Інвестування – Гриньова В. М

Інвестування – Гриньова В. М. – ПЕРЕДМОВА

У підручнику викладені найбільш актуальні питання управління інвестуванням у реальні та фінансові інвестиції, які розроблено на основі аналізу й дослідження вітчизняних і зарубіжних літературних джерел, досвіду суб’єктів господарювання в умовах транзитивної економіки. Вивчення процесу

Інвестування – Гриньова В. М. – ВСТУП

У підручнику викладені найбільш актуальні питання управління інвестуванням у реальні та фінансові інвестиції, які розроблено на основі аналізу й дослідження вітчизняних і зарубіжних літературних джерел, досвіду суб’єктів господарювання в умовах транзитивної економіки. Вивчення процесу

Інвестування – Гриньова В. М. – Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності Поняття інвестицій Поняття інвестицій є надзвичайно широким і його зміст має свої особливості в різних розділах економічної науки та галузях практичної діяльності. Термін “Інвестиція” походить від лат. “інвест”,

Інвестування – Гриньова В. М. – 1.1. Розвиток інвестиційних теорій

1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності Поняття інвестицій Поняття інвестицій є надзвичайно широким і його зміст має свої особливості в різних розділах економічної науки та галузях практичної діяльності. Термін “Інвестиція” походить від лат. “інвест”,

Інвестування – Гриньова В. М. – 1.2. Економічна сутність інвестицій

Термін “інвестиції” (від лат. invest – “вкладати”) – нині це вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення. У табл. 1.1 наведені визначення поняття “інвестиції” за різними авторами. Таблиця 1.1. Визначення поняття “інвестиції” Автор Визначення

Інвестування – Гриньова В. М. – 1.3. Класифікація інвестицій

Для обліку, аналізу і підвищення ефективності інвестицій необхідна їх науково обгрунтована класифікація як на макро-, так і на мікрорівні. Продумана та в науковому плані обгрунтована класифікація інвестицій дає змогу не тільки їх грамотно враховувати,

Інвестування – Гриньова В. М. – 1.4. Інвестиційна діяльність підприємства

Для обліку, аналізу і підвищення ефективності інвестицій необхідна їх науково обгрунтована класифікація як на макро-, так і на мікрорівні. Продумана та в науковому плані обгрунтована класифікація інвестицій дає змогу не тільки їх грамотно враховувати,

Інвестування – Гриньова В. М. – 1.5. Мета, завдання та функції інвестиційної діяльності

Зміст інвестиційної діяльності та принципи управління нею формують її мету та завдання. Розглядаючи головну мету управління інвестиційною діяльністю, слід зазначити, що вона нерозривно пов’язана з головною метою господарської діяльності підприємства в цілому і реалізується

Інвестування – Гриньова В. М. – Розділ 2. СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ

2.1. Інвестор – самостійний суб’єкт підприємницької діяльності Інвестори – суб’єкти підприємницької діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позикових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників,

Інвестування – Гриньова В. М. – 2.1. Інвестор – самостійний суб’єкт підприємницької діяльності

2.1. Інвестор – самостійний суб’єкт підприємницької діяльності Інвестори – суб’єкти підприємницької діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позикових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників,

Інвестування – Гриньова В. М. – 2.2. Суб’єкти інвестиційної діяльності

Важливу роль в інвестиційній діяльності відіграють основні суб’єкти та функціональні учасники, які здійснюють цю діяльність і впливають на неї та її результати (рис. 2.2). Держава в ринковій економіці може виступати як у ролі інвестора,

Інвестування – Гриньова В. М. – 2.2.1. Фінансово-кредитні установи

Для успішної інвестиційної діяльності має бути створена фінансово-кредитна система держави (рис. 2.3). Важливе значення для здійснення інвестиційної діяльності має розвиток страхування. Страхові компанії забезпечують інвесторам страховий захист від ризиків різного походження. Договір страхування є

Інвестування – Гриньова В. М. – 2.3. Інвестиційний ринок та його основні складові

Інвестиційний ринок (IP) – це ринок об’єктів інвестування в усіх його формах. Його можна розглядати як сукупність окремих ринків (об’єктів реального та фінансового інвестування) і виділити такі ринки: прямих капітальних вкладень, приватизованих об’єктів, нерухомості,

Інвестування – Гриньова В. М. – 2.4. Оцінка інвестиційного ринку

Порівняльний аналіз концепцій державного регулювання в контексті проблем функціонування інвестиційних ринків в умовах кризи доводить, що за зовнішніх розбіжностей і різних підходів до вибору об’єкта регулювання (платоспроможний попит або пропозиція ресурсів) розглядається єдиний об’єкт

