Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII століття – Давиденко Г. Й. – 1. Мета вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі та роль у підготовці спеціалістів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Глухівський державний педагогічний університет

Кафедра зарубіжної літератури

Робоча програма

З ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (XVII-ХУШ ст.)

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Програму склала:

Затверджена на засіданні кафедри зарубіжної літератури.

Протокол № від_200_р.

Робоча програма розглянута та схвалена Вченою радою. Голова ради: Декан філфаку: Завідувач кафедри:

Історія зарубіжної літератури XVII   XVIII століття   Давиденко Г. Й.   1. Мета вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі та роль у підготовці спеціалістів

1. Мета вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі та роль у підготовці спеціалістів

1.1. Мета дисципліни, її місце в системі підготовки спеціалістів

Курс “Історія зарубіжної літератури” покликаний допомогти студентській молоді прилучитися до культурної скарбниці людства, всесвітнього літературного процесу, збагатити їх духовний світ, залучити до загальнолюдських цінностей, виховати в них почуття власної гідності, сформувати естетичний смак, високу загальну і читацьку культуру.

1.2. Завдання вивчення дисципліни, формування знань та вмінь

– виявлення особливостей розвитку літератури XVII століття і доби Просвітництва;

– розкриття специфіки естетичних систем доби абсолютизма і Просвітництва;

– характеристика художніх напрямів;

– аналіз етапів літературного розвитку і творчості найвагоміших письменників;

– вивчення закономірностей взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого начал в літературному процесі;

– засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування літературних жанрів, еволюції художньої форми.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ

Структура залікових кредитів курсу 2,1. 11 курсу 111 семестр Література XVII-XVIII ст.

ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛЕКЦІЙ ТА ЇХ АНОТАЦІЇ

Змістовний модуль 1. Особливості розвитку і становлення літератури XVII століття

П/п

Тема, зміст

Лекц.

Пр. з.

Лаб. зан.

СРС

ГРС

1

Історико-літературний процес XVII століття. Його особливості.

1. Літературна боротьба XVII ст.

2. Ренесансний реалізм в літературі XVII ст.

3. Бароко, його філософські основи.

4. Класицизм – провідний напрям літератури XVII ст. Етапи його розвитку.

2

2

Іспанська література XVII ст.

1. XVII ст. – “золотий вік” іспанської літератури.

2. Лопе де Вега – представник ренесансного реалізму. “Фуенте Овехуна”, “Зірка Севільї”, “Собака на сіні”. Естетичні погляди Лопе де Веги

3. Тірсо де Моліна “Дон Жуан”.

4. Творчість Кальдерона – вершина літературного бароко. Драма “Життя – це сон”. Художні особливості драматургії.

4

Ні

П/п

Тема, “міст

Лекц.

Пр. з.

Лаб. зан.

СРС

ІРС

3

Французька література XVII ст. П. Корнель. Ж. Расін.

1. Загальна характеристика французької літератури (Н. Буало “Поетичне мистецтво”; афоризми Ларош Фуко і Лабрюсля; соціальні байки Лафонтена).

2. Життєвий і творчий шлях Корнеля. Особливості драматургії (“Сід”, “Горацій”. Драматургічні принципи).

3. Життєвий шлях і періоди творчості Ж. Расіна. Естетичні погляди. Лабрюйср про відмінність Корнеля і Расіна.

4. “Андромаха” – початок нового етапу в розвитку французької трагедії.

5. Трактування античного міфа в трагедії “Федра”.

6. Творчий метод Ж. Расіна.

4

4

Життя і творчість Ж. &; Мольера.

1. Життєвий шлях Мольера, витоки його творчості.

2. Шлях до високої комедії: “Тартюф, або Облудник”, “Мізантроп”, “Дон Жуан”, “Скупий”.

3. Мольєр-реформатор високої комедії.

4. Мольер і Україна.

2

2

5

Література Англії. Д. Мільтон.

1. Англійська література XVII століття, основні етапи її розвитку.

2. Д. Мільтон – поет і публіцист.

3. Поеми “Втрачений рай” і “Повернений рай”, їх ідейно-тематичний аналіз.

4. Трагедія “Самсон – борець”.

2

Змістовний модуль 2. Особливості формування просвітницької літератури в Англії та Франції

П/п

Тема, зміст

Лекц.

Пр. з.

Лаб. зан.

СРС

ІРС

Б

Доба Просвітництва. Творчість Д. Дефо. Д. Свіфта.

1. Характеристика доби Просвітництва: хронологічні межі, програма просвітників, їх гуманістичні ідеали.

2. Філософські основи англійського сентименталізму.

3. Життя і особистість Роберта Бернса. Лірика. 4.Д. Дефо – просвітитель XVIII ст. Літературна діяльність.

5. Літературна і політична діяльність Д. Свіфта. (“Казка про бочку”).

6. Генрі Філдінг Життя і діяльність. Художній метод.

4

6

8

7

Французька література XVIII ст. Вольтер. Д. Дідро.

1. Загальна характеристика літератури Франції XVIII ст.

2. Життя і літературно-філософська діяльність Вольтера (поетична спадщина, “Орлеанська діва”, драматургія – “Брут”, “Магомет”, “Заїра”; комедії – “Нанкіна”). “Задіг”.

3. Багатогранність поглядів Д. Дідро, їх відгомін у творчості Філософські повісті “Племінник Рамо”, <Жак-фаталіст”.

2

4

4

П/п

Тема, зміст

Лекц.

Пр. з.

Лаб. зан.

СРС

ІРС

8

Діяльність Ж.-Ж. Руссо 1 П. Бомарше.

1. Соціально-філософська концепція Ж.-Ж. Руссо.

2. “Нова Елоїза” – роман про чисте почуття, свободу особистих взаємин.

3. Внесок П. Бомарше в розвиток французької драматургії.

4. Маркіз де Сад. – французький письменник, філософ, політичний діяч.

2

2

2

Змістовний модуль 4. Німецька література лоби Просвітництва

№ п/п

Тема, зміст

Лекц.

Пр. з.

Лаб. зан.

СРС

ІРС

9

Література періоду “Бурі і натиску”. Г. Л сесію.

1. Антифеодальний виступ штюрмерів.

2. Творчість поетів “Бурі і натиску”.

3. Гердер та ідея народності. Характеристика творчості.

4. Життя і творчість Лессінга. Естетичні праці.

5. Соціально-моральні проблеми філософської трагедії “Натан Мудрий”.

2

2

2

10

Творчість Ф. Шіллера.

1. Життєвий і творчий шлях Ф. Шіллера.

2. Внесок письменника у розвиток жанру балади.

3. Драматургія німецького просвітника “Підступність і кохання”, “Вільгельм Телль”.

2

2

2

11

Життєвий і творчий шлях Й.-В. Гете.

1. Сторінками біографії та творчого шляху Й.-В. Гете. Лірика Гете,

2. Витоки творчості. Автобіографічний зміст роману “Страждання молодого Вертера”.

3. Особливості балад Й.-В. Гете. “Вільшаний король”, “Рибка”.

4. Драматургія Гете. Прозові п’єси.

5. Значення творчості Й.-В. Гете.

2

2

2

12

Італійська література XVIII ст. К. Гольдоні і К. Гоцці.

1. Загальна характеристика італійської літератури ХVIII ст.

2. Життя і творчість К. Гольдоні. Погляди драматурга на театр “Дель Арте”.

3. Жанр казки-ф’яби у творчості К. Гоцці.

2

11

Години

30

20

31

Разом 1,5 кредита

81


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII століття – Давиденко Г. Й. – 1. Мета вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі та роль у підготовці спеціалістів