Конституційне право України – Погорілко В. Ф. – Додаток 2. РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Антологія української юридичної думки. Конституційне (державне) право / За ред. акад. НАМ України Ю. С. Шемшученка. – К.: Юридична книга, 2004. – Т. 4. – 599 с.

2. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: Учеб. для юрид. вузов и ф-тов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.-752 с.

3. Батанов О. В,, Кампо В. М. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб. у 2-х ч. / За заг. ред. П. Ф. Мартиненка. – Ч. 1.-К.: Знання України. 2006. -148 с.

4. Бисага Ю. М., ГомонайВ. В., ЧечерськийВ. І. Конституційно-процесуальне право: Навч. посіб. – Ужгород: Наш рідний край. 2006.-256 с.

5. Виборче право України. Навч. посіб. / За заг ред. В. Ф. Погорілка. М. І. Ставнійчук. – К.: Парламентське вид-во, 2003. – 383 с.

6. Габричид Б. Н., Чернявский А. Г. Конституционное право России: Учеб. для вузов. – М.: Дашков и К, 2007. – 1124 с.

7. Георгіца А. 3. Конституційно-правові інститути зарубіжних країн. – Чернівці: Рута. 1994. – 138 с.

8. Євграфов П. Б. Конституція України: коментар змін (2004-2007). Теоретичні та практичні аспекти: Наук.-практ посіб. – К.: Правова єдність, 2007. – 204 с.

9. Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты: Учеб. пособ. / Пер. с франц. – М.: Юристь, 2002. -365с.

10. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: Учебник. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Велби, Проспект. 2007. -608 с.

11. Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему государственному праву / Под ред. испред. В. Альмсинова.-М.: Зерцало, 2004. -312 с.

12. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. – 2-ге вид., змін, і доп. / Упорядник І. О. Кресіна; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – К.: Ін-т держави і права їм. В. М. Корецького НАН України. 2006. -310 с.

13. Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. В. О. Ріяка, К. О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.

14. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X.: Право, 2008.-416 с.

15. Конституційне право України: Підруч. для юрид. вузів / За ред. проф. В. Ф. Погорілка. -2-ге вид., доп. і переопр. – К.: Наукова думка. 2000. – 732 с.

16. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К.: Ін Юре. 2002.-544 с.

17. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2008. – Т. 2.-800 с.

18. Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2008. – 252 с.

19. Конституционное право в Российской Федерации: Курс лекций в 9 т. – Основи теории конституционного права / М. П. Авдеенкова, Ю. А. Дмитриев. – М.: Весь мир, 2005. – Т. 1. -384 с.

20. Конституція незалежної України: Навч. посіб. / Кол. авт.; за ред. В. Ф. Погорілка, Ю. С. Шемшученка, В. О. Євдокимова. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Спілка юристів України. 2000. – 428 с.

21. Конституція України: Текст Основного Закону з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду. (Огляд і коментарі В. Ф. Погорілка та В. Л. Федоренка). – К.: Наукова думка, 2006. -210с.

22. Котляревский С. А. Конституционное государство. Юри-дические предпосьілки русских Основних Законов / Под ред. и с пред. В. А. Томсинова. – М.: Зерцало. 2004. – 392 с.

23. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб. – Вид. 6-те, випр. та доповн. – К.: Атіка, 2009. – 608 с.

24. Курс конституционного права Украиньї. Том 1. Общая часть: Основи теории конституционного права. Учебник / Под ред. М. А. Баймуратова и А. В. Батанова. – X.: Одиссей. 2008. – 672 с.

25. Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное право и политические шгетитутьі: Курс лекций. – М.: ГУ ВШЗ, 2002.-512 с.

26. Мелащенко В. Ф. Основи конституційного права України: Курс лекцій для студ. юрид. вузів і ф-тів. – К.: Вентурі, 1995. -240 с.

27. Муніципальне право України: Підруч. / За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. -592 с.

28. Погорілко В. Ф., Фєдорєнко В. Л. Конституційне право України: Підруч. / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006. – 344 с.

29. Погорілко В. Ф., Фєдорєнко В. Л. Конституційне право України. Акад. курс: Підруч.: У 2 т. – Т. 1 / За ред. В. Ф. Погорілка. – К.: Юридична думка, 2006. – 544 с.

30. Погорілко В. Ф, Федоренко В. Л. Референдне право України: Навч. посіб. – К.: Ліра-К, 2006. – 366 с.

31. Правова система України: історія, стан та перспективи: історія, стан та перспективи: У 5 т. / Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. – X.: Право, 2008. – 728 с.

32. Совгиря О. В., ШуклінаН. Г. Конституційне право України: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 632 с.

33. Теліпко В, Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 568 с.

34. Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина: Учеб. пособ. – X.: Фолио. Рай-дер, 1998. – 292 с.

35. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підруч. -3-тє вид. доп. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2006. -512 с.

36. Чушенко В. І., Заяць І. Я. Конституційне право України: Підруч. – К.: Ін Юре. 2007. – 488 с.

37. Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс консти-туционализма) / Пер. с венг. – М.: Юристь, 2001. -292 с.

38. Шаповал В. Н. Сравнительное конституционное право. – К.: Княгиня Ольга, 2007. -416 с.

39. Шляхтун П. П. Конституційне право України: Підруч. – К.: Освіта України, 2008. – 592 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Конституційне право України – Погорілко В. Ф. – Додаток 2. РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