Інвестування – Гриньова В. М. – 2.4.1. Макроекономічні показники розвитку інвестиційного ринку

Кошти інвесторів гарантують безпеку і розвиток будь-якої держави, тобто здійснення інвестиційної діяльності в державі є фактором її інвестиційної та економічної безпеки. Вивчення зарубіжного досвіду з питань інвестиційної безпеки країни дає змогу визначити показники, які

Інвестування – Гриньова В. М. – 2.4.2. Оцінка інвестиційної привабливості галузей економіки

Привабливість держав розраховується міжнародними організаціями та установами за різними ознаками, однак математичний підхід є однаковим, – це розрахунок рейтингової системи оцінок держави. Ранжування країн світу за цим показником характеризує інвестиційну привабливість країни і слугує

Інвестування – Гриньова В. М. – 2.4.3. Інвестиційна привабливість регіонів

Інвестиційний проект може бути реалізований у тих регіонах, де для цього є найкращі умови. Важливу роль у процесі обгрунтування стратегії інвестиційної діяльності банків, компаній та фірм відіграє оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості регіонів. Дослідження

Інвестування – Гриньова В. М. – 2.5. Фактори та умови формування інвестиційної привабливості підприємства

Залучення інвестицій в українські підприємства пов’язане з інвестиційною привабливістю об’єкта інвестування. Оцінка інвестиційної привабливості потенційного об’єкта інвестування – це перший крок під час прийняття інвестиційного рішення. Ціль об’єкта інвестування – підвищення інвестиційної привабливості та

Інвестування – Гриньова В. М. – 2.6. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства

Об’єктивна оцінка фінансового стану підприємства може проводитися за розробленими методиками експрес-аналізу або поглибленого аналізу, які базуються на використанні абсолютних і відносних показників. Такі методики дають змогу виявляти проблемні напрямки діяльності підприємства і досліджувати причини,

Інвестування – Гриньова В. М. – Розділ 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

3.1. Рішення про інвестування у фінансові активи на основі розрахунку ризику і дохідності 3.1.1. Критерії оцінки ризику і дохідності окремих фінансових активів Основою для прийняття інвестиційних рішень є співвідношення ризику і доходу. Оцінка ризикованості

Інвестування – Гриньова В. М. – 3.1. Рішення про інвестування у фінансові активи на основі розрахунку ризику і дохідності

3.1. Рішення про інвестування у фінансові активи на основі розрахунку ризику і дохідності 3.1.1. Критерії оцінки ризику і дохідності окремих фінансових активів Основою для прийняття інвестиційних рішень є співвідношення ризику і доходу. Оцінка ризикованості

Інвестування – Гриньова В. М. – 3.1.1. Критерії оцінки ризику і дохідності окремих фінансових активів

3.1. Рішення про інвестування у фінансові активи на основі розрахунку ризику і дохідності 3.1.1. Критерії оцінки ризику і дохідності окремих фінансових активів Основою для прийняття інвестиційних рішень є співвідношення ризику і доходу. Оцінка ризикованості

Інвестування – Гриньова В. М. – 3.1.2. Ризик портфеля інвестицій

Дотепер ризик і доходи розглядалися окремо за кожним активом. Однак компанії мають на своїх балансах різні активи й пасиви, а інвестори відповідно мають різні цінні папери у своїх портфелях. Очевидно, що гроші вкладені з

Інвестування – Гриньова В. М. – 3.1.3. Оцінка дохідності окремих видів фінансових активів

Видами доходу за будь-яким фінансовим активом є дохід від володіння та дохід від перепродажу фінансового активу на вторинному ринку. Дохід від володіння борговим зобов’язанням з плаваючою ставкою корегується ринком незалежно від того, існують чи

Інвестування – Гриньова В. М. – 3.2. Фінансовий ринок та його розвиток в Україні

Дослідження фінансових інвестицій як елементу ринкових відносин вимагає більш точного визначення і категорії “фінансовий ринок”. П. Ю. Бороздін ототожнює фінансовий ринок з ринком капіталів, Б. І. Альохін та В. М. Родіонова визначають його як

Інвестування – Гриньова В. М. – 3.3. Класифікація та характеристика інвестиційних якостей основних цінних паперів

