Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 12.2. Види і форми лізингу

Законом України “Про лізинг” встановлені наступні види лізингу:

1. Фінансовий лізинг – це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоотримувач за своїм замовленням одержує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на термін, що не менше терміну, протягом якого амортизується 60% вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.

Сума відшкодування вартості об’єкта лізингу у складі лізингових платежів за період дії договору фінансового лізингу повинна включати не менше 60% вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Після закінчення терміну договору фінансового лізингу об’єкт лізингу переходить у власність лізингоотримувача або купується ним за залишковою вартістю.

2. Оперативний лізинг – це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоотримувач за своїм замовленням одержує в

Платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на термін, що менший від терміну, протягом якого амортизується 90% вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.

Після закінчення терміну оперативного лізингу він може бути продовжений або об’єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцю і може бути повторно наданий у користування іншому лізингоотримувачу за договором лізингу.

Фінансовий лізинг – найбільш поширений вид лізингу, що передбачає здачу об’єктів в оренду на тривалий термін і повне або майже повне відшкодування їх вартості за період використання. Після закінчення терміну дії договору користувач може придбати майно у власність, відновити угоду на пільгових умовах або припинити відносини. Фінансовий лізинг не передбачає сервісного обслуговування майна лізингодавцем, не допускається дострокового припинення договору.

Фінансовий лізинг має ряд істотних особливостей, що відрізняють його від інших видів (табл. 12.1).

На практиці застосовуються три основних варіанти відносин при покупці-продажу об’єкта лізингу:

1) лізингоотримувач самостійно обирає продавця і предмет лізингу, а лізингодавець тільки оплачує операцію купівлі-продажу і передає право користування лізингоотримувачу;

2) продавця вибирає лізингодавець, тоді він несе відповідальність перед лізингоотримувачем за виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу об’єкта лізингу;

3) лізингодавець призначає лізингоотримувача своїм агентом щодо замовлення товару у постачальника.

Оперативний лізинг характеризується тим, що витрати лізингодавця, пов’язані з придбанням майна, що здається в лізинг, не окупаються повністю протягом первинного терміну лізингу.

Оперативний лізинг використовується звичайно в тих випадках, коли лізингоотримувач готовий швидше виплачувати вищі лізингові платежі, ніж нести ризик, пов’язаний з володінням

Таблиця 12.1 Якісні характеристики фінансового лізингу

Зміст відносинУмови виконання
1.Вибір об’єкта лізингу і його продавця.За загальним правилом здійснює лізингоотримувач
2. Придбання лізингового чайна для лізингоотримувачаКупує лізингодавець з повідомленням продавця про передачу майна в лізинг певній особі
3. Призначення лізингового майнаТільки для підприємницьких цілей
4. Сума лізингових платежів за період договоруСтановить повну (або близьку до неї) вартість лізингового устаткування в цінах на момент укладення операції
5. Сервісне обслуговування і страхування об’єкта лізингуВходить до обов’язку лізингоотримувача
6. Ризик випадкової загибелі, втрати, псування лізингового об’єктаПереходить до лізингоотримувача у момент передачі йому об’єкта лізингу
7. Прискорена амортизація лізингового майнаМоже застосовуватися з повідомленням податкових органів
8. Відповідальність за виконання продавцем умов договору купівлі-продажу об’єкта лізингуЛізингодавець не несе відповідальності, крім випадків, коли продавця він вибирає сам
9. Тривалість лізингового договоруБлизька до нормативного терміну служби й окупності об’єкта лізингу
10. Витрати старіння об’єкта операціїНесе лізингодавець
11. Право викупу лізингового майна лізингоотримувачемМоже бути передбачено в кінці або до закінчення терміну договору
12. Предмет лізингуЗвичайно дорогі об’єкти з тривалим терміном фізичного зносу
13. Облік об’єкта лізингуЗараховується на баланс лізингоотримувача з відміткою, що цей об’єкт узятий у фінансовий лізинг

Майном. Цей вид лізингу застосовується в тих випадках, коли передбачуваний термін використання устаткування, що орендується, менше терміну фізичного його зносу, а також при використанні устаткування, що вимагає спеціального технічного обслуговування. Оперативний лізинг застосовується, перш за все, відносно устаткування з високими темпами морального старіння (ОТ, прилади й апаратура для наукових досліджень, копіювальні машини, легкові автомобілі та інші транспортні засоби). Характерні особливості оперативного лізингу наведені у табл. 12.2.

