Історія релігій – Лубський В. І

Історія релігій – Лубський В. І. – ВСТУП

Становлення нової держави, а саме цей процес триває зараз в Україні, майже завжди супроводиться кризовими явищами, які охоплюють усі сфери людського буття, особливо соціально-економічну; вони впливають на суспільну свідомість, насамперед, на релігійно-духовне життя народу.

Історія релігій – Лубський В. І. – Розділ І. ВИНИКНЕННЯ РЕЛІГІЇ

Становлення нової держави, а саме цей процес триває зараз в Україні, майже завжди супроводиться кризовими явищами, які охоплюють усі сфери людського буття, особливо соціально-економічну; вони впливають на суспільну свідомість, насамперед, на релігійно-духовне життя народу.

Історія релігій – Лубський В. І. – Теологічні теорії походження релігії

Становлення нової держави, а саме цей процес триває зараз в Україні, майже завжди супроводиться кризовими явищами, які охоплюють усі сфери людського буття, особливо соціально-економічну; вони впливають на суспільну свідомість, насамперед, на релігійно-духовне життя народу.

Історія релігій – Лубський В. І. – Традиціоналістична теорія

Ця точка зору на походження релігії полягає в тому, що релігію першим людям відкрив безпосередньо сам Бог. У християнстві ця концепція виглядає як біблійна оповідь про спілкування перших людей – Адама і Єви в

Історія релігій – Лубський В. І. – Теїстична теорія

Ця точка зору на походження релігії полягає в тому, що релігію першим людям відкрив безпосередньо сам Бог. У християнстві ця концепція виглядає як біблійна оповідь про спілкування перших людей – Адама і Єви в

Історія релігій – Лубський В. І. – Академічний теїзм

У другій половині XIX ст. в російському богослов’ї виникла школа академічної філософії, засновником якої був професор Московської духовної академії Ф. О. Голубинський (1796-1854), який розробляв онтологічні проблеми, а також проблеми богопізнання. Його учень В.

Історія релігій – Лубський В. І. – Перші спроби наукового пояснення походження релігії

Спроба знайти земні витоки релігії сягають у далеку давнину. Ще в V ст. до п. е. Критій (бл. 460 – 403 до н. е.) висловив думку про те, що релігія є вигадкою Законодавців. Він

Історія релігій – Лубський В. І. – Завдання учасникам студентського історичного наукового гуртка

Підготуйте на засіданні гуртка обговорення теми: “Стародавні мислителі: Платон, Демокріт, Арістотель, Епікур про релігію”. Розвиток науки і культури, особливо поглиблення досліджень у галузі вивчення людини і суспільства, дали поштовх у розвитку релігієзнавства. Але його

Історія релігій – Лубський В. І. – Наукові теорії походження релігії

Підготуйте на засіданні гуртка обговорення теми: “Стародавні мислителі: Платон, Демокріт, Арістотель, Епікур про релігію”. Розвиток науки і культури, особливо поглиблення досліджень у галузі вивчення людини і суспільства, дали поштовх у розвитку релігієзнавства. Але його

Історія релігій – Лубський В. І. – Історичний характер релігії

Теза багатьох дослідників XIX – першої пол. XX ст. про історичний характер релігії досягненнями сучасної історичної науки є незаперечним фактом. Доведено, що релігія має свій початок, вона виникла на певному етапі історії суспільства, її

Історія релігій – Лубський В. І. – Поява релігії

Теза багатьох дослідників XIX – першої пол. XX ст. про історичний характер релігії досягненнями сучасної історичної науки є незаперечним фактом. Доведено, що релігія має свій початок, вона виникла на певному етапі історії суспільства, її

Історія релігій – Лубський В. І. – Чому виникла релігія

Релігія – дуже складне явище духовного життя суспільства, вона виникала в непростих умовах становлення людства, створення ним цивілізації. Відбувалось це внаслідок дії різних причин, а не якоїсь однієї, до того ж у складних, змінних

Історія релігій – Лубський В. І. – Первісні вірування

У сучасній етнографічній, історичній, філософській та іншій літературі часто вживається термін “первісна релігія”. Він досить точно визначає час існування явища, яке ми розглядаємо. Але він не зовсім точний у своєму буквальному змісті, бо в

