Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – ПЕРЕДМОВА

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України як однієї із найбільших держав Європи пов’язане із вирішенням таких важливих питань, як розбудова сучасної соціально-орієнтованої економіки, відродження вітчизняного виробництва, відновлення соціальної захищеності населення. У практичному вирішенні цих найгостріших

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Частина І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 1.1. Предмет інституціональної економіки Економічна діяльність людей має суспільний характер. її здійснюють не в ізольованому просторі, а в певному суспільному середовищі шляхом індивідуальних і колективних дій.

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 1.1. Предмет інституціональної економіки Економічна діяльність людей має суспільний характер. її здійснюють не в ізольованому просторі, а в певному суспільному середовищі шляхом індивідуальних і колективних дій.

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 1.1. Предмет інституціональної економіки

Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 1.1. Предмет інституціональної економіки Економічна діяльність людей має суспільний характер. її здійснюють не в ізольованому просторі, а в певному суспільному середовищі шляхом індивідуальних і колективних дій.

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 1.2. Методологія інституціональної економіки

У процесі багатовікової еволюції цивілізації відбувається формування та розвиток нових інститутів, які відображають органічну єдність економічного, правового, соціального і політичного в суспільно-економічному житті суспільства. Представники інституціоналізму звертають особливу увагу на потребу вивчення цієї єдності,

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 1.3. Економічні функції інститутів

У попередніх підрозділах ми розглядали основні підходи до сутності поняття інституту. Найбільш узагальнене із сучасних визначень інституту розкриває його зміст за допомогою відповідної сукупності правил. У неокласичній економічній теорії, що є складовою сучасної економічної

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 1.4. Неоінституціональна економіка: наука і мистецтво

У системі сучасного економічного знання поєднання економічної теорії та практики все більше усвідомлюють як проблему. Відповідно в методології економічної науки більше уваги почали приділяти дослідженню питань взаємовідносин теорії та практики економічних рішень і дій.

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Розділ 2 ФОРМУВАННЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

2.1. Місце і роль сучасної інституціональної теорії у розвитку економічної науки За останнє десятиліття у світовій та вітчизняній економічних науках значно збільшився інтерес дослідників до інституціональної теорії, а особливо до її неоінституціонального напряму. Представники

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 2.1. Місце і роль сучасної інституціональної теорії у розвитку економічної науки

2.1. Місце і роль сучасної інституціональної теорії у розвитку економічної науки За останнє десятиліття у світовій та вітчизняній економічних науках значно збільшився інтерес дослідників до інституціональної теорії, а особливо до її неоінституціонального напряму. Представники

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 2.2. Структура інституціональної теорії

У сучасній економічній літературі немає єдиної класифікації інституціональних теорій. Це пояснюється збереженням у значній частині видань дуалізму “старого” (традиційного) інституціоналізму і неоінституціональних теорій. Проте не можна не зважати на певні спільні ознаки двох підсистем

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 2.3. Порівняльна характеристика традиційного та нового інституціоналізму

Загальновизнано, що традиційний (“старий”) інституціоналізм формувався наприкінці XIX – на початку XX ст. насамперед у США, а неоінституціоналізм – у 1960-1970 рр. Його основоположником був видатний американський учений, лауреат Нобелівської премії з економіки (1991)

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Основні передумови неоінституціоналізму

Неоінституціоналізм за своєю основою значно ближчий до неокласики, ніж до традиційного інституціоналізму. Загальним для усіх неоінституціоналістів є: 1) визнання того, що соціальні інститути мають значення; 2) їх можна аналізувати за допомогою стандартних способів мікроекономіки.