Відповідно до Закону України “Про цінні папери і фондову біржу”*10 цінний папір визначається як грошовий документ, Що засвідчує право володіння чи відносини позики між особою, яка його випустила (емітентом), і його власником (інвестором) та

Інвестування – Гриньова В. М. – 3.4. Управління портфелем цінних паперів

Під портфелем цінних паперів мають на увазі його упорядковану сукупність, яка відповідає прийнятному для інвестора рівню дохідності, ризику та ліквідності. Перш ніж сформувати портфель, інвестору необхідно: вивчити перелік цінних паперів, що обертаються на фондовому

Інвестування – Гриньова В. М. – Розділ 4. ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА

4.1. Інвестиції на макро – та мікрорівнях Інвестиції – відносно новий для вітчизняної економіки термін. У рамках централізованої планової системи використовувалось тільки одне поняття – капітальне вкладення, яке позначало всі витрати на відтворювання основних

Інвестування – Гриньова В. М. – 4.1. Інвестиції на макро – та мікрорівнях

4.1. Інвестиції на макро – та мікрорівнях Інвестиції – відносно новий для вітчизняної економіки термін. У рамках централізованої планової системи використовувалось тільки одне поняття – капітальне вкладення, яке позначало всі витрати на відтворювання основних

Інвестування – Гриньова В. М. – 4.2. Реальні інвестиції та особливості управління ними

Основою інвестиційної діяльності підприємства є реальне інвестування. У сучасних умовах на більшості підприємств реальне інвестування – єдиний напрямок їх інвестиційної діяльності, що зумовлено не тільки нерозвиненістю фондового ринку України, а й низкою переваг, які

Інвестування – Гриньова В. М. – 4.3. Оцінка доцільності реконструкції цеху

Кожен реальний інвестиційний проект має свої особливості щодо його здійснення та впливу на техніко-економічні показники виробництва та підприємства в цілому. Пропонуємо провести оцінку ефективності реконструкції цеху з виробництва такого мінерального добрива, як карбамід. Для

Інвестування – Гриньова В. М. – Розділ 5. ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙ

5.1. Інвестиції та інновації Інвестування насамперед здійснюється за рахунок науково-технічного прогресу, що дає змогу здешевити основний капітал і зменшити його витрати на одиницю продукції. Модель К. Маркса теорії інвестиційного процесу включає категорію інноваційної діяльності,

Інвестування – Гриньова В. М. – 5.1. Інвестиції та інновації

5.1. Інвестиції та інновації Інвестування насамперед здійснюється за рахунок науково-технічного прогресу, що дає змогу здешевити основний капітал і зменшити його витрати на одиницю продукції. Модель К. Маркса теорії інвестиційного процесу включає категорію інноваційної діяльності,

Інвестування – Гриньова В. М. – 5.2. Сучасний стан інноваційних процесів в Україні

Проблема активізації інноваційної діяльності досить актуальна для України. Практична реалізація стратегії інноваційного розвитку економіки потребує насамперед підвищення інноваційної активності на всіх рівнях: держава – галузь – регіон – підприємство. У підприємств, як свідчить практика,

Інвестування – Гриньова В. М. – 5.3. Підтримка розвитку інноваційної діяльності

Держава повинна створювати всі умови щодо стимулювання інноваційної діяльності на всіх рівнях. Стимулювання інноваційної діяльності приватних фірм може здійснюватися такими шляхами: 1) створення економічних умов, що ефективно впливають на розробку нових видів техніки та

Інвестування – Гриньова В. М. – 5.4. Податкова система та інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств

В умовах зростання конкуренції національні підприємства втрачають ринки збуту продукції через низьку її конкурентоспроможність. Несприятлива ринкова кон’юнктура, значний знос основних фондів, застарілі технології, відсутність джерел інвестування зумовлюють скорочення обсягу виробництва за одночасного зниження рівня

Інвестування – Гриньова В. М. – Розділ 6. ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

6.1. Іноземні інвестиції в Україні Розвиток світового ринку, розширення масштабів міжнародної торгівлі, глобалізація виробництва і комерції, міжнародне економічне співробітництво і кооперація, вільний рух капіталів між країнами, міждержавна господарська інтеграція становлять одну з найважливіших тенденцій

Інвестування – Гриньова В. М. – 6.1. Іноземні інвестиції в Україні

6.1. Іноземні інвестиції в Україні Розвиток світового ринку, розширення масштабів міжнародної торгівлі, глобалізація виробництва і комерції, міжнародне економічне співробітництво і кооперація, вільний рух капіталів між країнами, міждержавна господарська інтеграція становлять одну з найважливіших тенденцій

