Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 1. Предмет і методологія історії вчень про державу і право

У системі юридичної освіти історії вчень про державу і право належить особливе місце. Водночас універсальний характер систематизованих у цьому навчальному курсі знань дає змогу використовувати його потенціал при вивченні споріднених із правознавством соціально-гуманітарних дисциплін,

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 1.1. Історія вчень про державу і право як наука і навчальна дисципліна

У системі юридичної освіти історії вчень про державу і право належить особливе місце. Водночас універсальний характер систематизованих у цьому навчальному курсі знань дає змогу використовувати його потенціал при вивченні споріднених із правознавством соціально-гуманітарних дисциплін,

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 1.2. Методологія пізнання історії вчень про державу і право

Історія вчень про державу і право належить до соціально-гуманітарних наук, які послуговуються широким спектром методів вивчення, що у сукупності формують методологію (грец. methodos – спосіб пізнання і logos – вчення) – систему дослідження об’єкта

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 2. Зародження і становлення державно-правових поглядів у давньому світі

Еволюція державно-правових учень відбувалася водночас зі становленням та удосконаленням людської цивілізації. Розвиваючись від найдавніших міфічних уявлень про місце людини у світі до прагнення раціонального осмислення впорядкування людського буття, державно-правова думка донесла до наших часів

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 2.1. Витоки державно-правової думки та джерела її формування у країнах Давнього Сходу

Еволюція державно-правових учень відбувалася водночас зі становленням та удосконаленням людської цивілізації. Розвиваючись від найдавніших міфічних уявлень про місце людини у світі до прагнення раціонального осмислення впорядкування людського буття, державно-правова думка донесла до наших часів

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Єгипет

Еволюція державно-правових учень відбувалася водночас зі становленням та удосконаленням людської цивілізації. Розвиваючись від найдавніших міфічних уявлень про місце людини у світі до прагнення раціонального осмислення впорядкування людського буття, державно-правова думка донесла до наших часів

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Шумер і Вавилонія

У період, коли в Єгипті вже панував політичний режим жорстокої деспотії, у сусідніх з ним найдавніших містах-державах Шумеру (Лагаш, Ур, Кіш, Урук та ін.) ще існували елементи первісної демократії – зібрання вояків, народні зібрання,

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Ассирія

У період, коли в Єгипті вже панував політичний режим жорстокої деспотії, у сусідніх з ним найдавніших містах-державах Шумеру (Лагаш, Ур, Кіш, Урук та ін.) ще існували елементи первісної демократії – зібрання вояків, народні зібрання,

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Палестина

У XIII-X ст. до н. е. на території Палестини виникло Ізраїльсько-іудейське царство, яке є батьківщиною пророків-проповідників іудаїзму. Вони від імені бога Яхве намагалися передбачити майбутнє і закликали чекати порятунку від посланця Бога – месії.

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Іран

У XIII-X ст. до н. е. на території Палестини виникло Ізраїльсько-іудейське царство, яке є батьківщиною пророків-проповідників іудаїзму. Вони від імені бога Яхве намагалися передбачити майбутнє і закликали чекати порятунку від посланця Бога – месії.

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 2.2. Державно-правова думка Давньої Індії

Державно-правові вчення народів, що населяли Індостан, починаючи із середини П тис. до н. е., тобто від приходу до Індії аріїв, містилися у ведах (знаннях) – Рігведі, Самведі, Яджурведі та Атхарваведі, а в УП-Ш ст.

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Артхашастра

Нині під назвою “Артхашастра” (санскр. – наука про користь, практичне життя) відомий давньоіндійський трактат, зібрання практичних настанов про користь, життя, форми і засоби існування людини, суспільства, держави. Артхашастра систематизувала уявлення давньоіндійського суспільства про управління

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Закони Ману

Нині під назвою “Артхашастра” (санскр. – наука про користь, практичне життя) відомий давньоіндійський трактат, зібрання практичних настанов про користь, життя, форми і засоби існування людини, суспільства, держави. Артхашастра систематизувала уявлення давньоіндійського суспільства про управління

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 2.3. Державно-правова думка Давнього Китаю

Концептуальні погляди і міркування китайських мислителів І тис. до н. е. щодо держави і права започаткували оригінальні напрями у політико-правових дослідженнях усього людства. Заслугою давньокитайських мислителів є те, що вони першими в історії правових

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Конфуцій (прибл. 551-479 до н. е.)