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 2.4. Неоднозначність сучасних інституціональних оцінок різних шкіл економічної теорії

Характерними ознаками розвитку економічної науки першої половини XX ст. є : плюралізм її структури, множинність теорій, шкіл і напрямів, боротьба між ними. Сфера цієї боротьби – різні рівні та складові економічної теорії (мікро-, мезо-,

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Етапи розвитку інституціоналізму

У розвиткові й еволюції інституціоналізму як впливового напряму сучасної економічної теорії відбулося три етапи. Для кожного з них характерна своя специфіка, і завершувалися вони появою нових науково-дослідних програм. На кожному з цих етапів виявлявся

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 2.5. Інституціоналізм в Україні

З’ясування питань, пов’язаних із предметом і методологією інституціоналізму, етапами його становлення і розвитку, структурою, визначенням місця і ролі в сучасній економічній науці тощо, важливо завершити розкриттям сучасного стану і перспектив розвитку інституціональної економічної теорії

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Розділ 3 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

3.1. Ринки як інституціональна угода Дослідження ринку та його стану – одна із провідних тем економічної науки. В економічній літературі, включаючи навчальну, є численні визначення ринку. Існує багато математичних моделей ринкових феноменів і обширна

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 3.1. Ринки як інституціональна угода

3.1. Ринки як інституціональна угода Дослідження ринку та його стану – одна із провідних тем економічної науки. В економічній літературі, включаючи навчальну, є численні визначення ринку. Існує багато математичних моделей ринкових феноменів і обширна

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Визначення ринку

3.1. Ринки як інституціональна угода Дослідження ринку та його стану – одна із провідних тем економічної науки. В економічній літературі, включаючи навчальну, є численні визначення ринку. Існує багато математичних моделей ринкових феноменів і обширна

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Типи ринкових інститутів

Доказом формування змісту та меж інститутів ринку є аукціон. Для досягнення угоди про ціну під час аукціонного торгу передбачені специфічні методи, звичаї або рутина. Наприклад, англійський і голландський аукціони (табл. 3.1). Така рутина надає

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Ринки й обмін

Щоб зрозуміти категорії ринку в інституціональному значенні, важливо з’ясувати: чи може товарний обмін відбуватися без участі будь-якого ринку? Ринок охоплює загальний механізм встановлення і обнародування цін та сприяння продажу товарів і послуг. Але в

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Чому взагалі функціонують ринки?

Щоб зрозуміти категорії ринку в інституціональному значенні, важливо з’ясувати: чи може товарний обмін відбуватися без участі будь-якого ринку? Ринок охоплює загальний механізм встановлення і обнародування цін та сприяння продажу товарів і послуг. Але в

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 3.2. Інституціональний зміст інфраструктури ринку

Зміст і сутність ринкової економіки зумовлюють структуру ринку. Тому цілком логічно і закономірно, що від їх трактування залежить розуміння питань, пов’язаних з інфраструктурою ринку. Визначення ринкової економіки як саморегульованої системи призводить до характеристики інфраструктури

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 3.3. Типологія ринків та їх функції

Для соціально-економічного розвитку характерні такі основні типи ринку: нерозвинений, вільний, регульований та деформований. Нерозвинений ринок – це ринкове господарство, для якого властиві випадкові ринкові відносини, найчастіше, вони мають товарний (бартерний) характер. Проте навіть і

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Переваги і недоліки вільного ринку

Для соціально-економічного розвитку характерні такі основні типи ринку: нерозвинений, вільний, регульований та деформований. Нерозвинений ринок – це ринкове господарство, для якого властиві випадкові ринкові відносини, найчастіше, вони мають товарний (бартерний) характер. Проте навіть і

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Частина ІІ. ТЕОРІЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ – ВИЗНАЧНЕ НАДБАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Розділ 4 ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА – ГЛОБАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА 4.1. Формування і розвиток теорії інформаційного постіндустріального суспільства Термін “постіндустріальне суспільство” виник на початку XX ст., але не давав визначення нового етапу суспільно-економічного розвитку.

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Розділ 4 ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА – ГЛОБАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА

Розділ 4 ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА – ГЛОБАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА 4.1. Формування і розвиток теорії інформаційного постіндустріального суспільства Термін “постіндустріальне суспільство” виник на початку XX ст., але не давав визначення нового етапу суспільно-економічного розвитку.