Інвестування – Гриньова В. М. – 6.2. Інвестиційна безпека України

У ринковій економіці стабільність діяльності підприємства визначається такими основними факторами, як зростаючий обсяг реалізації продукції, стабільна прибутковість, фінансова стійкість. Найактуальнішими для України є проблеми щодо обсягів ресурсів та структури інвестиційної діяльності. Саме завдяки їхньому

Інвестування – Гриньова В. М. – 6.3. Кредитна політика міжнародних фінансових організацій

Міжнародний валютний фонд (МВФ) – міжнародна валютно-фінансова організація, створена для підтримки розвитку міжнародної торгівлі та валютного співробітництва шляхом встановлення норм регулювання валютних курсів і контролю за їх дотриманням, багатосторонньої системи платежів та усунення валютних

Інвестування – Гриньова В. М. – Розділ 7. ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ

7.1. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів Оцінка ефективності реальних інвестицій – відповідальний етап у процесі прийняття рішень. Від того, наскільки неупереджено та різносторонньо проведена ця оцінка, залежать строки повернення вкладеного капіталу, варіанти альтернативного його

Інвестування – Гриньова В. М. – 7.1. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів

7.1. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів Оцінка ефективності реальних інвестицій – відповідальний етап у процесі прийняття рішень. Від того, наскільки неупереджено та різносторонньо проведена ця оцінка, залежать строки повернення вкладеного капіталу, варіанти альтернативного його

Інвестування – Гриньова В. М. – 7.1.1. Вартість грошових потоків та інфляція

Інфляція впливає на вартість грошових потоків, “з’їдаючи” їх купівельну спроможність. Ринкові процентні ставки містять “інфляційні чекання”, тобто інвестори бажають отримати компенсацію за зменшення через інфляцію купівельної спроможності майбутніх грошових потоків і тому вимагають відповідного

Інвестування – Гриньова В. М. – 7.2. Методи оцінки інвестиційних проектів

Сучасній економічній теорії та практиці відомо чимало методів оцінки інвестиційних проектів, які умовно можна поділити на дві групи: статичні та динамічні. Статичні методи важливі для малих і середніх підприємств, бо стосуються інвестиційних проектів, що

Інвестування – Гриньова В. М. – 7.2.1. Оцінка чутливості інвестиційного проекту

Сучасній економічній теорії та практиці відомо чимало методів оцінки інвестиційних проектів, які умовно можна поділити на дві групи: статичні та динамічні. Статичні методи важливі для малих і середніх підприємств, бо стосуються інвестиційних проектів, що

Інвестування – Гриньова В. М. – 7.3. Показники ефективності інвестиційного проекту за моделлю простих та складних процентів

Традиційна вітчизняна методика оцінки ефективності капіталовкладень у сучасних умовах не може бути визнана універсальною, оскільки сфера її застосування обмежується заходами локального характеру, більшість з яких не пов’язана з придбанням основних фондів і характеризується швидкою

Інвестування – Гриньова В. М. – Розділ 8. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

8.1. Види інвестиційних проектів та вимоги до їх розробки Процес реального інвестування здійснюється на основі інвестиційного проекту, а інвестиційна діяльність – на основі збігу інвестиційного попиту та пропозиції. Суб’єкти інвестиційної діяльності реалізують інвестиційний попит

Інвестування – Гриньова В. М. – 8.1. Види інвестиційних проектів та вимоги до їх розробки

8.1. Види інвестиційних проектів та вимоги до їх розробки Процес реального інвестування здійснюється на основі інвестиційного проекту, а інвестиційна діяльність – на основі збігу інвестиційного попиту та пропозиції. Суб’єкти інвестиційної діяльності реалізують інвестиційний попит

Інвестування – Гриньова В. М. – 8.2. Бізнес-планування інвестиційного проекту

Бізнес-план є одним з основних документів, що визначає стратегію функціонування підприємства. Разом з тим він базується на загальній концепції розвитку підприємства, більш докладно розробляє економічний та фінансовий аспекти стратегії, дає техніко-економічне обгрунтування конкретним заходам.

Інвестування – Гриньова В. М. – 8.2.1. Зміст розділів бізнес-плану інвестиційного проекту

Бізнес-план є одним з основних документів, що визначає стратегію функціонування підприємства. Разом з тим він базується на загальній концепції розвитку підприємства, більш докладно розробляє економічний та фінансовий аспекти стратегії, дає техніко-економічне обгрунтування конкретним заходам.