Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 11.1.1 Роль бірж в ринковій економіці

Важливим посередницьким елементом в системі товаропостачання є організатори оптового товарообігу – товарні біржі, аукціони, оптові ярмарки, виставки, оптові ринки, торги. Вони не є самостійними суб’єктами оптової торговельної діяльності. Основне завдання цих структур – створення умов для організації закупівельної та реалізаційної діяльності клієнтів.

11.1. Товарна біржа як організатор оптової торгівлі
11.1.1 Роль бірж в ринковій економіці

Біржова торгівля – одна з форм організованого ринку, тобто ринку, який функціонує за встановленими правилами. Будь-якому організованому ринку властиві наступні риси:

– наявність затверджених правил торгівлі, розрахунків і постачання активів;

– існування організації, яка керує роботою ринку;

– концентрація попиту і пропозиції в часі і в просторі;

– регулювання з боку держави і громадських організацій роботи ринку.

Назва “біржова” торгівля веде своє походження від назви організації, що здійснює цю торгівлю, – біржі. У цьому розумінні, біржова торгівля – це організована торгівля, оскільки її створила особлива організація, що одержала назву біржі.

Товарні біржі служать місцем формування ринкових цін, комерційної інформації. Біржі роблять вплив на процес ціноутворення. Біржова інформація публікується, тоді як результати актів купівлі-продажу фірм є комерційною таємницею.

Одне з призначень бірж усередині країни – це організація оптового обігу, тобто на біржу покладається організуюча роль на ринку. Не усуваючи природних законів ринку, закону попиту і пропозиції, товарна біржа вносить елементи оздоровлення, регулювання і планування в економіку країни. Через біржу здійснюється якнайшвидший рух товарів зі сфери виробництва в сферу споживання, оскільки біржова торгівля можлива тільки у разі отримання диференційованого прибутку (прибутки від спекуляції).

Біржі також виконують роль економічного утворення підприємців.

Біржа є місцем розподілу запасів у часі і просторі завдяки концентрації товарів у себе. Просторовий розподіл відбувається таким чином, що термінова торгівля доти “тримає товар у повітрі”, доки не з’ясується, де буде найвища ціна і найбільша потреба в цьому товарі.

Завдання розподілу в часі полягає в тому, щоб запаси не випускати відразу на ринок за заниженими цінами, а більш-менш рівномірно – в межах можливості, що створюється виробниками, – розподілити їх протягом року.

Розвиток товарних бірж обумовлений низкою економічних умов, які найбільше виявляються в умовах функціонування вільної ринкової економіки. До найважливіших умов належать:

1. Свобода вибору і здійснення підприємницької діяльності.

2. Економічна самостійність суб’єктів господарювання, заснована на різноманітті форм власності.

3. Необмежена кількість учасників підприємницької діяльності у сфері товарного виробництва та торгівлі.

4. Повна і інформованість кожного суб’єкта господарювання про поточну економічну та біржову кон’юнктуру.

5. Мобільність обігу матеріальних, трудових, фінансових та інших видів ресурсів.

6. Вільний вибір партнерів по операції.

7. Вільне ціноутворення.

8. Відкритість економіки держави зовнішнім зв’язкам. Головною метою товарних бірж є проведення вільних торгів

І укладання контрактів із закупівлі та продажу товарів за ринковими цінами, які складаються під впливом попиту і пропозиції.

Біржа є постійно діючим оптовим ринком, на якому торгівля здійснюється за встановленими біржею правилами у формі гласних публічних торгів, що проводяться в заздалегідь визначеному місці і в певний час.

Сучасна, ефективно функціонуюча біржа є складним механізмом, інформаційно насиченим, ємким за технікою, з підбором високопрофесійних фахівців.

Біржова торгівля на відміну від інших видів торгової діяльності має наступні основні риси:

1. Регулярність відновлення торгівлі й організованого ринку.

2. Підлеглість певним, наперед установленим правилам біржової торгівлі. Кожна біржа виробляє свої правила торгівлі на даній біржі і всі учасники біржової торгівлі зобов’язані їх дотримуватися. Недотримання встановлених правил карається штрафами або виключенням з членів біржі.

3. Приуроченість до певного місця і часу.

4. Прилюдність – тобто біржова торгівля ведеться у присутності всіх членів біржі або з їх відома.

5. Гласність – результати біржової торгівлі є відкритими для широкої публіки, відомості про них надходять у суспільство через ЗМІ.

6. Концентрація попиту і пропозиції щодо товарів, які реалізуються на біржі.

7. Специфічний характер операцій – зустрічний за принципом подвійного аукціону.

8. Спекулятивний характер операцій, прагнення учасників торгівлі до максимального комерційного успіху.

9. Регулювання з боку держави і громадськості.

Порівняльні характеристики основних форм торгівлі наведена у табл. 11.1.

Таблиця 11.1 Порівняльні характеристики організації торгів

Форма торгівліНаявність постійного місця для торгівліРежим роботиНаявність затверджених правил торгівліНаявність товару

При укладанні операції

Розмір партії товару,

що продається

Характер торгів
1. Базарна+

Не регламентованийПрисутнійНе регламентованийПриватний
2. Ярмаркова+СезоннийТе жТе жПриватний, прилюдний
3. Магазинна+Регулярний+Те жРоздрібнийПриватний
4. Біржова+Те ж+ВідсутнійБіржовийПрилюдний, гласний
5. Оптова+Те ж+ПрисутнійОптовийПриватний

Місце товарної біржі в системі оптової торгівлі можна визначити як пункт перетину покупця і продавця, і не просто як контрагентів, а як суб’єктів різних підсистем економіки – виробництва і споживання. Значення товарної біржі – це забезпечення умов для гарантованої реалізації якісного товару, перш за все, – визначення оптимальної ціни на нього, яка найбільш чітко відповідає попиту і пропозиції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інфраструктура товарного ринку – Бєлявцев М. І. – 11.1.1 Роль бірж в ринковій економіці