Таблиця 12.2

Особливості оперативного лізингу

Зміст відносинУмови виконання
1. Термін операціїЗначно коротший за період фізичного зносу об’єкта лізингу
2. Сервісне обслуговуванняБере на себе лізингодавець
3. Ставки лізингових платежівЗвичайно високі
4. Оперативний лізинг застосовується переважно у випадках, коли:– лізингоотрнмувач не бажає нести ризики щодо володіння майном;

– лізингоотрнмувач не впевнений у своїй тривалій платоспроможності;

– не вистачає коштів на покупку;

– треба переконатися в правильності вибору об’єкта

5. Ризик лізингодавця– щодо відшкодування вартості майна;

– псування або загибелі об’єкта лізингу

6. Лізингоотрнмувач має правоДостроково припинити лізинг і повернути майно власнику
7. Відшкодування первинної вартості об’єкта лізингуЛізингові платежі не компенсують за один термін оренди
8. Об’єкт лізингу– Найчастіше з високими темпами морального старіння;

– вимагає спеціального технічного обслуговування;

– після закінчення терміну операції повторно здається в оренду бажаючим

– перебуває на обліку у лізингодавця (з указівкою, що це майно передане в лізинг) і зараховується на позабалансовий рахунок лізингоотримувача (з указівкою, що це майно одержане в лізинг).

9. Відносини при поверненні об’єкта лізингуУ договорі вказується залишкова вартість об’єкта на різні дати. Лізингоотрнмувач відшкодовує можливу різницю між залишковою і ліквідаційною вартістю об’єкта.
10. Гарантії користуванняЗабезпечити встановлену залишкову вартість об’єкту до закінчення контракту

Залежно від сукупних чинників розрізняють наступні форми лізингових операцій, наведені у табл. 12.3.

Таблиця 12.3

Форми лізингу

Сукупні чинники здійснення лізингових операційВиди лізингуПримітка
1. Тривалість1.1. Короткостроковий

1.2. Середньостроковий

1.3. Довгостроковий

1.1. До 1 року

1.2. Від 1 до 3 років

1.3. Понад 3 роки

2.Ступінь окупності2.1. Фінансовий

2.2. Оперативний

2.1. Називається також капітальним

2.2. Реалізується часто через пункти прокату

3. Масштаб ринку3.1. Національний

3.2. Міжнародний, зокрема експортний і імпортний

3.2. Регулюється Конвенцією Міжнародного інституту з уніфікації приватного права (ЮНІДРУА) з міжнародного фінансового лізингу майна, прийнятою 1988 р. в Оттаві
4. обсяг обслуговування14.1. Чистий

4.2. 3 частковим набором послуг

4.3. 3 повним набором послуг

4.1. Все обслуговування об’єкта лізингу бере на себе лізингоотримувач

4.2. На лізингодавця по кладаються лише окремі функції з обслуговування предмета оренди

4.3. Ще називають “повним лізингом” 1

5.Склад учасників5.1.Прямий (двосторонній)

5.2. Поворотний

5.3. Непрямий, зокрема:

А) тристоронній;

Б)багатосторонній

5.1. Власник майна самостійно здає його в оренду

5.2. Майно здається в лізинг тій же особі, в якої його було куплено

5.3. а) бере участь ще й постачальник

Б)окрім постачальника, беруть участь і посередницькі фірми

6.Способи фінансування1. За рахунок власних коштів

2. За рахунок залучених коштів

3. Роздільний

3. Частково фінансується лізингодавцем
7.Характер платежів:

7.1.Форма платежу

7.1. а) грошові

Б) компенсаційні

В) змішані

7.1.

Б) постачання продукції, виготовленої на узятому в лізинг устаткуванні в наперед узгоджених термінах і обсягах

В) поєднуються грошові і компенсаційні форми платежу

7.2. Метод нарахування7.2. а) фіксований

б) з авансом

7.3. Періодичність внесення7.3. а) одноразові

Б) періодичні

7.4.Спосіб внесення7.4. а) рівними частками

Б)частками, що змінюються, зокрема:

– збільшуються

– зменшуються

8.Цільове призначення8.1. Дійсний

8.2.Фіктивний (спекулятивний)

8.2. Переслідується мета отримання більшого прибутку за рахунок податкових і і амортизаційних пільг
9.Наміри учасників9.1. Терміновий

9.2. Поновлюваний

9.1. Одноразовий (на один термін) лізинг

9.2. Продовжується після закінчення першого терміну контракту

У міжнародній практиці розрізняють три основні види лі-

1. Довгостроковий (фінансовий) – з наданням устаткування на термін 3-5 років і більше (за деякими видами до 15-20 років), одержав назву “лізинг”.

