Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів – Томашевський О. М. – 7.4. Корпоративні інформаційні системи

Технології з розподіленими базами даних використовуються в корпоративних інформаційних системах, до складу яких можуть входити засоби для документованого забезпечення управління, інформаційної підтримки предметних галузей, комунікативного програмного забезпечення, засоби організації колективної роботи працівників тощо.

^ Корпоративні інформаційні системи – це управлінська ідеологія, що об’єднує бізнес-стратегію підприємства і новітні інформаційні технології

Характерні ознаки сучасних корпоративних інформаційних систем:

O масштабність інформаційної системи, яка розподілена на значній території та має потужну програмно-апаратну платформу;

O робота в неоднорідному обчислювальному середовищі (на різних обчислювальних платформах і під управлінням різних ОС);

O багатоплатформне обчислення (різні комп’ютери з однаковим інтерфейсом і логікою роботи;

O розподілені обчислення за допомогою клієнт-серверної архітектури (розв’язання задачі розподіляється між кількома комп’ютерами).

Забезпечення розподіленої роботи і віддаленого доступу є обов’язковою вимогою до інформаційних систем корпоративного рівня.

Сучасні корпоративні інформаційні системи повинні задовольняти певним вимогам:

O використання клієнт-серверної архітектури з можливістю застосування більш промислових СУБД;

O організація безпеки за допомогою різноманітних методів контролю і розмежування доступу до інформаційних ресурсів;

O підтримка розподіленої обробки інформації;

O модульний принцип побудови із програмно-незалежних функціональних блоків;

O можливість розширення за рахунок відкритих стандартів;

O підтримка технології Інтернет/Інтранет.

Часто в корпоративних інформаційних системах використовуються брандмауери – програмні системи або комбінації систем, які дають можливість розділити мережу на дві і більше частин з метою підвищення ефективності її функціонування. Наприклад, брандмауер може бути посередником між локальною мережею підприємства та Інтернетом.

Одним з різновидів бази даних колективного користування є сховище даних (Data Warehouse), яке характеризується предметною орієнтацією, інтегрованістю даних, інваріантністю в часі, стабільністю (незмінністю) даних, мінімальною збитковістю інформації.

Найвідоміші зарубіжні виробники корпоративних інформаційних систем: SAP, IBM, Oracle, PeopleSoft, REAL Application, Hewlett-Packard.

Найпоширеніші корпоративні інформаційні системи: Scala, Baan IV, “Галактика”, R/3, Oracle Applications.

Корпоративна інформаційна система “Галактика”

Містить дев’ять функціональних контурів: управління підприємством, логістики, виробничий, фінансовий, управління персоналом, управління співпрацею з клієнтами, адміністративний, галузевих рішень, системного адміністрування.

“Галактика” орієнтована на автоматизоване розв’язування задач на всіх стадіях управлінського циклу прогнозування, планування, облік і контроль, реалізації планів, аналіз результатів діяльності, коригування прогнозів і планів. Система має модульну структуру.

Основним об’єктом системи “Галактика” є операційний документ. Операційні документи формуються під час проведення будь-якої господарської операції та підтверджують її виконання. Між документами можуть бути встановлені зв’язки. Сукупність операційних документів утворює систему документообігу підприємства;

Корпоративна інформаційна система R/3

Автоматизована система R/3 розроблена німецькою компанією – акціонерним товариством SAP AG. У системі R/3 відображений світовий досвід ефективного менеджменту підприємствами та корпораціями, що дозволяє в широкому діапазоні підтримувати: фінансову бухгалтерію; облік витрат; облік основних засобів; управління проектами; планування і управління виробництвом; управління інвестиціями; матеріально-технічне постачання; збут, відвантаження, фактурування продукції, технічне обслуговування і ремонт обладнання; управління кадрами; документообіг;


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів – Томашевський О. М. – 7.4. Корпоративні інформаційні системи