Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – ПЕРЕДМОВА

Дослідження інноваційної діяльності сьогодні є дуже актуальним, тому що розпочалася нова віха розвитку науково-технічного прогресу, основу функціонування якого утворюють процеси генерації, обробки і використання нових знань. Основний акцент при цьому робиться на інформації, яка

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – СТРУКТУРА, ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Розділ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Тема 1. Сутність, розвиток та основні поняття інноваційного менеджменту 1.1. Суть, мета інноваційного менеджменту. Інноваційний менеджмент як наука і вид діяльності. Основні цілі інноваційного менеджменту. Напрями інноваційного менеджменту.

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – Розділ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 1. Сутність, розвиток та основні поняття інноваційного менеджменту 1.1. Суть, мета інноваційного менеджменту Інноваційний менеджмент с порівняно новим поняттям і становить самостійну галузь управлінської науки та професійної діяльності, спрямовану на формування й забезпечення

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 1.1. Суть, мета інноваційного менеджменту

Тема 1. Сутність, розвиток та основні поняття інноваційного менеджменту 1.1. Суть, мета інноваційного менеджменту Інноваційний менеджмент с порівняно новим поняттям і становить самостійну галузь управлінської науки та професійної діяльності, спрямовану на формування й забезпечення

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 1.2. Поняття інновацій, їх вплив на економічну систему

Інновація – процес розробки, впровадження, експлуатації виробничо-економічного та соціально-організаційного потенціалу, що покладений в основу новації. У вузькому сенсі під інновацією зазвичай розуміють фазу впровадження новації, а період першого виробничого освоєння новації вважається моментом її

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – Тема 2. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту

2.1. Різновиди та складові інноваційної діяльності Інноваційна діяльність – процес, спрямований па реалізацію результатів завершених наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень у повий або вдосконалений продукт, що реалізується на ринку, у новий

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 2.1. Різновиди та складові інноваційної діяльності

2.1. Різновиди та складові інноваційної діяльності Інноваційна діяльність – процес, спрямований па реалізацію результатів завершених наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень у повий або вдосконалений продукт, що реалізується на ринку, у новий

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 2.2. Прикладні науково-дослідні розробки

2.1. Різновиди та складові інноваційної діяльності Інноваційна діяльність – процес, спрямований па реалізацію результатів завершених наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень у повий або вдосконалений продукт, що реалізується на ринку, у новий

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 2.3. Характеристика інноваційної інфраструктури

2.1. Різновиди та складові інноваційної діяльності Інноваційна діяльність – процес, спрямований па реалізацію результатів завершених наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень у повий або вдосконалений продукт, що реалізується на ринку, у новий

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – Тема 3. Державна підтримка інноваційної діяльності

3.1. Інноваційність розвитку в умовах глобалізації Глобалізація, яка стала однією з визначальних характеристик світової економіки кінця XX – початку XXI століть, поставила перед урядами багатьох країн проблему пошуку нових форм і методів адаптації національного

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 3.1. Інноваційність розвитку в умовах глобалізації

3.1. Інноваційність розвитку в умовах глобалізації Глобалізація, яка стала однією з визначальних характеристик світової економіки кінця XX – початку XXI століть, поставила перед урядами багатьох країн проблему пошуку нових форм і методів адаптації національного

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 3.2. Інноваційний етап розвитку. України у стратегії економічних трансформацій

Інноваційна діяльність є складним процесом трансформації нових ідей та знань в об’єкт економічних відносин. Визначення та урахування її особливостей є неодмінною умовою забезпечення ефективності економічної стратегії держави. Виважена стимулююча політика держави в інноваційній сфері

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 3.3. Проблеми інноваційного розвитку в Україні

Проаналізуємо сучасний стан національної економіки України з огляду потенціалу розвитку інноваційної діяльності та проведемо оцінювання перспектив і перешкод па шляху переходу до інноваційної моделі розвитку. Спеціалізованими органами державного управління було зроблено чимало для нівелювання

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності

4.1. Типи організаційних структур управління інноваціями на підприємстві Під організацією здійснення інновацій розуміємо процес упорядкування елементів інноваційної системи, що забезпечує раціональне поєднання в часі й просторі всіх елементів процесу розробки та дифузії новацій з

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 4.1. Типи організаційних структур управління інноваціями на підприємстві

4.1. Типи організаційних структур управління інноваціями на підприємстві Під організацією здійснення інновацій розуміємо процес упорядкування елементів інноваційної системи, що забезпечує раціональне поєднання в часі й просторі всіх елементів процесу розробки та дифузії новацій з

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 4.2. Управління науково-дослідними і конструкторськими роботами

