Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 1.2. Поняття та класифікація інновацій

Термін “інновація” вперше ввів у науковий обіг австрійський учений Йозеф Шумпетер 1912 р. у праці “Теорія економічного розвитку” [77]. Він визначав інновації як нову науково-організаційну комбінацію використання виробничих факторів, яка мотивована підприємницьким духом. Шумпетеру належить і перша спроба класифікувати інновації. Так, він виділяв п’ять типів інновацій:

1) виробництво нового продукту або продукту з якісно новими властивостями;

2) впровадження нового засобу виробництва, в основу якого покладено нове наукове відкриття або новий підхід щодо комерційного використання продукції.;

3) застосування нових матеріалів;

4) освоєння нового ринку збуту певною галуззю промисловості країни;

5) впровадження нових організаційних форм.

Американський учений Ф. Ніксон вважає, що інновація – це сукупність технічних, виробничих і комерційних заходів, які зумовлюють появу на ринку нових і покращених промислових процесів та обладнання [61]. На думку відомого американського вченого Б. Твісса, нововведення – процес, у якому винахід або ідея набуває економічного змісту [72]. В словнику “Науково-технічний прогрес” інновація (нововведення) визначається як результат творчої діяльності, націленої на розробку, створення і розповсюдження нових виробів, технологій, впровадження нових організаційних форм і т. д. [60]

У Законі України “Про інноваційну діяльність” дано таке визначення: “інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери” [1].

Сучасна економічна теорія виділяє п’ять основних ознак, за якими проводиться групування інновацій (табл. 1.4).

З поняттям “інновація” тісно пов’язані такі терміни, як “новація”, “винахід” і “відкриття”.

Новація – кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес, якісно відмінний від попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок. Цей термін вживається до всіх новацій як у виробничій, так і науковій, навчальній, соціальній сферах, стосовно будь-яких удосконалень, які забезпечують збільшення витрат або створюють умови для зміни способу життя.

Процес введення новацій на ринок традиційно називають процесом комерціалізації. Комерційний аспект визначає інновацію як економічну необхідність, що перетворює її на джерело доходу. Наявність попиту на інновацію свідчить про її конкурентоспроможність, що є результатом інноваційної діяльності.

Таблиця 1.4

КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ

Ознака для класифікації

Вид інновацій

Зміст інновації

За сферою діяльності підприємства

Інновації на вході в підприємство як систему

Цільові, якісні або кількісні зміни у виборі чи використанні матеріалів, сировини, обладнання, інформації, працівників чи інших видів ресурсів

Інновації на виході з підприємства

Зміни у результатах виробничої діяльності, якими можуть бути вироби, послуги, технології

Інновації структури підприємства

Цільові зміни у виробничих, обслуговуючих і допоміжних процесах

За змістом діяльності інновацій

Технологічні

Спрямовані на створення та освоєння виробництва нової продукції, технологій і матеріалів, на модернізацію обладнання, реконструкцію споруд, реалізацію заходів зі збереження довкілля

Виробничі

Орієнтовані на розширення виробничих потужностей, диверсифікацію виробничої діяльності, зміну структури виробництва

Економічні

Спрямовані на зміну методів і способів планування всіх видів виробничо-господарської діяльності, зниження виробничих витрат, вдосконалення матеріального стимулювання, раціоналізацію системи обліку

Торговельні

Використання нових методів цінової політики, нових форм взаємовідносин з постачальниками і замовниками, надання чи одержання фінансових ресурсів у формі кредитів тощо

Соціальні

Пов’язані з поліпшенням умов і характеру праці, соціального забезпечення, психологічного клімату у колективі тощо

Управлінські

Спрямовані на вдосконалення організаційної структури, стилю і методів прийняття рішень, використання нових засобів обробки інформації та документації, реалізацію канцелярських справ

Закінчення табл. 1.4

Ознака для класифікації

Вид інновацій

Зміст інновації

За інтенсивністю інноваційних змін

Інновації нульового порядку

Цільова зміна, що зберігає й оновлює існуючі функції виробничої системи або її частини, наприклад, нова фарба для автомобіля

Інновації першого порядку (кількісна зміна)

Просте цільове пристосування до кількісних вимог за збереження функцій виробничої системи або її частини, наприклад, розширення ринку збуту

Інновації другого порядку (перегрупування чи організаційні зміни)

Прості організаційні зміни, наприклад, поділ відділу маркетингу на підрозділи досліджень ринку і стимулювання збуту

Інновації третього порядку (адаптаційні зміни)

Зміни, викликані взаємним пристосуванням елементів виробничої системи, наприклад, адаптації допоміжних процесів до перетворень в основних виробничих процесах у зв’язку з удосконаленням випуску продукції

Інновації четвертого порядку (новий варіант)

Найпростіша якісна зміна, що перевищує межі простих адаптивних змін, наприклад, оснащення певної моделі автомобіля потужнішим двигуном

Інновації п’ятого порядку (нове покоління)

Змінюються всі або більшість функціональних властивостей виробничої системи, але базова структурна концепція зберігається, наприклад, упровадження програмного управління верстатом

Інновації шостого порядку (новий “вид”)

Якісна зміна функціональних властивостей виробничої системи або її частини, змінюється вхідна концепція, але функціональний принцип залишається, наприклад, стільниковий зв’язок

Інновації сьомого порядку (новий “рід”)

Докорінна зміна функціональних властивостей виробничої системи або її частини, що робить іншим її основний функціональний принцип, наприклад, поява транзисторів, інтегральних схем, введення гнучких виробничих ліній, види транспорту на магнітній чи повітряній подушці тощо

За рівнем сприйняття

Абсолютна новизна

Фіксується за відсутністю аналогів даної новації

Відносна новизна

Інновацію було застосовано на інших об’єктах або ж оновлено один з елементів виробу системи у процесі поточної модернізації

Умовна новизна

Виникає завдяки незвичайному сполученню раніше відомих елементів

Суб’єктивна новизна

Новизна для певних споживачів, які раніше були знайомі з даним продуктом.

За причинами виникнення

Реактивні

Інновації, що забезпечують виживання і конкурентоспроможність фірми на ринку, з’являючись як реакція на нові перетворення, здійснювані основними конкурентами

Стратегічні

Інновацій, впровадження яких має випереджальний характер з метою здобуття вирішальних конкурентних переваг у перспективі

Винахід – це нове технічне рішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці, життя тощо.

Відкриття Є процесом одержання раніше невідомих даних або спостереження раніше невідомого явища природи, що сприяє накопиченню теоретичних знань.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Інноваційний менеджмент – Захарченко В. І. – 1.2. Поняття та класифікація інновацій