Історія релігій – Лубський В. І. – Форми первісних вірувань

Сукупність названих елементів утворюють форми первісних релігійних вірувань, зумовлених природними, виробничими, історичними та етнічними особливостями розвитку окремих племен і народів. Оскільки такі особливості вкрай різноманітні і численні, то такими є й форми вірувань. Усі

Історія релігій – Лубський В. І. – Розділ II. ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ І СТРУКТУРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

Релігієзнавство належить до складних за структурою, 6а-гатоаспектних полідисциплінарних галузей знань. Його предметом є об’єктивні закономірності виникнення, становлення, розвитку та функціонування релігій, їх структурні особливості, різноманітні феномени, взаємозв’язки і взаємодія релігії з іншими галузями знань.

Історія релігій – Лубський В. І. – Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства

Власних понять, категорій релігієзнавство виробило мало, послуговуючись у своїх студіях як загальнофілософськими, коНкретно-науковими (психологічними, правовими та ін.), так і спеціальними теологічними категоріями. До загальнофілософських належать категорії “буття”, “свідомість”, “пізнання”, “відображення”, “символ”, “істина”, “омана”, “фантазія”,

Історія релігій – Лубський В. І. – Методи дослідження в релігієзнавстві

Власних понять, категорій релігієзнавство виробило мало, послуговуючись у своїх студіях як загальнофілософськими, коНкретно-науковими (психологічними, правовими та ін.), так і спеціальними теологічними категоріями. До загальнофілософських належать категорії “буття”, “свідомість”, “пізнання”, “відображення”, “символ”, “істина”, “омана”, “фантазія”,

Історія релігій – Лубський В. І. – Методологічні принципи релігієзнавства

Релігієзнавство не ставить за мету узгодити погляди на релігію віруючого і невіруючого чи віруючих різних конфесій, воно дає певний обсяг наукових знань і прагне навчити самостійно й об’єктивно оцінювати релігійні явища, релігію як суспільний

Історія релігій – Лубський В. І. – Структура релігії

Релігієзнавство не ставить за мету узгодити погляди на релігію віруючого і невіруючого чи віруючих різних конфесій, воно дає певний обсяг наукових знань і прагне навчити самостійно й об’єктивно оцінювати релігійні явища, релігію як суспільний

Історія релігій – Лубський В. І. – Головні функції релігії

Релігія є невід’ємним елементом суспільного життя, важливим чинником суспільних відносин, її місце і роль у соціальній системі визначають і функції релігії в суспільному житті. Зрештою, релігія як соціальний феномен самовиражається через свої функції. Функції

Історія релігій – Лубський В. І. – Класифікація релігій

Зібрати вичерпну інформацію про всі релігії світу, яких натепер зафіксовано до 5 тис., ще не вдалося нікому, відповідно ще не вироблено оптимальної класифікації. Релігії поділяють на групи, беручи за основу етнічні ознаки, час виникнення,

Історія релігій – Лубський В. І. – Розділ III. РЕЛІГІЇ НАРОДІВ ДВОРІЧЧЯ

Загальні зауваження щодо історії релігії в стародавньому світі Сучасна історична наука має в своєму розпорядженні переконливі докази того, що починаючи з кінця IV тис. до н. е. відбувався перехід від первісного суспільства і утворення

Історія релігій – Лубський В. І. – Загальні зауваження щодо історії релігії в стародавньому світі

Загальні зауваження щодо історії релігії в стародавньому світі Сучасна історична наука має в своєму розпорядженні переконливі докази того, що починаючи з кінця IV тис. до н. е. відбувався перехід від первісного суспільства і утворення

Історія релігій – Лубський В. І. – Початок цивілізації в Дворіччі

Загальні зауваження щодо історії релігії в стародавньому світі Сучасна історична наука має в своєму розпорядженні переконливі докази того, що починаючи з кінця IV тис. до н. е. відбувався перехід від первісного суспільства і утворення

Історія релігій – Лубський В. І. – Виникнення шумеро-аккадської релігії

Заселення території Дворіччя відбувалося ще в IV тис. до н. е.: зі сходу йшли шумери, із заходу і північного заходу – семіти. Вони швидко злилися з нечисленними аборигенами і утворили два різних народи: шумерський

