оплату праці

240

732,9

0

Відрахування на соціальні заходи

250

270,3

0

Амортизація

260

187,6

0

Інші операційні витрати

270

314,6

0

Разом

280

5601,4

0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За

Попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

2654440

2654440

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2654440

2654440

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0,008

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-0,008

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки: Чистий збиток на одну просту іменну акцію за попередній рік склав-0,008 грн. Скорегований чистий збиток на одну просту іменну акцію за попередній рік становить -0,008 грн. Чистий збиток на одну просту іменну акцію за звітний період складає -0,31 грн. Скорегований чистий збиток на одну просту іменну акцію складає -0,031 грн. В звітному році дивіденди не нараховувались і не виплачувались

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За 2005 р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За

Попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

17329,3

13866,7

Податок на додану вартість

015

(2645,2)

(2036,8)

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Продовження табл.

1

2

3

4

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

14684,1

11829,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(11722,7)

(10161,1)

Валовий:

Прибуток

050

2961,4

1668,8

Збиток

055

(0)

(0) –

Інші операційні доходи

060

44,8

29,2

Адміністративні витрати

070

(838)

(967)

Витрати на збут

080

(2062,9)

(1249,9)

Інші операційні витрати

090

(76)

(71,1)

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

29,3

0

Збиток

105

(0)

(590)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0,4

0

Інші доходи

130

5,1

0,2

Фінансові витрати

140

(9,5)

(17)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(10,3)

(0)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток

170

15

0

Збиток

175

(0)

(606,8)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1.9

3,3

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток

190

13,1

0

Збиток

195

(0)

(610,1)

Надзвичайні:

Доходи

200

0

0

Витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

Прибуток

220

13,1

0

Збиток

225

(0)

(610,1)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

6361,6

7796,1

Витрати на оплату праці

240

1600,7

1080,2

Відрахування на соціальні заходи

250

609,5

413,9

Амортизація

260

361,5

299,1

Інші операційні витрати

270

852,5

847,3

Разом

280

9785,8

10436,6

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

2654440

2654440

Скорегована середньорічна кількість простих акцій

310

2654440

2654440

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0,004

0,229

Скорегований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0,004

0,229

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки: Фінансові результати діяльності, відображені у фінансовій звітно-ті, підтверджуються. Валюта балансу трансформованого за МСБЗ станом на 31.12.2005 р. 7318 тис. гри.; перший розділ активу 4117, 4 тис. грн.; другий розділ активу 3199,9 тис. грн.; третій розділ активу 1,6 тис. грн.; перший розділ пасиву 3635,7 тис. грн.; другий, третій та п’ятий розділи пасиву 0,0 тис. грн.; четвертий розділ пасиву 3683,2 тис. грн. Непокритий збиток станом на 31.12.2005 р. складає 743,4 тис. гри. Фінансові результати діяльності, відображені у фінансовій звітності, підтверджуються. Інвентаризація зобов’язань проводилась, реальність розміру зобов’язань у фінансовій звітності підтверджується.

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ (для відкритих акціонерних товариств)

За станом на 2005 р.

Рядок

Назва статті

Примітки

За даними балансу на кінець звітного періоду

Розрахункові дані на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

1

Нематеріальні активи: залишкова вартість

010

0

0

Продовження табл.

1

2

3

4

5

2

Незавершене будівництво

020

161,8

161,8

3

Основні засоби: залишкова вартість

030

3847

3847

4

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капітал та інших підприємств

040

5,5

5,5

4.5

Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції

045

88,6

88,6

5

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

14,5

14,5

6

Відстрочені податкові активи

060

0

0

7

Інші необоротні активи

070

0

0

10

Запаси: виробничі запаси

100

408,3

408,3

11

Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

12

Запаси: незавершене виробництво

120

0

0

13

Запаси: готова продукція

130

2,7

2,7

14

Запаси:товари

140

758,9

758,9

15

Векселі одержані

150

0

0

16

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість

160

1888,7

1888,7

17

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом

170

0

0

18

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

180

0,9

0,9

19

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 3 нарахованих доходів

190

0

0

20

Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків

200

6,6

0

21

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

22

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

23

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті

230

103

103

24

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті

240

0

0

23

Інші оборотні активи

250

37,4

37,4

27

Витрати майбутніх періодів:

270

1,6

1,6

Активи, усього

7318,9

7318,9

44

Довгострокові кредити банків

440

0

0

45

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

46

Відстроченні податкові зобов’язання

460

0

0

47

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

50

Короткострокові кредити банків

500

67,2

67,2

51

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

52

Векселі видані

520

0

0

53

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3387,2

3387,2

Продовження табл.

1

2

3

4

5

54

Поточні зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансів

540

23,3

23,3

55

Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом

550

30

30

56

Поточні зобов’язання за розрахунками: з юза бюджетних платежів

560

0

0

57

Поточні зобов’язання за розрахунками: зі страхування

570

46,4

46,4

58

Поточні зобов’язання за розрахунками: з оплати

580

105,2

105,2

59

Поточні зобов’язання за розрахунками: з учасниками

590

0

0

60

Поточні зобов’язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків

600

15,1

15,1

61

Інші поточні зобов’язання

610

8,8

8,8

43

Усього за розділом II

430

0

0

63

Доходи майбутніх періодів:

630

0

0

Д/в

0

0

Д/в

0

0

Д/в

0

0

Зобов’язання, усього

3683,2

3683,2

Розрахункова вартість чистих активів

7318,9

7318,9

30

Статутний капітал

300

663,6

663,6

36

Неоплачений капітал

360

0

0

37

Вилучений капітал:

370

0

0

Збиток

0

-743,4

Інші

0

3715,5

Д/в

0

0

Скоригований статутний капітал

6607,8

6607,8

Примітки: При порівнянні вартості чистих активів з розміром статутного капіталу товариства встановлено, що чисті активи товариства дорівнюють 6607,8 тис. грн. при статутному капіталі 663,6 тис. грн., тобто чисті активи перевищують розмір статутного капіталу на 5944,2 тис. грн.

Висновок: Визначення вартості чистих активів товариства було проведено згідно Рішенням ДКЦПФР від 01.12.2005 р. № 688 та вимог до частини 3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 p. № 435-IV (зі змінами та доповненнями).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 2.6. Резюме