2. Середньостроковий – термін від 1 до 5 років, одержав назву “хайринг”.

3. Короткостроковий – від декількох годин, днів, місяців до одного року, одержав назву “рейтинг”.

Форми середньострокового і короткострокового лізингу знайшли вираження в оперативному лізингу.

Прямий лізинг має місце в тому випадку, якщо виробник устаткування самостійно здає його в оренду без посередництва лізингової компанії. Для здійснення таких лізингових операцій підприємства-виробники устаткування створюють у своїй структурі спеціальний підрозділ маркетингової служби. Робота без посередників спрощує механізм операції і знижує витрати на її проведення, дозволяє товаровиробнику одержувати всі економічні переваги від лізингу своєї продукції.

Непрямий лізинг – це передача майна в лізинг через посередників. Посередник, він же лізингодавець, спочатку фінансує покупку продукції виробника і поставляє її лізингоотримувачу, а потім періодично одержує лізингові платежі від нього. У непрямому лізингу бере участь як мінімум три особи – постачальник, лізингова компанія і лізингоотримувач. Він може бути і багатостороннім. При такому лізингу в договорі може бути передбачено, що у разі тимчасової неплатоспроможності або банкрутства посередника лізингові платежі повинні надходити до основного лізингодавця. Подібні форми договору на лізинг носять назву “сублізинг”.

Поворотний лізинг – є різновидом двосторонньої операції. Підприємство (майбутній лізингоотримувач) має устаткування, але йому не вистачає засобів для виробничої діяльності. Тоді підприємство знаходить лізингову компанію і продає їй своє устаткування, а остання, в свою чергу, здає у лізинг устаткування цьому ж підприємству. Не виключена можливість подальшого викупу майна і відновлення права власності на нього. При формі поворотного лізингу в оренду можуть здаватися і цілі підприємства, а постачальник і лізингоотримувач є однією і тією ж особою.

Лізинг постачальнику відрізняється від поворотного лізингу тим, що постачальник устаткування хоч і виступає в ролі продавця і лізингоотримувача одночасно, але не є користувачем майна, яке він обов’язкове віддає в сублізинг третій особі. За такою схемою виробники устаткування самостійно займаються фінансовим лізингом, не вдаючись до послуг професійних посередників.

Компенсаційний лізинг – передбачає, що в рахунок лізингових платежів лізингоотримувач поставляє лізингодавцю продукцію, що вироблена на орендованому устаткуванні, в обумовлених розмірах.

При Чистому лізингу – все обслуговування майна бере не себе лізингоотримувач. Ця форма є найбільш поширеною.

Лізинг з обслуговуванням ~ припускає обов’язкове технічне обслуговування устаткування, його ремонт, страхування та інші операції з боку лізингодавця, що входить в орендну платню.

Роздільний лізинг або лізинг з додатковим залученням коштів. Це найбільш складний різновид лізингу – коли лізингодавець бере позику у одного або декількох кредиторів, користуючись при цьому всіма податковими пільгами, які розраховуються з повної вартості майна. Позичальник – лізингодавець не є відповідальним перед кредиторами за повернення позики, вона погашається з сум лізингових платежів. Тому лізингодавець оформляє на користь кредитора заставу на майно з погашення позики і поступається йому правами на отримання лізингових платежів у рахунок погашення позики. Таким чином, основний ризик щодо операції несуть кредитори, а забезпеченням повернення позики служать тільки лізингові платежі та майно, що здається в лізинг. Лізингодавець, окрім звичайного доходу, одержує винагороду за організацію фінансування.

Груповий (акціонерний) лізинг означає, що як лізингодавець виступає група учасників (акціонерів). Вони фундирували спеціальну корпорацію і призначають довірену особу, яка здійснює надалі всі необхідні операції щодо лізингових відносин. Застосовується ця форма лізингу при великих операціях (літаки, судна, космічні об’єкти).

Генеральний лізинг припускає, що лізингоотримувач у рамках загальної угоди може оформити “лізингову” лінію, за якою він у разі необхідності одержує додаткове устаткування без укладення щоразу нового контракту.

