Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – Вступ

Процеси якісних змін соціально-економічних відносин, інститутів, світогляду в нашій державі, що відбулися за останні десятиліття, суттєво відобразились на викладанні економічних дисциплін. Розв’язання проблем національної безпеки України, становлення її як економічно розвинутої держави неможливе без

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – Тема 1. НАУКОВІ ОСНОВИ І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

1.1. Предмет історії політичних та економічних вчень Предметом історії політичних та економічних вчень Є вивчення історичного процесу виникнення і розвитку економічних ідей, течій, шкіл, поглядів формування і розвиток економічної науки на різних ступенях розвитку

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 1.1. Предмет історії політичних та економічних вчень

1.1. Предмет історії політичних та економічних вчень Предметом історії політичних та економічних вчень Є вивчення історичного процесу виникнення і розвитку економічних ідей, течій, шкіл, поглядів формування і розвиток економічної науки на різних ступенях розвитку

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 1.2. Методи історії політичних та економічних вчень

Методологія – це система наукових знань про шляхи та методи, засоби, інструменти пізнання істини, при цьому методологія грунтується на системі найбільш загальних принципів, методів та способів пізнання економічних систем. Знання з історії політичних та

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 1.3. Функції історії політичних та економічних вчень

Методологія – це система наукових знань про шляхи та методи, засоби, інструменти пізнання істини, при цьому методологія грунтується на системі найбільш загальних принципів, методів та способів пізнання економічних систем. Знання з історії політичних та

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – Тема 2. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА ТА СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ І АНТИЧНОГО СВІТУ

2.1. Економічна думка та погляди на державу і право цивілізацій Стародавнього Сходу Господарські відносини між людьми існують стільки років, скільки існує людське суспільство. Світ господарства не міг не стати предметом роздумів стародавніх правителів, філософів.

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 2.1. Економічна думка та погляди на державу і право цивілізацій Стародавнього Сходу

2.1. Економічна думка та погляди на державу і право цивілізацій Стародавнього Сходу Господарські відносини між людьми існують стільки років, скільки існує людське суспільство. Світ господарства не міг не стати предметом роздумів стародавніх правителів, філософів.

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 2.2. Державно-правова та економічна думка Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю

Державно-правова та економічна думка Стародавньої Індії, як і Стародавнього Єгипту та Месопотамії, формувалася й розвивалася під впливом міфологічних і релігійних уявлень. До правових пам’яток Стародавньої Індії належать так звані “веди” (священні знання) – “Рігведа”,

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 2.3. Економічні та політичні вчення античної Греції

У першій половині І тисячоліття до н. е. у світовій історії розпочинається новий період названий як античний, який стосується історії культури стародавніх греків та римлян. Історичною умовою виникнення вчення античного світу була замкненість господарських

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 2.4. Проблеми раціональної організації рабовласницької латифундії у працях давньоримських філософів. Державно-правові вчення Стародавнього Риму

У І ст. н. е. завершилась організація Римської імперії з розвинутим рабовласницьким ладом, яка переживаючи кризу розпадається на західну (столиця Рим) та східну (столиця Константинополь). Східна Візантійська імперія мала дипломатичні, торгові, військові відносини з

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 2.5. Становлення християнських економічних та державно-правових ідей

У І ст. н. е. завершилась організація Римської імперії з розвинутим рабовласницьким ладом, яка переживаючи кризу розпадається на західну (столиця Рим) та східну (столиця Константинополь). Східна Візантійська імперія мала дипломатичні, торгові, військові відносини з

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – Тема 3. ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

3.1. Економічні та політичні погляди ідеологів країн середньовічного Сходу Предметом дослідження економічних процесів епохи середньовіччя виступає становлення та розвиток феодального устрою. Мислення середньовічної людини мало теологічний характер. Середньовічні трактати містять численні господарські поради, різноманітні

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 3.1. Економічні та політичні погляди ідеологів країн середньовічного Сходу

3.1. Економічні та політичні погляди ідеологів країн середньовічного Сходу Предметом дослідження економічних процесів епохи середньовіччя виступає становлення та розвиток феодального устрою. Мислення середньовічної людини мало теологічний характер. Середньовічні трактати містять численні господарські поради, різноманітні

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – Особливості формування економічних та політичних поглядів в епоху середньовіччя