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 4.1. Формування і розвиток теорії інформаційного постіндустріального суспільства

Розділ 4 ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА – ГЛОБАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА 4.1. Формування і розвиток теорії інформаційного постіндустріального суспільства Термін “постіндустріальне суспільство” виник на початку XX ст., але не давав визначення нового етапу суспільно-економічного розвитку.

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 4.2. Методологічні принципи та суттєві властивості теорії інформаційного постіндустріального суспільства

Поняття “теорія постіндустріального суспільства” вживається у вузькому розумінні, коли безпосередньо йдеться про третій етап чи “третю хвилю” людської цивілізації, тобто про власне постіндустріальне суспільство. У широкому значенні ця теорія вивчає всі стадії цивілізаційного процесу,

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Розділ 5 НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК: СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ

5.1. Взаємозв’язок науково-технологічного розвитку з інституціональними змінами суспільства Класична політична економія і марксизм наголошували на тому, що предметом економічної теорії є виробничі відносини, тобто відносини між людьми в процесі виробництва, обміну, розподілу, споживання. Проте

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 5.1. Взаємозв’язок науково-технологічного розвитку з інституціональними змінами суспільства

5.1. Взаємозв’язок науково-технологічного розвитку з інституціональними змінами суспільства Класична політична економія і марксизм наголошували на тому, що предметом економічної теорії є виробничі відносини, тобто відносини між людьми в процесі виробництва, обміну, розподілу, споживання. Проте

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 5.2. Інформація та знання як новий фактор виробництва і формування ефективного інституціонального середовища

Фактор виробництва визначає найголовнішу ознаку економіки і суспільства. Коли поряд із працею та землею з’явився новий фактор виробництва – капітал, то економіка і суспільство стали капіталістичними. Інформація та знання як новий визначальний чинник виробництва

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 5.3. Технологічні уклади: сутність та особливості розвитку

Розвиток досліджень у галузі економічної теорії технологічних змін призвів до того, що раніше загальний, невизначений, навіть аморфний науково-технічний прогрес почав набувати чітких контурів на основі його структуризації. З цього процесу виокремили технологію як відносно

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 5.4. Технологічний спосіб виробництва: сутність і роль в суспільно-економічному розвитку

Одним із ключових понять, що виражає сутнісні процеси у техніко-еко-номічному розвитку, є технологічний спосіб виробництва. Це техніко-технологічний комплекс, який становить основу економічного розвитку протягом певного і довготривалого історичного періоду суспільно-економічного прогресу. Формування поняття відбувалося

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Розділ 6 ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І МОТИВАЦІЯ

6.1. Інституціональні умови формування моделі економічної та соціальної людини Проблема людини в соціально-економічному розвитку суспільства завжди посідала важливе місце в економічній теорії. Проте людина, як і суспільство, його економічні та соціальні відносини, змінюється, розвивається,

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 6.1. Інституціональні умови формування моделі економічної та соціальної людини

6.1. Інституціональні умови формування моделі економічної та соціальної людини Проблема людини в соціально-економічному розвитку суспільства завжди посідала важливе місце в економічній теорії. Проте людина, як і суспільство, його економічні та соціальні відносини, змінюється, розвивається,

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 6.2. Еволюція явища та категорії “людський капітал”

Для світової економіки XXI ст. характерним є перехід до якісно нового етапу розвитку продуктивних сил – від індустріальної стадії, де переважали велике механізоване машинне виробництво, галузі матеріального виробництва, до постіндустріального етапу, на якому розвиваються

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 6.3. Типологія раціональності та дотримання своїх інтересів

Збільшення ролі та значення людського капіталу – важлива складова закономірного процесу переходу від людини економічної до людини творчої, від індустріального суспільства до сучасного інформаційного (постіндустріального). У новій моделі суспільного розвитку важливого значення у діяльності

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 6.4. Сучасний інституціоналізм про поведінкові передумови

У своїх теоретичних дослідженнях сучасні інституціоналісти порушили питання можливості абстрагування від системи переваг, що формуються всередині людини. Це система цінностей, цільових настанов, стереотипів поведінки, звичок індивідів, психологічного і релігійного типів, які безпосередньо свідчать про