Револьверний лізинг або лізинг з послідовною заміною майна використовується в тих випадках, коли лізингоотримувачу за технологією послідовно потрібні різні види устаткування. При цій формі лізингу лізингоотримувач набуває права після закінчення певного терміну обміняти устаткування, що орендується, на інший його вид.

Міжнародний лізинг – має декілька модифікацій:

1) прямий експортний лізинг – зарубіжним партнером є лізингоотримувач;

2) прямий імпортний лізинг – постачальник знаходиться за кордоном;

3) транзитний (непрямий) лізинг – лізингодавець однієї країни бере кредит або набуває необхідного устаткування в іншій країні і поставляє його лізингоотримувачу, що знаходиться в третій країні.

Лізинг має позитивні і негативні моменти для сторін, що беруть участь у ньому.

Переваги лізингу Для лізингоотримувача полягають у наступному:

І) ризик втрати або пошкодження устаткування, що орендується, лежить на його власнику (лізингодавця), якщо інше не встановлене договором;

2) лізинг дозволяє здійснити виробництво без нагромадження капіталу для придбання устаткування у власність;

3) обслуговування і ремонт можуть здійснюватися власником;

4) лізинг полегшує заміну і модернізацію устаткування, дає можливість лізингоотримувачу використовувати найсучасніше устаткування;

5) платежі можуть проводитися не одноразово, а частинами і в узгоджені терміни;

6) лізинг кращий для лізингоотримувача і з точки зору оподаткування;

7) лізингова платня починає виплачуватися після того, як устаткування встановлене на підприємстві і досягло відповідної продуктивності. При цьому підприємство починає одержувати прибуток, частину якого можна використовувати для виробництва платежів за оренду.

Переваги лізингу Для лізингодавця:

1) лізинг – це додатковий інструмент фінансування, що особливо важливо для активізації і різноманітності діяльності, дослідження нових сфер прибуткового вкладення капіталів банків і їх дочірніх організацій;

2) ризик знижується порівняно з банківськими позиками, що надаються;

3) завдяки тісним контактам з виробниками з’являються нові можливості для розширення ділової співпраці;

4) оформлення лізингових операцій – це простіша й оперативніша процедура порівняно з банківським кредитуванням.

Лізинг має певні переваги і Для постачальника:

1) підприємство одержує додаткові канали збуту своєї продукції;

2) розширюється коло споживачів за рахунок тих підприємств, які або не потребують постійного володіння технікою, або не можуть придбати її у власність, або хочуть випробувати техніку на ділі;

3) лізинг сприяє встановленню каналу зворотного зв’язку – в ході короткочасного використання виявляються конструкційні недоліки, і вся інформація такого роду передається підприємствам-виробникам для вживання заходів щодо їх усунення;

4) при лізингу постачальник форсує темпи оновлення продукції – прискорюється зміна моделей, що дозволяє завоювати ринки;

5) з’являється можливість на якийсь час позбавитися невживаного устаткування;

6) зручність розрахунку – продавцю не доводиться вдаватися до комерційного кредиту, і він може одержати всю суму безпосередньо після здійснення операції. Лізингова фірма забезпечує 100% фінансування;

7) зняття ризику можливого неплатежу;

8) лізинг служить засобом ефективної реклами. Потенційні покупці можуть переконатися в можливостях пропонованих машин і устаткування не за рекламними проспектами, а на ділі – в процесі експлуатації;

9) постачальник збільшує обсяги продажу за рахунок підвищення попиту на допоміжне устаткування – розширення лізингу може викликати збільшення попиту, а отже, і продажі допоміжного устаткування, приладів, використовуваних при експлуатації машин і устаткування, що реалізується по каналах лізингу.

Разом з позитивними моментами, існують і негативні сторони лізингу:

1. Лізинг припускає тимчасове користування майном і не створює право власності.

2. Лізинг з коротким терміном користування може виявитися економічно невиправданим для лізингоотримувача.

3. Після закінчення терміну лізингу залишкова вартість устаткування повертається власнику.

4. Лізинг може виявитися дорожчим, ніж отримання позикових коштів на купівлю устаткування.

5. Науково-технічний прогрес робить устаткування, машини, техніку застарілими, а орендні платежі не припиняються до кінця лізингового контракту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 12.2. Види і форми лізингу