Конституційне право України – Шаптала Н. К. – 10.7. Рада національної безпеки і оборони України

Нині порядок організації та діяльності РНБО визначають Закони України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 року1, “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 року2 та ін.

Основним завданням РНБО є координація і контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

Головою РНБО є Президент України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110 і 111 Конституції України виконання обов’язків Голови РНБО на період до обрання і вступу на пост нового Президента України згідно зі ст. 5 Закону України “Про Раду національної безпеки І оборони України” покладається на Прем’єр-міністра України.

Повноваження Голови РНБО’.

1) спрямовує діяльність і здійснює загальне керівництво роботою РНБО;

2) затверджує перспективні та поточні плани роботи РНБО, час і порядок проведення її засідань;

3) особисто головує на засіданнях РНБО;

4) дає доручення членам РНБО, пов’язані з виконанням покладених на неї функцій;

5) заслуховує поточну інформацію Секретаря РНБО про хід виконання її рішень, у разі необхідності виносить питання про стан виконання рішень РНБО на її засідання;

6) затверджує Положення про апарат РНБО, його структуру і штат;

7) визначає повноваження заступників Секретаря РНБО;

8) формує персональний склад РНБО.

До складу РНБО за посадою входять Прем’єр-міністр України, міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, міністр внутрішніх справ України, міністр закордонних справ України. У засіданнях РНБО може брати участь Голова Верховної Ради України. Членами Ради національної безпеки і оборони України можуть бути керівники інших центральних органів виконавчої влади.

Секретар РНБО призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України і безпосередньо йому підпорядковується. Правовий статус Секретаря РНБО як державного службовця визначається Президентом України відповідно до Закону України “Про державну службу”. Секретар РНБО забезпечує організацію роботи і виконання рішень РНБО. Секретар РНБО має заступників, які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з посади.

Президентом України на посади Секретаря РНБО і його заступників можуть призначатися як цивільні особи, так і військовослужбовці.

Повноваження Секретаря РНБО:

1) готує пропозиції щодо поточного і перспективного планування діяльності РНБО;

2) подає на розгляд Президента України проекти актів Президента України про введення в дію рішень РНБО, в тому числі стосовно пропозицій і рекомендацій з реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;

3) організовує роботу, пов’язану з підготовкою та проведенням засідань РНБО та контролем за виконанням прийнятих нею рішень;

4) координує діяльність консультативних і робочих органів РНБО;

5) за дорученням Голови РНБО представляє позицію даного органу у відносинах з іншими органами державної влади, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, з політичними партіями, ЗМІ, міжнародними організаціями.

Форми роботи РНБО

Основною організаційною формою діяльності РНБО є її засідання, на яких члени голосують особисто. Делегування ними обов’язку бути присутніми на засіданні РНБО іншим особам не допускається. У засіданнях РНБО може брати участь Голова Верховної Ради України. На запрошення Голови РНБО у її засіданнях можуть брати участь голови комітетів Верховної Ради України, народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади та інші особи, які не є членами РНБО.

Рішення РНБО згідно ст. 10 Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України” приймаються не менш як двома третинами голосів її членів. Голова Верховної Ради України може висловлювати думку щодо прийнятих рішень, яка протоколюється. Рішення РНБО вводяться в дію указами Президента України (ч. 7 ст. 107 Конституції України).

Для опрацювання і комплексного вирішення проблем міжгалузевого характеру, забезпечення науково-аналітичної діяльності РНБО за її рішенням у рамках коштів, передбачених Державним бюджетом України, можуть утворюватися тимчасові міжвідомчі комісії, робочі та консультативні органи. Функції та повноваження цих органів визначаються окремими положеннями, які затверджує Президент України. Фінансування діяльності РНБО здійснюється із Державного бюджету України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Конституційне право України – Шаптала Н. К. – 10.7. Рада національної безпеки і оборони України