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 6.5. Людське вимірювання фірми

У сучасній економічній науці набуває поширення ресурсно-орієнтований підхід у теорії фірми, важливим компонентом якого є “людське вимірювання”. Його основи започатковані у праці Е. Пенроуз “Теорія зростання фірми” (1959). Подальший розвиток теоретичної ідеї у напрямі

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Розділ 7 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Власність є однією з основних умов життя суспільства. Міра розвитку відносин власності визначає становище людини у суспільстві, умови її саморозвитку, соціально-економічний потенціал держав, їх місце у світовій економіці. Відносини власності не сталі. Вони якнайтісніше

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 7.1. Сутність інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність – категорія історична. Вона виникла із формуванням знань людини, її духовного розвитку. Важливим аспектом на цьому шляху є досягнення людством такого рівня продуктивності праці, коли поряд із необхідним продуктом почали виробляти додатковий,

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 7.2. Структура інтелектуальної власності

Категорія “інтелектуальна власність” досить складна і різноманітна. Тому замість розрізнення і характеристики її складових і нині часто все зводиться фактично до переліку об’єктів інтелектуальної власності. Автори наукової праці “Теорія власності” вважають, що інтелектуальна власність

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 7.3. Проблеми охорони інтелектуальної власності

І світовий досвід, і досвід колишнього Союзу свідчать, що система інтелектуальної власності, особливо винахідництва, її існування, розвиток та ефективність значною мірою залежать від держави, її законодавчого регулювання і виконавчого управління. У таких країнах, як

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 7.4. Створення інститутів захисту інтелектуальної власності

Система захисту прав інтелектуальної власності – дуже складна структура. Вона охоплює як загальне, так і спеціальне, як внутрішнє, так і міжнародне законодавства. До першої групи належать Цивільний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс, Кримінальний кодекс,

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 7.5. Становлення і розвиток ринку об’єктів інтелектуальної власності

На сучасному етапі інтелектуальна праця набуває все більшого значення і в процесі виробництва, і в процесі обміну. Поступово вона перетворюється на самостійну складову ринкової структури, що створює і визначає попит та пропозицію інтелектуального продукту.

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 7.6. Визначення вартості (ціни) інтелектуального продукту

Практика господарювання все більше потребує врахування вартості інтелектуального продукту в економічній діяльності. Такі складові інтелектуальної власності, як винаходи, знаки для товарів і послуг (товарні марки), можна повністю або частково передавати іншим особам за відповідну

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – Розділ 8 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

Серед нових явищ і категорій, що з’явилися в умовах становлення та діяльності постіндустріального суспільства, чільне місце посідає інтелектуальний капітал. Подібно до інтелектуальної власності інтелектуальний капітал та категорія, що його відображає, не виникли несподівано, адже

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 8.1. Сутність та особливості інтелектуального капіталу

Капітал – категорія складна й багатогранна. Історично капітал виступає насамперед як гроші, що самозростають. Таке тлумачення сутності капіталу логічне для меркантилістів, оскільки вони обмежувалися сферою обігу, і тому поняття “капітал” визначали як гроші. Однак

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 8.2. Інтелектуальний капітал і зміни в соціально та організаційно-економічній структурах виробництва

Перехід до постіндустріального етапу розвитку як вищого ступеня цивілізаційного прогресу розв’язав суперечність між новим, прогресивним, властивим вищій стадії, і тим старим, що характерне для індустріальної епохи. Це стосується соціально-економічних відносин, організаційно-економічної структури виробництва та

Інституціонально-інформаційна економіка – Чухно А. А. – 8.3. Визначення вартості (ціни) інтелектуального капіталу

Проблема визначення реальної вартості підприємства чи компанії є надзвичайно актуальною. Вона поширена як у західних країнах, так і в Україні. У процесі приватизації випробували різні методи ціноутворення: за балансовою та залишковою вартостями тощо. Виявилося,