Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Розділ 1. ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА

Інженерна психологія – це порівняно молода галузь психології, яка виникла на стику з технічними науками і стрімко розвивається. її поява зумовлена соціально-економічними потребами суспільства, рівнем його науково-технічного розвитку, а також досягненнями в інших сферах

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 1.1. Передумови виникнення

Інженерна психологія – це порівняно молода галузь психології, яка виникла на стику з технічними науками і стрімко розвивається. її поява зумовлена соціально-економічними потребами суспільства, рівнем його науково-технічного розвитку, а також досягненнями в інших сферах

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 1.2. Завдання та напрямки

Інженерна психологія як наука, що виникла на стику технічних і психологічних наук, має ознаки цих двох наук. Як психологічна наука вона вивчає психічні і психофізіологічні процеси та властивості людини, які надалі мають бути використані

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 1.3. Методологічні принципи та системний підхід в інженерній психології

На початковому етапі розвитку інженерної психології як науки в багатьох дослідженнях переважав машиноцентристський підхід, коли людина розглядалась як елемент технічної системи, а опис та оцінка її діяльності проводилися за схемами та методами, котрі використовувалися

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 1.4. Методи інженерної психології

Застосовуючи системний підхід, інженерна психологія використовує широкий арсенал методів і конкретних методик, розроблених як у психології праці, так і в суміжних галузях знань (фізіології, кібернетиці, математиці тощо). За характером отримання даних про діяльність оператора

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 1.5. Інженерна психологія в системі наук

Інженерна психологія розвивається в тісному зв’язку з іншими науками, зокрема вбирає та використовує їхні досягнення, ставить перед ними нові проблеми, стимулюючи їхній розвиток. Перш за все розвиток інженерної психології пов’язаний із розвитком психологічної науки

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Розділ 2. Системи “людина-машина”

2.1. Особливості і класифікація Тенденція розвитку автоматизованого та автоматичного виробництва свідчить, що віл початку виникнення інженерної психології до сьогодення частка неавтоматизованого виробництва зменшилася з 76 % до 8 %, а автоматизованого і автоматичного –

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 2.1. Особливості і класифікація

2.1. Особливості і класифікація Тенденція розвитку автоматизованого та автоматичного виробництва свідчить, що віл початку виникнення інженерної психології до сьогодення частка неавтоматизованого виробництва зменшилася з 76 % до 8 %, а автоматизованого і автоматичного –

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 2.2. Розподіл функцій у СЛМ

Ефективний розподіл функцій базується на максимальному врахуванні можливостей людини і машини. Загального рішення ця проблема не має, оскільки кожній системі властиві свої особливості управління і кожного разу треба по-новому оцінювати можливості людини і технічних

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 2.3. Показники якості функціонування

Будь-яка СЯМ покликана задовольняти певні потреби людини або суспільства. Для цього вона повинна мати низку властивостей, які закладаються під час її проектування і реалізуються у процесі її експлуатації. Згідно з державним стандартом ДЕСТ 2.116-71,

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 2.4. Інформація та оператор у системі управління

Для опису та оцінки діяльності людини-оператора з переробки інформації у CЛМ застосовують ідеї, поняття і математичний апарат теорії інформації. Застосування теорії інформації в інженерній психології зумовлене впливом на діяльність людини невизначеності (ентропії) процесів та

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Розділ 3. Психофізіологічні основи діяльності оператора

3.1. Приймання інформації Важливою складовою діяльності оператора є етап приймання інформації про об’єкт управління. Головними психічними процесами, що забезпечують перебіг цього етапу, є процеси відчуття, сприймання, мислення та уяви. Приймання інформації людиною-оператором необхідно розглядати

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 3.1. Приймання інформації

3.1. Приймання інформації Важливою складовою діяльності оператора є етап приймання інформації про об’єкт управління. Головними психічними процесами, що забезпечують перебіг цього етапу, є процеси відчуття, сприймання, мислення та уяви. Приймання інформації людиною-оператором необхідно розглядати