3.1. Економічні та політичні погляди ідеологів країн середньовічного Сходу Предметом дослідження економічних процесів епохи середньовіччя виступає становлення та розвиток феодального устрою. Мислення середньовічної людини мало теологічний характер. Середньовічні трактати містять численні господарські поради, різноманітні

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 3.2. Економічні та політичні погляди каноністів

Особливістю економічної думки раннього і пізнього канонізму було те, що в період зародження середньовіччя засуджувалось лихварство, торговельний прибуток, які розглядались як результат нечесного обміну і присвоєння чужої праці. Раннє Середньовіччя характеризувалось регресом духовної культури,

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 3.3. Політико-правові вчення мислителів і юристів середньовіччя

Починаючи з XII ст. докорінно змінилося обличчя західноєвропейських країн: – була подолана феодальна роздробленість; – утверджувались станово-представницькі форми правління, які гарантували стабільність у суспільстві, ліквідацію колишніх внутрішньодержавних перепон; – активізується процес формування національних ринків;

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 3.4. Економічна думка та становлення поглядів на державу та право в Україні раннього періоду Середньовіччя

Формування системи державно-правових поглядів ранньофеодальної Київської Русі відбулося під впливом політичних, економічних та релігійних чинників. Серед них заходи зі зміцнення державного суверенітету, розвитку відносин і торгівлі з іншими країнами, введення християнства, виникнення першого джерела

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – Тема 4. ТЕОРІЇ МЕРКАНТИЛІСТІВ ТА ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ХV-ХVІІ ст

4.1. Загальні принципи та історичні умови виникнення меркантилізму. Економічні теорії раннього меркантилізму Меркантилізм виник у Західній Європі у XV ст., але почав розвиватися у XVII ст. Головною передумовою генези меркантилізму був розклад феодалізму та

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 4.1. Загальні принципи та історичні умови виникнення меркантилізму. Економічні теорії раннього меркантилізму

4.1. Загальні принципи та історичні умови виникнення меркантилізму. Економічні теорії раннього меркантилізму Меркантилізм виник у Західній Європі у XV ст., але почав розвиватися у XVII ст. Головною передумовою генези меркантилізму був розклад феодалізму та

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 4.2. Ідеї пізніх меркантилістів. Теорія торгового балансу

Зі зростанням капіталістичних форм господарства і розширенням зовнішньої торгівлі ставала недоцільною політика утримання грошей у країні. Система монетарного меркантилізму змінюється системою мануфактурного меркантилізму (пізнього). Пізній меркантилізм охоплює період з другої половини XVI ст. до

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 4.3. Політико-правові концепції обгрунтування абсолютизму

Відродження – це період культурного й ідейного розвитку країн Західної Європи, перехідний від середньовічної культури до культури Нового часу, зумовлений зародженням капіталістичних відносин. Виділяють декілька етапів його розвитку: Проторенесанс (друга половина XIII-XV ст.), Раннє

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 4.4. Державно-правові ідеї Реформації (Мартіна Лютера, Томаса Мюнцера, Жана Кальвіна)

У XVI ст. деякі країни Західної і Центральної Європи охопив масовий рух проти католицької церкви. Одним із перших реформаторів християнської церкви став Мартін Лютер (1483-1546) – проголосив принцип “виправдання однією вірою”, що означало відмову

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 4.5. Розвиток меркантилізму в Україні та Росії

Меркантилізм в Україні започаткував видатний державний діяч та гетьман Богдан Хмельницький (1595-1657). Він звільнив від кріпосницької залежності селян, стимулював розвиток мануфактури та міських ремесел. За часів державного правління Богданом Хмельницьким зміцнювалося торговельні зв’язки, зокрема

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – Тема 5. КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА

5.1. Зародження класичної політичної економії в Англії та Франції. Економічні погляди У. Петті та П. Буагільбера Класична політична економія зародилась в Англії у період розвитку капіталізму. У результаті першого і другого промислових переворотів розвивається

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 5.1. Зародження класичної політичної економії в Англії та Франції. Економічні погляди У. Петті та П. Буагільбера

5.1. Зародження класичної політичної економії в Англії та Франції. Економічні погляди У. Петті та П. Буагільбера Класична політична економія зародилась в Англії у період розвитку капіталізму. У результаті першого і другого промислових переворотів розвивається

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 5.2. Критика меркантилізму та захист сільського господарства в працях Р. Кантільона