Концептуальні погляди і міркування китайських мислителів І тис. до н. е. щодо держави і права започаткували оригінальні напрями у політико-правових дослідженнях усього людства. Заслугою давньокитайських мислителів є те, що вони першими в історії правових

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Мо-цзи (479-400 до н. е.)

Ще однією потужною течією давньокитайської державно-правової думки був моїзм – політична філософія, що грунтувалася на однаковому ставленні до всіх людей, тобто на любові. Її засновник – Мо-цзи. У своєму однойменному трактаті (IV ст. до

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Шан Ян (400/390-338 до н. е.)

Ще однією потужною течією давньокитайської державно-правової думки був моїзм – політична філософія, що грунтувалася на однаковому ставленні до всіх людей, тобто на любові. Її засновник – Мо-цзи. У своєму однойменному трактаті (IV ст. до

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Лао-цзи (579-499 до н. е.)

Поширеною течією давньокитайської державно-правової думки був даосизм – філософське вчення, згідно з яким природа і життя людей підпорядковані загальному божественному законові дао. Його постулати викладено у трактаті “Дао де цзін ” (Ш ст. до

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Синтез традиційних течій давньокитайської думки

Поширеною течією давньокитайської державно-правової думки був даосизм – філософське вчення, згідно з яким природа і життя людей підпорядковані загальному божественному законові дао. Його постулати викладено у трактаті “Дао де цзін ” (Ш ст. до

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 2.4. Державно-правові вчення Давньої Греції

Античне суспільство на півдні Балкан, у Малій Азії та на островах Егейського моря, починаючи від виникнення царств ахейців та іонійців, зародження егейської культури (III-П тис. до н. е.), поділялось на вільних і рабів. Із

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Етап античної міфічної ідеології

Античне суспільство на півдні Балкан, у Малій Азії та на островах Егейського моря, починаючи від виникнення царств ахейців та іонійців, зародження егейської культури (III-П тис. до н. е.), поділялось на вільних і рабів. Із

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Етап формування філософського підходу до державно-правових і політичних процесів

Він припадає на творчість “семи мудреців” (кінець VII – початок VI ст. до н. е.), Піфагора, Геракліта, Демокріта. “Сім мудреців”. До них зараховують групу давньогрецьких мислителів (переважно державних діячів і найдавніших законодавців), яким належить

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Етап еволюції еллінської суспільної думки

Характеризується він виходом на духовну арену раціоналістичних інтерпретацій політичного і державно-правового розвитку. Представниками цього етапу були софісти Протагор (481-411 до н. е.), Горгій (483-375 до н. е.), Гіппій (460-400 до н. е.), Антіфонт (V

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Етап логіко-понятійного аналізу державно-правових інститутів і політичних процесів та створення наукових основ політичної моралі і політичної філософії

Характеризується він виходом на духовну арену раціоналістичних інтерпретацій політичного і державно-правового розвитку. Представниками цього етапу були софісти Протагор (481-411 до н. е.), Горгій (483-375 до н. е.), Гіппій (460-400 до н. е.), Антіфонт (V

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Етап народження політичної юриспруденції, започаткування емпірико-теоретичного підходу до вивчення політичних проблем

Він пов’язаний з ім’ям мислителя, ученого-енциклопедиста Арістотеля. Арістотель (384-322 до н. е.). Його державно-правові погляди зумовлені власним уявленням про людську природу. Людину він розглядав як “політичну тварину”, об’єктивне начало всіх політичних явищ. Звідси і

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Етап злету політичної етики

Він припадає на III – II ст. до н. е. Започаткована Арістотелем політична етика, об’єктом вивчення якої стали основи політичної моралі, її природи і внутрішньої структури, місця у системі державно-правових відносин і суспільному житті

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 2.5. Державно-правові вчення Давнього Риму

У 146 р. до н. е. Греція цілковито була підпорядкована Римові, й могутня інтелектуальна енергія мислителів Еллади, яка завдяки Александру Македонському вже майже два століття передавалась на завойовані ним землі, визначально вплинула і на

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Цицерон (106-43 до н. е.)