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 3.1.1. Характеристики зорового аналізатора

Найбільша кількість інформації (близько 90 %) передається через зоровий аналізатор, адекватними подразниками для якого є світлова енергія, а рецептором – око. Зір дає змогу сприймати форму, яскравість, колір і рух об’єктів. Можливості зорового аналізатора

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Енергетичні характеристики

Найбільша кількість інформації (близько 90 %) передається через зоровий аналізатор, адекватними подразниками для якого є світлова енергія, а рецептором – око. Зір дає змогу сприймати форму, яскравість, колір і рух об’єктів. Можливості зорового аналізатора

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Інформаційні характеристики

Інформаційні характеристики зорового аналізатора зумовлені пропускною здатністю, що визначає кількість інформації, яку може сприйняти аналізатор за одиницю часу. Якщо зоровий аналізатор уявити каналом зв’язку, котрий складається з ділянок різної пропускної здатності, то найбільша пропускна

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Просторові характеристики

Інформаційні характеристики зорового аналізатора зумовлені пропускною здатністю, що визначає кількість інформації, яку може сприйняти аналізатор за одиницю часу. Якщо зоровий аналізатор уявити каналом зв’язку, котрий складається з ділянок різної пропускної здатності, то найбільша пропускна

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Часові характеристики

Інформаційні характеристики зорового аналізатора зумовлені пропускною здатністю, що визначає кількість інформації, яку може сприйняти аналізатор за одиницю часу. Якщо зоровий аналізатор уявити каналом зв’язку, котрий складається з ділянок різної пропускної здатності, то найбільша пропускна

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 3.1.2. Характеристики слухового аналізатора

Одним із основних каналів передавання інформації операторові є звукові сигнали, завдяки яким він Отримує до 10 % її обсягу. При відображенні цих сигналів у людини виникають відчуття, спричинені дією звукової енергії на слуховий аналізатор.

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Сприйняття мовних повідомлень

Знання характеристик мовних повідомлень використовується при вирішенні основних завдань: розробки апаратури для передавання повідомлень і організації самих повідомлень з урахуванням психофізіологічних і психологічних можливостей людини. У сучасних СЛМ все частіше використовується мовний зв’язок між

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 3.1.3. Характеристики тактильного аналізатора

Значну кількість інформації оператор отримує через зоровий і слуховий канали, що спричиняє їх значне перевантаження. До того ж унаслідок дії певних перешкод сигнали цієї модальності можуть стати значно викривленими, що зумовлює похибку в сприйнятті

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 3.1.4. Взаємодія аналізаторів під час приймання інформації

Значну кількість інформації оператор отримує через зоровий і слуховий канали, що спричиняє їх значне перевантаження. До того ж унаслідок дії певних перешкод сигнали цієї модальності можуть стати значно викривленими, що зумовлює похибку в сприйнятті

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 3.2. Зберігання та переробка інформації

За час своєї життєдіяльності людина постійно отримує інформацію, яка фіксується в корі головного мозку образами зовнішнього світу. Ці елементи досвіду, які зберігаються та відтворюються залежно від вимог життя та специфіки діяльності людини, саме і

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Короткотривала пам’ять

За час своєї життєдіяльності людина постійно отримує інформацію, яка фіксується в корі головного мозку образами зовнішнього світу. Ці елементи досвіду, які зберігаються та відтворюються залежно від вимог життя та специфіки діяльності людини, саме і

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Довготривала пам’ять

Довготривала пам’ять зберігає інформацію для подальшого її використання. При переведенні інформації із короткотривалої до довготривалої пам’яті відбувається її подальша селекція і реорганізація. Обсяг довготривалої пам’яті оцінюється кількістю інформації в блоці, що запам’ятовується і вимірюється

