Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – ПЕРЕДМОВА

Тенденції та явища, що сьогодні багато в чому визначають стан української економіки – структурні і галузеві проблеми виробництва, його велику ресурсну залежність, ситуаційність економічного зростання, необхідність диверсифікованості, погрозу спаду у зв’язку з нестабільністю паливно-енергетичного

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Розділ 1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційної діяльності

1.1. Інновації та економічне зростання Проблема інноваційного розвитку – предмет пильної уваги економістів ще з часів промислової революції (XVI-XVII ст.). Складність цього питання викликала до життя різні концепції, кожна з яких акцентує увагу на

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 1.1. Інновації та економічне зростання

1.1. Інновації та економічне зростання Проблема інноваційного розвитку – предмет пильної уваги економістів ще з часів промислової революції (XVI-XVII ст.). Складність цього питання викликала до життя різні концепції, кожна з яких акцентує увагу на

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 1.2. Поняття та класифікація інновацій

Термін “інновація” вперше ввів у науковий обіг австрійський учений Йозеф Шумпетер 1912 р. у праці “Теорія економічного розвитку” [77]. Він визначав інновації як нову науково-організаційну комбінацію використання виробничих факторів, яка мотивована підприємницьким духом. Шумпетеру

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 1.3. Становлення та сучасні тенденції розвитку інноваційних теорій

Формування теорій інноваційного розвитку розпочалося у другій половині XIX – першій половині XX ст., хоча ще у XVIII ст. шотландець Адам Сміт (1723-1790) у праці “Дослідження про природу і причини багатства народів” вказував на

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 1.4. Сутність, об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності. Етапи інноваційного процесу

Вирішення економічних, соціальних, управлінських і особистих проблем у сучасному суспільстві передбачає специфічний, новаторський, стиль господарювання, в основі якого – орієнтація на нововведення, систематична і цілеспрямована інноваційна діяльність. Згідно з Законом України “Про інноваційну діяльність”

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 1.5. Джерела та методи генерування нових ідей (новацій)

Генераторами інноваційних ідей є новатори. До цієї категорії належать винахідники, раціоналізатори, люди, які мають здібності, природний хист, обдарованість до певного виду діяльності, що розвивається під впливом певних умов і бажання виразити власне бачення через

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Зміна підходу до завдання

Інверсія – перебуває у свідомій відмові від попередніх уявлень про об’єкт, що розробляється, з тим, щоб розглянути його з нової, діаметрально протилежної точки зору. Основні принципи методу інверсії: 1) дія, яка диктується завданням, змінюється

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Зміна структури об’єкта

Інверсія – перебуває у свідомій відмові від попередніх уявлень про об’єкт, що розробляється, з тим, щоб розглянути його з нової, діаметрально протилежної точки зору. Основні принципи методу інверсії: 1) дія, яка диктується завданням, змінюється

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Зміна форми об’єкта розробки

Інверсія – перебуває у свідомій відмові від попередніх уявлень про об’єкт, що розробляється, з тим, щоб розглянути його з нової, діаметрально протилежної точки зору. Основні принципи методу інверсії: 1) дія, яка диктується завданням, змінюється

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Зміна характеру руху об’єкта чи процесу

Інверсія – перебуває у свідомій відмові від попередніх уявлень про об’єкт, що розробляється, з тим, щоб розглянути його з нової, діаметрально протилежної точки зору. Основні принципи методу інверсії: 1) дія, яка диктується завданням, змінюється

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Розділ 2. Державне регулювання інноваційного розвитку

2.1. Рівні модернізації в системі світової економіки та сучасні моделі інноваційного розвитку Сьогодні спеціалісти оцінюють існуючий рівень науково-технологічної та інноваційної діяльності в Україні, як такий, що загрожує залишити Україну осторонь від глобальних процесів постіндустріального

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 2.1. Рівні модернізації в системі світової економіки та сучасні моделі інноваційного розвитку