У 146 р. до н. е. Греція цілковито була підпорядкована Римові, й могутня інтелектуальна енергія мислителів Еллади, яка завдяки Александру Македонському вже майже два століття передавалась на завойовані ним землі, визначально вплинула і на

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Римські філософи

Істотний внесок у розвиток світової правової культури зробили римські філософи. Сучасник Цицерона поет і філософ Тіт Лукрецій Кар (прибл. 99- 55 до и. е.) у поемі “Про природу речей” оспівав природний процес виникнення життя,

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Римські юристи

Вагомий вплив на подальший розвиток світової державно-правової думки справили римські юристи І-Ш ст. Сабін, Гай, Папініан, Ульпіан, Модестін, Павло та ін. Вони були найвидатнішими людьми свого часу, бо виконував роль універсальних фахівців, своєрідних жерців

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Ідеологія раннього християнства

Вагомий вплив на подальший розвиток світової державно-правової думки справили римські юристи І-Ш ст. Сабін, Гай, Папініан, Ульпіан, Модестін, Павло та ін. Вони були найвидатнішими людьми свого часу, бо виконував роль універсальних фахівців, своєрідних жерців

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 2.6. Первісні державно-правові уявлення пращурів українців

Свідчення античних авторів та археологічні знахідки дають змогу стверджувати, що анти – нащадки праслов’янських трипільських, гребінецьких, маріупольських, надбужанських, буківських, білогрудівських та інших племен за римської доби – вступили у завершальний період первіснообщинного ладу, а

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Саморозвиток пращурів українства

Свідчення античних авторів та археологічні знахідки дають змогу стверджувати, що анти – нащадки праслов’янських трипільських, гребінецьких, маріупольських, надбужанських, буківських, білогрудівських та інших племен за римської доби – вступили у завершальний період первіснообщинного ладу, а

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Вплив давньогрецьких традицій на розвиток державно-правових уявлень

Давньогрецькі інституції втілювали у Північному Причорномор’ї досвід давньогрецької державно-правової думки й суспільно-політичної практики. Античні традиції, системи полісного державного устрою, досвід упровадження законодавства функціонували на сучасних українських землях водночас із їх існуванням на власне давньогрецьких

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Трансформація давньоримського досвіду

Давньогрецькі інституції втілювали у Північному Причорномор’ї досвід давньогрецької державно-правової думки й суспільно-політичної практики. Античні традиції, системи полісного державного устрою, досвід упровадження законодавства функціонували на сучасних українських землях водночас із їх існуванням на власне давньогрецьких

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 3. Розвиток державно-правових учень у середні віки

Державно-правові вчення Західної Європи у середні віки розвивалися під впливом християнства і римо-католицької церкви. Середньовічна християнська релігія була стрижнем світогляду феодального суспільства. Упродовж усього середньовіччя існувало жорстке протистояння між римо-католицькою церквою і світськими феодалами

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 3.1. Особливості державно-правової думки середньовічного суспільства

Державно-правові вчення Західної Європи у середні віки розвивалися під впливом християнства і римо-католицької церкви. Середньовічна християнська релігія була стрижнем світогляду феодального суспільства. Упродовж усього середньовіччя існувало жорстке протистояння між римо-католицькою церквою і світськими феодалами

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Світські та церковні проблеми в європейській державно-правовій думці

Державно-правові вчення Західної Європи у середні віки розвивалися під впливом християнства і римо-католицької церкви. Середньовічна християнська релігія була стрижнем світогляду феодального суспільства. Упродовж усього середньовіччя існувало жорстке протистояння між римо-католицькою церквою і світськими феодалами

