Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 1.2. Концепції системи контролінгу

В економічній літературі виділяють дві основні концепції контролінгу: німецьку і американську

Згідно з німецькою концепцією, центральні задачі контролінгу включають вирішення проблем внутрішнього обліку у всіх формах, як от:

– документальної;

– планової; контрольної.

На відміну від німецької, американська концепція включає ще і задачі фінансового обліку, аналізу і оцінки.

Основна відмінність американської концепції від німецької полягає в розгляді спочатку проблем обліку, аналізу зовнішнього середовища. Але в німецькій концепції більш детально розроблені методики внутрішнього обліку, планування, контролю.

На думку Д. Хана, сучасна мета контролінгу може знаходитися в площині оптимізації результату з урахуванням гарантії ліквідності. В цій же концепції як головна виділяється задача реалізації функцій інформаційного забезпечення, орієнтованих на результат планування, регулювання і моніторингу подій на підприємстві у взаємозв’язку з функціями інтеграції, організації і координування на базі системи показників виробничого і фінансового обліку.

Д. Хан виділяє також і спеціальні задачі контролінгу:

1. Призначені для користувача задачі:

– планування і контроль на підприємстві (планово-контрольні розрахунки);

– планування і контроль мети;

– стратегічне планування і контроль;

– оперативне планування і контроль;

– координація всіх приватних ішанів;

– облік і звітність;

– інформація:

– формування внутрішньої звітності для різних груп зацікавлених користувачів.

2. Організаційні задачі:

– ухвалення рішень;

– участь в ухваленні рішень.

Відповідно до вище переліченого Д. Хан пропонує систему розмежування задач контролінгу (рис. 1.1).

Систему розмежування задач контролінгу може бути адаптовано і до американської концепції, і до вітчизняної. Відмінності можуть бути тільки в змісті або розкритті приведених задач. Проаналізуємо класифікацію задач планування для українських підприємств.

Контролінг процесів господарської діяльності   Ільїна С. Б.   1.2. Концепції системи контролінгу

Рис. 1.1. Задачі контролінгу на підприємстві (по Д. Хану)

Класифікація задач контролінгу:

1. Ключове цільове планування в рамках маркетингової стратегії підприємства:

– аналіз і контроль внутрішнього і зовнішнього середовища, аналіз сильних та слабких сторін;

– вироблення альтернативної локальної мети і стратегій;

– альтернативне планування;

– загальна система показників фінансового планування, фінансового аналізу в рамках бізнес-плану діяльності підприємства.

2. Оперативне планування:

– поточне планування і поточний контроль програми;

– поточне імітаційне моделювання, оперативний вибір альтернатив;

– реінжиніринг бізнесу.

3. Стратегічне планування:

Портфельні матриці продукту;

– довгострокові інвестиційні плани і проекти;

– інноваційні можливості та інноваційні плани;

– розрахунки функціонально-вартісного аналізу;

– аналіз і контроль зовнішнього і внутрішнього середовища;

– можливість розробки і ефективного коректування локальних і в деяких випадках загальних стратегій діяльності підприємства.

4. Фінансовий і управлінський облік:

– розгляд ефективності виробництва;

– розгляд платоспроможності;

– розгляд рентабельності;

– визначення точки беззбитковості;

– розгляд та аналіз виробничого результату.

5. Збут. Виробництво. Постачання:

– функціонально-вартісний аналіз;

– аналіз доходності за напрямками та покриття витрат;

– управління асортиментною політикою підприємства;

– розрахунок та аналіз беззбитковості.

6. Ревізія та інші штабні функції:

– планування і контроль по місцях виникнення витрат;

– внутрішній аудит.

Для рішення поставлених задач в залежності від існуючого періо; часу виділяють оперативний і стратегічний контролінг. Звідси виходить наступна градація контролінгу:

– генеральне цільове;

– стратегічне;

– оперативне.

Угрупуємо задачі та інструменти контролінгу в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Задачі та інструменти контролінгу

Задачі

Інструменти

Аналізі прогнозування

Система показників планування і контролінгу Бенчмаркетинг (аналіз і порівняння з конкурентами)

Контролінг зовнішнього і внутрішнього середовища

Контролінг життєвого циклу продукції

Система раннього попередження

Розробка сценаріїв

Планування простоїв.

Планування продукту

Техніка мережного планування

Функціонально-вартісний аналіз

Аналіз витрат і результатів

Калькуляція проектів і продукції

Визначення цільових і обмежених витрат

Аналіз ефективності

Облік витрат по місцях їх виникнення

Аналіз точки беззбитковості (break-even-analis)

Одноступінчатий і багатоступінчатий аналіз покриття витрат

Планування функціональних областей діяльності

Аналіз невигідних витрат Бюджетування

Аналіз витрат і результатів

Аналіз ефективності Калькуляція

Облік витрат по місцях їх виникнення

Планування виробничої програми

Портфельний аналіз

Аналіз беззбитковості

Аналіз ефективності

Східчастий розрахунок суми покриття

Імітаційне моделювання

Лінійне програмування

Всі приведені інструменти контролінгу повинні бути достатньо гнучкими, здатними адаптуватися до конкретних умов, регіонів, виробництв.

На основі цього можна зробити наступний висновок: під системою контролінгу на підприємстві слід розуміти сукупність виробленої на основі генеральної мети функціонування підприємства мети і задач, інструментів і методів контролінгу, організаційної системи служби контролінгу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 1.2. Концепції системи контролінгу