2.1. Рівні модернізації в системі світової економіки та сучасні моделі інноваційного розвитку Сьогодні спеціалісти оцінюють існуючий рівень науково-технологічної та інноваційної діяльності в Україні, як такий, що загрожує залишити Україну осторонь від глобальних процесів постіндустріального

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 2.2. Сутність і напрями державної інноваційної політики

Головним суб’єктом інноваційного розвитку національної економіки в цілому та суб’єктів її господарювання зокрема є держава, яка і визначає вибір певної моделі інноваційного розвитку. Держава створює умови для підвищення науково-технологічного потенціалу країни, визначає пріоритети у

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 2.3. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в Україні

Інституційне забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності – сукупність державних і недержавних інституцій, які забезпечують наявність правових, організаційних і економічних умов, необхідних для провадження і розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності. І. Правова основа інституційного забезпечення

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 2.4. Методи і засоби впливу держави на інноваційні процеси

Методи державного регулювання інноваційної діяльності – прямі та опосередковані (непрямі) способи впливу органів державного управління на поведінку суб’єктів інноваційної діяльності з метою підвищення їх інтересу до створення, освоєння і поширення інновацій та реалізації на

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 2.5. Досвід державного регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в країнах з розвиненою ринковою економікою

У країнах з розвиненою ринковою економікою існує великий арсенал методів і відповідних державних інститутів, за допомогою яких здійснюється дієве макроекономічне регулювання інвестицій у розвиток національної економіки. Податки і державна підтримка підприємництва; планування державного бюджету

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 2.6. Вплив глобалізації на інноваційні процеси в економіці України

Ефекти глобалізації достатньо виразно виявляються і в Україні. Основні імпульси економічного зростання в такому господарському центрі, як Київ з 70 % українського капіталообігу виходять сьогодні зі сфери послуг, з інноваційних консалтингових підприємств і підприємств

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Розділ 3. Система управління інноваційним розвитком підприємства

3.1. Інновації як умова стабільності і розвитку підприємства Управління підприємством як вид діяльності носить подвійний характер. З одного боку, ця діяльність означає регулярне виконання раніше визначених певних управлінських дій і операцій (планування, організація, облік,

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 3.1. Інновації як умова стабільності і розвитку підприємства

3.1. Інновації як умова стабільності і розвитку підприємства Управління підприємством як вид діяльності носить подвійний характер. З одного боку, ця діяльність означає регулярне виконання раніше визначених певних управлінських дій і операцій (планування, організація, облік,

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 3.2. Інноваційна функція підприємства

У теорії систем прийнято виділяти два найважливіші структуроутворюючі поняття, а саме, “функція” і “склад” (дії), які відображають зміст функції. У рамках цих понять система має дві структури – функціональну і наочну. Дослідження функціональної структури

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 3.3. Сутність, основні поняття та функції інноваційного менеджменту

Тривалий час об’єктом управління був стабільний виробничий процес, незмінна виробничо-технічна база, відносно стійка номенклатура продукції з високим рівнем стандартизації. Інноваційний процес мав короткостроковий локальний характер і реалізувався завдяки знанням спеціалістів і керівників із залученням

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Формування інноваційних цілей

Процес формування інноваційних цілей є однією з найважливіших процедур інноваційного менеджменту і складовою всіх планових розрахунків в інноваційній сфері. Інноваційні цілі пов’язані з місією фірми, стратегіями, життєвим циклом інновацій та організації в цілому та

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Організація як функція інноваційного менеджменту

Сутність цієї функції в інноваційному менеджменті полягає в забезпеченні виконання планових завдань і об’єднання людей, які спільно реалізують інноваційні плани, програми, проекти на основі відповідних правил і процедур: формуванні органів управління, відповідної організаційної структури

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Функція координації

Сутність цієї функції в інноваційному менеджменті полягає в забезпеченні виконання планових завдань і об’єднання людей, які спільно реалізують інноваційні плани, програми, проекти на основі відповідних правил і процедур: формуванні органів управління, відповідної організаційної структури

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Функція мотивації та стимулювання