Послідовником Буагільбера став Річард Кантільон (1680-1734) – Ірландець за походженням, але більшу частину свого життя прожив у Франції. Його працю “Очерк про природу торгівлі” (1755) вважають першою спробою систематизувати економічну теорію. Основним науковим підходом

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 5.3. Держава і право у вченнях мислителів Нового часуa>5.4. Економічні погляди фізіократів

Послідовником Буагільбера став Річард Кантільон (1680-1734) – Ірландець за походженням, але більшу частину свого життя прожив у Франції. Його працю “Очерк про природу торгівлі” (1755) вважають першою спробою систематизувати економічну теорію. Основним науковим підходом

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 5.5. А. Сміт та його місце в історії економічної науки

Видатним економістом, який започаткував системний виклад політичної економії, був Адам Сміт (1723-1790). Він народився у Шотландії, навчався у Глазговському і Оксфордському університетах, був професором університетів Едінбурга і Глазго. Його праця “Дослідження про природу та

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 5.6. Д. Рікардо і класична політична економія

Видатним представником класичної політичної економії був Давід Рікардо (1772-1723). Народився у сім’ї лондонського біржового маклера. Навчався у торговій школі в Амстердамі. З 1819 по 1823 р. був членом англійського парламенту. Економічні праці Д. Рікардо

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – Методологія дослідження

Видатним представником класичної політичної економії був Давід Рікардо (1772-1723). Народився у сім’ї лондонського біржового маклера. Навчався у торговій школі в Амстердамі. З 1819 по 1823 р. був членом англійського парламенту. Економічні праці Д. Рікардо

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 5.7. Розвиток ідей класичної школи в українській політекономії

З розвитком елементів капіталізму в Росії та Україні виникла необхідність обгрунтування цього ладу та посилення його переваг. Першими представниками класичної політичної економії в Україні були Я. Козельський і В. Каразін. Яків Павлович Козельський (1724-1795)

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 5.8. Політико-правові вчення західноєвропейського просвітництва

Просвітництво – політична ідеологія, філософія і культура періоду утвердження буржуазних відносин. Просвітництво виникло у XVII ст. в Англії і було пов’язане з творчістю Дж. Локка. Потім поширилося у Франції (XVIII ст.), де знайшло відгук

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – Основні ідеї вчення Ж.-Ж. Руссо

1. Питання нерівності людей. Первісний природний стан людей – справедливий стан. Це була доба рівності, свободи, братерства, не було майнового розшарування, державного апарату насильства та приватної власності. Хоч нерівність у природному стані і була,

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – Тема 6. ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТЕКОНОМІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

6.1. Історичні умови виникнення пізньої класичної політичної економії на межі XVIII-XIX ст. Ідеї класичної політичної економії швидко розповсюджувалися в різних країнах. Найбільше поширення вони знайшли в Англії і Франції – країнах, де у першій

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 6.1. Історичні умови виникнення пізньої класичної політичної економії на межі XVIII-XIX ст

6.1. Історичні умови виникнення пізньої класичної політичної економії на межі XVIII-XIX ст. Ідеї класичної політичної економії швидко розповсюджувалися в різних країнах. Найбільше поширення вони знайшли в Англії і Франції – країнах, де у першій

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 6.2. Розвиток ідей класичної школи у Франції. Ж.-Б. Сей

6.1. Історичні умови виникнення пізньої класичної політичної економії на межі XVIII-XIX ст. Ідеї класичної політичної економії швидко розповсюджувалися в різних країнах. Найбільше поширення вони знайшли в Англії і Франції – країнах, де у першій

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 6.3. Економічні погляди Т. Мальтуса

Томас Мальтус (1766-1834) – професор політекономії у коледжі Ост-Індійської компанії. Головні його праці: “Досвід про закон народонаселення” (1798), “Принципи політичної економії, розглянуті у плані їх застосування” (1820), “Поняття політичної економії” (1827). Т. Мальтус сформулював

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – Теорія реалізації

Томас Мальтус (1766-1834) – професор політекономії у коледжі Ост-Індійської компанії. Головні його праці: “Досвід про закон народонаселення” (1798), “Принципи політичної економії, розглянуті у плані їх застосування” (1820), “Поняття політичної економії” (1827). Т. Мальтус сформулював

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 6.4. Критика ідей класичної політекономії у працях Н. Сеніора, Ф. Бастіа, Г. Кері