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Оперативна пам’ять

Довготривала пам’ять зберігає інформацію для подальшого її використання. При переведенні інформації із короткотривалої до довготривалої пам’яті відбувається її подальша селекція і реорганізація. Обсяг довготривалої пам’яті оцінюється кількістю інформації в блоці, що запам’ятовується і вимірюється

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 3.3. Прийняття рішень

Процесами приймання інформації діяльність оператора не вичерпується: йому ще потрібно її проаналізувати і прийняти відповідне рішення щодо управління технічною системою. Процес прийняття рішень може бути алгоритмізованим або пошуковим. При алгоритмізованому процесі прийняття рішень робота

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 3.4. Керуючі дії оператора

Прийняте оператором рішення необхідно правильно і своєчасно реалізувати шляхом введення інформації в машину. Для цього використовують два “виходи” людини, моторний і мовний. У багатьох СЛМ значна кількість керуючих дій оператора виконується через рухи. Мовне

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Розділ 4. Діяльність оператора в системі “людина – машина”

4.1. Основні характеристики і види діяльності операторів Процеси приймання, переробки інформації, прийняття рішень і виконання оператором керуючих дій певним чином поєднані в цілісну діяльність. Діяльність як специфічна форма відношення до навколишнього середовища може мати

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 4.1. Основні характеристики і види діяльності операторів

4.1. Основні характеристики і види діяльності операторів Процеси приймання, переробки інформації, прийняття рішень і виконання оператором керуючих дій певним чином поєднані в цілісну діяльність. Діяльність як специфічна форма відношення до навколишнього середовища може мати

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 4.2. Фактори впливу на операторську діяльність

Вивчення операторської діяльності пов’язане з виявленням і класифікацією факторів, що впливають на її ефективність. Одна з можливих класифікацій факторів наведена на схемі 7. Як бачимо, всі фактори поділені на дві основні групи – суб’єктивні

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Суб’єктивні фактори

Вивчення операторської діяльності пов’язане з виявленням і класифікацією факторів, що впливають на її ефективність. Одна з можливих класифікацій факторів наведена на схемі 7. Як бачимо, всі фактори поділені на дві основні групи – суб’єктивні

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Об’єктивні фактори

Вивчення операторської діяльності пов’язане з виявленням і класифікацією факторів, що впливають на її ефективність. Одна з можливих класифікацій факторів наведена на схемі 7. Як бачимо, всі фактори поділені на дві основні групи – суб’єктивні

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 4.3. Методи відображення, опису й аналізу діяльності оператора

Останнім часом в інженерній психології здійснюється активний пошук шляхів збору, систематизації і аналізу інженерно-психологічних даних про діяльність оператора та системи “людина-машина” з метою подальшого їх використання у процесі проектування і оцінки СЛМ. Сьогодні застосовується

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 4.4. Функціональні стани оператора

Умови, в яких працюють оператори, можуть бути різними, тому що: по-перше, збільшується кількість компонентів довколишнього середовища, які впливають на людину, по-друге, – кількість можливих варіантів поєднання цих компонентів вельми значна. Оператор може працювати за

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 4.5. Групова діяльність операторів

Сучасний етап розвитку механізації і автоматизації виробничих процесів характеризується тим, що управління технічними комплексами здійснюється групою операторів. Ефективність таких соціотехнічних систем залежить не тільки від діяльності кожного оператора, а й від взаємодії між ними,

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Контур предметно-інформаційного регулювання

Контур предметно-інформаційного регулювання налагоджує інформаційні потоки в системі “суб’єкт-об’єктних” відносин, що потребує врахування особливостей приймання, оцінки і переробки інформації людиною, а також специфіки опису, пошуку і представлення цієї інформації завдяки технічним системам. Особливості пізнавальної

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Контур емоційно-мотиваційного регулювання