Історія релігій – Лубський В. І. – Шумеро-аккадська міфологія

Заселення території Дворіччя відбувалося ще в IV тис. до н. е.: зі сходу йшли шумери, із заходу і північного заходу – семіти. Вони швидко злилися з нечисленними аборигенами і утворили два різних народи: шумерський

Історія релігій – Лубський В. І. – Релігійний культ у Дворіччі

У шумеро-аккадській релігії, відповідно до анімістичних і міфологічних концепцій, склався релігійний культ з численними магічними і фетишистськими положеннями. Головним актом цього культу були жертвоприношення численним богам з безлічі приводів. Відбувались ці жертвоприношення в храмах

Історія релігій – Лубський В. І. – Релігія Вавилону

У шумеро-аккадській релігії, відповідно до анімістичних і міфологічних концепцій, склався релігійний культ з численними магічними і фетишистськими положеннями. Головним актом цього культу були жертвоприношення численним богам з безлічі приводів. Відбувались ці жертвоприношення в храмах

Історія релігій – Лубський В. І. – Ассирійська релігія

А тим часом бурхлива історія народів Дворіччя тривала далі. Старовавилонська держава в XVI ст. до н. е. була підкорена касситами, що володарювали в ній від 1518 по 1204 р. до н. е., а потім

Історія релігій – Лубський В. І. – Релігія нововавилонського царства

Після розгрому Ассирійської держави її спадщину розділили Вавилон і Мідія. Вавилон став володарювати майже всім Дворіччям. Ще з 626 р. до н. е. у Вавилоні утвердився халдейський правитель Набопаласар, який правив до 605 р.

Історія релігій – Лубський В. І. – Розділ IV. РЕЛІГІЯ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Історичні умови виникнення і розвитку давньоєгипетської релігії Країна Єгипет розташована в північній частині африканського континенту в нижній частині Нілу, від Асуанського водоводу до Середземного моря. Ніл тече в межах Єгипту понад 1200 км без

Історія релігій – Лубський В. І. – Історичні умови виникнення і розвитку давньоєгипетської релігії

Історичні умови виникнення і розвитку давньоєгипетської релігії Країна Єгипет розташована в північній частині африканського континенту в нижній частині Нілу, від Асуанського водоводу до Середземного моря. Ніл тече в межах Єгипту понад 1200 км без

Історія релігій – Лубський В. І. – Давньоєгипетські боги

У цей період, протягом більше як 700 років, давньоєгипетська релігія перетворилася на стабільну, вдосконалену національно-державну релігію. Давньоєгипетська релігія характерна стійкою спадковістю релігійних уявлень. Анімістичні уявлення, міфологія, фетишизм і магія весь час удосконалювали і нагромаджували

Історія релігій – Лубський В. І. – Міф про Осіріса

У цей період, протягом більше як 700 років, давньоєгипетська релігія перетворилася на стабільну, вдосконалену національно-державну релігію. Давньоєгипетська релігія характерна стійкою спадковістю релігійних уявлень. Анімістичні уявлення, міфологія, фетишизм і магія весь час удосконалювали і нагромаджували

Історія релігій – Лубський В. І. – Душа. Поховальний культ

Анімістичні уявлення давніх єгиптян були висловлені не тільки у вченні про богів, а й у першій в історії релігії оригінальній концепції про душу людини. Згідно з цією концепцією у людини було кілька душ: душа

Історія релігій – Лубський В. І. – Храми і жрецтво

Ось тут настав час розповісти ще про один внесок давніх єгиптян в історію релігії: вони винайшли специфічну форму релігійної організації, церкви – храмову. Релігія як цілком сформоване соціальне явище набирає свого повного значення в

Історія релігій – Лубський В. І. – Розділ V. РЕЛІГІЇ НАРОДІВ МАЛОЇ АЗІЇ І СХІДНОГО СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я

Поряд з Дворіччям і Стародавнім Єгиптом територія Малої і Передньої Азії, зайнята численними горами, нагір’ями та пустелями, – це місце найстародавнішого розселення людства. На території Малої Азії в II – І тис. до н.