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Державно-правові вчення у країнах Арабського Сходу

Епоха середніх віків була періодом розвитку і становлення ідейного потенціалу арабських мислителів. Поштовхом для еволюції цих учень послугували історичні умови розвитку Арабського Сходу: на початку УП ст. розпадались держави, змінювались торгові шляхи, змішувались старі

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Розвиток державно-правових уявлень і поглядів на території сучасної України

Епоха середніх віків була періодом розвитку і становлення ідейного потенціалу арабських мислителів. Поштовхом для еволюції цих учень послугували історичні умови розвитку Арабського Сходу: на початку УП ст. розпадались держави, змінювались торгові шляхи, змішувались старі

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 3.2. Держава і право в теологічній концепції Томи Аквінського

Італійський мислитель творець “єдино істинної” філософії католицизму Тома Аквінський (1225/1226-1274) залишив після себе велику творчу спадщину. Він є автором коментарів до творів Арістотеля, Петра Ломбардського, Біблії, теологічних праць “Про вічність світу проти буркунів”, “Про

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 3.3. Демократичне обгрунтування політичного ладу в ученні Марсилія Падуанського

Істотний внесок у розвиток світової державно-правової думки зробив італійський мислитель і політичний діяч Марсилій Падуанський (справжнє ім’я – Марсиліо Майєрардіні) (між 1275 і 1280 – прибл. 1343). Він є автором праць “Захисник миру”, “Про

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 3.4. Ранньокласична європейська державно-правова думка

Розвиток державно-правової думки західноєвропейського середньовіччя з XII ст. характеризувався відродженням спадщини римського права, водночас з яким діяли норми канонічного (церковного) і звичаєвого права. Прихильники римського права за феодалізму пристосовували його норми до економічних і

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Генрі Бректон (?-1268)

Розвиток державно-правової думки західноєвропейського середньовіччя з XII ст. характеризувався відродженням спадщини римського права, водночас з яким діяли норми канонічного (церковного) і звичаєвого права. Прихильники римського права за феодалізму пристосовували його норми до економічних і

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Джон Фортеск’ю (1385/1395 – прибл. 1476)

Важливим кроком на шляху формування класичної європейської державно-правової думки стали його праці, які грунтувалися на політичному конфлікті, що розгортався на той час в Англії. У них Дж. Фортеск’ю обстоював позиції королівської династії Ланкастерів. Засади

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Едвард Коук (1552-1634)

Важливим кроком на шляху формування класичної європейської державно-правової думки стали його праці, які грунтувалися на політичному конфлікті, що розгортався на той час в Англії. У них Дж. Фортеск’ю обстоював позиції королівської династії Ланкастерів. Засади

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Глосатори і коментатори

Важливим кроком на шляху формування класичної європейської державно-правової думки стали його праці, які грунтувалися на політичному конфлікті, що розгортався на той час в Англії. У них Дж. Фортеск’ю обстоював позиції королівської династії Ланкастерів. Засади

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – 3.5. Державно-правова думка Арабського Сходу

Країни Арабського Сходу унікальні з погляду еволюції політико-правової думки, конституційного права, внутріполітичного розвитку. В них були сформовані оригінальні політичні системи, що поєднували республіканські і монархічні форми правління, апробована мусульманська концепція держави, накопичений багатий досвід

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Мусульманська концепція держави

Країни Арабського Сходу унікальні з погляду еволюції політико-правової думки, конституційного права, внутріполітичного розвитку. В них були сформовані оригінальні політичні системи, що поєднували республіканські і монархічні форми правління, апробована мусульманська концепція держави, накопичений багатий досвід

Історія вчень про державу і право – Мироненко О. М. – Мусульманське право

За своїм змістом мусульманське право є синтезом положень правового, релігійного і морального характеру. Джерелами мусульманського права є: шаріат – звід законів, складених на основі Корану і Суни; фетва – трактування шаріату представниками вищого духівництва