Сутність цієї функції в інноваційному менеджменті полягає в забезпеченні виконання планових завдань і об’єднання людей, які спільно реалізують інноваційні плани, програми, проекти на основі відповідних правил і процедур: формуванні органів управління, відповідної організаційної структури

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 3.4. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємства

Активізація інноваційної діяльності на всіх рівнях економіки повинна супроводжуватися реформуванням, певною адаптацією існуючих організаційно-економічних механізмів і формуванням на їхній основі механізмів, що безпосередньо пов’язані з підвищенням ефективності інноваційного розвитку. Необхідність переведення промисловості на інноваційний

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Система прогнозування і планування розвитку

В умовах ринкової економіки, як відомо, основою системи виробничого і фінансового планування є аналіз кон’юнктури ринку і прогнозування можливих напрямів її зміни, у тому числі під дією факторів НТП, з метою виявлення перспективних напрямів

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Система мотивації та стимулювання

В умовах ринкової економіки, як відомо, основою системи виробничого і фінансового планування є аналіз кон’юнктури ринку і прогнозування можливих напрямів її зміни, у тому числі під дією факторів НТП, з метою виявлення перспективних напрямів

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Розділ 4. Фактори успішності нововведень

4.1. Сприйнятливість організації до нововведень Нововведення неминучі і мають бути вчасно сприйняті організацією. Керівники корпорацій виходять з того, що нововведення пов’язані з ризиком, але відмова від них – ще більш ризикова. Визначенню факторів успішності

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 4.1. Сприйнятливість організації до нововведень

4.1. Сприйнятливість організації до нововведень Нововведення неминучі і мають бути вчасно сприйняті організацією. Керівники корпорацій виходять з того, що нововведення пов’язані з ризиком, але відмова від них – ще більш ризикова. Визначенню факторів успішності

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 4.2. Техніко-організаційний рівень виробництва

На підприємствах, в яких основна частка інновацій припадає на продуктові інновації, особливу увагу у ході визначення рівня сприйнятливості нововведень приділяється оцінці техніко-організаційного рівня підготовки і розвитку виробництва. Техніко-організаційний рівень Розглядається як комплекс факторів, що

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 4.3. Інноваційний потенціал підприємства як основа і результат інноваційного розвитку підприємства

Оцінку інноваційної активності підприємства з метою використання ресурсів та резервів реалізації стратегії технологічного розвитку проводять на основі сукупності показників, що характеризують можливості підприємства в освоєнні певних видів інновацій. Серед різних дослідників питань інноваційного розвитку

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 4.4. Інноваційна інфраструктура

Організаційну, правову та економічну підтримку інноваційної діяльності підприємства на різних рівнях і в різних формах забезпечує інноваційна інфраструктура. Під Інноваційною інфраструктурою Розуміють сукупність взаємозв’язаних і взаємодіючих організацій, установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності,

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 4.5. Мотиваційний механізм активізації інноваційних процесів

У зв’язку з тим, що інноваційний процес загалом торкається широкого кола економічних суб’єктів, мотивація інноваційних процесів – це різноманітна діяльність, яка охоплює мотивацію: O підприємництва; O розвитку виробництва; O споживання нової продукції; O творчої

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 4.6. Причини і методи подолання опору організаційним змінам

Безконфліктне впровадження змін в умовах співпраці всього колективу є швидше виключенням, ніж правилом. По-різному оцінюються зміни з боку керівництва підприємства (для нього це нові шанси) і з боку його співробітників (для них зміни становлять

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Розділ 5. Планування інноваційної діяльності

5.1. Інноваційна політика підприємства Як вже зазначалося раніше Планування Як функція інноваційного менеджменту полягає в обгрунтуванні основних напрямів і пропорцій інноваційної діяльності відповідно до прийнятих прогнозів і цілей розвитку, можливостей ресурсного забезпечення, інноваційного потенціалу

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 5.1. Інноваційна політика підприємства