Історія релігій – Лубський В. І. – Хетська релігія

Поряд з Дворіччям і Стародавнім Єгиптом територія Малої і Передньої Азії, зайнята численними горами, нагір’ями та пустелями, – це місце найстародавнішого розселення людства. На території Малої Азії в II – І тис. до н.

Історія релігій – Лубський В. І. – Фригійська релігія

У північно-західній частині Малої Азії ще в II тис. до н. е. оселилися племена фригійців, які в XIII ст. до н. е. нібито брали участь у легендарній Троянській війні. Цілком достовірна їх участь у

Історія релігій – Лубський В. І. – Сирійсько-фінікійська релігія

Східне Середземномор’я має дуже сприятливі умови для людського життя: теплий клімат, родючі грунти, можливість штучного зрошування, багата флора і фауна. Це підштовхнуло розвиток землеробства і тваринництва, а також різних ремесел. Працьовиті народи Східного Середземномор’я

Історія релігій – Лубський В. І. – Халдейська релігія

Східне Середземномор’я має дуже сприятливі умови для людського життя: теплий клімат, родючі грунти, можливість штучного зрошування, багата флора і фауна. Це підштовхнуло розвиток землеробства і тваринництва, а також різних ремесел. Працьовиті народи Східного Середземномор’я

Історія релігій – Лубський В. І. – Розділ VI. ЗОРОАСТРИЗМ

Виникнення зороастризму Іранське нагір’я – це обширні степові простори, бідні на воду і рослинність, обмежені горами, біля яких і виникали життєві центри племен, що з III тис. до н. е. переходили до осілого землеробства

Історія релігій – Лубський В. І. – Виникнення зороастризму

Виникнення зороастризму Іранське нагір’я – це обширні степові простори, бідні на воду і рослинність, обмежені горами, біля яких і виникали життєві центри племен, що з III тис. до н. е. переходили до осілого землеробства

Історія релігій – Лубський В. І. – Заратуштра

Особа засновника зороастризму, Заратуштри, спричинила дуже багато різних версій про його існування – від цілковитого заперечення до створення фантастичного образу надприродної істоти. Заратуштра (Заратустра) – це іранська форма імені пророка; існує інша, грецька –

Історія релігій – Лубський В. І. – Авеста

Усі релігії одкровення мають свої священні книги, в яких викладаються основні ідеї віровчення і основні принципи релігійного культу. В зороастризмі такою священною книгою є Авеста. Вважають, що це слово означає “настановлення”, “звеличення”, “уславлення”. Авеста

Історія релігій – Лубський В. І. – Віровчення зороастризму

Зороастризм, як і всяка сформована релігія із своїм сакральним писанням, має повний комплект анімістичних, міфологічних, фетишистських і магічних уявлень та ідей. З них і формується віровчення й культ. Розглянемо спочатку віровчення зороастризму. Віровчення Зороастра

Історія релігій – Лубський В. І. – Зороастрійська мораль

Порівняно з релігіями, які передують зороастризмові, він набагато переконливіший у справі обгрунтування і захисту загальнолюдських норм моралі. Попередні релігії обмежувались соціальними нормами, вони визначали; насамперед, ставлення людини до своїх суспільних обов’язків, а потім уже

Історія релігій – Лубський В. І. – Зороастрійський культ

Порівняно з релігіями, які передують зороастризмові, він набагато переконливіший у справі обгрунтування і захисту загальнолюдських норм моралі. Попередні релігії обмежувались соціальними нормами, вони визначали; насамперед, ставлення людини до своїх суспільних обов’язків, а потім уже

Історія релігій – Лубський В. І. – Культ Мітри

У стародавньому Ірані, поряд з зороастризмом, досить значного поширення набрав культ Мітри (Міффи). Мітра – один з індо-іранських богів, що шанувався в Стародавній Індії і Мітанні. Він висловлював доброзичливе ставлення до людини, був богом

Історія релігій – Лубський В. І. – Розквіт зороастризму

У стародавньому Ірані, поряд з зороастризмом, досить значного поширення набрав культ Мітри (Міффи). Мітра – один з індо-іранських богів, що шанувався в Стародавній Індії і Мітанні. Він висловлював доброзичливе ставлення до людини, був богом