З метою виконання науково-пошукової діяльності створюють спеціалізовані установи. В Україні вони підпорядковуються міністерствам, навчальним закладам, виробничим підприємствам, або є приватними. Вищим органом управління науково-дослідної установи є Вчена рада інституту, яку обирають з провідних науковців

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 4.3. Науково-технічне співробітництво

Основними організаційними формами інноваційної діяльності є технопарки, технополіси, інкубатори, асоціації, стратегічні альянси. У табл. 4.1 наведені основні організаційні форми інноваційної діяльності. Таблиця 4.1. Організаційні форми, які забезпечують розвиток інноваційної діяльності [58] Вид організації Коротка

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – Розділ 2. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК СУБ’ЄКТОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації 5.1. Функції і роль інноваційних менеджерів До першочергових завдань українських менеджерів, які відповідають за інновації, належать: – забезпечення життєздатності свого підприємства в умовах внутрішньої і зовнішньої конкуренцій; –

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації

Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації 5.1. Функції і роль інноваційних менеджерів До першочергових завдань українських менеджерів, які відповідають за інновації, належать: – забезпечення життєздатності свого підприємства в умовах внутрішньої і зовнішньої конкуренцій; –

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 5.1. Функції і роль інноваційних менеджерів

Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації 5.1. Функції і роль інноваційних менеджерів До першочергових завдань українських менеджерів, які відповідають за інновації, належать: – забезпечення життєздатності свого підприємства в умовах внутрішньої і зовнішньої конкуренцій; –

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 5.2. Аналіз інноваційних можливостей організації

На сприйнятливість до нововведень впливає кілька чинників. Одним з основних с наукоємність продукції, яка визначається ступенем використання нових досягнень науки і техніки у формуванні її властивостей. Велике значення у її створенні відіграє наявність оснащених

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 5.3. Мотивація працівників до інновацій

Творчій діяльності новаторів властива специфічна складна система мотивації, адже така категорія людей має потребу у самореалізації за допомогою високоінтелектуальної діяльності. Для належної мотивації працівників до інновацій необхідно, щоби діяльність інженерно-технічних працівників, спеціалістів та висококваліфікованих

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 5.4. Система планування інновацій, сутність і основні види

Оскільки більшість завдань щодо реалізації інноваційних рішень формується ще па стадії планування, завдання полягає у визначенні передумов і необхідності в реалізації новацій, принциповому визначенні типу інноваційної стратегії. Вона є складовою загальної стратегії менеджменту і

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 5.5. Класифікація підприємств щодо ставлення до інновацій

З погляду інноваційного менеджменту, організації можна класифікувати за такими групами: – високотехнологічні; – з високим рівнем освоєння інновацій; – з елементами новаторського підходу. До кожної з цих груп треба застосовувати диференційований підхід до управління

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 5.6. Захист інтелектуальної власності

Захист інтелектуальної власності – інструмент правового та економічного регулювання винахідницької діяльності, оскільки дає змогу зберігати право власності та одержувати прибуток від винаходів чи нововведень. Система захисту передбачає: – правовий захист інтелектуальної власності; – розвиток

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – Тема 6. Управління інноваційним проектом

6.1. Етапи підготовки та реалізації проекту Інноваційний проект – плановий комплекс технічних, виробничих, економічних і організаційних заходів, об’єднаних однією генеральною (основною) мстою. Він складається з кількох етапів процесу “дослідження – виробництво”, узгоджених за ресурсами,

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 6.1. Етапи підготовки та реалізації проекту

6.1. Етапи підготовки та реалізації проекту Інноваційний проект – плановий комплекс технічних, виробничих, економічних і організаційних заходів, об’єднаних однією генеральною (основною) мстою. Він складається з кількох етапів процесу “дослідження – виробництво”, узгоджених за ресурсами,

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 6.2. Управління персоналом у процесі реалізації інноваційного проекту

Створення системи програмно-цільового менеджменту інноваційного проекту спрямоване па вирішення таких завдань: 1. Забезпечення найповнішої й ефектнішої взаємодії всіх підрозділів, зайнятих впровадженням інновацій. 2. Вивільнення вищого рівня менеджменту від функцій оперативного керівництва і координації впровадження

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 6.3. Управління конкурентоспроможністю інноваційного проекту

Внутрішнє середовище проекту має важливіше значення для успішної реалізації проекту, оскільки саме ці чинники сприяють чи, навпаки, перешкоджають досягненню поставлених цілей. Розглянемо найважливіші умови: – економічні – пов’язані з кошторисом і бюджетом проекту, цінами,

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 6.4. Інформаційне та інвестиційне забезпечення

Впровадження інновацій пов’язане з використанням великого обсягу інформації, її повнота і якість суттєво впливають на можливість досягнення цілей. Недостатнє висвітлення окремих питань через обмеженість інформації на перед інвестиційному стані може викликати в інвесторів сумніви