Томас Мальтус (1766-1834) – професор політекономії у коледжі Ост-Індійської компанії. Головні його праці: “Досвід про закон народонаселення” (1798), “Принципи політичної економії, розглянуті у плані їх застосування” (1820), “Поняття політичної економії” (1827). Т. Мальтус сформулював

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 6.5. Доктрина соціальних реформ Дж. С. Мілля та Дж. Р. Мак-Куллоха

Джон Стюарт Мілль (1806-1873) – англійський філософ і економіст, син Джеймса Мілля, друга Д. Рікардо. Він автор таких творів, як “Про свободу” (1859), “Роздуми про представницький уряд” (1861), “Пригнічення жінок” (1869), “Три нариси про

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 6.6. Ідеї реформізму в пізній класичній політекономії С. Сісмонді. Економічне та правове вчення П. Ж. Прудона

Джон Стюарт Мілль (1806-1873) – англійський філософ і економіст, син Джеймса Мілля, друга Д. Рікардо. Він автор таких творів, як “Про свободу” (1859), “Роздуми про представницький уряд” (1861), “Пригнічення жінок” (1869), “Три нариси про

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – Тема 7. СОЦІАЛІСТИЧНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ

7.1. Економічні ідеї раннього утопічного соціалізму Критичне сприйняття концепції класичної школи було характерне також для того напрямку суспільної думки, в основі якого лежала соціалістична ідея. Суть її полягала у переконанні в можливій побудові суспільства

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 7.1. Економічні ідеї раннього утопічного соціалізму

7.1. Економічні ідеї раннього утопічного соціалізму Критичне сприйняття концепції класичної школи було характерне також для того напрямку суспільної думки, в основі якого лежала соціалістична ідея. Суть її полягала у переконанні в можливій побудові суспільства

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 7.2. Економічні ідеї пізнього утопічного соціалізму

У результаті буржуазних революцій виник пізній утопічний соціалізм, представниками якого були: Клод Анрі де Сен-Сімон, Шарль Фур’є, Роберт Оуен та соціалісти рікардіанці. Вони критикували капіталістичний лад і змальовували “фантастичні картинки” світового майбутнього. Соціалісти-утопісти стверджували,

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 7.3. Революційно-демократичний напрям в економічній думці. Економічні концепції ліберального народництва

Революційно-демократичний напрям в економічній думці склався під впливом Французької буржуазної революції 1789-1794р. р., яка повалила феодальний режим на значній території Європи. Видатну роль при цьому відіграли французькі матеріалісти, які у економічній “Енциклопедії” піддали різнобічній

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 7.4. Історичні умови зародження і початок формування марксистської політичної економії у 40-50 рр. XIX ст. Державно-правове вчення марксизму. Розробка К. Марксом і Ф. Енгельсом економічної теорії капіталізму

Марксистська політична економія почала формуватися у 40-х роках XIX ст., коли у передових країнах світу на зміну феодалізму уже прийшов розвинений капіталізм епохи вільної конкуренції. Виникнення машинної індустрії свідчило про завершення формування матеріально-технічної бази

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 7.5. Розвиток В. І. Леніним марксистської політичної економії

Володимир Ілліч Ленін (1870-1924р. р.), організатор революційного руху в Росії, засновник комуністичної партії і Комуністичного Інтернаціоналу. Він поєднав марксизм з робітничим рухом у Росії. Будучи послідовником історичного матеріалізму К. Маркса, він написав працю “Три

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 7.6. Економічні погляди К. Родбертуса. Ф. Лассаль і його економічна програма

Карл Йоган Родбертус (1805-1875) – німецький соціаліст. Закінчив Геттінгенський університет у 1827 р., був членом парламенту, а також певний час міністром. З часом досліджував соціально економічні та політичні проблеми. Написав праці: “До пізнання нашого

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – 7.7. Відображення марксизму в працях українських та російських економістів

Розвиток марксизму наприкінці XIX ст. проходить трьома напрямками: – розповсюдження ідей марксизму, пропаганда та подальший розвиток його теоретичних концепцій з урахуванням нових історичних умов; – розробка ідей революційного суспільства; – аналіз закономірностей еволюційного розвитку

Історія політичних та економічних вчень – Любохинець Л. С. – Тема 8. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ПРО ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО. НІМЕЦЬКА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

8.1. Зародження системи національної політичної економії у Німеччині Критичне переосмислення деяких основоположних принципів класичної школи пов’язане з ідеями ще одного напрямку в економічній науці, який сформувався у першій половині XIX ст. Представники цієї течії