Контур предметно-інформаційного регулювання налагоджує інформаційні потоки в системі “суб’єкт-об’єктних” відносин, що потребує врахування особливостей приймання, оцінки і переробки інформації людиною, а також специфіки опису, пошуку і представлення цієї інформації завдяки технічним системам. Особливості пізнавальної

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Контур організаційно-функціонального регулювання

Контур організаційно-функціонального регулювання забезпечує різні види взаємозв’язків у групі, підтримуючи і задаючи тим самим спрямованість і форму предметно-інформаційної взаємодії, у процесі якої реалізуються різні види міжособистісних стосунків. Одним із провідних факторів цього контуру є

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Розділ 5. Проектування технічних засобів діяльності оператора

5.1. Проектування засобів відображення інформації Особливий інтерес для інженерної психології становлять ті технічні компоненти СЛМ, з якими має справу людина. Це перш за все різні технічні засоби відображення інформації (З В І), що взаємодіють

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 5.1. Проектування засобів відображення інформації

5.1. Проектування засобів відображення інформації Особливий інтерес для інженерної психології становлять ті технічні компоненти СЛМ, з якими має справу людина. Це перш за все різні технічні засоби відображення інформації (З В І), що взаємодіють

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Знакова індикація

В абстрактних ЗВІ використовують різні види знаків: літери, цифри, умовні символи, абстрактні фігури. Побудова умовних символів може здійснюватись індуктивним і дедуктивним способами. У першому випадку реальне зображення спрощується і залишаються тільки важливі ознаки об’єкта.

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Кодування інформації

При проектуванні абстрактних ЗВІ виникає проблема оптимального кодування інформації. Термін “кодування” запозичений з теорії інформації і означає перетворення відомостей у сигнал, зручний для передавання по каналах зв’язку. Щодо діяльності оператора кодування визначає спосіб представлення

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Інженерно-психологічні вимоги до акустичних індикаторів

Хоча значна кількість інформації операторові надходить завдяки зоровим сигналам, подеколи значно доцільніше застосовувати акустичні сигнали, які можуть передаватись у формі звуків або в мовній формі і використовуються у таких випадках: Коли інформація проста, стисла

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 5.2. Проектування органів управління

За допомогою органів управління оператор СЛМ вирішує завдання введення командної інформації, встановлення необхідного режиму роботи, регулювання різних параметрів, запиту інформації для контролю тощо. Типи органів управління, їх кількість і взаємне розташування визначаються характером рухів

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 5.3. Організація робочого місця оператора

Робоче місце – це простір, в якому розташовані засоби відображення інформації, органи управління і допоміжне обладнання для виконання трудової діяльності оператора або групи операторів. Робоче місце – найменша цілісна одиниця виробництва, де наявні три

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 5.4. Фактори виробничого середовища

Проектування виробничого середовища базується на знанні фізичних, фізіологічних і психологічних механізмів впливу факторів цього середовища на організм і діяльність оператора. Врахування цих факторів дає можливість створити нормальні умови праці, підтримувати працездатність оператора та ефективність

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – Розділ 6. Проектування систем “людина – машина”

6.1. Основні підходи У продовж усього історичного періоду розвитку різних за складністю технічних систем були зафіксовані й різні підходи до їхнього проектування, виробництва і експлуатації (схема 11). На перших етапах створення простих технічних систем

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 6.1. Основні підходи

6.1. Основні підходи У продовж усього історичного періоду розвитку різних за складністю технічних систем були зафіксовані й різні підходи до їхнього проектування, виробництва і експлуатації (схема 11). На перших етапах створення простих технічних систем

Інженерна психологія – Трофімов Ю. Л. – 6.2. Стадії та процедури

Процес проектування і конструювання СЛМ охоплює 6а-гатомірність і циклічність вибору, обгрунтування і реалізацію технічних варіантів та художньо-конструкторських рішень. Таку ж розгалужену структуру має і інженерно-психологічне проектування СЛМ. Організаційно її слід реалізовувати у вигляді системи