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 6.5. Управління підтримкою і вдосконаленням конкурентних переваг

Підтримувати здобуті позиції можна на основі креативних підходів до прогресивних змін у діяльності підприємства. Значення терміну “креативність” (англ. create – створювати) – наближене до понять “творчість”, “мистецтво”. Креативність можна розглядати у певній ділянці: у

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 6.6. Управління конкурентоспроможністю і якістю нової продукції

Проект дуже часто полягає у дослідженні, розвитку нових продуктів (НП) та їх впровадження на ринок. Адже це одна з найголовніших умов для розвитку ринку. У проекті неможливо розглядати впровадження НП ізольовано від інших товарів,

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – Тема 7. Управління ризиками в інноваційній діяльності

7.1. Основи теорії управління ризиками Інноваційна діяльність без ризику не буває, але він обов’язково повинен максимально прораховуватися. Управління ризиком – дуже широке поняття, яке охоплює різноманітні проблеми, пов’язані практично з усіма напрямами й аспектами

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 7.1. Основи теорії управління ризиками

7.1. Основи теорії управління ризиками Інноваційна діяльність без ризику не буває, але він обов’язково повинен максимально прораховуватися. Управління ризиком – дуже широке поняття, яке охоплює різноманітні проблеми, пов’язані практично з усіма напрямами й аспектами

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 7.2. Класифікація ризиків

7.1. Основи теорії управління ризиками Інноваційна діяльність без ризику не буває, але він обов’язково повинен максимально прораховуватися. Управління ризиком – дуже широке поняття, яке охоплює різноманітні проблеми, пов’язані практично з усіма напрямами й аспектами

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 7.3. Принципи управління інноваційним ризиком

За умов динамічного, нестаціонарного характеру середовища ринкової діяльності підприємства велике значення мас наукове управління ризиком. Але таке управління має грунтуватися на системі принципів. В економічній літературі розглянуто деякі з принципів управління господарськими ризиками: принцип

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 7.4. Методи управління ризиками

Ризиком можна управляти, тобто використовувати різноманітні заходи, які б давали змогу певним чином прогнозувати виникнення ризикової ситуації і вживати заходів для зниження рівня ризику. У зарубіжній літературі багато уваги приділяють висвітленню способів і методів

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – Тема 8. Оцінка ефективності інноваційної діяльності

8.1. Ефективність інноваційної діяльності Кількісну оцінку інноваційних проектів здійснити дуже складно. Найбільші труднощі полягають у тому, що інноваційний підрозділ найчастіше проводить дослідження, які неможливо безпосередньо пов’язати з ринковим попитом і прогнозом прибутку. Більшість –

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 8.1. Ефективність інноваційної діяльності

8.1. Ефективність інноваційної діяльності Кількісну оцінку інноваційних проектів здійснити дуже складно. Найбільші труднощі полягають у тому, що інноваційний підрозділ найчастіше проводить дослідження, які неможливо безпосередньо пов’язати з ринковим попитом і прогнозом прибутку. Більшість –

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 8.2. Обгрунтування економічної ефективності інноваційного проекту

Цінність проекту = вигоди – витрати*9 *9: {У сучасній економічній літературі “затрати” іноді замінюють термінами “витрати”, “видатки”. У фінансовому менеджменті, управлінському та фінансовому обліку це припустимо, оскільки кожне з вказаних понять має окремий зміст.

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – 8.3. Оцінка ризиків реалізації інноваційного проекту

Інновації та інноваційна діяльність пов’язані зі значним ризиком, оскільки сенс інновацій становлять зміни, які розглядаються як джерело доходу, а процеси і результати змін містять істотну частку елементів невизначеності і спричиненого нею ризику. При цьому

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – Завдання та запитання для самоконтролю

Завдання 1. Відділ розвитку ВЛТ “Ланко” подав па затвердження зборів акціонерів такий проект (табл. 8.1): Таблиця 8.1. Вихідна інформація щодо проекту (тис. грн.) 1. Інвестиційні витрати (у тому числі капіталовкладення і приріст потреби у

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – Ситуація для аналізу

Завдання 1. Відділ розвитку ВЛТ “Ланко” подав па затвердження зборів акціонерів такий проект (табл. 8.1): Таблиця 8.1. Вихідна інформація щодо проекту (тис. грн.) 1. Інвестиційні витрати (у тому числі капіталовкладення і приріст потреби у

Інноваційний менеджмент – Скрипко Т. О. – ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про інноваційну діяльність”. 2. Закон України “Про науково-технічну інформацію”. 3. Закон України “Про наукову і – науково-технічну експертизу”. 4. Закон України “Про основи державної політики в сфері пауки і науково-технічної діяльності”.