5.1. Інноваційна політика підприємства Як вже зазначалося раніше Планування Як функція інноваційного менеджменту полягає в обгрунтуванні основних напрямів і пропорцій інноваційної діяльності відповідно до прийнятих прогнозів і цілей розвитку, можливостей ресурсного забезпечення, інноваційного потенціалу

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 5.2. Стратегічне планування інноваційного розвитку

Найважливішою складовою внутрішньогосподарського механізму інноваційних підприємств повинна бути організація внутрішньогосподарської системи планування. Для цієї мети необхідно перейти до стратегічного планування, вихідним моментом якого є виявлення перспективних потреб. У главу стратегічного планування ставиться аналіз як

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – І. Наступальні (агресивні) стратегії

За формою реалізації наступальні (агресивні) стратегії поділяються на два типи: активна (стратегія лідерства) і помірна (прямування за лідером). Активна наступальна стратегія (стратегія лідерства) – означає поставлення за мету стати першим, провідним підприємством у певній

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – II. Оборонні стратегії

Оборонні стратегії Орієнтовані на збереження стабільних позицій організації на ринку. До них належать стратегії імітації, захисту, оперативного реагування, очікування. Стратегія імітації Грунтується на використанні відомих технологій та їх розвитку згідно з вимогами специфічного ринку.

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 5.3. Планування і реалізація інноваційних проектів

У сучасній практиці планування інновацій значного поширення набули комплексні науково-технічні програми і проекти. Поняття “інноваційний проект” вживається у двох значеннях: O як діяльність, що передбачає здійснення комплексу будь-яких дій, які забезпечують досягнення мети; O

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 5.4. Використання методу програмно-цільового управління в інноваційному менеджменті

Для ефективності контролю за виконанням інноваційних проектів необхідно, щоб у процесі складання планів використовувалися різні інструменти, які допомагають менеджерам контролювати строки виконання робіт та їх результати. Так, з метою підвищення ефективності планування інноваційної діяльності

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Розділ 6. Організаційне забезпечення інноваційних процесів

6.1. Організаційні основи розробки і впровадження інновацій Ефективність управління інноваційною діяльністю підприємства великою мірою залежить від спроможності системи менеджменту організовувати процес реалізації інноваційних завдань і проектів. Насамперед слід визначити, що під організацією інновацій розуміють:

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 6.1. Організаційні основи розробки і впровадження інновацій

6.1. Організаційні основи розробки і впровадження інновацій Ефективність управління інноваційною діяльністю підприємства великою мірою залежить від спроможності системи менеджменту організовувати процес реалізації інноваційних завдань і проектів. Насамперед слід визначити, що під організацією інновацій розуміють:

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Органічні організаційні структури

Великі інноваційні організації мають зазвичай ієрархічну структуру. Але на сьогоднішній день розвиваються і набувають все більшої актуальності для організацій, що здійснюють інноваційну діяльність, нові організаційні структури, що радикально відрізняються від традиційних і справляються на

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Організаційні принципи

Принцип першого керівника. Кожне нововведення (особливо управлінське) вимагає уваги першого керівника підприємства. Якщо спустити розробку (впровадження) масштабної інновації у відділ, то у начальника такого відділу може не вистачити повноважень, внаслідок чого нововведенню загрожує провал.

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Принципи розробки інновацій

Принцип системності. Під системою розуміють організовану сукупність структурних елементів, що виконують певну функцію. Часто в цей термін вкладають простіший сенс: “система – є сукупність елементів і зв’язків між ними”. Відмінність однієї системи від іншої

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – Правила впровадження інновацій

Для зменшення опору реалізації інноваційних проектів в організації впровадження інновацій повинно супроводжуватися впровадженням змін у неформальних нормах, навиках роботи і спілкування працівників підприємства. Треба, щоб люди сприйняли нововведення і почали працювати за новими правилами.

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 6.2. Методологічні підходи до формування організаційної структури управління

Науково обгрунтоване формування організаційних структур управління – актуальне завдання сучасного етапу розвитку так званої трансформаційної економіки. У нових умовах необхідно широко використовувати принципи і методи проектування організації управління на основі системного підходу. Тенденція до